BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 23 0
2 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 14 13
3 0930157330401  การทำขนมไทย 7 128 111
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 3 69 72
5 0930155380102  การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 1 15 0
6 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 6 127 56
7 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 40 31
8 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 5 74 39
9 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 2 47 20
10 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 6 28