BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 2 48 0
2 0930154150102  การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน 1 11 11
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 3 66 0
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 22 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 2 29 27
6 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 4 73 52
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 1 24 0
8 0930157330303  การแปรรูปสมุนไพรเพื่อสุขภาพ 2 37 37