BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุพัตรา สิริปัญญาวรคุณ
2 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บุษราภรณ์ ศิริวัฒนาสุนทร
3 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศินี รัตนวงศ์
4 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเสงี่ยม ภาษี
5 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลศา สุนีย์
6 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางช่อทิพย์ ธนะภาณุ
7 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางประไพ หนุนทอง
8 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปานเทพ เอื้อชัยวิวัฒน์
9 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธัญสร เบญจวรรณ
10 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกฤษณา ผไทวิชญ์
11 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปิยะ รุ่งเรืองศิลป์
12 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอรุณ ชายทวีป
13 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางศิริพร อนุตรนวกุล
14 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนัฐ มูลจันทร์
15 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ลำใย พระสุวรรณ
16 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลดาวัลย์ อับดุลลา
17 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทนงศักดิ์ มะลีลี
18 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุภาพร พันธ์จิตร
19 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางณัสญ์ศยา วงศ์ชัยรุ่งเรือง
20 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวันนา ทวีวัฒนกิจกุล
21 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางรำพึง โพธิ์เขียว
22 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วริศรา โอมลักษมี
23 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางสุภัค สาทจันทร์
24 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายจีระสิทธิ์ จินตนาวิเศษกุล
25 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายศุภชัย บุญหลง
26 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชาตรี วุฒิเชี่ยวชาญใช้
27 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จุฑามาศ เปี่ยมไพบูลย์
28 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทวีศักดิ์ พลอยสีขำ
29 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิรารัฏฐ์ มหะสุนทรพัชร์
30 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอนุกูล พินศิริกุล
31 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรไท มนัสสนิท
32 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อัมพร แซ่จึง
33 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธนาพร สุนันทวิโรจนกุล
34 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายณรงค์ สุขมณี
35 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนันทิดา แซ่ฉั่ว
36 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บุญญาภรณ์ มัยนิคม
37 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิตรลดา ประทุมรัตน์
38 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุภัค เกิดสุวรรณ
39 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิชัย นภาสินธุกุล
40 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรรวษา ทองถนอม
41 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพิมพ์นิภา หนูดี
42 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกาญจนา ปราบพยัคฆ์
43 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอิทธิรัตน์ แก้วกรรณ์
44 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เบญจวรรณ ทวีชัย
45 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอารี ธัญญเจริญ
46 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางทับทิม พ่วงพี
47 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางบรรจง คงเมือง
48 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายศักดา เยาวรินทร์
49 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางจารุภา เอี่ยมพ่อค้า
50 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายนพคุณ สุวรรณหงษ์
51 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สมคิด บุญเฉื่อย
52 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายประเสริฐ จอมโคตร
53 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายการีม ระดิ่งหิน
54 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภาวิดา ดวงแก้ว
55 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรษา สุกอิน
56 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอดิศักดิ์ เทศเซ็น
57 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกมลทิพย์ สุวรรณฤทธิ์
58 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเดชา นิยมราษฎร์
59 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรชัย พรประสิทธิ์โรจน์
60 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชยาณี เนตรอุดม
61 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฐิติมา อังศุจันทร์
62 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฐิติมา ติงสมบัติยุทธ์
63 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมศักดิ์ อ่องกลั่น
64 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันวิสาข์ เอี่ยมสุวรรณ์
65 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชุมพล สุดดี
66 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกิตติธัช บุญประเสริฐ
67 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฏฐนิช ศรีสว่าง
68 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิริพร เกษราพงศ์
69 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชนิตา กิจปรีชาภพ
70 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ดวงดาว ช้างใหญ่
71 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมยุรี เรืองศรี
72 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เทวิกา กำธรธีร์ธวัช
73 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพรพิพัฒน์ ประสพเหมาะ
74 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนินทร์ เศรษฐวณิชพร
75 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ไพริน อรุณพงษ์
76 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิริภัทร จิตตรีมิตร์
77 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบรรณิชา ลีราช
78 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางดรุณี เนียมเปรม
79 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นฤชล เถกิงศักดิ์
80 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นันทัชพร บุตรศรี
81 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชชิณูกรณ์ ภู่อิสสระกุล
82 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพลเสฏฐ์ ไวทยานุวัตติ
83 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางณัชชา จูชัง
84 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสัมพันธ์ ปลั่งปรีชา
85 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมัย มณีคำ
86 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอธิพันธ์ ปทุมสูตร
87 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เก็จชญา สุขชัยทิศ
88 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พลอยมุกดา วิภาตนาวิน
89 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รุจิรา ฉวีอินทร์
90 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบรรจบ โตผา
91 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภรณ์ผกา เสาทอง
92 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชฎาพร อุบลบาน
93 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรทัย ถิ่นไพบูลย์
94 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสกุล บุญเพิ่ม
95 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมาลัย ศรีเสน
96 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบุญ พรมสบุตร
97 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุษยวรรณ พวงแก้ว
98 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเจณรงค์ ศรีทา
99 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวัชระ เฉลิมจิตรอุทัย
100 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุดารัตน์ ปิ่นโมรา
101 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกรรณิการ์ แสงไกร
102 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมณฑล อุทัย
103 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศักดิ์ชาย อหะหมัดจุฬา
104 4 20 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นันลิกา บุญทศ
105 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายปฐมพงศ์ เลิศประสิทธิ์พันธ์
106 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จิตติมา ยิ่งไพฑูรย์
107 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันดี ขาวเหลือง
108 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปนัณย์ณัสม์ อรุณรัตน์
109 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกิตติเดช บัลลังก์
110 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจริน พึ่งพัฒน์
111 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พรสุวรรณ สุยสุวรรณ
112 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฐิตารีย์ เกตุทับทิม
113 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเทวิน คุ้มทรัพย์
114 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรัญญา เบ็ญกาโต
115 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกฤษนัย ศรีชัยวงศ์
116 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชนี ธารีวาศ
117 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนากรณ์ จันทอง
118 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจำรัส วันเจริญ
119 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จันทรา จิตต์วงค์
120 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมบุญ แซ่เตียว
121 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทยากร หอมมณฑา
122 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ไอรดา สุธรรมราช
123 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไพบูลย์ สงวนพันธ์
124 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทวี พานตะสี
125 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กานดานภา สมานวิบูลย์
126 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโกเมน อัยสานนท์
127 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกอบพงษ์ อรุณสิทธิวงศ์
128 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนัฐพร วิลัยเขวา
129 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางราศี ลาภรัตนกุล