BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางเจียม ธัญญเจริญ
2 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ตุ๊กตา บุญเดช
3 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วงแหวน สะราคำ
4 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำลอง อู่สุวรรณ
5 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางมานัส สมจิตร์
6 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.หนูเวียง บุราเกษ
7 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมพร มั่นปาน
8 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางคำนึง สาพิทักษ์
9 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางบำรุง แสงบัวเผื่อน
10 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางชัน ระโหฐาน
11 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสมนึก เมฆฉาย
12 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสมใจ เพ็งพิน
13 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางลำยอง พิพิธ
14 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายสมพาน ภูฆัง
15 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสุนีย์ ทองสุก
16 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางอำพรรณ สัญญาลักษณ์
17 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางอัญชัญ ร่มโพธิ์ชี
18 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางจิราพร พิพิส
19 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำผึ้ง ธัญญเจริญ
20 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สนุ่น ธัญญเจริญ
21 1 25 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ห้องประชุม อบต.แจงงาม ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางแสงจันทร์ แสงอรุณ
22 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำดวน ธัญญเจริญ
23 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขันทอง ดวงจันทร์
24 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำเนา สถาปะนะ
25 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ รุ่งเรือง
26 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทองดี ไชยเภรี
27 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางชลอ หยิบจันทร์
28 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางน้ำฝน โพธิ์มณี
29 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนัน อู่อรุณ
30 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางกรี สุขสำราญ
31 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายปัญญา ดวงจินดา
32 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิชยา รักษา
33 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสุภาภรณ์ อินทิชัย
34 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิด หงษ์ษา
35 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางมะยม สายรุ้ง
36 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.หยด รสมณี
37 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางพะเยาว์ มะลิทอง
38 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางย้อย สุขประเสริฐ
39 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสวรรค์ รองเมือง
40 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสวอง ธัญญเจริญ
41 2 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทัพหลวง ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางเฉลียว สิทธิ์น้อย
42 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สอื้น สว่างศรี
43 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสมควร ใจดี
44 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุไร ชัยศรี
45 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.มยุรา เชาว์เครือ
46 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิรินทิพย์ เพ็ชร์รัตน์
47 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทวาย อินดี
48 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิภาวรรณ หอมไม่หาย
49 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางเพ็ชร มณีวงษ์
50 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางพวง ชำนาญสิงห์
51 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พยุง ถือซื่อ
52 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประภาวรรณ ปทุมสูตร
53 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางชลดา เหล็กเพ็ชร
54 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำนอง แตงโสภา
55 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญถม แห้วตะนะ
56 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.เอี่ยม หอมสุวรรณ
57 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางบุญส่ง แก้วเนตร
58 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุษบา สุขตะกั่ว
59 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางกุ้ง อิ่มสมบัติ
60 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางจำนงค์ อุทา
61 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสนม แตงโสภา
62 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางจันทร์ ทิวาวงษ์
63 3 04 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หนองราชวัตร ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิสา บัวบาน