BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 24 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 11 229 110
3 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 3 56 15
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 9 186 121
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 100 13
6 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 2 43 39
7 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 23 0
8 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 1 25 25
9 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 4 93 82
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 17 0