BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายปรเมศวร์ ศรีเหรา
2 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางดวงฤทัย แทนเจริญ
3 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รุ่งฤดี เลียวศรีสกุลเทพ
4 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญนำ เอกอภิสิทธิ์
5 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปัญญาทิพ ต็อท
6 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางละม้าย ฤาชา
7 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายยุทธนา ตั้งอมรเลิศ
8 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนพวิทย์ พุ่มทรัพย์เจริญ
9 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อัญชุลี ภาษยเดช
10 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธนพร สุวัณณกีฏะ
11 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิสุทธิ์ กาญจนลออ
12 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กนกพรรณ เหลืองสะอาด
13 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มัณฑนา บุญสม
14 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอาภาพร ตั้งอมรเลิศ
15 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอุไรวรรณ ละภักดี
16 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอัมพร จันทร
17 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นวลพรรธน์ เต็งเกียรติคุณ
18 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอัญชลี งามสมบัติ
19 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางรพีพร พจนพิมล
20 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จตุพร ชะนะมาร
21 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสวย แทนเจริญ
22 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางรุ้งร่วง นาถนิติธาดา
23 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภาวดี อ่วมแย้ม
24 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนิชาภา คำภูแสน
25 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางชุติมา ปั้นใหม่
26 1 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.วิศัลย์ศยา ตัวประโคน
27 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อภัสนันท์ ใจเอี่ยม
28 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภคพร ใจใส
29 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เจนจิรา สีทาหล้า
30 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปวีณา ภู่ประเสริฐ
31 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสม ช้างทอง
32 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กิตติมา เกษรา
33 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกนกพร เจริญสุข
34 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รักษา เอกหิรัณยการ
35 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัตนา เสร็จกิจ
36 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เตือนใจ ศรีสมุทรนาค
37 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศรายุทธ ใจใส
38 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมจิตร ตามกระโทก
39 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจิราพร อิสรปัญญากุล
40 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศรีสุดา ใจเอี่ยม
41 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชดาวรรณ ขวัญทอง
42 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ยุภาพร นักบุญ
43 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปิยวรรณ วสุนธราเจริญ
44 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุวรรณา สุนานนท์
45 10 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ราตรี การเนียน
46 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสหภูมิ โตตรึงทรัพย์
47 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชัยยง วิรัชกุล
48 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนพศ เลี้ยงถนอม
49 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิไล พิมทอง
50 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณิรชา ธนศิรพรพัชร์
51 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วิไล บุญเลิศ
52 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมคิด นิเยาะ
53 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประนอม ด้วงทองอยู่
54 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สว่าง คงคล้าย
55 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ประภาดา เก่งเฮงประเสริฐ
56 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพทาย ต่วนนุช
57 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเอกกร เก่งเฮงประเสริฐ
58 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรัญญา ระดิ่งหิน
59 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพชรา ไม้สน
60 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายณัฐวี บุญเลิศสุวรรณ
61 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุกี ดะมาลี
62 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จันทิพา รอดบุญ
63 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเกลียวใจ คล่องวุฒิพันธ์
64 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฐิติพงศ์ อินทรขลิบ
65 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.โชติกา ภูษณวิทย์
66 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมัย มะลาวี
67 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อารีรัตน์ พวงผะกา
68 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุรเชษฎ์ ธันยบูรณ์กุล
69 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อังค์ริสา ถิ่นแก้ว
70 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปราณี เต๊ะดอเลาะ
71 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศิวะภรณ์ โยลินทอน
72 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จินตนา สุขวิมลพรรณ
73 11 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางหนูแดง เรืองศรี
74 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอุ่นเรือน ชำเลืองฤทธิ์
75 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนาภรณ์ ไชยนันทน์
76 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกนกนุช วงศ์เสนาอารี
77 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บุญเลิศ บุญเสริม
78 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อังค์ริสา ถิ่นแก้ว
79 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปิยะพัชญ์ เลิศหิรัญธำรงกุล
80 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพรพรหม เศวตประสาธน์
81 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมะลิ พรหมเกตุจันทร์
82 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวีระ ชัยสระแก้ว
83 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุทธินี ภัยอุปรี
84 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพนม พลอยพานิช
85 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางละม่อม ใสโพธิ์
86 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฉวี แย้มรุ่ง
87 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กรชวัล หมัดละ
88 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายแดง พันธ์ศรี
89 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวาสนา หมัดละ
90 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อัญชริกา เจริญรัตน์
91 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ผกามาส เชยานนท์
92 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฏฐ์ณิชชา วงศ์สิทธิเดชา
93 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปารีณา ประสาร
94 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชนี สุขประเสริฐ
95 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมจิตร ทาระคำ
96 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อักสรณ์รัก ทองกาญจนา
97 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโรจน์ พระเจริญ
98 12 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุภาภรณ์ ศิริเมือง
99 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทนงศักดิ์ สืบประยูร
100 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นงลักษณ์ บุญชูนนท์
101 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศรีพร ธรรมวุฒิ
102 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อัญชลี ปั้นนาคินทร์
103 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชลธิชา รักษ์มณี
104 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบุญยงค์ พงษ์พานิช
105 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโกศล ตรีสุคนธ์
106 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุวรรณพร อนุรักษ์
107 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรรณวนัช วิรัชกุล
108 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางซ้อนกลีบ วันชัย
109 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกฤษ อสุนี ณ อยุธยา
110 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภัคเกด อัครวิญญู
111 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเพ็ญลักษณ์ พุทธิจุล
112 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมร ศรฤทธิ์
113 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอารีรัตน์ การบรรจง
114 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปารีณา ประสาร
115 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วารี วันแอเลาะห์
116 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บงกตภัสสร ศรีโสดา
117 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวรวุฒิ กุณฑีทอง
118 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศุภกัญญา ธุวานนท์
119 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกรัญ จันทบุรี
120 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภูรินทร์ คงนาแซง
121 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กัณทิมา มีสวัสดิ์
122 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐริณีย์ นรินทร
123 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประทุม ศรีสุข
124 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ทัศนีย์ เรืองสมบัติ
125 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายหัสพงศ์ ภมรชัยหิรัณย์
126 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณิรชา ธนศิรพรพัชร์
127 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสหภูมิ โตตรึงทรัพย์
128 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบัญญัติ พรหมจันทร์
129 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุทธิพร แซ่ลิ้ม
130 13 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกัลยา สหะประดิษฐ์
131 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ละเมียด ธัญญเจริญ
132 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.โชติกา รัตนวิชัยกุล
133 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจีระศักดิ์ องคานนท์
134 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบังอร ชำนาญ
135 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเรไร ริสังกาด
136 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบรรจง สุกใส
137 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพมลพร ชมเดช
138 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุนะชัย กำพลชัยเดช
139 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อมรา วิริยวงศกร
140 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุภาณี คดดี
141 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุริษา แก้วได้ปาน
142 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศักดา โชคตระกูลชัย
143 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธารทิพย์ ลาภถาวรเกียรติ
144 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทัศนีย์ โชติพัฒน์ธนะกุล
145 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญทวี แทนศิริ
146 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนะวัตติ์ โชติพัฒน์ธนะกุล
147 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปิยวรรณ์ ตระกูลชัยพัฒน์
148 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไกรฤกษ์ พูลตาล
149 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ผกามาศ อิ่มประเสริฐ
150 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางตุ๊ กำพัก
151 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพิศตะวัน เทียมสุวรรณ
152 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกฤษ เสมเจริญ
153 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุรีพร สุวัณณกีฎะ
154 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชวลิต งามปลั่ง
155 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายยุทธนา เจิมเจนการ
156 14 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วีนา ระดิ่งหิน
157 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางทิพปภา พรหมชนะ
158 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.ธินดารัตน์ นนทสาร
159 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอัญชนา คำจันทร์
160 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.ศิริลักณ์ เสือผ่อง
161 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.อุไรวรรณ เชื้อรัฐพงศ์
162 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายประสิทธิ์ จตุทิพย์โกมล
163 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.เจษฎา อยู่เกษม
164 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายสมรักษ์ เทียนทอง
165 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายเผ่าพรหม เฉลิมเผ่า
166 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.วิรมณ สุรินทร์
167 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอัมพวัน อัคราภิวัฒน์
168 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.ฉลองศรี มีเสม
169 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางกมนภัสส์ เทศศิริ
170 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.พัชรีย์ เกษนาค
171 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.ปรานอม ชวาลิต
172 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางพรทิพย์ อนุกูล
173 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอารดา สุขมั่น
174 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.แจ่ม จันทร์กิมฮะ
175 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายรอน ติเยาว์
176 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายเชล ศรีมาส
177 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.สุวรรณ์ จันทวงศ์
178 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางณัฎฐพร พิบูลรัตน์
179 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางไพริน อัครภูมิชัย
180 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.กัญญา ทองสุกใส
181 15 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางกนกพร พรวรารักษ์
182 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมชาย แช่มเมือง
183 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายฐิติพันธุ์ อมาตยานนท์
184 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายกำจร ปรีชาผาสุก
185 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายชลิต ดุริยะรักษ์
186 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางวลัยภรณ์ อดทน
187 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมพร แก้วนก
188 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเรืองรอง กลิ่นศิริ
189 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายพยง คงยิ่ง
190 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางสายหยุด อ่วมนากะ
191 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางคล้อย นิธิรักษ์
192 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสุระเดช นิธิรักษ์
193 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายบุญเกิด จันทร์เที่ยง
194 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.พัตชะรี แช่มลอย
195 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางลดาวัลย์ เปี่ยมประวัติ
196 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายประสิทธิ์ สุขเกษม
197 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.ลูกชิ้น อาภาศิลป์
198 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.รัตนา คำไพ
199 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางทรงศรี ยนตร์พันธ์
200 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางสมพิศ ภิรมย์ลา
201 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายยงยุทธ นิ่มเสนาะ
202 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางสมพร คำใจ
203 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางผิว รุ่งฤกษ์
204 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายไสว อิ่มอุบล
205 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.ฉันทนา จั่นเพ็ชร
206 16 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.ศิริรัตน์ แซ่อื้อ
207 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ศุภมาส มิ่งเมือง
208 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.จริยา รัทนี
209 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สมคิด งามผล
210 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.เข็มทอง สภาพไทย
211 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางจันทร์เพ็ญ กลีบจันทร์
212 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางละออ จันทร์เรือง
213 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สุนันทา แซ่ปึง
214 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายวีระ อภัยวงศ์
215 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกาญจนา ศรีวิเศษ
216 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางชัญญาณุช มงคลสระ
217 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางสำรวล แสนหลวงอินทร์
218 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายพรวิชัย ขันสำรอง
219 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.เพ็ญศรี โคตรสมบัติ
220 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ณัฐชานนท์ ส้มเขียวหวาน
221 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายศรีมงคล ยิ่งยศกำจรชัย
222 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายสุรเดช เสน่ห์วงศ์
223 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางสนอง บุตรดี
224 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ยุพิน จันทร์เขียว
225 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายแนบ ผิวบาง
226 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางขวัญหทัย แสนสบาย
227 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางภรภัทร รัชชุศิริ
228 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นางพีชยา พรหมมา
229 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.พัชราภา ชาลีนิวัต
230 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นางสมหมาย กลิ่นวน
231 17 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายศุภชัย รักษาสัจ
232 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรพิน สุดพริ้งเพรา
233 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุรีย์พร เอียกุล
234 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปนัดดา โยธิรักษ์
235 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางดวงสมร พันธ์ดี
236 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายปัญญา ชีพบริสุทธิกุล
237 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พนิตตา ศรีเกิน
238 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโสภา เด็นลีเมาะ
239 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรินดา จูเล็ก
240 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญยืน ปทุมสีมา
241 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเสาวลักษณ์ สำราญใจ
242 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นิตยา บุญมา
243 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มนัสสุภา นุ่มจำนงค์
244 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไพโรจน์ โสมนรินทร์
245 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทองใบ พันธ์ดี
246 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วราภรณ์ คำภูบาล
247 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมนึก แก้วม่วง
248 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปพัทธ์ศรัณย์ จันทร์คง
249 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อุไรวรรณ เทศงามถ้วน
250 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิมลศรี ภักดี
251 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางณิชาภัทร ลีลา
252 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมยูร พุธิวัฒน์
253 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศตนันท์ วรรณศิลป์
254 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชนี ธารีวาศ
255 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จิระรัตน์ สิงห์รา
256 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิริพร กัลยาณธรรม
257 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมพงษ์ วิงประวัติ
258 18 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกาญจนาภรณ์ พูลเต็ม
259 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเสน่ห์ สุรภัฎ
260 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมนัส เรืองเดช
261 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมุทร นิ่มละออ
262 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพเยาว์ เชี่ยวชาญ
263 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จิดาภา ชาวแสนแสบ
264 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.หทัยชนก ผาสุขดี
265 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทวี กาญจนพันธ์
266 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มนัสนันท์ ทองหยาด
267 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเสาวนารถ ตระกูลเวช
268 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญมา หนูไวเสาะ
269 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกิตติ เหลี่ยมมา
270 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเฉียบ ไหมทอง
271 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พรปวีณ์ ชื่นจิต
272 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชนากานต์ มันดี
273 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐกานต์ แซ่จึง
274 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศิริพร บุญธรรม
275 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญเพ็ง วงศ์จันทร์
276 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อัญชลี บุญเรือง
277 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอำไพ ขาลโคกกรวด
278 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิภาพร เอียงประยูร
279 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัมพร เกษีสังข์
280 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุภาภรณ์ ไชยยิ่ง
281 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กฤตพร อำไพจิตร
282 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกรรณิการ์ บุญยอด
283 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจุรี เตสิริ
284 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายไพทูลย์ พันธ์เปลี่ยน
285 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวาสนา ชายทวีป
286 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพชรา ไม้สน
287 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุดารัตน์ ธรรมบุด
288 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจรูญลักษณ์ ภูมิภู
289 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายชวลิต งามปลั่ง
290 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภรณ์ไพฑูรย์ พันธ์หินกรอง
291 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพิภัทรา แสนวงษ์
292 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจารึก จันทวงศ์
293 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัชนีวรรณ เหวี่ยน
294 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางแสงอรุณ บุตรอินทร์
295 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศุภกาญจน์ สุขศรี
296 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโสภาวรรณ กอแก้ว
297 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประภาส จิตติศักดิ์
298 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสิริกร งานไว
299 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอวิรุทธ์ พูลมานะอุสาหะกุล
300 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุภัควี พานิช
301 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภาคินี ขจีภากร
302 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอุณาโลม จันทร์คง
303 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐริดา มณี
304 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นาเดีย สมมนัส
305 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุภิญญา สังสิลลา
306 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางลำเนา สร้อยเนียม
307 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัตนา พลภูเมือง
308 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วนิดา อาจหาญ
309 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมจิตร มานาโถ
310 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิภาลักษณ์ ท้าวหงษ์
311 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางม้วน ฮวดเจริญกิจ
312 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพิรพันธ์ วรวนิชย์
313 20 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัตนา พานิชย์
314 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กัญญาภัทร โยธารักษ์
315 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เยาวมาลย์ อินทร์สวาท
316 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิรินธร จิรัษฐิติพงศ์
317 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายหัสดี คุ้มรักษ์
318 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสานิตย์ จิตรักษ
319 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทวีไชย จิตร์เจริญ
320 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประสิทธิ์ วรรธนะสาร
321 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุวัชรา เอี่ยมยิ่ง
322 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฐิติมา วัฒนะ
323 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายรัฐพล ร่มสนธิ์
324 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รักษิณา กาญจนมนตรี
325 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนัชพร ศรีธนากร
326 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พรสวรรค์ สุนทร
327 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วิไล รักยันต์
328 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเปรมศรี กรุดอ่ำ
329 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รัฐธนาวดี สว่างธีรโชติ
330 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ทิพย์สุดา ศักดิกุล
331 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนวัติ วิจิตรโท
332 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอุทัย เนียนไธสง
333 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวันชัย ไพรี
334 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ซับบี รอซีดี
335 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ลาตีฟะห์ มะหะหมัด
336 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กัญสพัฒน์ พงษ์ชุติธรณ์
337 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พรศรี แซ่เท้ง
338 21 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุระศักดิ์ ศรีบูรพาภิรมย์
339 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.จุฑามณี จันตุ๋ย
340 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางสาคร จันทรวารีเลขา
341 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.นุชนาฏ คลังฤทธิ์
342 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นายสามารถ มากชูชิต
343 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางณัฐศศิ จิตตินนท์
344 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.สิริมนต์ กาญจนนิวาสน์
345 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.อภิชยา ธีรสุข
346 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางวลัยรักษ์ ตนพยอม
347 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.อัศนีย์ ปิ่นเกตุ
348 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางลลิดา เจริญวุฒิวงษา
349 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางสมจิตต์ ดวงจำปา
350 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นายอัฎฐพล ธิติเลิศเรืองกุล
351 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด น.ส.สุธัญญา อรรถเมธี
352 22 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน อ.ปากเกร็ด นางนิตยา โพธิโชติ
353 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนพร เนตรประจักษ์
354 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกัญญ์ปภัส ดวงพรทัตทิพย์
355 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชยานันต์ จงประเสริฐ
356 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธันยพัต ขาวปากช่อง
357 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนภัสสร พรมโสภา
358 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุชาดา พันธุเมตร
359 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายศุภเสฏฐ์ ขาวแก้ว
360 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พจนารถ จันทร์พิลา
361 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายหรโชฏ มหาเปารยะ
362 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางธัญญธร ริจะนัง
363 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อรอนงค์ เนียมเทศ
364 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เทียนวัลฬา สุรติธรรมกัญญา
365 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ราตรี โสมา
366 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปภาวดี จันทร์คำ
367 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายก้องศักดิ์ ศุภกาญจนนาท
368 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบัวลอย ภักตรา
369 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพรพิศ แนวคำ
370 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมูฮำหมัดยูซุบ เจ๊ะเลาะ
371 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ประดับ สุดฉลาด
372 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จีระนันท์ เด็นลีเมาะ
373 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญถม ปั้นสนธิ
374 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรวีร์ นุ่มกลิ่น
375 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เดือนเพ็ญ แซ่พั้ง
376 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายณัฐวุฒิ สุ่มขำ
377 23 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นรินทร ศรีแหงโคตร
378 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธีระยุทธ์ กิตตินันทชัย
379 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ชลดา ศรีทองคำ
380 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศรัณยพงศ์ วิชิตพรชัย
381 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสังวาลย์ ประสงค์ธิชล
382 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภาณี เพ็ญจันทร์
383 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มาริษา แย้มพจนา
384 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางยาใจ วงษ์ชีพ
385 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนลพรรณ มิ่งมารถ
386 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอนงค์นาท พิกุล
387 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางโชติกา สิทธิสากล
388 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เทียนวัลฬา สุรติธรรมกัญญา
389 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายทรงสรรพ เพิ่มปิยะศักดิ์
390 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนิดา ศรีมงคล
391 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางสายรุ้ง มีชัย
392 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายณรงค์ พึ่งเขียน
393 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางกัลยา สหะประดิษฐ์
394 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายไพบูลย์ สงวนพันธ์
395 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางดรุณี นาทอง
396 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางน้อย แซ่อุ่น
397 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางสรัลพร ลาภธนชัย
398 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.เขมอัปสร คันทา
399 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สุนิตา จาตุนิตานนท์
400 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.อำไพ ไพฑูรย์
401 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สุพัตรา โอฬารดิลก
402 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายวรวิท วรรัตนวิวิช
403 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.เจนจิรา ใจยาเปียงแก้ว
404 24 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.พุทธรักษา ปาสาโท
405 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปิยวรรณ เบญจาทิกุล
406 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางภัทรานิษฐ์ ธนานันทพิศุทธิ์
407 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวินัย เมฆลอย
408 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกุหลาบ ตู้เพชร
409 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอารมณ์ นำผล
410 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วรารัตน์ พงษา
411 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางบุญญาพร แม้นเลขา
412 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รุ่งอรุณ ทองเรือง
413 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ศรินทร์ทิพย์ บุญธรรม
414 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรสุดา ศุกศัลย์
415 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมสิน มีพร
416 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุญเถิง สีหามาตย์
417 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ปิยะลักษมี ศิรินุชคำ
418 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชำเลือง เผดิมรอด
419 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ดวงใจ ประสาร
420 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิโรจน์ ทะหนองเป็ด
421 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายชูเกียรติ สินารุณ
422 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายประสิทธิ์ พูลวัฒนสมบัติ
423 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.จันทร์ ประพาพันธ์
424 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธวัชชัย ยิ่งสุขเจริญ
425 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.รุ่งธิดา เจริญอินทร์
426 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ณัฎฐรีณีย์ อินท่าเสา
427 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเกศินี ยวงสุวรรณ
428 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางปราณี สุขสมเพียร
429 25 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.กานดานภา สมานวิบูลย์
430 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายถาวร ผ่องสันเทียะ
431 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุดใจ สายสืบสวัสดิ์
432 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ตรัชฎา วัชโรทัย
433 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุดใจ ช่วงชื่น
434 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มัชฌิมา ศิริบุญ
435 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.โสภา ศรีหมอก
436 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ภรภัทร ลีจาด
437 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รุ้งฟ้า จันทร์นวล
438 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายบุลทวี รัตนธำรง
439 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายกานดิษฐ์ กล่อมอำภา
440 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอุษณีย์ จิตตสุนทรกุล
441 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุธินี บุญชูดวง
442 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภัทร เอมอ่อง
443 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพรทิพย์ โพธิกุล
444 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศิวกร รวมสำราญ
445 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ธิดารัตน์ ช่วงชื่น
446 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางดวงพร ศรีด้วง
447 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พจนาถ อิ่มโพธิ์
448 5 01 กรกฎาคม 2561 03 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมนึก อุทัยแสง
449 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิราวรรณ อดุลย์จิตต์
450 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรุณ อยู่ถิ่น
451 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิชา ไชยนาพงษ์
452 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางมยุรี ศรีจันทร์
453 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจงจิตร จำปากุล
454 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนกร ถนอมธีระนันท์
455 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนวลนภา บุญเทียน
456 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางศศิธร พิรณฤทธิ์
457 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอาภรณ์ กาศโอสถ
458 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนัฐภัทรภรณ์ พันธุ์หงษ์
459 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พิชชา สุบิน
460 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ดารัตน์ อึ้งวนิชบรรณ
461 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.จิระพันธ์ เอี่ยมศิริ
462 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมพล ทองอินทร์
463 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชลธิชา สุทธิชื่น
464 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายพิศลย์ ไตรวิวัฒน์นรา
465 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เรวดี สุบิน
466 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อัจฉรา แซ่ตั้ง
467 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ทิวาภรณ์ ทองเติม
468 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวรรณา จำศักดิ์
469 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.พรฉวี แซ่ตั้ง
470 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ศรีสุดา ใจเอี่ยม
471 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.วาสนา บุญประคอง
472 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.อักสรณ์รัก ทองกาญจนา
473 6 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางนิภาพร เอียงประยูร
474 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางภณสา ศรณฑัยห์
475 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บังอร พิมพา
476 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเครือวัลย์ คำสมบัติ
477 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนุชจรินทร์ ยกยิ่ง
478 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กมนสิชา พรรณวิเชียร
479 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สิริยุคล ประเสริฐ
480 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวิไล เอี่ยมศรี
481 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเพชรรุ่ง คล้ายทอง
482 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพลอย ผวาผดุง
483 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพิศมัย แตงหอม
484 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเมตตา ญาณโกมุท
485 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สิริกร พรมวัฒ
486 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอุบลรัตน์ โพธิ์ศรี
487 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ขวัญเรือน ธรรมธิรา
488 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอนงค์ ขันทอง
489 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.คนธรส ยงประยูร
490 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กษิรา เอกวรารักษ์
491 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สาลี่ ตุ่ยไชย
492 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายจีระวัฒน์ ธนาวิภาส
493 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางไพรินทร์ คงดั่น
494 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางประภาพัฒน์ ฉ่ำชื่น
495 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพรทิพย์ เลิศวงศ์วีรชัย
496 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางอรญา สุขดา
497 7 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางทัศนีย์ ยินดี
498 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วาสนา ภู่เกลี๊ยะ
499 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.แก้วตา ภู่เกลี๊ยะ
500 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ชนัดดา กายา
501 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กมลวรรณ ทรงเรณู
502 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนฤมนต์ เอื้อสุริยนันท์
503 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุวัฒจนา สุขเสงี่ยม
504 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางตุลยดา ปัญญาวุธวรกุล
505 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางทัศน์ นวลนุ่น
506 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมทรง ยิบพิกุล
507 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุจิตรา สายวร
508 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อนุสรา กล่อมวงษ์
509 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มาเรียม ขำผึ้ง
510 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวรพงศ์ ตันติขันติธรรม
511 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นภัสกร หวังนิบิง
512 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชา วงศ์บรรณาคม
513 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.โสภาพรรณ ฉัตรณรงค์
514 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรสวรรค์ ศรีละวัน
515 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางยุพิน สุขมา
516 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ภัทรสุดา น้ำใส
517 8 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุเพ็ญจิตต์ นิลอุบล
518 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สาวิตตรี อยู่จุ้ย
519 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางช้อยชด ดั่งขุนทด
520 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอณนท์ นิลแสง
521 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจรินทร์ ไพรศรี
522 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนารีรัตน์ ศรีชูยงค์
523 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุมิตรา ลือกลาง
524 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรอนงค์ ชาคำมุด
525 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กุนทินี ทิพย์บัญฑิต
526 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายเบญจพร นิลเพชร
527 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกานดา กรุดพันธ์
528 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมจิตร ยศไทย
529 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายนนท์ สนธิระ
530 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมจิตร ขันตรี
531 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอำไพ สง่าชาติ
532 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.งามตา แซ่อึ้ง
533 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วราพร ธรรมธิษา
534 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชุติมา อยู่จุ้ย
535 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุทธิลักษณ์ คงประดิษฐ์
536 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายศิริ เจือจ้อย
537 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.บุญช่วย เพลาะกระโทก
538 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสุนทร เอ็งสุวรรณ
539 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายภาสกร เจริญเมตตา
540 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.รัตนา เลิศสุขีเกษม
541 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุวัลยา วงศ์ชั้น
542 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางบุหงา ปรียากร
543 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายอภิรุฬห์ ภมรสุวรรณ
544 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.มณี จันทร์อ่อน