BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.สายรุ้ง เพิ่มพ่วงทรัพย์
2 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อรุณี ลิ้มศิริชัย
3 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บุษบากร ยิ้มน้อย
4 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสอาด สีสงวน
5 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางขวัญใจ เพ็งภักดี
6 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางปวรรญา เกิดความสุข
7 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.เบญจมาศ สมวงษ์
8 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อรอนงค์ จิตรเสงี่ยม
9 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ลิปิการ์ ผ่องสมุทร
10 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางพสรัด คล้ายมงคล
11 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางฐิติพร เพิ่มพ่วงทรัพย์
12 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายมนัส เขตวิทย์
13 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายสมพงษ์ สอยสละ
14 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ถวิล อำนาพร
15 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.จำปี สุดคนึงหา
16 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายสุพล โภคทรัพย์
17 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางบุญเพ็ง สอยสละ
18 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางมาลี อายุโย
19 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสงบ ลูกอินทร์
20 1 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ปัทมาพร เสวกพันธุ์
21 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บุษราพร สุดศิริ
22 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสำอางค์ ชาวกงจักร์
23 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายอาจณรงค์ แสงหิรัญ
24 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางมธุรส จรเขต
25 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางจิรัชญา อ่อนจ้อย
26 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางอ้อย เพ็ชระ
27 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางชมัยพร ทิมเทพย์
28 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสงัด ทวีศรี
29 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางยุพิน ปรางเนียม
30 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางผิวพรรณ สุวรรณภูมิ
31 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางนุจลินทร์ เจนจบ
32 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางบุญสม แซ่ตัน
33 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.สุธิสา มามี
34 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางลูกอินทร์ นาคี
35 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อรวรรณ สุภารี
36 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายพัลลภ จิตรงาม
37 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางเสรี สุดศิริ
38 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.รุ่งทิพย์ เสาวภาคย์หิรัณย์
39 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางพัชรี จิตรงาม
40 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางเทียมตา แสงจินดา
41 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางศมนพร เอกวิลัย
42 2 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.โสพิศ ภารา