BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 2 45 45
2 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 45 6
3 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 20 20