BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 1 22 22
2 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 19 21
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 5 85 81
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 16 0
5 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 23 0
6 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 3 56 55
7 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 5 88 57