BIG DATA logo image


ลำดับ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ผลการดำเนินงาน
รุ่น     ผู้เข้า     ผู้จบ    
1 0930157350301  การค้าขายสินค้าออนไลน์ 4 58 40
2 0930152070201  การเชื่อมไฟฟ้า 1 14 0
3 0930155280901  การตัดเย็บเสื้อผ้า 1 19 34
4 0930157420101  การแต่งผมสุภาพบุรุษ 1 12 0
5 0930157330401  การทำขนมไทย 5 92 84
6 0930157330901  การทำขนมเบเกอรี่ 4 68 17
7 0930157330501  การทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง 2 44 19
8 0930157330801  การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 1 13 0
9 0930155034205  การทำศิลปะประดิษฐ์ 8 137 80
10 0930157330201  การประกอบอาหารไทย 7 125 97