BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330401  การทำขนมไทย 20 440 324
2 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 22 57
3 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 3 65 105
4 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 18 385 448