BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 12 12
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 19 19
3 0930157330401  การทำขนมไทย 6 116 133
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 19 19
5 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 18 17
6 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 81 40
7 0930157330302  การแปรรูปเนื้อสัตว์ 1 14 14
8 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 13 30