BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 28 25
2 0930157330401  การทำขนมไทย 5 124 66
3 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 26 0
4 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 2 53 0
5 0930155030703  การผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว 5 86 30
6 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 20 0