BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 14 316 276
2 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2 46 66
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 59 38
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 19 39
5 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 2 50 68
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 24 0
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 7 154 129
8 0930155281001  การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 5 108 25
9 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 3 73 0
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 18 40