BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.คัทธียา เกษตรกาลาม์
2 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.สุณีย์ แหละยุหีม
3 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.สุไหว แหละยุหีม
4 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.รัตนา กุลจิรวัฒนา
5 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางนิตยา สุระกำแหง
6 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางเสาวนีย์ สุขสวัสดิ์
7 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางอะหมะหน๊ะ สันหมุด
8 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายกฤตภาส ปิ่นมี
9 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางสุคนธ์ นฤนาทนามกร
10 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางวาสนา ปาร์เด็ม
11 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.ขอลิหยะ หนุนอนันต์
12 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางศรัณยา ชูช่วย
13 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.นันทณา หัสนันท์
14 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางหัสหน๊ะ พื้นผา
15 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.อนงค์ ชลายนคุปต์
16 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางเกื้อกูล อรุณศิริวรรณ
17 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.วิภาดา บุญยพันธ์
18 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายกฤษฏิ์ เพียรเจริญ
19 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางอัชนา เทพรินทร์
20 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางภาวิดา เกื้อก่อกุล
21 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.ลัดดาวัลย์ ศรีทา
22 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง น.ส.ข้อติหม๊ะ หลีศิริ
23 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางพิมพกานต์ สุคนธกนิษฐ์
24 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายศุภฉัตร เหมือนแก้ว
25 1 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชน ม.1 ต.ปากพะยูน อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นายสมาด เกษตรกาลาม์
26 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางละออ จำนงค์
27 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางเพียร โพพัตธิ์
28 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางอโนชา เอียดเฉลิม
29 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางบุษบา นวนมุสิด
30 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง น.ส.ณัฏฐนันท์ วินัยกิจ
31 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางพยอม เกตสนิท
32 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางสมบูรณ์ จันทร์พลัด
33 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นายจิตต์ จันทร์พลัด
34 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง น.ส.จีรวรรณ จันทร์อุทัย
35 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางเจริญ เสน่ห์ดุษฎี
36 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นางเคลื่อน จันทร์เกตุ
37 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง น.ส.เสาวนีย์ ศิรินุพงศ์
38 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นายสมใจ ภัยภาค
39 2 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม อำเภอเมือง จ.พัทลุง นายพัว ทองบุรี