BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.สร้อยศิลา วงศ์ไพโรจน์
2 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายปรีชา ธเนศกิตติพงศ์
3 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.เจนจิรา หงษ์เวียงจันทร์
4 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.พรทิพย์ จิตรประเสริฐ
5 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางจันดี อุปัชฌาย์
6 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางศิริวรรณ แหวนทองคำ
7 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายสุริยา บุปผเวส
8 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.มารินทร์ ผนึกทอง
9 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.อุไรลักษณ์ นาลงพรม
10 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ชิดชนก ดังก้อง
11 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายแสงจันทร์ สมมาตย์
12 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ณัฐนันท์ กลีบใบ
13 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายธานิน แข่งขัน
14 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ปทิตตา ราชวงศ์
15 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางพวัลย์ นพรัตน์แจ่มจำรัส
16 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางนุชรดา หมื่นศักดา
17 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางณัฐณิชา เทียมทัน
18 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางชุตินธร คละทอง
19 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.สมปอง พลอยพิมาย
20 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.อภิญญา กาญจนบุตร์
21 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางรัตนา ภู่แก้วเผือก
22 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางถนอมจิตร ใจดี
23 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.กัญญา ลาภนิมิตรชัย
24 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายสุรศักดิ์ สาลีติด
25 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางบัวสวรรค์ ชูใสย์
26 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ธิดา จานทอง
27 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายสุนทร จันทร์เต็ม
28 128 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.มณีนุช ศุกระศร
29 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสุมาลี บำรุงชน
30 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ทุเรียน ดีสุ่ม
31 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสมคิด ถนอมศรี
32 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางรุจิสา บุตรเกตุ
33 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.โสภี เปี่ยมดวง
34 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางช่วย ศิรินันทร
35 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางฤดี สายมา
36 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางชม สีคำนวน
37 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางหนูเรือง กำปุก
38 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายประยอง รสชุ่ม
39 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ศศิธร ปานลา
40 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายไสว รัตนวิไล
41 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางระยอง บัวงาม
42 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางทิภาพันธ์ ศรีสารากร
43 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายลอง เพ็ชรน้อย
44 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ยุพิน พงษ์ภา
45 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางตอง เพ็ชรน้อย
46 131 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดหินกอง ม.1 ศาลาประจำหมู่บ้าน ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางไข่มุข จารุหังสินธุ์
47 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางธัญญรัตน์ ทัดสวน
48 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางจันทร์ เก็ดลิ่น
49 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.ชนิดา เปียแก้ว
50 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.เยาวภา ตั้งจิตรมณีศักดา
51 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นายโอวาท จันทวาท
52 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.อาทิตญา หลอยฝัด
53 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.วาสนา สกุลรุ่งประเสริฐ
54 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางวันเพ็ญ ตั้งสุทธิเจริญศิริ
55 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางกันต์วริยา วิชชูเกรียงไกร
56 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.อลิษา ละอออ่อน
57 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.พรพิรุณ เพชรัตน์
58 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางฐิติรัตน์ หวังพรสมบัติ
59 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางนิตยา ศรีพึ่งทอง
60 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง น.ส.กิ่งกาญจน์ โล่ห์จินดา
61 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางถนอม แพ่งผล
62 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางปรางทิพย์ ตั้งจิตรมณีศักดา
63 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นายนเรศ บูรเทพ
64 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางบุษยา เขียวลือ
65 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นางศิรประภา เพชรัตน์
66 73 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.บ้านโป่ง นายพนม จีนเลี้ยง