BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฎฐินี ชูศรีทอง
2 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุประไพ สายทอง
3 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อมรมาศ ธนกาญจน์
4 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นาราดา เปรมประภาษ
5 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปริทัศน์ ทานสัมฤทธิ์
6 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กัลยา แซ่ลิ้ม
7 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจิรวุฒิ บูรณะขจรกิจ
8 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมณฑล บัณฑิตสกุลพร
9 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เรวดี น้ำหอมจันทร์
10 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิยะกานท์ จุรุวรรณ
11 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมนตรี ภมรบุตร
12 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายคมสัน ถาวรธรรมฤทธิ์
13 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางศิรดา โชติพ่วง
14 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิสุทธิ์ สมประสงค์
15 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วัชรีวรรณ ภู่เพนียด
16 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายซัลลีม ทวีมา
17 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกิจจ์พัฒน์ ศุกร์แก้วถนอม
18 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อนงค์ ไหมทอง
19 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เวธกา มงคลวรผล
20 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางมะลิวัลย์ ลี้วิเศษ
21 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รัตนา พิบูลย์สวัสดิ์
22 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รักชนก ช้อยประเสริฐ
23 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฐธพิมพ์ พิพรรธวัฒน์
24 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางปราณี วังเสนา
25 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ชนากานต์ จันทร์สา
26 3 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.นลินรัตน์ คำเอี่ยมรัตนิน
27 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจุฬธิกาญจน์ วิภาคทรัพย์
28 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประฏิพัด จันทิมา
29 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกนกพันธ์ อธิคมสุจริตกุล
30 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ สังข์พิชัย
31 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุเทพ สื่อเศรษฐสิทธิ์
32 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนัฏฐวร วิภาคทรัพย์
33 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิยาภรณ์ จุลเพ็ญ
34 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชโรชา ณ หนองคาย
35 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ฐิตานันท์ วงษ์วรารัชต์
36 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีรพัฒน์ บุญช่วย
37 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กำไร สุขเจริญ
38 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปริญญา วงศ์วิเศษกิจ
39 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชัชวาล ไทยเจริญ
40 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เยาว์ลักษณ์ ขุนประเสริฐ
41 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายไชยศักดิ์ กุลเพียรประสิทธิ์
42 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจำเป็น สุขสภา
43 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.แสนยานุภาพ สินสมบูรณ์ทอง
44 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนฤมิต ขจรณรงค์วณิช
45 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุวัช สกุลไทย
46 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิรนันท์ กองกระวี
47 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมงคล จั่นทอง
48 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชาลี เติมภิญโญ
49 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศินี จันทวโร
50 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจิรพันธ์ ศรีปัญจากุล
51 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอริยาภรณ์ ชนาสินประสิทธิ์
52 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ดวงเดือน ชาลาพิพัฒน์พงศ์
53 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอรรณพ พงศ์ทวิช
54 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธัญชนก เกษสุรินทร์ชัย
55 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายชนสิทธิ์ แก้วทับ
56 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภารัตน์ พยัคฆ์
57 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีระพล คงวรานนท์
58 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจรินทร์ แผ่พร
59 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมชิด จงท่วมกลาง
60 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ชญาณี พิมพ์ดี
61 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอุดร ปันทะวงศ์
62 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบัญญัติ เจตน์พงศธร
63 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิ่นรัชดา ช่างเขียนดี
64 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภชาติ ปานอุทัย
65 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายมานพ บุญรอด
66 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กาญจนา นุ่มกัน
67 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จุตภร ภัทร์พูลผล
68 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิรพรรณ ชมศิลป์
69 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมรัฐ กลั่นอุทัย
70 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วรอรอินท์ อัฑฒ์ธัญโชติ
71 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฐวรรณ์ พลพรรณ
72 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประพันธ์ อภิวัฒนะตระกูล
73 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุชาติ นันทพงษ์
74 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศุภชัย รอดโต
75 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายดนย์ดนัย กรุดพันธ์
76 5 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิดาภา ไมตรีจิตต์
77 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรรณนิภา มงคล
78 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรุ่งเรือง มีเสาเพชร
79 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฏฐ์ คมพงษ์ณัษฐ์
80 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บิงนิษา หวังนิบิง
81 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชนิตา พลาชีวิน
82 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรวีร์ แก้วทอง
83 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พนัสวินก์ สิทธิ์มั่นคง
84 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกำพล ชเนศวร
85 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมศักดิ์ สินสายชล
86 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพัฒนพงศ์ ต้นโพธิ์โต
87 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุภัชชญา ศรีกรไผท
88 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรอนงค์ เหมือนสนธิ์
89 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภูเบศ จันสืบ
90 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายรัชพล ศรีภัคภิญญา
91 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเจตนิพัทธ์ ทองวิไล
92 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศศิรัศมิ์ อุ่นธารีรัตน์
93 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจักริน บัวสุนทร
94 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจักรกฤษณ์ เปี่ยมน้ำใจ
95 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฉัตรชัย ศรีเพ็ญ
96 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิโรรัตน์ ทองเกียรติ
97 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศศิธร คงหนองบัว
98 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอริย เฉยภัย
99 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เศรษฐิศิณีย์ญาณ์ เขียวชัยภูมิ
100 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วารุณี สีทับทิม
101 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศราวุฒิ กันสุข
102 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเอก ศรีพรหม
103 6 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจารุภูมิ ศรีภัคภิญญา
104 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาวดี ทิพย์วังโพธิ์
105 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมณฑล อุทัย
106 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวาสนา บุญทวี
107 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสโรสิณี มณีน้อย
108 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวุฒิพงษ์ เสาวรส
109 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อมรรัตน์ งามเชิด
110 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไกรวิทย์ กิจวานิชขจร
111 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภูนนท์ อภิสิทธิบดี
112 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกรัญ จันทบุรี
113 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฐาปนา กสิกรชนวัฒน์
114 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรรณา อาจหาญ
115 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอำนาจ จันทร์วงงาม
116 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกมลธรรม นันทวิจารณ์
117 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุรสิทธิ์ แซ่ล้อ
118 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัครพล นิภาพรรณวัฒนา
119 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัยรัฐ วันแอเลาะ
120 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัตน์ชนก น้อยแน่ง
121 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรกานต์ อาจหาญ
122 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรายุทธ ทองกลัด
123 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพงศธร คำหงษา
124 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรัญญา ระดิ่งหิน
125 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรายุทธ ซาและหน่าย
126 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิดา ศรีมงคล
127 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจารุภูมิ ศรีภัคภิญญา
128 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธัญญาลักษณ์ พฤกษ์ชาติไพร
129 7 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพลิน ลงวุฒิ
130 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัตติญาภรณ์ จิรพัทธ์ปกรสิน
131 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมมาตย์ สุทธิกรม
132 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วัชรธร สุจริตสวัสดิ์กุล
133 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจิระ จันทรวารีเลขา
134 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิวาลัย ประเสริฐ
135 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภัคจิรา มาลัยศรี
136 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุพร ธนปัญญานนท์
137 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปราณี เที่ยงพัฒน์
138 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บงกชชนก ด่านรุ่งเจริญ
139 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอภิญญา อุดมศิลป์
140 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พัทธ์ธีรา แก้วเทพ
141 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศุภโชค งามอักษรวิจิตร
142 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อุบลวรรณ เยาวสุต
143 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กมลรัตน์ ไชยเสนา
144 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนพร ศักดิ์นิมิตวงศ์
145 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภัสสรปุญญ์ บรรจง
146 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชูรัตน์ วัฒนวันยู
147 8 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธีระวุฒิ บัวโรย