BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930153100601  การแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น 1 20 0
2 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 2 38 0
3 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 17 17
4 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 2 44 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 2 47 17
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 25 23
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 49 20
8 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 2 42 0
9 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 2 31 18
10 0930155030702  การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 1 20 0
11 0930156260102  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 1 22 0
12 0930151010101  การสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 1 11 0
13 0930151011001  ช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) 1 22 0