BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 1 13 0
2 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 16 0
3 0930157330401  การทำขนมไทย 1 20 51
4 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 1 28 28
5 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 1 20 0
6 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 1 23 61
7 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 3 58 40