BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.มัฌชิมา จามจุรี
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.เกวลี จันลคร
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.นัทธมน เกตุมณี
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.เกศริน ศรีเกษตร
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.วาสนา คำไก่
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กมลพันธ์ เย็นไชยสิทธิ์
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางสมพร ยุทธชัยสันติ
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางวันดี ชูอาตม์
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางเง็กน้อย กระจ่างวุฒิ
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.วรรณี ธรณีสถาปนา
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.นภัสสร สังข์นาค
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ปภาวี อิ่มโอษฐ์
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กุลสิญา เมืองหลวง
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางทัศนีย์ แซ่ตั้ง
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางจิตรา กาญจนวิไล
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางสายใจ สารารักษ์
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางธันยนันท์ โตวิจิตร์สิน
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ธนิดา ประเสริฐ
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.พรรณพิมล ธรรมภักดี
20 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางนาฎยา คงอริยะทรัพย์
21 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางฉวีวรรณ สมัญญา
22 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สมมาฤดี เพ็ชรพินิจ
23 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางเพ็ญศรี กิติพงษ์วัฒนา
24 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายอนันต์ รักเกียรติ
25 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ณัชพิมพ์ จารุพัฒนากุล
26 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางสุวรรณ สุขผล
27 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสุมน แสงสุวรรณ
28 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.เยาวเรศ จรรยา
29 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.มีนา จีนแปลงชาติ
30 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วรรณา หลงบางพลี
31 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสรวิชญ์ มันทนากุลชัย
32 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางบุบผา ศึกแก้ว
33 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ลัดดา อึ้งประเสริฐชัย
34 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ปฏิมา ชูรัก
35 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายพร้อมสิน คเชราวัณ
36 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.จงกล ชมสุข
37 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ปัทมพร อัตศรี
38 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วิลาวัณย์ แพรดำ
39 10 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ลดารัตน์ ตามประกอบ
40 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายธาตรี ชนะสงคราม
41 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.พิมพ์รพี ปิตินานนท์
42 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ภัทราภรณ์ เทียมคำแหง
43 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ภูริตา วัชราภรณ์
44 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ณฤดี ไฝทอง
45 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางนิภาภรณ์ ปิติแสง
46 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ปัทมา โห้ไม้พุ่ม
47 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ฐิตากร พันธ์ศรี
48 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอัญชนา มูลสาร
49 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.พิมพา สว่างนวล
50 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางแก่นนคร สะหาย
51 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สุชาดา ตันวิเชียร
52 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายกิตติพัฒน์ พรหมเดช
53 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางมณสิชา นัครา
54 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางมาลี เชี่ยวพานิช
55 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ริศรา หาญกระสินธุ์
56 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางประมวล ภักดีศรี
57 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอารีย์ พันธุ์มี
58 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางนุชจรีย์ ชื่นมัจฉา
59 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางจิรัญญา สิทธิทอง
60 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอนงค์ ภู่แก้ว
61 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสุปริญญา ดิษฐาพร
62 13 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายไพสันต์ แก้วศรี
63 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายกิตติ อิศรางกูร ณ อยุธยา
64 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางขวัญตา ไชยราช
65 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.สุรินธร กาทอง
66 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.พรวิลัย บุรินทร์
67 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ดวงจันทร์ ป้องกัน
68 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายสุนทร เทียมผูก
69 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายวิทวัส แซ่งุ่ย
70 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.มาลีวรรณ แซ่เฮ้ง
71 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ศิริพร วิมลสุขนพรัตน์
72 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางณัฐชยา แสงสว่าง
73 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางสมลักษณ์ บุญมีศักดิ์
74 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายอาทิตย์ ชูรัตน์
75 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายอนวัช ฐิติภากร
76 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางขนิษฐา หาญภักดี
77 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางนงนุช นวลแดง
78 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางพันชลี สุปัญญาโชติ
79 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.นิศาชล นาคทอง
80 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ปราณี แซ่อึ้ง
81 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.กมลทิพย์ ประชาดา
82 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.อติกานต์ ใยดี
83 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางอรวรรณ รื่นเรณู
84 14 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายทศพล บุนนาค
85 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.สุวิมล แหวนจีน
86 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางแพรวพรรณ วัชรกมล
87 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางสุชาดา พาณิชย์วิเศษการ
88 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.ภัณฑิรา พันธ์ศรี
89 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางบุญญาภา สังข์สำรวม
90 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.วรินทร ไพศาลเจริญสมบัติ
91 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางสวรินทร์ ไตรรัตนานนท์
92 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.ขวัญฤทัย บุญเพชร
93 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.พรวนัช ดีดอก
94 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.เทวี ไสยารัตน์
95 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นายเกรียงศักดิ์ ไสยารัตน์
96 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางวันเพ็ญ บัวใจบุญ
97 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางศิริพร พงศ์พฤทธิ์
98 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.สุภาภรณ์ ภู่ทอง
99 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.สุมนทิพย์ จีรังโคกกรวด
100 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางรวินท์พร สุวิทยานุรักษ์
101 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางเฉลียง สุภัคนันท์
102 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.อภิญญา ธนโชติเดชาธรรม
103 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) น.ส.กัลยา วาสน์ทอง
104 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(วัดรางบัว) นางธนพร วันทุมมา
105 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางจรรยา ภูเขาทอง
106 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กิรนา ภู่ทอง
107 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.นภัสนันท์ ห่อถาวร
108 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.สุนทรี ประสมทรัพย์
109 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.อารยา วันสุลตอน
110 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นายนิรันดร์ มานุสนธิ์
111 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.อุมาภรณ์ จินตนาพานิช
112 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.ช่อสายฝน พิมพ์อักษร
113 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กาญจนา หมัดพิทักษ์
114 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.บงกชมาศ มีภูมิรู้
115 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางณัฐนันท์ เมืองพงษา
116 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางจิดาภา วิบูลย์ศักดิ์
117 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) นางแพงศรี กาบขุนทด
118 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.กิตินันท์ ศรีสุขเจริญกิจ
119 16 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงทพมหานคร(คลองเตย) น.ส.วรรณี ชัยศรีสุขอำพร
120 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.กมลพร แซ่ตั้ง
121 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางบรรจง ดวงมุสิทธิ์
122 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายวิรัช จิรเมธาธร
123 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.รัตนา จิรเมธาธร
124 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ปวันรัตน์ สุวรรณเจริญ
125 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สายฝน วงบำหราบ
126 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.มณีรัตน์ ชมภูเทพ
127 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางวิยะดา มูลเมือง
128 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางญาณสิริกรณ์ แก้วอุ่นเรือน
129 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ไช้กี่ แซ่เบ้
130 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางนาถสุชา จิตอารีเสถียร
131 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.จิรัฎฐ์ชญา รวยรื่น
132 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ชุติมา สลัยรัมย์
133 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พีรสา สลัยรัมย์
134 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางกมลทิพย์ ภัสสรภาคย์
135 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วิมล เครือเล็ก
136 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายชูชัย ศรีบุญซื่อ
137 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ธนธร สรณาคมน์
138 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางรัตนา อุดมทัศณีย์
139 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางฐิติมา ชิตพันธ์
140 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ทองย้อย ช่วยงาน
141 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางพิมพกาญจน์ ถนอมพิชัย
142 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.อารีย์ ลียงค์
143 2 04 มิถุนายน 2561 06 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ชุติมา อินทรขุนทศ
144 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายสมปอง สวัสดิ์พริ้ง
145 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวรรณี ปกป้อง
146 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ศตพร ปิ่นแก้ว
147 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางเพ็ญจันทร์ สงวนสัจ
148 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางปนัดดา จักรกาย
149 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอารีวรรณ แช่มช้อย
150 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวันเพ็ญ แสนเลิง
151 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ปานทิพย์ แสงวรรณเทศ
152 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กนกพร แย้มมา
153 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางกุหลาบ มาลี
154 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวิริยาภรณ์ ทายา
155 20 12 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.หน่อย อิ่มอุระ
156 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสำรวย เรืองแสน
157 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางพยอม สุมาณี
158 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางเจนจิรา เอียดเสน
159 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอัญชุลีพร เฟ็นดี้
160 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กฤษฎาพร จันทร์พุฒ
161 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายอัคพล สร้อยระย้า
162 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วันดี เจ๊ะวังมา
163 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มาลี ชนะมิตร
164 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางทัดดาว ซุ่มทองหลาง
165 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.นารีรัตน์ ดังเจดีย์
166 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.เนาวรัตน์ บุญครอบ
167 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ธิดารัตน์ ศรีแก้ว
168 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางรวีวรรณ คุณหลัก
169 21 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.อารียา ผิวนาม
170 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุรีรัตน์ โพล้งหิรัญ
171 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.เกษร เลบ้านแท่น
172 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.อริสรา นิลขำ
173 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มาเรียม มูฮำหมัดสมัน
174 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.รุ่งนภา อ่อนไชยเวียง
175 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สมฤดี เล็กคำ
176 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางแคทรียา บินมุกดา
177 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสมควร มะแป้น
178 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางน้ำอ้อย ชาวเหนือ
179 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางนิโลบล วงจันลา
180 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางราตรี ธูปบูชา
181 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางนิภา น้อยพุ่ม
182 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุพิศ สมทรง
183 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ชลิดา ขำวิไล
184 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายดาริด ฮีมมิน
185 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.คัธรียา รักกสิกร
186 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มันตา ชื่นชม
187 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางโสภา สีปัดถา
188 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอโณทัย สกุลณี
189 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางทรรศรัศมิ์ ป้อมทอง
190 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ณัฐฐิกาภัค วงศรีแก้ว
191 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.นรรฐนันท์ พิริยเวสส์
192 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุดารัตน์ ผิวขาว
193 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางรวีวรรณ คุณหลัก
194 22 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ปิยนาฏ มะลิวัลย์
195 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กมลชนก เป๊าะซิเป๊าะ
196 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางรพัสพร กุลชัย
197 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางธันยาฐิติ ปลื้มยุทธ์
198 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กะลิมะฮ์ รสเซ็น
199 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ณัฐมณ เป๊าะซิเป๊าะ
200 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอุทัยศรี พลธนู
201 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสมใจ เลิศประเสริฐศรี
202 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอาซียะห์ ทินะพันธุ์
203 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวรรณภา แป้นงาม
204 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางอุชุตา เลานภากุล
205 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางณัฐนันท์ กวดขัน
206 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางไอรัฏฎา แจ่มสุวรรณ์
207 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวิไลพร ครองยศ
208 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.จุฑาทิพย์ พวงแก้ว
209 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ธัญญาภรณ์ สุทธิโรจน์
210 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มยุรี ทินะพันธุ์
211 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางศิราณี เครืออินทร์
212 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ณัฐวรา วงษ์เสนา
213 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ศรีนวล แสงสี
214 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางวิไล สุขแจ่มใส
215 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสมบุญ โซ๊ะมัน
216 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วารุณี คุณศักดิ์
217 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ขนิษฐา มูฮำหมัด
218 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.นุ่น ปิ่นแก้ว
219 23 23 กันยายน 2561 25 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ดวงธรรม ทองเกษร
220 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.รัชดาภรณ์ คุณมี
221 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางพงษ์จันทร์ ทองมอญ
222 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.อินทิรา พิมพิเศษ
223 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางตวงทพร ฐานะบูรณ์
224 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางศรัณรัชต์ กิตติโชติศิริรัตน
225 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.อรวสุ ใจเย็น
226 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางอัจฉรา พงษ์สวัสดิ์
227 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางธัญพร ขุนศรี
228 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.สราสินี ทรงมงคล
229 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางประภาพร แตงกล่อม
230 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นางสุวรรณี ตาปิง
231 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.เยาวนิต ธรรมประดิษฐ์
232 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.ดวงนภา จุนมุสิ
233 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.มณีวรรณ พิลาสันต์
234 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.จิราภรณ์ รัตนบุรม
235 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.สุภาพร ปิ่นแก้ว
236 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นายชนินทร์ มาลัยวงศ์
237 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.พรรษสวัสดิ์ ทรงมงคล
238 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 น.ส.สุวรรณา ผ่องอำไพ
239 24 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พื้นที่ 2 นายขวัญชัย เลิศสิริสุนทร
240 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ชมภูรัตน์ อิ่มพูลทรัพย์
241 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.บัณฑิตา ทองม่วง
242 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ญาณวิภา เหมือนท่าไม้
243 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.กนกวรรณ ตันสงวน
244 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.อลิสา บุญรัตน์
245 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายปรัชญานนท์ จุติโรจน์ปกรณ์
246 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.มานิดา มุมบ้านเศร้า
247 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางพิมพ์ณิศา และล้ำเลิศ
248 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางพเยาว์ นิยมทอง
249 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางณิชาพัชร์ สังข์ศิริ
250 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางอินทิรา ศรีนฤมล
251 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางวิภา เจริญยิ่ง
252 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางลลิตา วิริยะจินดา
253 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายพงศ์ภัค สมทบบูรณะ
254 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.ธัญมน สุทธิรักษ์
255 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) น.ส.สุชาดา ประสพศักดิ์
256 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางรักชนก เพ็ชรรัตน์
257 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางปัญญลักษณ์ ชัยวัฒนอุดร
258 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางจงมณี เมืองใหญ่
259 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นายธนกฤต กิจอรุณ
260 25 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) นางรินทร์ รอดรัตน์
261 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางจุฬามณฑน์ ห่อพาณิชย์วิบูลย์
262 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางทับทิม ประทับวงค์
263 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ภาราดา พ่วงตระกูลศิริ
264 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางทิพวรรณ ศรีหะวรรณ์
265 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ชุติมา พรมจินดา
266 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.ฉิมพลี แสงแจ่ม
267 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.สิริกร คิ้วสุวรรณสุข
268 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.รมิดา แซ่เตียว
269 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.เบญจมาศ จิรลักษณวงศ์
270 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.บุญมา หอมชุ่ม
271 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางอัมพร สัมพันธ์จิตร
272 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางลำใย สุขเจริญ
273 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางพัชนี ชาญชัยศรี
274 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.กัญญารัตน์ ห่อทอง
275 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางวิภาชีว์ โรมา
276 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.จิตราวดี คำชมภู
277 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นายพงษภัทร อบเชย
278 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.เกษรา ดำรงสันติธรรม
279 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) นางพิมพ์ภัทรา เจริญธนาเกียรติ
280 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว(พื้นที่4) น.ส.นิตติกร กุลบุตร
281 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายรพีภัทร ศรีเมือง
282 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางดีใจ ฉัตรตรังกูล
283 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางมนภา แสนศรี
284 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายนราธิป คล่องการ
285 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายธนโชติ พัวจตุรพัฒน์
286 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสุภาพ พระชนีย์
287 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางพรมมา หอมสุขศิลจินดา
288 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางชฎาพร โพธิมาศ
289 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ชนาวรรณ เส็งสว่าง
290 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.บังอร ปานขาว
291 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.รุจิราลัย ไชยเมฆ
292 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.อ้อยทิพย์ อ่อนทิพย์
293 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.จันทรรัตน์ อารีย์ป้อม
294 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.เบญจมาศ ทิมทวี
295 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางรัตติยา ตรึงจิตวิลาศ
296 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอนงค์ ภู่แก้ว
297 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางเพิ่มสิริ บุญลือ
298 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางนภาพร แนบสนิท
299 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สุณัฐชา วงค์บุญนาค
300 27 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายไพสันต์ แก้วศรี
301 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสำเริง ลำข้อ
302 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางลักษณี ผึ้งเถื่อน
303 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางกันยารัตน์ กังวานกัมปนาท
304 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางอรุณโรจน์ นพคุณ
305 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.นงลักษณ์ สีทอง
306 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายวัฒนา วงศ์กิตติโรจน์
307 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางประนอม แกแง้ว
308 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางทัศนีย์ ศรีประเสริฐ
309 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.รัตนทรัพย์ สงไตรรัตน์
310 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.กรองแก้ว วรรธนะชีพ
311 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายคมสัน จอมโภคิน
312 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายไพฑูรย์ จูมตะคุ
313 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางวันทนา ชวนะ
314 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ฐิราทัชยธรค์ พลชาติชำนิ
315 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นายอำนวย โคธา
316 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.สมจิตร บัวเพ็ชร
317 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางแพรวศิริ ขุนไกร
318 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 นางสมหมาย ทัศพงษ์
319 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.ขวัญใจ ดวงใจ
320 28 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2 น.ส.เพ็ญภา คีรีรัตน์
321 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางมะลิ หนูเทศ
322 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.อภิญญาภรณ์ จิรภัตตานนท์
323 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.ศศิกานต์ เกษมเบญจรุ่ง
324 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายสมเกียรติ รุ่งโรจน์แสงจินดา
325 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายพงศ์ศิริ โสตะจินดา
326 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.มินตราทิพย จิณณวาโส
327 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายสุรัตน์ สีสุกใส
328 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.พเยาว์ บุญมั่ง
329 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.หทัยรัตน์ คุ้มวิเชียร
330 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายกวาง ด่านกาญจนา
331 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.อำพร องค์วัฒนเกษม
332 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายอาทิตย์ ด่านกาญจนา
333 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางวนิดา ปิยะจันทร์
334 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.จำรัส ร่างทะเล
335 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.ธัญวลัย น้ำแก้ว
336 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางสงกรานต์ เทพกมล
337 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.บุญเลี้ยง รินโยธา
338 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นายฐิติพงศ์ ทุนณะบูรณ์
339 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.สาวิตรี สีเสน
340 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางเขมมินทรา โค้วนฤมิตร
341 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ นางสำรวย ลือสันเทียะ
342 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี บริหารธุรกิจ น.ส.นันตมาส บาระมี
343 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นายธวัช สุ่มมาตย์
344 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ปานฤดี วรกระมล
345 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นายอนุชา สิริสิทธาจารย์
346 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.อรวรรณ พลพวก
347 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นายชูศักดิ์ พิชิตศิลป์
348 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางสุกัญญา หร่มวิสัย
349 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ปราณี กังวาฬวงษ์
350 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.รวีวัลย์ อมตะการุณย์
351 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางศศิธร ชัยชนะ
352 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางปราณี คำจำปา
353 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางนัฎชรินทร์ เปรมเดช
354 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางสายใจ กลิ่นสุคนธ์
355 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) ว่าที่ ร.ต.รัชศักดิ์ บัวประเสริฐ
356 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางพาขวัญ ปลั่งกลาง
357 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นางวนิดา พนาภักดี
358 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ฉันทนา นิ่มเรือง
359 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.วรัญญา ยามารี
360 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.สุมาลี เจริญวันชัยกุล
361 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) นายวินัย ชนะชัย
362 3 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (อ.เจตนิพิฐ) น.ส.วรรณทิพ ศรีเอี่ยม
363 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นางพรปวีณ์ เอมเปรมศิลป์
364 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.กุ่ยฮวง แซ่ตั้น
365 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายอภิชัย สังข์ประเสริฐ
366 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายจำรัส เติมสุขสวัสดิ์
367 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นางสมศรี โตสกุล
368 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.มลิตา คำย่อย
369 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.พัชรินทร์ อุปถัมภานนท์
370 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นางสะละเมาะ บินซัน
371 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายสมชาย กุลสมภพ
372 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.มนสิชา โพธิ์ทอง
373 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.ศุภวรรณ เจียมพาณิชย์เจริญ
374 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.สุภาภรณ์ ธรรมสิทธิ์
375 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายสุวิชัย ชัยกาญจนกิจ
376 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นางกนกทิพย์ แสงเมือง
377 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.บุณยาพร จรูงจิตรอารี
378 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นางมุกดา คันธวัฒน์
379 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายไพศาล เจริญญาติ
380 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.อัจฉราพรรณ แซ่ตั้ง
381 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) นายวิศรุต เอื้อสุทธิสุคนธ์
382 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.สุนีย์รัตน์) น.ส.จุฑารัตน์ ปานน้อย
383 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางโศรยา นิ่มอนงค์
384 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.พรเกษม มนัสช่วง
385 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางสุวิมล อ่อนทิมวงค์
386 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สุวรรณา พรพิพัฒน์ศิริกุล
387 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.เตี้ยง นาคยิ้ม
388 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สุภาพ บุญส่ง
389 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางธนภรณ์ น้อยมหา
390 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.วราพรรณ แก่นโท
391 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ณัฏชนก หาญอยู่คุ้ม
392 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นายธาตรี ธนาภิวัฒนกุล
393 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางนวรัตน์ ว่องชาญกิจ
394 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.นิภาธา ภูยาธร
395 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางพัชรพร สิทธิถาวร
396 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.มาลัย วรรณยิ่ง
397 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นายอดิศักดิ์ เลาหะพิพัฒน์ชัย
398 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นายวิษณุ อุ่นน้ำใจ
399 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางอรวรรณ สมสุวรรณ
400 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ประนอม เทียนสมบัติ
401 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) นางสิริวรรณ พรรณกลิ่น
402 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ปราณี แก้วทอง
403 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายปิยะราช พงษ์ศรี
404 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายแก้ว วงศ์สรณะ
405 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางพรนภา สายันต์
406 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ฉวีวรรณ เอี่ยมพร้อม
407 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สุภิญญา วงษ์ทองดี
408 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางบุญศรีรัตน์ ศิริพฤกษชาด
409 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สุดารัตน์ แซ่ด่าน
410 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางศิวาภรณ์ หล่ำสาย
411 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ทิพวรรณ วงศ์สรณะ
412 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.พัชราภรณ์ เพชรวงค์
413 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายกลวัชร วรรณประกิจ
414 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.กนกกร คงคาสุริยาฉาย
415 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายมนตรี สุโอดี
416 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ปราณี หาเรือนชีพ
417 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สุภาวดี พูนศักดิ์ชัยเดช
418 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางวารินทร์ งามจินาภรณ์นนท์
419 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.อ้อย มาลา
420 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายสุกรี ใจตระหนัก
421 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางจิราพรรณ อุตสา
422 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.มณีวรรณ บวรปรีดียากุล
423 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางวารินทร์ สุขเกษม
424 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางปุณิกา ปลอดสุวรรณ
425 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางสมผิว พ่อค้า
426 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ดลฤดี จันตะบุตร
427 47 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.อารียา เทศะปุรณะ
428 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายสมหวัง ประหยัดทรัพย์
429 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.วิไลวรรณ เจริญสิริโชติ
430 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายพรชัย ศรีประเสริฐ
431 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ศิริกัลยาณี ศิริพรเทพ
432 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.อัจจิมา ทัพพะรังสี
433 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางศรีไว สุขสิน
434 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.จิตสุภา ศิริพรเทพ
435 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางณัฐิดา ชวามนนท์
436 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.พรพิมล พงษ์ฉวี
437 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.อำคา วงละคร
438 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ณมณ องค์เจริญลาภ
439 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.พรพรรณ กาญจนสินไพบูลย์
440 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.สินีนาฏ ธานีรัตน์
441 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางกัญญา หนูสังข์
442 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.พันทิวา บุญสิทธิ์
443 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นายนรวีร์ ทัพพะรังสี
444 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางสปันนา โสดี
445 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) น.ส.ผ่องศรี ต้อนรับ
446 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางเปรมประไพร ชูจิตต์
447 48 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครดินแดง 2 (พีื้นที่ 1) นางบุษรินทร์ หอมแก้ว
448 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.เนื้อน้อง เศษบุบผา
449 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นายวันชัย แซ่ลี้
450 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.วิไล เกตุพันธุ์
451 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางขนิษฐา คงสบสิน
452 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นายชัยยศ เงินแสนเพียร
453 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางปิยะพร เชิดวงศ์เจริญสุข
454 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางขวัญหล้า อินทร์แปลง
455 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.รัตนณากร ติ๊บปุ๊ด
456 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.จุฑามาศ พนาภักดี
457 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ณฐิรา กาญจนธานินทร์
458 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ภัทราพร ขัติยะวงศ์
459 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.สุภาพร ลิ้มสว่าง
460 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางรำพึง โคตรโยธา
461 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นายวรพงษ์ ราชวงษ์
462 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางกอบเกื้อ ฉายารัตน์
463 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ศศิวรรธน์ รัตนสุวรรณธาดา
464 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นายคริษฐ์ โศภิษฐ์มงคล
465 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.บุญถิ่น ภูศรี
466 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางพัชรา พิราช
467 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ศิรินทร์ทิพย์ แซ่ลิ้ม
468 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นายสรัญยู สารีกิจ
469 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.จรินทร์ กะถิน
470 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.เอลิชา ศุภพิโรจน์
471 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.อริสรา ฉีดจันทร์
472 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางแจ่มจันทร์ จันทร
473 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) นางจินดาพร ฤดีนิรมาน
474 5 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ(อ.เจตนิพิฐ) น.ส.ณภาภัช อินจันทึก
475 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายธวัชชัย บุญบุตร
476 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ภริตพร จันทร์มาลา
477 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.มาริศา นุชน้อย
478 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.วัลย์ลดา ประภาสะโนบล
479 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.อรทัย จิตรเจริญ
480 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางฐานิตา วรเวทย์สกุล
481 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางชัญญาพัชญ์ ตั้งสินธนวัฒน์
482 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายปริญญา ขุนเมือง
483 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.วิสนีดา วงศ์สวรรค์
484 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.พิศมัย เกษมคาย
485 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นายอดิศร ซอนลี
486 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางเจียว สร้อยสลับ
487 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวัชรินทร์ มีศรี
488 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางชนันพร ขุมประเสริฐ
489 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ชัญญาณุช อินทร์ศิริ
490 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวัลภา ผิวดำดี
491 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางวีรยา ประทุมชัย
492 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.ดวงดาว ดวงพัตรา
493 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) น.ส.บุสริน โต๊ะเน๊าะ
494 57 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(ไอทีสแควร์หลักสี่) นางจำรัส ศฤงคาร
495 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางเรณู วิเชียร
496 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางพิศพักตร์ ติรัตนะ
497 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางกิรณา วัฒนกุลชิตสิริ
498 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางปรารถนา ชาติชนะ
499 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.นิตยา สีมูล
500 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.สำราญ บุญกันหา
501 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางน้อย หลวงราช
502 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางจิรันธนิน สหภูวดล
503 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางสุภาพรรณ นวลจันทร์
504 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายเทอดเกียรติ ศิริสวัสดิ์
505 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางนันท์ธภัส คุ้มบุญ
506 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายเขตโสภณ ตันติมงคลกุล
507 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางชมภู มำขุนทด
508 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายศุภคุณ แสงจันทร์
509 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.จุฬาลักษณ์ เซี่ยงฉิน
510 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางประยูรวรรณ สุทัศน์ ณ อยุธยา
511 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายมานิตย์ แซ่ลี
512 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นายนัทศักดิ์ ถนอมสุข
513 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) นางพรธรรม แสงเสดาะ
514 58 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพื้นที่ 2(สนง.เขตบางเขน) น.ส.นิภา ถนอมวัฒนา
515 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.พัชราภรณ์ พร้อมหมู่ญาติ
516 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายสมเกียรติ แทนเจริญรัตน์
517 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ทิพวัลย์ รอดจากเข็ญ
518 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางมุนิล พุฒธงไชย
519 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายฐิติวัชร์ เทียนสินเจริญ
520 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายบำรุงเกียรติ ประไพวงษ์
521 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางนงลักษณ์ ใหญ่ยังยา
522 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.นันทวัน รังษีไสวแสง
523 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายจตุพร อนุพันธ์โยธิน
524 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายชวลิต กิจรุ่งเรือง
525 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.จรีย์ อินทร์แก้ว
526 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.จิรัชยา ฤทธิ์จำรูญ
527 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ธณฏศกร พิมานกมลพันธุ์
528 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางกัญญ์วารัญ จิรัฏฐ์ธัญดา
529 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นางวาสนา ชัชวลิตร
530 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.นงค์นุช ปองสุข
531 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.เยาวลักษณ์ หอมชื่น
532 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ฉัตรวิไล อะเซ็น
533 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นายพีรพล ศิลารัตน์
534 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.พรทิพย์ ชัยณรงค์
535 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ครองขวัญ แซ่โง้ว
536 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ภคพร สุดจริง
537 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ผกามาศ อุตตะรถ
538 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.ขวัญจิรา กุศลธัญวัฒน์
539 59 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี น.ส.กรรณิกา กาวิทาโล
540 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางณีรนุช ชัยมงคล
541 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางตวงกมลวรรณ อัดดิส
542 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางเกษร อินทนิล
543 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ธารทิพย์ แซ่ลิ้ม
544 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ฉวีวรรณ คงแจ้ง
545 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ทิพยฉัตร สุทธิโกศัย
546 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.นิยม อ่างคำ
547 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ฐิติรัตน์ แสงมาน
548 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ขนิษฐา สุวรรณรักษ์
549 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายทัศตรี ภักดีศุภฤทธิ์
550 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สุวรรณี หิรัญสินสุนทร
551 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายนิพนธ์ ภมรพล
552 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.นิยะดา คัมภีระนนท์
553 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางนงคราญ วรกิจสมบูรณ์
554 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางปัตทมา บุญยัง
555 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางพวงทอง สืบบุก
556 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ญาณิศา มีพันธ์
557 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางสิรินาถ โชติวิเชียร
558 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.เพียงตะวัน เทียนแก้ว
559 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พรพิมพ์ ทรงประโคน
560 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายสมโภช พึ่งทรัพย์
561 6 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.รุ่งนภา พิเคราะห์แน่
562 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.ชมพูนุช แจ๊ดเอี่ยม
563 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางฐานิดา ซ่อนกลิ่น
564 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นายภูพิพัฒน์ ภูมิ
565 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นายอุทัย ทองหลาง
566 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางทิพวรรณ มีวรรณ์
567 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.มารีนา เฮมยะมัด
568 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.สุณี ติ๊นา
569 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.ยามีละห์ อิบรอเฮม
570 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางขวัญใจ อมะรักษ์
571 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางสุณีนุช จารุวา
572 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.สวรรยา นันทไตรเดช
573 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.กัญญารัตน์ ทัพยูง
574 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.วรนุช กำแพงดี
575 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.จิราภรณ์ ซ่อนกลิ่น
576 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางประภัสสรณ์ ก้อพิทักษ์
577 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางพรสวรรค์ สุ่มประดิษฐ์
578 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.วันดี ติ๊นา
579 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางไลลา ธรรมชาติ
580 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.นานาพร เรืองจรัสกุล
581 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.วรรณภา นามวงษา
582 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.ปัณณพร ชาหอม
583 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) น.ส.เยาวลักษณ์ พรหมงาม
584 60 01 สิงหาคม 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มีนบุรี) นางปิยะวดี ณ นคร
585 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.กรรณิการ์ เผ่าพุทธชาติ
586 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายบูรพา ทองธัช
587 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ประทุม จันทร์หอม
588 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางดวงพร เปรมฤทธิ์
589 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสุนันท์ ทับอุไร
590 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วารุณี เลาะผู้ดี
591 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางจรินทร์ วิรัตน์
592 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุกานดา มะเล็ก
593 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.บุญพร ศรีหาคุณ
594 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางนภาวรรณ ไชยเขตร์
595 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางมณีวิมล แก้วมณี
596 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วาสนา กาลามุลเลาะ
597 61 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วนิดา แรงฤทธิ์
598 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางเอมอร อยู่สุข
599 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางชัชมน การุณอุทัยศิริ
600 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.สุทธินี เมืองแก้ว
601 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นายอดุลย์ โรจนวงศ์
602 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นายเกษม จีระไพโรจน์กุล
603 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ชมภูรัตน์ อิ่มพูลทรัพย์
604 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.กนกนันท์ กุศลธัญวัฒน์
605 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางธนภรณ์ ศุภษร
606 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นายณัฐศิษฏ์ เพ็ชร์ศรี
607 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ณัฐมน เชื้อหนองแซง
608 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.นภาพร โรจนฉวาง
609 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ดวงทิพย์ ปรมศักดา
610 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ภัทราวดี ราชสีหา
611 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.อรฉัตร ขำเปรม
612 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นายสุวัฒน์ จันทร์ศรี
613 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.สุนันท์ สมประสงค์
614 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางปทิตตา ศรีวิลัย
615 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.วันวิสา มณีพรต
616 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางเจียมจันทร์ ภูทิพย์
617 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางสำรวย สว่างอารมณ์
618 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางจุฑารส คำแหงฤทธิ์
619 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย นางสิริณี ยุคุณธร
620 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.กัญญารัตน์ ยุคุณธร
621 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ละออง วิทโยดม
622 61 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก โรงเรียนแม่บ้านทันสมัย น.ส.ประภาศรี จันทร์เล็ก
623 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ปิ่นแก้ว หึกขุนทด
624 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.รำไพ ประดิษฐพจน์
625 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสังวาล อาจทะนงค์
626 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นายศุภชัย โยธินธรรมศักดิ์
627 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางลลิสา ทองสุภา
628 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางมาลัย มุกจันทร์
629 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สาคร ทับทิมโต
630 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.เพ็ญภรณ์ แก้วชุ่ม
631 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มาลี สุขผล
632 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.มนัสนันท์ ทองเกษร
633 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.พรหมพร สุภาพ
634 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.ดอกสร้อย ใจนิล
635 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 นางสมคิด โยธินธรรมศักดิ์
636 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.สุดาวรรณ พันธุมาศ
637 62 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี)พื้นที่3 น.ส.วันดี เจ๊ะวังมา
638 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นายสวง หมิ่นอวยชัย
639 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ถนอมศรี วงศ์วัชรโชติ
640 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.นฤมล ผ่องแผ้ว
641 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางกาญจนา ศิลาเพชร
642 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางเบญญาภา สะมะถะ
643 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ดาวพร จันทร์สีดา
644 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางดารารัตน์ พิชิตศิลป์
645 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ศิรินภา แสนสุข
646 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.โสรยา กุลมร
647 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.อำไพวรรณ ยั่งยืนชนม์
648 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ยุจิรา โยหงษ์
649 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ภัสรากร กองทรง
650 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ยุพรัตน์ โสรเนตร
651 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.พิดวงพร ศรีเพ็ง
652 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.นภัสวรรณ ประทุมขันธ์
653 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.สุวัจนี โสดา
654 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.พัชริดา ศิลาเพชร
655 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางปรียาวรรณ ไกรวรรณ
656 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ทยากร ปิติภูวศักดา
657 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางธาริดา เชื้อมั่น
658 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางวิมลนันท์ ตั้งอดุลย์รัตน์
659 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางสายพิน เพชรสถาพรพงษ์
660 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ น.ส.ปัญจพัฒน์ กาพย์ศรี
661 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางสำรวม อิบราเฮม
662 63 26 กันยายน 2561 28 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรีบริหารธุรกิจ นางวันดี แหวม้าหมุ
663 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ขวัญตา แก้วชินพร
664 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ภัทศา เครือวงค์
665 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายประยูร โรจนเพ็ญกุล
666 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.เพ็ญศรี อังควิชัย
667 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางศิริพร งามวิจิตร
668 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ผาสุข ช่อสุวรรณ
669 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายศิรฐกร ชาญนุวงศ์
670 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายอนันท์ ชนาวิทยากูล
671 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายธันวา จันทร์ทรงกลด
672 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางดารา กางถิ่น
673 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางยลชนันท์ เพียรธัญกรณ์
674 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางพิมลพรรณ โพธิ์พุ่มเย็น
675 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายจิรา ควาภาพงษ์
676 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ชุติมา อินทรขุนทศ
677 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สุทธิดา ปะเกยายอ
678 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ณัฏฐา สุขเข
679 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางสุกุลยา มหาปาน
680 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางวันเพ็ญ ป่าโมกข์
681 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางบุญเอื้อ ยอดสวัสดิ์
682 64 20 กันยายน 2561 22 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางฮายาตี วิชา
683 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางฐิตาภา ขุนวิเศษ
684 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสัญญา ทารมย์
685 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายกฤษฎา แสงหิงห้อย
686 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สุพรรณา นามบุญ
687 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายชัยพร รัตนะ
688 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายสุชาติ อยู่ยนร์
689 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายสรสิช ชัยสุขบุญส่ง
690 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.นาตาฌา พัฒนหทัยพงศ์
691 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายวีระพัฒน์ เจริญวัฒนมงคล
692 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พรแพรพลอย กังแฮ
693 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางสุภา แจ่มมั่งคั่ง
694 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.รุ่งทิวา วัฒนา
695 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ซูใบด๊ะ กาลาแต
696 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.ผณินทร์ วงศ์ภูมิชัย
697 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.นารดา พัฒนหทัยพงศ์
698 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พษนันท์ คุณคุปติ
699 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายกุลธวัช อ่องสกุล
700 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางกนกวรรณ คฤหเดช
701 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.อารีย์ ลียงค์
702 65 24 กันยายน 2561 26 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.สัญธณา สายโกมล
703 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางรวีวรรณ พ่วงสกุล
704 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางอันชณี ผาสุกมหาวีโล
705 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสำรวย สระศรีสม
706 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางวลินดา สุดจิตต์
707 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายณัฐพงษ์ ฝากไธสง
708 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายจ่าแหล่ จันทะปลาขาว
709 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายวิทยา วินิจสร
710 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางจันทร์จิรา เรืองจันทร์
711 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พัชริน มากมี
712 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางลักขณา อัสดงพงพนา
713 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วันวิสาข์ ดูสันเทียะ
714 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสันติชนข์ สุคนธ์ทองเจริญ
715 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายวิฑูรย์ นันทกำจร
716 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นายสง่า พุฒชาต
717 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางอรวรรณ วังเกล็ดแก้ว
718 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน นางสุภาวดี กำมะหยี่
719 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วนารี ดวงประทุม
720 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางสุรีย์พร มั่นคงทวีทรัพย์
721 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นายรักเกียรติ เจริญทรัพย์ถาวร
722 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน นางเจือใจ บุญหงษ์ทอง
723 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วาสนา กลิ่นหนู
724 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.พิมพ์กมล กวยเงิน
725 8 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยการแรงงาน น.ส.วัชรี เกียรติไพศาลโสภณ
726 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.สุวรรณา บุญช้าง
727 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ชนิษฐา คงมิ่ง
728 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางมยุรี วงศ์ศิริ
729 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางวันเพ็ญ เครือสาร
730 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.สุมาลี เหลืองวรวงศ์
731 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางสมนึก โมอุ่ม
732 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางคนึงนิจ นุชแดง
733 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางศิวภร พิภพสิริ
734 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.สุรีย์ ศรีสอาด
735 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.เฌอมาลย์ แหยมไทย
736 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ชิดชนก ชูแสง
737 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นายกวีวุฒ ประสังสิต
738 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.วลัยภรณ์ บุญช่วย
739 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.วิไล แหยมไทย
740 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ณัฏฐา นาสิงห์
741 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.อรสา สบายเนตร
742 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.พัทธวรรณ บุญแสง
743 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.สุปภา สิงห์เจริญ
744 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ธนภร สินวิเศษ
745 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.ณัฏฐิกา เนาโคกกรวด
746 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.บุผชาติ มะเล็ก
747 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.อธิติยา เสน่หา
748 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.กรรณารา จงจิตต์พิสมัย
749 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) น.ส.พรศิริ จตุพร
750 9 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร(มีนบุรี) นางวิไล อาดำ