BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155380101  การจักสาน 1 21 16
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 5 96 16
3 0930157330401  การทำขนมไทย 1 23 24
4 0930156260101  การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2 50 29
5 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 44 94
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 42 15
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 19 9
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 20 7