BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 1 20 0
2 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 21 0
3 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 110 80
4 0930157330401  การทำขนมไทย 31 626 389
5 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 20 0
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 22 0
7 0930155034201  การทำผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ 1 20 0
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 20 21
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 171 177
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 26 565 286
11 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 4 101 117
12 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 4 80 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 2 41 0