BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุพัตรา สิริปัญญาวรคุณ
2 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บุษราภรณ์ ศิริวัฒนาสุนทร
3 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางณัสญ์ศยา วงศ์ชัยรุ่งเรือง
4 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวันนา ทวีวัฒนกิจกุล
5 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลดาวัลย์ อับดุลลา
6 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทนงศักดิ์ มะลีลี
7 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุภาพร พันธ์จิตร
8 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนัฐ มูลจันทร์
9 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ลำใย พระสุวรรณ
10 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเสงี่ยม ภาษี
11 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลศา สุนีย์
12 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางช่อทิพย์ ธนะภาณุ
13 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศินี รัตนวงศ์
14 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางประไพ หนุนทอง
15 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธัญสร เบญจวรรณ
16 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปานเทพ เอื้อชัยวิวัฒน์
17 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกฤษณา ผไทวิชญ์
18 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปิยะ รุ่งเรืองศิลป์
19 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอรุณ ชายทวีป
20 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางศิริพร อนุตรนวกุล
21 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางรำพึง โพธิ์เขียว
22 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วริศรา โอมลักษมี
23 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายศุภชัย บุญหลง
24 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายจีระสิทธิ์ จินตนาวิเศษกุล
25 1 02 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางสุภัค สาทจันทร์
26 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพิมพ์นิภา หนูดี
27 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิตรลดา ประทุมรัตน์
28 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุภัค เกิดสุวรรณ
29 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิชัย นภาสินธุกุล
30 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บุญญาภรณ์ มัยนิคม
31 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรรวษา ทองถนอม
32 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เบญจวรรณ ทวีชัย
33 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอารี ธัญญเจริญ
34 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอิทธิรัตน์ แก้วกรรณ์
35 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชาตรี วุฒิเชี่ยวชาญใช้
36 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จุฑามาศ เปี่ยมไพบูลย์
37 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอนุกูล พินศิริกุล
38 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทวีศักดิ์ พลอยสีขำ
39 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิรารัฏฐ์ มหะสุนทรพัชร์
40 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนันทิดา แซ่ฉั่ว
41 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกาญจนา ปราบพยัคฆ์
42 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธนาพร สุนันทวิโรจนกุล
43 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อัมพร แซ่จึง
44 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรไท มนัสสนิท
45 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายณรงค์ สุขมณี
46 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางจารุภา เอี่ยมพ่อค้า
47 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายศักดา เยาวรินทร์
48 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายการีม ระดิ่งหิน
49 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายประเสริฐ จอมโคตร
50 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายนพคุณ สุวรรณหงษ์
51 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สมคิด บุญเฉื่อย
52 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภาวิดา ดวงแก้ว
53 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางทับทิม พ่วงพี
54 2 09 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางบรรจง คงเมือง
55 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฏฐนิช ศรีสว่าง
56 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมยุรี เรืองศรี
57 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิริภัทร จิตตรีมิตร์
58 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชนิตา กิจปรีชาภพ
59 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิริพร เกษราพงศ์
60 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพรพิพัฒน์ ประสพเหมาะ
61 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนินทร์ เศรษฐวณิชพร
62 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ไพริน อรุณพงษ์
63 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เทวิกา กำธรธีร์ธวัช
64 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรษา สุกอิน
65 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรชัย พรประสิทธิ์โรจน์
66 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกมลทิพย์ สุวรรณฤทธิ์
67 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอดิศักดิ์ เทศเซ็น
68 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเดชา นิยมราษฎร์
69 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ดวงดาว ช้างใหญ่
70 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมศักดิ์ อ่องกลั่น
71 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันวิสาข์ เอี่ยมสุวรรณ์
72 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชุมพล สุดดี
73 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชยาณี เนตรอุดม
74 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฐิติมา อังศุจันทร์
75 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฐิติมา ติงสมบัติยุทธ์
76 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกิตติธัช บุญประเสริฐ
77 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางดรุณี เนียมเปรม
78 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นฤชล เถกิงศักดิ์
79 3 06 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบรรณิชา ลีราช
80 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายปฐมพงศ์ เลิศประสิทธิ์พันธ์
81 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกิตติเดช บัลลังก์
82 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปนัณย์ณัสม์ อรุณรัตน์
83 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จิตติมา ยิ่งไพฑูรย์
84 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกฤษนัย ศรีชัยวงศ์
85 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พรสุวรรณ สุยสุวรรณ
86 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจริน พึ่งพัฒน์
87 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฐิตารีย์ เกตุทับทิม
88 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันดี ขาวเหลือง
89 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชนี ธารีวาศ
90 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนากรณ์ จันทอง
91 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจำรัส วันเจริญ
92 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จันทรา จิตต์วงค์
93 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมบุญ แซ่เตียว
94 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทยากร หอมมณฑา
95 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรัญญา เบ็ญกาโต
96 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเทวิน คุ้มทรัพย์
97 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ไอรดา สุธรรมราช
98 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กานดานภา สมานวิบูลย์
99 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโกเมน อัยสานนท์
100 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนัฐพร วิลัยเขวา
101 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกอบพงษ์ อรุณสิทธิวงศ์
102 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไพบูลย์ สงวนพันธ์
103 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทวี พานตะสี
104 5 10 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางราศี ลาภรัตนกุล