BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพรชัย เพ็งสำเภา
2 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชนทัช สุวรรณนภาศรี
3 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อชิตะ พิจารณ์
4 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พิชามญชุ์ จิระอัคคภาคย์
5 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุทธิรักษ์ เทียมบุญเลิศ
6 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ละเอียด ไม้แดง
7 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมานัตถ์ นิยมราษฎร์
8 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุชาติ ไม้แดง
9 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนกร นโรดมจินดา
10 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเลอสันต์ จันทรวรรณะ
11 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุวัฒน์ กาญจนวณิชย์
12 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางธนวรรณ ธาดาเกียรติกุล
13 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ศิริพร อ่อนสิงห์
14 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุรัตน์ ศิริเวชพงค์กุล
15 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางรุ่งนภา เจริญค้ารุ่งเรือง
16 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี ว่าที่ ร.ต.ธีระวัฒน์ ไทยยานันท์
17 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ปราณี ภูหาด
18 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอมลภา จิตรคณาลัย
19 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนภสร พลฤทธิ์
20 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนงนภัส ไชยธนัทกุล
21 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ทิพย์สุดา ยีดิน
22 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางหยาดน้ำฝน ศรีประจันทร์
23 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธัชชัย เวชยันต์วิวัฒน์
24 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ตรียาภรณ์ ทรัพย์แสง
25 1 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ศศิรัศมิ์ อุ่นธารีรัตน์
26 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายโชตินัย แซ่ลิ้ม
27 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุธิดา เนาว์โสภา
28 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนัท กมลรัตน์
29 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นันท์นภัส ทองกิ่ง
30 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธัญวรรณ ประดิษฐ์ศิริงาม
31 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางภาณี ทองสม
32 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวิยะดา เกียรติเจริญรักษ์
33 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปรีชา กวีเกียรติคุณ
34 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศราวุธ มีศรีนุ่น
35 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธิติพัฒน์ สุขแสง
36 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิชัย บุญมา
37 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวาสนา เหมาะสมสกุล
38 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธรรมนูญ ภู่ตันหยง
39 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธนัญชญา ชื่นชม
40 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วิชุดา รัชตปาโล
41 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ศศิธร สุวรรณภานุ
42 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเชิดศักดิ์ ชูศรีทอง
43 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.อรพินท์ จิตรกสิวัฒนา
44 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ษมาวีร์ วงค์เขียว
45 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.นฤชล ศรีตัณฑ์
46 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.หรรษา โชคดี
47 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ปัทมาพร เปลี่ยนศิลปชัย
48 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ศรันยา ง้าวสุวรรณ
49 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายบุญเลิศ แซ่อึ้ง
50 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางรุ่งนภา แดงคราม
51 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางมะลิวัลย์ ลี้วิเศษ
52 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รัตนา พิบูลย์สวัสดิ์
53 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รักชนก ช้อยประเสริฐ
54 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฐธพิมพ์ พิพรรธวัฒน์
55 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิยะกานท์ จุรุวรรณ
56 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายคมสัน ถาวรธรรมฤทธิ์
57 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางศิรดา โชติพ่วง
58 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิสุทธิ์ สมประสงค์
59 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมณฑล บัณฑิตสกุลพร
60 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปริทัศน์ ทานสัมฤทธิ์
61 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กัลยา แซ่ลิ้ม
62 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจิรวุฒิ บูรณะขจรกิจ
63 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมนตรี ภมรบุตร
64 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เรวดี น้ำหอมจันทร์
65 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อนงค์ ไหมทอง
66 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกิจจ์พัฒน์ ศุกร์แก้วถนอม
67 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เวธกา มงคลวรผล
68 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วัชรีวรรณ ภู่เพนียด
69 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายซัลลีม ทวีมา
70 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นาราดา เปรมประภาษ
71 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อมรมาศ ธนกาญจน์
72 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุประไพ สายทอง
73 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฎฐินี ชูศรีทอง
74 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.นลินรัตน์ คำเอี่ยมรัตนิน
75 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางปราณี วังเสนา
76 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ชนากานต์ จันทร์สา
77 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เยาว์ลักษณ์ ขุนประเสริฐ
78 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจำเป็น สุขสภา
79 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.แสนยานุภาพ สินสมบูรณ์ทอง
80 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไชยศักดิ์ กุลเพียรประสิทธิ์
81 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนฤมิต ขจรณรงค์วณิช
82 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศินี จันทวโร
83 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจิรพันธ์ ศรีปัญจากุล
84 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอริยาภรณ์ ชนาสินประสิทธิ์
85 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจุฬธิกาญจน์ วิภาคทรัพย์
86 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กำไร สุขเจริญ
87 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประฏิพัด จันทิมา
88 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปริญญา วงศ์วิเศษกิจ
89 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกนกพันธ์ อธิคมสุจริตกุล
90 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชโรชา ณ หนองคาย
91 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีรพัฒน์ บุญช่วย
92 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ฐิตานันท์ วงษ์วรารัชต์
93 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชัชวาล ไทยเจริญ
94 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชาลี เติมภิญโญ
95 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุวัช สกุลไทย
96 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิรนันท์ กองกระวี
97 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมงคล จั่นทอง
98 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนัฏฐวร วิภาคทรัพย์
99 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ สังข์พิชัย
100 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุเทพ สื่อเศรษฐสิทธิ์
101 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิยาภรณ์ จุลเพ็ญ
102 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมชิด จงท่วมกลาง
103 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชนสิทธิ์ แก้วทับ
104 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจรินทร์ แผ่พร
105 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอุดร ปันทะวงศ์
106 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ชญาณี พิมพ์ดี
107 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ดวงเดือน ชาลาพิพัฒน์พงศ์
108 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอรรณพ พงศ์ทวิช
109 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธัญชนก เกษสุรินทร์ชัย
110 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภารัตน์ พยัคฆ์
111 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีระพล คงวรานนท์
112 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วรอรอินท์ อัฑฒ์ธัญโชติ
113 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภชัย รอดโต
114 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายดนย์ดนัย กรุดพันธ์
115 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิดาภา ไมตรีจิตต์
116 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิรพรรณ ชมศิลป์
117 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมรัฐ กลั่นอุทัย
118 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กาญจนา นุ่มกัน
119 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบัญญัติ เจตน์พงศธร
120 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิ่นรัชดา ช่างเขียนดี
121 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฐวรรณ์ พลพรรณ
122 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภชาติ ปานอุทัย
123 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุชาติ นันทพงษ์
124 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประพันธ์ อภิวัฒนะตระกูล
125 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมานพ บุญรอด
126 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จุตภร ภัทร์พูลผล
127 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจักริน บัวสุนทร
128 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศศิรัศมิ์ อุ่นธารีรัตน์
129 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฉัตรชัย ศรีเพ็ญ
130 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พนัสวินก์ สิทธิ์มั่นคง
131 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจักรกฤษณ์ เปี่ยมน้ำใจ
132 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุภัชชญา ศรีกรไผท
133 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเจตนิพัทธ์ ทองวิไล
134 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรอนงค์ เหมือนสนธิ์
135 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภูเบศ จันสืบ
136 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายรัชพล ศรีภัคภิญญา
137 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรรณนิภา มงคล
138 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศศิธร คงหนองบัว
139 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิโรรัตน์ ทองเกียรติ
140 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรุ่งเรือง มีเสาเพชร
141 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฏฐ์ คมพงษ์ณัษฐ์
142 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บิงนิษา หวังนิบิง
143 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรวีร์ แก้วทอง
144 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชนิตา พลาชีวิน
145 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมศักดิ์ สินสายชล
146 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกำพล ชเนศวร
147 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพัฒนพงศ์ ต้นโพธิ์โต
148 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วารุณี สีทับทิม
149 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเอก ศรีพรหม
150 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศราวุฒิ กันสุข
151 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจารุภูมิ ศรีภัคภิญญา
152 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอริย เฉยภัย
153 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เศรษฐิศิณีย์ญาณ์ เขียวชัยภูมิ
154 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกรัญ จันทบุรี
155 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรรณา อาจหาญ
156 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไกรวิทย์ กิจวานิชขจร
157 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อมรรัตน์ งามเชิด
158 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภูนนท์ อภิสิทธิบดี
159 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฐาปนา กสิกรชนวัฒน์
160 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาวดี ทิพย์วังโพธิ์
161 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมณฑล อุทัย
162 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวาสนา บุญทวี
163 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสโรสิณี มณีน้อย
164 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวุฒิพงษ์ เสาวรส
165 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิดา ศรีมงคล
166 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธัญญาลักษณ์ พฤกษ์ชาติไพร
167 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจารุภูมิ ศรีภัคภิญญา
168 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพลิน ลงวุฒิ
169 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรายุทธ ซาและหน่าย
170 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัครพล นิภาพรรณวัฒนา
171 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัยรัฐ วันแอเลาะ
172 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุรสิทธิ์ แซ่ล้อ
173 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกมลธรรม นันทวิจารณ์
174 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอำนาจ จันทร์วงงาม
175 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพงศธร คำหงษา
176 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรัญญา ระดิ่งหิน
177 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรายุทธ ทองกลัด
178 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัตน์ชนก น้อยแน่ง
179 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรกานต์ อาจหาญ
180 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศุภโชค งามอักษรวิจิตร
181 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อุบลวรรณ เยาวสุต
182 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอภิญญา อุดมศิลป์
183 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พัทธ์ธีรา แก้วเทพ
184 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ
185 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กมลรัตน์ ไชยเสนา
186 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนพร ศักดิ์นิมิตวงศ์
187 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภัสสรปุญญ์ บรรจง
188 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปราณี เที่ยงพัฒน์
189 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุพร ธนปัญญานนท์
190 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธีระวุฒิ บัวโรย
191 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชูรัตน์ วัฒนวันยู
192 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัตติญาภรณ์ จิรพัทธ์ปกรสิน
193 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วัชรธร สุจริตสวัสดิ์กุล
194 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจิระ จันทรวารีเลขา
195 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมมาตย์ สุทธิกรม
196 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิวาลัย ประเสริฐ
197 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภัคจิรา มาลัยศรี
198 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกิระวุฒิ หอมหวล
199 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิโรจน์ ทานะเวช
200 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุพัตรา กลั่นคุ้ม
201 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายณัฐชานนท์ จำปาเรือง
202 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีร์ธวัช เหล็กเพ็ชร์
203 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.โศภิษฐา ฉายะรถี
204 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอนุตร สิงห์โตทอง
205 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ฟารีดา ตันเสรีย์
206 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชาญชัย สุรภีสัก
207 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ทศพัณณ์ ลิมตระการ
208 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปารมี โลกเลื่อง
209 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชัยวัฒน์ บุญวิโรจน์
210 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสัตยา สัตยาลักษณ์
211 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางแสงอรุณ ลิมตระการ
212 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอำนวย สังข์ดา
213 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลักษมี เหล่าลดา
214 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประทีป โชคดีเป็นเลิศ
215 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกฤตธรัฐ ทินกร
216 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิษณุ เอมะบุตร
217 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไพวิทย์ หมู่วิริยะ
218 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อโนชา กุลชาติเกรียงไกร
219 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิทยา สุขสวัสดิ์
220 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปกรณ์ แสงอ่อน
221 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสายพิน เรืองนาม
222 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายลำเจียก ชิตญาติ
223 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอาทิตย์ เดอลาแมร์
224 9 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางฐิดาพร พรามบรรพต