BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157330301  การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 1 20 0
2 0930157330401  การทำขนมไทย 11 241 64
3 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 10 212 84
4 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 42 0
5 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 12 235 137
6 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 18 0