BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายยงยุทธ จันทร์แก้ว
2 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายณรงศักดิ์ สัตย์สงวน
3 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ฉายา เชาวนะ
4 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางทองพูน นกต่อ
5 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายลิขิต แดงพรหม
6 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ธัญพร หมู่ศิริ
7 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางพิศมัย แซ่ตั้ง
8 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางทองพูน ทองลอย
9 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางเล็ก เรืองทิพย์
10 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ตรีรัตน์ นกต่อ
11 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางบุญเรือน บุญปลูก
12 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางจำเนียร บัวสุวรรณ
13 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายกิตติ เพชรแก้วประสิทธิ์
14 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายทองสุด จันทร์กระจ่าง
15 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางน้อย สังข์นิมิตร
16 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.สุนันต์ จิตสงบ
17 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางประภาศรี ยอแสง
18 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายจักรพงศ์ พรหมสาลี
19 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเลิศพิพัฒน์ บัวศรี
20 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุชิน รุ่งสว่าง
21 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายฤทธิชัย คล้ำพงษ์
22 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางอารีย์ สีหะโชติ
23 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายไพศาล บินมาชาลี
24 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางจำนงค์ ออมรักษ์
25 1 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางอทิติยา คำถนอม
26 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายนรินทร์ ไชยมะโณ
27 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง น.ส.วีราภรณ์ จันทร์ปลูก
28 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายณัฐพล คำวงศ์
29 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางวันดี อินทราพงษ์
30 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง น.ส.สำเนียง มนัสศิลา
31 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางวาสนา เสือนาค
32 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางอรสา ทองไทย
33 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายสมพล พูนนาค
34 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายวรพล ฉายแสง
35 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายรัตน์ คำวงศ์
36 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางบุญส่ง เพียรทอง
37 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นายสวย ลานบัว
38 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง น.ส.เพ็ญพยอม นภาธรรมสกุล
39 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง น.ส.วรัญชลี แดงก่ำ
40 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางพัน เอี่ยมสอาด
41 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง นางจันทิมา ม่วงพา
42 10 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดท่าลาว ต.ท่าไม้รวก อ.ท่ายาง น.ส.สมใจ แซ่คิ่ว
43 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.ไล้ ขันธ์ชัย
44 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.วาสนา วิเศษแก้ว
45 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก นายนุกูล มิตรจิต
46 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก นายมงคล หงษ์มัจฉา
47 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.สาคร แจ่มแจ้ง
48 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก นายสุทร ลบถม
49 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.สายฝน พราหมณ์น้อย
50 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.จามรี วีสม
51 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.วิไล สีครอบ
52 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก นายชัชวาลย์ ทั่งเหล็ก
53 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.วนิดา มีทรัพย์
54 11 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.8 ต.ท่าไม้รวก น.ส.มณี บุญทองสุข
55 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ธนพร สาวสวรรค์
56 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.มลทิรา อ่วมแดง
57 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.อมรรัตน์ อินขลิบ
58 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายประชุมศักดิ์ เซ่งซ้าย
59 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสงกรานต์ รื่นรวย
60 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.จีราพร ปัดไร
61 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.เฉลียว โอ้อากาศ
62 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายชัยกฤต สินปราณี
63 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.จรัส กลิ่นเล็ก
64 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.สุชาดา จินดาวงศ์
65 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.อังคณา แก้วลำคำ
66 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.วันทนา อุบลน้อย
67 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริพร ทิพย์บูลย์
68 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ธนพร สุขศิริ
69 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ดวงพร เรืองโรจน์
70 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายนที พันพู
71 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริวรรณ เหล่าแกมแก้ว
72 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.พรรษา สมสี
73 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางยุพาภรณ์ เศรษฐีมีสุข
74 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางกุลศิริ ชัยโชติเจริญถาวร
75 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริสุข เมฆาลัย
76 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายวิกรม อิ่มโอษฐ์
77 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ณิชกมล มาลาสมรส
78 12 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุภัทรจิรา วัฒกะวรรณ์
79 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายสัญญา คุ้มศิริ
80 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางเสาวลักษณ์ ปานสรวย
81 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.กุหลาบ คอเหลี่ยม
82 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.อินทิรา สุขเสงี่ยม
83 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางดวงดาว รุ่งเรือง
84 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายเอกพิชิต ภักดีเตล็บ
85 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายณรงค์ ไทยอุดม
86 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายสุทธิพงศ์ ไทยประดิษฐ
87 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายจักกฤษณ์ คงจุติ
88 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.ชุติมา กลัดสมบูรณ์
89 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางวันดี ไตรสุวรรณ
90 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางปิยะวรรณ เจริญรัตน์
91 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางอุบล ถาวรสิน
92 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.รัตติยา เทียนทอง
93 13 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.ทวารัตน์ สุขพร้อม
94 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางนภัสสร แสงอาทิตย์
95 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางบุญยิ่ง หน่อพันธุ์
96 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางมณฑา โสภณ
97 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสมใจ ผดุงมิตร
98 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายบุญช่วย แสงเพชร
99 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางวิไลรัตน์ พวงทิพย์
100 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสมคิด แสงเพชร
101 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางฐานิตา เทียนชัยทัศน์
102 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสงวน บัวทอง
103 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางลำใย แดงเกตุ
104 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางละมูล อยู่สุข
105 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.จงกล ขมแก้ว
106 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางอติมา ไกรรักษ์
107 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุพัตรา ประดับพลอย
108 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ดวงจันทร์ เต็มทวี
109 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.อรอุมา แดงเกตุ
110 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายศุภกฤต กล่ำสี
111 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสิริรัตน์ เมืองอินทร์
112 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริวรรณ บัวทอง
113 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุรีย์พร ภูมิรินทร์
114 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.พิกุล เต็มยศ
115 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางประทุม เกตุการณ์
116 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางเลี้ยน มีพลัง
117 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเกื้อ ลานอิ่น
118 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางธวัลรัตน์ แสงเดือน
119 2 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายวิชา เวชเจริญ
120 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.กนกนุช แตงเงิน
121 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.มนัสชนก เทียมเพชร
122 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางนัยนา จักรฉิม
123 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุชีพ แผ่ตระกูลไพศาล
124 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางสุปรียา สุทธารมย์
125 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางวันเพ็ญ บุญจันทร์
126 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางพงษ์ประพันธ์ สรสิน
127 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสมโภชน์ แต้มฤทธิ์
128 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายบุญส่ง จิระวาณิชกุล
129 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายชิตพล ประทุมมา
130 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.สุรภา นักเบศร์
131 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ แก้วแท้
132 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ธนพรรณ เก่งกาจ
133 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางมาลี มั่งเจริญ
134 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายประกอบ มีมาก
135 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางขวัณภาร์ เครือพยัคฆ์
136 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายเอกราช มิตรกุล
137 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสุชาติ ทัพแจ่ม
138 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริพร ตันติวัฒนา
139 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสวิง ทองนวล
140 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางลำยอง อยู่รวม
141 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายอรุณ เกศเมตตา
142 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นายสินธุ์ หยดย้อย
143 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี น.ส.ศิริพร เหล่าจันทร์
144 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางยุพิน แสงอาทิตย์
145 3 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยาง อ.เมือง จ.เพชรบุรี นางศรีไพร สนธิสุวรรณ
146 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางเกริ่น รักสม
147 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายคชานนท์ มีทรัพย์
148 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายสมใจ พวงบุบผา
149 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางชิต คำโพธิ์
150 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.รำพึง ขำเพชร
151 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.รัตนภรณ์ แพงดี
152 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางประทุม นิลห้อย
153 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายประทีป ขำเพชร
154 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายปัญญา จันทร์สุโข
155 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายกำพล นาคอินทร์
156 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางประสาน จันทร์สุโข
157 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายฐนกร เอกนก
158 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.ธราภรณ์ นุชเนตร
159 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางเสย คำใส
160 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางสุรี กลิ่นฟุ้ง
161 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.ปวีณา ช่อดอกไม้
162 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.พิชญา พ่วงพานทอง
163 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นายสุชาติ ว่องดี
164 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.ปวีณา ประเทศกล่อม
165 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.ปาริชาติ ใจดี
166 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.กัญญา เมฆหมอก
167 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี น.ส.เชื่อม พุ่มจิตร
168 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางปารณีย์ แก้วอ่อน
169 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางสุวรรณา บุตรพลับ
170 4 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี นางอนงค์ กระดาษแดง
171 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.กรรณิการ์ รุจิราผาทอง
172 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางบังอร สมรักษ์
173 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.ปวีณา ประดิษฐ
174 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางฐานีย์ สุตยสรณาคม
175 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.ชูชีพ ลำทะแย
176 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางสุกัญญา คงไทยเจริญ
177 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.เอื้อม ฤทธิ์เดช
178 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางพริ้ม คล้อยแคล้ว
179 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.อุไร สุขสวัสดิ์
180 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.อนันตา สร้อยสม
181 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางศศิภา เกิดจิตร์
182 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.นงนุช นกขุนทอง
183 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางทรัพย์ หนูพลาย
184 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางพะเยาว์ ฤกษ์รอด
185 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นายอำนวย ชื่นชม
186 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.ประภาวรรณ น้อยจริง
187 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.กรรณิการ์ แสนสำราญ
188 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.วรรณิศา แจ้งเลิศ
189 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.สุดารัตน์ เกิดสิน
190 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.กีรติพัฒน์ ภูสถาน
191 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นายเจริญ ปิ่นแก้ว
192 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.สุริยาพร สีทอง
193 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางเล็ก เวชสิทธิ์
194 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นายจง คงไทยเจริญ
195 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง น.ส.อุไร อินอาจ
196 5 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาปากบ่อ ม.7 ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง นางเจือ เขียวขำ
197 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.วีรญา ฉิมพาลี
198 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.รัตนาภรณ์ ผิวผ่อง
199 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางนงนุช สิทธิชัย
200 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางนันทา กลิ่นอุบล
201 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นายสุชาติ แซ่ลิ้ม
202 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางเรียง แก้วนิล
203 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางเสงี่ยม ศรีสุข
204 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.ปวีณา นิ่มวาศ
205 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางมณี มีนุช
206 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางทิม ครึกครื้น
207 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นายสำเนียง มีมะโน
208 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นายไพโรจน์ แซ่ลิ้ม
209 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.กาญจนา จิตระออน
210 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางดวงกมล อยู่เป็นสุข
211 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางสงวน กระทุ่มแก้ว
212 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.หทัยชนก ผลศรัทธา
213 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.ปริศนา สริชะ
214 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.จิตสุภา ผ่องดี
215 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.ช่อเพชร ฮวบอิน
216 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางเหลื่อม ชูช่อแก้ว
217 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางจันทร์ แซงวงษ์
218 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางละออง ทองศิริ
219 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางยุบล แขนอก
220 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง นางชั้น ชุ่มจิตต์
221 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.จำเนียร ดีระจิตร์
222 6 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ร้านค้าชุมชน ม.6 ต.ท่าแลง อ.ท่ายาง น.ส.ณฐาพร ฮวบอินทร์
223 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.อัจฉรา โกงกาง
224 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางจารุภา วงษ์แสงม่วง
225 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.สุมัญชลี หมั่นกิจ
226 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายยนต์ โตสมบุญ
227 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายเฉิดศักดิ์ ทรัพย์ล้น
228 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายแบน บุตรจง
229 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางเฉลิม คุ้มเครือ
230 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.ลำพัศ ผาดศรี
231 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางสุก สุริเมือง
232 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางสุพัตรา สูงโนนตาด
233 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายสมพงษ์ เบี้ยวบังเกิด
234 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.ม่วย เบี้ยไทสงค์
235 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายสาทฤษ บุษดี
236 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายเชวง วรรณคีรี
237 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.ละมัย ธะทอง
238 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายจำรัส จันทร์ทอง
239 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางช่วง หมั่นกิจ
240 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายเสนอ หมั่นกิจ
241 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.สังวาลย์ บัวงาม
242 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางดาวน้อย ห้องจู
243 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายยม พุทธา
244 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางวริศา ชัยมงคล
245 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางชณัฏทิพพ์ กัลยาณรัตน์
246 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางถวิล ถ้ำเย็น
247 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง น.ส.ใจ อิ่มชื่น
248 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางสำเภา ศิลป์ศร
249 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางสุดใจ ดารา
250 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นายพูน เกิดลาภ
251 7 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้บ้านหนองไผ่ ม.3 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง นางรัตติกาล ต๊ะคิงษา
252 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.เอื้อมพร ปัญจบุรี
253 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นายณรงค์ยุทธ จันทร์แว่น
254 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.กนิษฐา ดีสกุล
255 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.ภัทชราภรณ์ ฉิมพุดซา
256 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางองุ่น หาญณรงค์
257 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.อุรัศยาณ์ อิ่มทรัพย์
258 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.ปัทมา สละปัญญา
259 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.วันเพ็ญ โคตรภักดี
260 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางวาสนา นาคราช
261 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.สุชาดา เจียมตน
262 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.อารญา วงศ์ศรีนาค
263 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นายอบ สังเฉย
264 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางยุพี นุชนิยม
265 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางละเอียด นุ่มนวล
266 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.สงกรานต์ เต็มเปี่ยม
267 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางกาญจนา มีเอี่ยม
268 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นายอนันต์ เอมาวัฒน์
269 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นายละออง เพราะกรรณ์
270 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางพเยาว์ สินอยู่
271 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางบุญชู โค้วไล้
272 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางศุภลักษณ์ อุทารไทร
273 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.ลัดดา บุญตอง
274 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม น.ส.สุริยา รื่นอารมณ์
275 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางมาลัย เจิมจันทร์
276 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางสุณี แย้มศรี
277 8 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม นางกัลยา ดวงภุมเมศ
278 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายอนุชา พรมพิชัย
279 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางทองคำ ปัญจสุชาติ
280 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางฐิติรัตน์ สุนเจริญ
281 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สุจิตรา เพชรขำ
282 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สมจิต รูปียะเวช
283 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สุวิภา กลิ่นสมหวัง
284 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางแวว เอี่ยมคำ
285 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.จรรยา แกะพลอย
286 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางบาหยัน เปี่ยมแช่ม
287 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางรุ่งนภา มินา
288 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางอำไพ พงค์สิทธิ์
289 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายสัมฤทธิ์ ไชยะเดชะ
290 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.มณีษินุชญ์ ปภาวรนันท์
291 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.ชัญญา เปี่ยมแช่ม
292 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายชาติศักดิ์ พวงสวัสดิ์
293 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สุภาภรณ์ เงินกอง
294 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.ศิริพร โชสกุล
295 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สำรอง กาญจะนะ
296 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.นภสกร จันทรวงษ์
297 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางพิกุล กันภัยเพื่อน
298 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายสำราญ เจริญรัตน์
299 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางสมจิตร์ นุชประไพ
300 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.ศิริลักษณ์ คุณทวี
301 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.สินีนาฎ พวงสว่าง
302 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.พรพันธ์ ลิ้มสุริวงศ์
303 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.อรอุมา ชูจันทร์
304 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.น้อย ห่วงนาค
305 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นางพัชรี เพชรประกอบ
306 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม นายโฉม ใบสิริ
307 9 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีษะคาม อ.บ้านแหลม น.ส.โสภา วิมลรัตน์