BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 2 42 25
2 0930157330401  การทำขนมไทย 3 66 48
3 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 2 39 19
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 4 92 98