BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ เจ๊ะมะ
2 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอกาย๊ะ มะยาเอะ
3 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซากีน๊ะ ยูโซะ
4 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มัสมี รอยะ
5 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายมะยูโซะ กาซา
6 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮานีซะ ลาเตะ
7 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะห์ รอดแสง
8 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยูไวรียะ แวกาจิ
9 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายนิฟัตตาห์ เจ๊ะ
10 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายอับดุลเลาะ ฮาแว
11 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฟิตรียา หะยีแต
12 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮิหม๊ะ สะแลแม
13 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นุรฟานีลาณ์ สือแม
14 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.วรรณสมา แวโนะ
15 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มาราตี เต็งมะ
16 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอสนี บูละ
17 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาตีกะห์ ยาซิง
18 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายซัมรี วาเตะ
19 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อัสมะ ดาแฮ
20 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ตูแวเยาะ นินาวา
21 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ปาตือเมาะ ตาเละปะลาอา
22 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางเจะสน๊ะห์ มามะ
23 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มารีดา สาและ
24 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน อาแว
25 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นาเตราะ อาแวซอนอ
26 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อัสเม๊าะ กาหลง
27 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮาสนะ โตะมูดี
28 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะห์ ดาหะมะ
29 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซาลือมา ยามา
30 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.สุนิดา เจะโซะ
31 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยน๊ะ ดอเลาะ
32 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางไมมูนะห์ สะมะแอ
33 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอบียะห์ แมเราะ
34 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายสาการียา มะแซ
35 1 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮานี ดือเระ
36 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางเจะมีเนาะ กือนิ
37 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รุซนี นิติมุง
38 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายตูแวอับดุลรอฮะ สูเร็ง
39 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ วาจิ
40 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายฮากิน เจะแว
41 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มารีเยาะ แวซอเฮาะ
42 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอปีอ๊ะ เบ็ญนา
43 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางปิยนาถ สมุทรางกูล
44 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รากีนะ หะยีดอเลาะ
45 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซูรียะ ดามัน
46 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายหามะ เจะแต
47 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรีหยะ ดอลี
48 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อามิเนาะ สะอุ
49 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.แมะนะ อาแวบือซา
50 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นาสีเราะ ฮะมะ
51 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.วันเฟาซียะห์ เจะมะ
52 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.เบญจวรรณ พูลสุข
53 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ สาและ
54 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูไรดา สุลง
55 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางดอริเย๊าะ มูฮำหมัด
56 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางนันทวัน ทองประไพ
57 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุนิสา สาและ
58 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.คอรีเยาะ เหงาะ
59 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฮายาตี อาลี
60 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ค็อยรียะฮ์ มูฮำหมัด
61 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟาตีฮะห์ หะยีสะแม
62 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวเซาเดาะ สุลัยมัน
63 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรีฮาน ยูโซะ
64 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.กรกนก ปรัตถพงศ์
65 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสนีย์ เจะเล๊าะ
66 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.โนรีดา มะหลี
67 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.มีละ กายียุ
68 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รัชนี ภูแก้ว
69 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายมาหามะ เจะมะ
70 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูไรดา จันทวงษ์
71 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวซูไบดาห์ ดอเลาะ
72 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางรูฮานี นิอิสมัย
73 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นัจมีย์ ยานยา
74 13 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แยนะ แวเจ๊ะ
75 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายภัทร แซ่เซีย
76 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซานีย๊ะ บิรู
77 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายซูลคิพลี ยูนุ๊
78 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุษณี สะมะแอ
79 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ค้อยลีเยาะ ดือราโซะ
80 14 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอหนา จิหมาด
81 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายสุขรี หะยี
82 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อลิสา พรหมมณี
83 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางสากีน๊ะ ธานมาศ
84 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรีซาวาลี ละโตะนอ
85 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ตูแวรุสนานี ตอกอ
86 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซูฟียา อาบู
87 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อามิเนาะ ปูเตะ
88 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางแมะสง ยูโซะ
89 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กิฟลาฮ สะมะแอ
90 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ไอร์นูนาบีลา เจ๊ะอุมา
91 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรุลอัยน สาแล
92 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ทิฆัมพร บุญแก้ว
93 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นิมาเรียม แวหะมะ
94 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.เปรม งับประโคน
95 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ยาวารี บือราเฮง
96 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ปาวานี พงษ์เกษม
97 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.วิชาณี ศรีพิกุล
98 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อธิตญา วาดแสง
99 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูร์อารียัน มามะ
100 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เจะรอซียะห์ เจะและ
101 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุดา หนูอยู่ไพร
102 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางรัตติกาล ดอเลาะ
103 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายชิต พรหมสุข
104 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายไพฑูรย์ มณีอร่าม
105 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอฮานา ดือเร๊ะ
106 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ต่วนฟารีซะห์ ลาเตะ
107 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซูฮายา เจ๊ะโก๊ะ
108 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางแมะ มามะ
109 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นุสากีนะห์ บือราเฮง
110 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สือนะ ยูโซะ
111 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซีตีสารอ ยำทอง
112 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายรอแม มามะ
113 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฟารีดะห์ สาแม
114 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อรวีวรรณ หวันหีม
115 15 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กศน. ม.5 ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอซีด๊ะ เส็นสะนา
116 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารีแย การี
117 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางจีรวรรณ แสงอร่าม
118 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ไมซะ สะแลแม
119 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.พนิดา เจะเตะ
120 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางเกสรา ฮุนตระกูล
121 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นุรฮาฟีซอน กะลูแป
122 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฟารีดา เจะเลิง
123 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฮานา เจะแฮ
124 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางยีสะ กาเดร์
125 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซุใฮนี เต๊ะมอยา
126 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางรอมละห์ บอสู
127 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กุลเลียนา มะแซ
128 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นูรีดา เจ๊ะแม
129 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รอมซียะห์ สาและ
130 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ไฟรุส วาเยะ
131 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.มาเรียม แซกาเจ
132 16 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางคอลีเยาะ อาบู
133 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรฮานัน กะลูแป
134 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรอัยนี ดอเลาะ
135 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอคีเยาะ หะยียูโซะ
136 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นิไซนะ แวโดยี
137 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางมัสลิน ดือเระ
138 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อามานี บูแว
139 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ซูรีณา มูดอ
140 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อัสหม๊ะ ดีเยาะ
141 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นีฮัน มะเด็ง
142 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นารี ดอคอ
143 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สุไรยา สาแม็ง
144 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอบียะ ตาเละ
145 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ยัสมูน สาและ
146 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อาสะนะ มะเระ
147 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.โซเฟีย มามะ
148 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.นูรัยซัน มะลี
149 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางศิชฎา หะมะ
150 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ สาแม
151 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อารานี บาฮา
152 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อมรรักษ์ เมืองจันทร์
153 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางแสงมณี มณีแผง
154 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางสามีด๊ะ มามะ
155 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แวอารมา สาแม
156 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซานีเราะ วาซิ
157 17 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 226/16 ม.2 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สารีปะ สาแม
158 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.พิตเร๊าะ วายะโยะ
159 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อัสมะห์ เจะโยะ
160 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อารีนา ซาเบะ
161 18 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ม.9 บ้านวังพลา ต.ปล่องหอย อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ซุลฟา อาบู
162 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายมัสอูเซ็ง สาแล๊ะ
163 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.สูไรบ๊ะ มามะ
164 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายไพโซร์ เจ๊ะนิ
165 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายหมะอูเซ็ง อุมา
166 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซารีปะห์ มะหิเละ
167 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ยาวาเฮร์ แวนาแว
168 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ดาริกา มะลุด
169 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สาปีนะ ลาเต๊ะ
170 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.พาตีเมาะ สาแล๊ะ
171 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ญียะห์ สาเมาะ
172 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รูหานี ยูนุ
173 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ไลลา ดีเร๊ะ
174 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มาเรียม มามะ
175 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางพรทิพย์ ชูดอกไม้
176 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ยุวลี ฉิมนิล
177 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ต่วนฟาตีฮะห์ ต่วนบีรู
178 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นพรัตน์ ธนะกุล
179 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอกีเยาะ เจะโมะ
180 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สูใฮนี มะแซ
181 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฟารีดะห์ สาและ
182 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายประชิด ทองอุไร
183 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ต่วนรอฮานา โตะกูบาฮา
184 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ โตะขุนวามี
185 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางไอนี หะยีบือราเฮง
186 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.บัดรีน ฮาลาบี
187 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายศุกรีย์ แวหะมะ
188 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอกีเยาะ แฉะ
189 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.พาตีเมาะ สาแลแม
190 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นิเย๊าะ สาแม
191 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ดารียะ อารง
192 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ไซนุง ดือมอง
193 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายพิรุณ ดำรงค์สาสน์
194 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางซำมีละห์ คำบุญมา
195 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซารีปะห์ กูโน
196 19 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวยะห์ แวนิ
197 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไรญา ลาเตะ
198 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซาปูรอ อาแว
199 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.คอลีเยาะ อีซอ
200 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ภัตร์ทราวดี รัตนคำ
201 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สีตีแลคอ สาและ
202 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซูนิลา หะยีมะริง
203 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายฮัสซัน หะแว
204 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางมูรนี การิม
205 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.หยะรอ เจ๊ะมะ
206 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อิชแรกา ลีวาเมาะ
207 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นพวรรณ คงทอง
208 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ยามีลา วาแวนิ
209 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูไฮนิง บาแม
210 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอซีด๊ะ เจะแว
211 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวแย ตาเยะ
212 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ตัสนีม หะยีสาแม
213 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายซัมรี อีซอ
214 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายอัดนันท์ มูอิ
215 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางสไวบ๊ะ หะระซอ
216 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายบือรอเฮง เจะเลาะ
217 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายมูฮัมหมัดบัดวี มะนังพิทักษ์กุล
218 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายนะห์ดี เด็ง
219 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายซาฟีอีน เจ๊ะกอ
220 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.กอมารียะห์ กาเซ็ง
221 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอซีดา มะ
222 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางรัตนา อรุณมีวาสนา
223 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มารีเยาะ ยามิง
224 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มาซือนะ ยาฆง
225 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ มะดง
226 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางนูรีฮัน เยะแล
227 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูบายดะ บากา
228 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รุฮายา ตาเยะ
229 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟาตีหมะ แวสมาย
230 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟารีตา ซามูดิง
231 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางยาลีนา แวยุนุ
232 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.เบญจวรรณ จิตรประวัติ
233 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮีลมียานตี วอเงาะ
234 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.แวแอเสาะ อาแว
235 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซอโป หาสีแมง
236 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอกีเยาะ เจะมะ
237 3 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อามัล เจ๊ะเต๊ะ
238 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นูซีรา ลาเตะ
239 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวฟาตีมะห์ เจะยอ
240 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ต่วนกามีละห์ ต่วนเด็ง
241 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอซียะห์ มะเซ็ง
242 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อัสวานี เจะอามะ
243 4 14 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นุซัยณี มูซอ
244 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นายกามารูดิง คอแนง
245 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.เสาเดาะห์ มามะ
246 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นุรฮูดาห์ อาแวกะจิ
247 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แมะ บาราเฮง
248 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ยารีหย๊ะ กาซอ
249 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอฮานา กาเซ็ง
250 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอยฮัน จะจ้า
251 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอมือหล๊ะ อาแวกะจิ
252 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซำซียะ สะมะฮอ
253 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูไวบ๊ะ เจ๊ะลง
254 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางแวซง สาและ
255 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.อาซียะ ตาเยะ
256 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มาสีเตาะ เจ๊ะอาแซ
257 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางเฟาซียะห์ แวเด็ง
258 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.แวซอฟียะห์ ดามะ
259 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซูไฮบะ กากะ
260 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มุสลีฮะห์ หะยีจิ
261 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัสนะ หะยีกือจิ
262 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.เฟาซียะ กือซู
263 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางเจ๊ะแอเซ๊าะ เจ๊ะดอเล๊าะ
264 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางจิราพร จันดิษฐวงค์
265 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.นินาอีมะห์ นิสนิ
266 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.รอฮีมะห์ อุเซ็ง
267 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.คอรีเยาะ ยูโซะ
268 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรอันนาร์ ดือเระ
269 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาตีมา อูมา
270 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย วามะ
271 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮายาตี หะยีเตะ
272 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซาลีหย๊ะ เจะมิง
273 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ซูฟียา กาแบ
274 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.มัซนะ เจ๊ะลง
275 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) นางตีเม๊าะ ดอเฮง
276 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟูซีย๊ะ กะจิ
277 5 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (ประเมิน) น.ส.ฟารีดา อับดุลเล๊าะ
278 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.กัญญ์วรา เนาว์ไพร
279 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายฮัมรี สะอุ
280 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อานีตา ซาและ
281 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาซีย๊ะ บีรู
282 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นารีมัน ดือราแม
283 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มูรีนา วานิ
284 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาดีละ กาซอ
285 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุกัญญา บากา
286 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.อาซียัน กียะ
287 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไนเราะห์ กาเซ็ง
288 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นายบูรฮาน สารีลาเต๊ะ
289 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นายอับดุลรอแม ซีเดะ
290 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซาลีนา หะยีมะลี
291 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.กูซูไรนี กูสุเร
292 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.วันมัยมูน แวอีซอ
293 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซุไรยา วาเล๊าะ
294 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางไซมะห์ ลอแมง
295 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซาอีดะห์ ปะกียา
296 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สารีนา มะเกะ
297 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรฮูดา การี
298 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.สุดา ไชยแก้ว
299 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รุสติลา ดือราแม็ง
300 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มุรณี เจ๊ะนิ
301 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ตูแวรอซีดะ ดอกอ
302 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.มารียัม มะเด็ง
303 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ส๊ะรอ สะมะแอ
304 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นายอัสมี เจะโซะ
305 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตีแอเสาะ โตะลู
306 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะ ดอเลาะ
307 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฟาตีฮะ หะยีมะเด็ง
308 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นายอับดุลเราะมาน โตะเฮง
309 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นางฮามีเนาะ เจะมะ
310 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ปาซีลา กาหลง
311 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) นายรอมลี เปาะโซะ
312 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ตูแวฮายาตี ดอกอ
313 6 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟารีดะฮ์ เจะแมง
314 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา อาลี
315 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นางรุสนานี วาแม
316 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.การาวานี กาลอ
317 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) นายมะซาพาวี ซา
318 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.คอรีเยาะ สาแม็ง
319 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มแม่บ้านลาเกาะ ม.2 ต.เกาะจัน อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มูนีเราะห์ หะยีดาโอะ
320 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ไซนับ ดือราแม
321 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) นายนิเด นิกูแม
322 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) นายดอรอแม เปาะโซะ
323 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ตุวันแย นิเม็ง
324 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.อานิส สามะ
325 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.เจะคอดียะห์ เปาะบ๊ะ
326 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นูรอีลฮัมร์ ดือเระ
327 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.ฮาซามี ดอเลาะ
328 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.เจะหม๊ะ รีจิ
329 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นูรมา ฮาแว
330 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายอาฮามะสากรี โต๊ะเซ็ง
331 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) นายใซดี สะอิ
332 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ปารีดะห์ กาหลง
333 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.อารีนา ลาเตะ
334 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ฟารีดะห์ ลาเตะ
335 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ โตะเด็ง
336 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นางคอลีเยาะ หะรี
337 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.พาดีละห์ เจะแว
338 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.ยารีนา อาแวดาโอ๊ะ
339 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะ ศิริบูลย์
340 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ต่วนโนรี นิวาแด
341 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ซานาวียะ สาแม็ง
342 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.เจ๊ะรอเมาะ บูแลบีแต
343 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายมะสกรี รอนิง
344 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นุรอัยนี บินเจะอาลี
345 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.มิสดาร์ สาแม
346 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.นูรีดา สาและ
347 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) นางสือหน๊ะ มะแอ
348 8 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (พัฒน์) น.ส.ซารีนา มะมิง
349 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นุจรี คำเสาร์
350 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.รอหิหมะห์ โต๊ะดิ
351 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ สาแม
352 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายมาดารี ฮาแว