BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 18 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 2 38 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 1 21 21
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 173 22
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 6 128 90