BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางกชนิภา พุกประสงค์
2 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ฉัตรสุดา เนตรสืบสาย
3 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.พีรยา คำฝอย
4 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.อัญชัน ไฮ้หลี
5 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางวันดี คุ้มทรัพย์
6 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายนพวงศ์ สุนทรกระจ่าง
7 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ปรารถนา ราชบัวศรี
8 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสมศรี ตะโนดแก้ว
9 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายธันย์ปพัชร เมธาชัยกรณ์
10 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสะยิ วัดเกตุ
11 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางนัดดา พิศโฉมฉาย
12 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.นฤมล เนียมรินทร์
13 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางณัชพร ศิริวาศน์
14 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางประทวน ครัวเชื้อ
15 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางวรรณวิภา พ่วงกลัด
16 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางรุ้งฤทัย พรมภาพ
17 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางจิมาภรณ์ ชื่นบาน
18 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสมพงษ์ คล้ายผล
19 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ไพรณี โพธิ์วิเศษ
20 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.อรัญยา มะยมทอง
21 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางนัทธมน สัญญาลักษณา
22 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.สุชาดา กูลรัตน์
23 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางนรินทิพย์ แสนทำพล
24 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.กุหลาบ พลพันธ์
25 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.จิณห์จุฑา ปานคำ
26 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายภูกฤษ ชูชาติชัยกุลการ
27 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.สุชาดารัตน์ มินยีอาวัง
28 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.วัชรีย์ นามประดิษฐ
29 รุ่น 7 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางจำนงค์ มาสูงเนิน
30 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.ปิยะวรรณ แสงสุด
31 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.รุ้งทราย สดวกดี
32 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายเอ็ม ปานาลาด
33 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางอริษา เหมศรี
34 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายยงยุทธ เอี่ยมสอาด
35 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.ประไพ แช่มปรีดา
36 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายหฤษฎ์ สุขประเสริฐ
37 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางกุลวีราภรณ์ ภิญญาวิภาวัลย์
38 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางวรรดี บริบูรณ์
39 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.สุวิไล โทอุบล
40 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายบุญส่ง เดชนาวี
41 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางสมร จูอ่วม
42 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.สุวรรณี ฤทธิแผลง
43 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางอรทัย ทองกลึง
44 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางทองเจือ เล็กเจริญศรี
45 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางเปรียว ปานาลาด
46 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางบังอร พรมบุตร
47 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายวิรัช พุ่มอำไพ
48 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางสมนึก รื่นเริง
49 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นายวิรัช ปานาลาด
50 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน น.ส.แสงเดือน อุดม
51 รุ่นที่ 1 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้่ายบ้าน นางสุกานดา น้อยภาษี
52 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางกัลญา อาระนะโรจน์
53 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางปรานจิตร์ รอดจริง
54 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.ชุตินันท์ ศรีสุข
55 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางรำไพ ดาวท่าน
56 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.สมบูรณ์ เจียกกระโทก
57 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางชลรภัส หึกขุนทด
58 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางสุภรณ์ ทิพรัตน์ประภา
59 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางเกศรินทร์ เทียนใชย
60 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางวันเพ็ญ รักสอน
61 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายปรีดา บุญมา
62 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.เรไร ศุขรินทร์
63 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.สมศรี ปัตเตนัง
64 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.อังคณา นิลาทะวงศ์
65 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางจงดี สุขเดโช
66 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางกาญจนา ดีทองแก้ว
67 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.นราภรณ์ นุสรรัมย์
68 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางมาลี ปราณีราษฎร์
69 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางประชิต ชื่นเงิน
70 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายสมศักดิ์ โสวรรณปรีชา
71 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางเฉลา แก้วบัว
72 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายไสว มูลผดุง
73 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายสมบูรณ์ เหล็กกล้า
74 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางอติวรรณ ชุณหกิจ
75 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางวาสนา แก้วงาม
76 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายกิตติ มิตรภาพ
77 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.รัชนี แสงวิทยเวช
78 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นางอรพรรณ มหาดไทย
79 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย นายบุญส่ง เวชภัณฑ์
80 รุ่นที่ 10 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ต.บางปูใหม่ ธนวัน รัศมีฉาย น.ส.ฤทัยกานต์ แซ่เล้า
81 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.มาริสา บุญสอาด
82 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.กนกพร สระแก้ว
83 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.พิมลพร มีบุญล้ำ
84 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายทรงพล บำรุงวงศ์อุทัย
85 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายสุรชัย จันทรังษี
86 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายวิสุทธิ์ หวังในธรรม
87 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.สุมาลี ชะเอมพงษ์
88 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางวิวรรณ ด้วงลอย
89 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางดาริน ศิริยุวศักดิ์
90 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.อรัญญา พวงสง่า
91 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายกสานติ์ โสมารคพันธ์
92 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายนริศ ชมไพรวัลย์
93 รุ่นที่ 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายวันชัย แซ่ลิ้ม
94 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.พรพิมล วุฒศรี
95 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายสุจิตต์ วาทิตต์พันธุ์
96 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางอริยวรรณ สวัสดิโกศล
97 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางนิตตยา ชัยภูมิ
98 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายดำรงค์ ยิ้มหัวไผ่
99 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายยุทธพงษ์ จิตต์รักธรรม
100 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางสุรางค์ เพชรประดิษฐ์
101 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายเลอสรร หอมหวล
102 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางสมใจ มาฆทาน
103 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางสุภัทรา แซ่ฉั่ว
104 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.สำราญ สีแหง
105 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางชูศรี แซ่ฮั่น
106 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายวิมล เศษรินทร์
107 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.ศรีวรรณ แซ่ภู่
108 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.บงกช สีแดง
109 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นายสรรเสริญ อินทรประดิษฐ์
110 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง นางสันทนา บุญประสพ
111 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.อุดมพร พรหมจันทร์
112 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.ปุ๋ย โฉสูงเนิน
113 รุ่นที่ 14 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมือง น.ส.ฟ้าอติพร สิรินุชปิ่นทอง
114 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง นางติ้ง อยู่ยืน
115 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.อารี พึ่งสมบุญ
116 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.ภาณุมาศ สุวัณณกีฏะ
117 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.มยุรี แซ่โค้ว
118 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายณัฐวุฒิ แสงจันทร์
119 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.ทรงศิริ อภิไธยนนท์
120 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.อรวรรณ จันทะเทพ
121 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.สุนิศา อรรถวรากรณ์
122 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางวันดี ครุฑอ่ำ
123 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางดาวัลย์ ประทีปเสน
124 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.รัชนา ทุ่งยอ
125 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.ภัทรา อินทร
126 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางอำพัน เป้าสุวรรณ
127 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางประทุมวัน เฮงกี่
128 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางรัชนี สังวาลรัมย์
129 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง น.ส.อำพรวน โกฎค้างพลู
130 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นายประสาร สิงคบุรี
131 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางสุไพร อ่อนไธสง
132 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางณิชาภัทร์ บุญครอบ
133 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางธารารัตน์ เนียมสำเภา
134 รุ่นที่ 15 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง นางวิไล อ่อนดี
135 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นายยุทธนา ทองกลึง
136 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางอรชร เจริญสุข
137 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางกัณฐิกา ภูมี
138 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางมาลี เพ็ชรงาม
139 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.ณีรนุช ทวีจีรสุข
140 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางนฤมล เจียมจำเริญ
141 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางอาภรณ์ กุลกิจ
142 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.สุรัตน์ ศิริเวช
143 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางนารี ต่างประเทศ
144 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.มนิฏฐา กอหมั่นศิลป์
145 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางทองม้วน มะลิแย้ม
146 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นายสานิต บุตตโยธี
147 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นายอธิคม บุญพึ่ง
148 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางคำภา ควินรัมย์
149 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.นุสจรินทร์ ป้องนิล
150 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางสมถวิล มะลิแย้ม
151 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางวรนุช ปิ่นแก้ว
152 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นายอรุณ ปานาลาด
153 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.เรียม สนธิ
154 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางสุรีย์ แสงจินดา
155 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน น.ส.สุกัญญา นิตไธสง
156 รุ่นที่ 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้าน นางสงวน จำปีคง
157 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางอารมณ์ นุ่มปั้น
158 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางสุมาลี ศรีนาคาร์
159 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.จันทนา กาฬษร
160 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางทองคำ แม้นนิยม
161 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นายสงวน มิ่งมาลี
162 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางสมบูรณ์ เกตุศิริ
163 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นายดอกรัก ฝั่งสาคร
164 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางรสสุคนธ์ พัฒน์อัครพร
165 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางนงนุช ดาสุวรรณ์
166 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.จันทร์จิรา บุญโสภา
167 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางสุวรรณา แสงอรุณ
168 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางวรรณภา เสาสูง
169 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.คำพิมล จ่าเพ็ง
170 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.รอด นราแก้ว
171 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางสุวรรณา กัณหาวงศ์
172 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางสุจิตรา อนุนิวัฒน์
173 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.สาวิตรี วังคำ
174 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางอรชร กระจ่างแจ่ม
175 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางวรรณี แก้วดี
176 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลบางเมือง วิชุตา สุทธิหาระ นางขนิษ ฤทธิประเสริฐ
177 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางบุญเรือง พรรณรัตน์
178 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายณัฐสุวัชร แซ่ตั้ง
179 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.นุชนาฎ ภู่งามชื่น
180 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางสมศรี ศรีไพบูลย์
181 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางวาวิณี กลอยดี
182 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.อัจฉรา เดชะประทุมวัน
183 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.บงกช นาคกล่ำ
184 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.ฉวีวรรณ ชูทรัพย์
185 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางบุญชู จันทร์สี่ทิศ
186 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.ณฤดี พัชรสำราญสุข
187 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.เขมจิรา เงินงาม
188 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางสุทวน สุขสกุลวงศ์
189 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางวิรัญญา พ่วงศรี
190 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางชุลีลักษณ์ มอทิพย์
191 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางพรพรรณ แซ่อื้อ
192 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางจันทร์เพ็ญ โสมแก้ว
193 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายบุญช่วย กาเพ็ง
194 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายธีรวัตร เกิดปัญญา
195 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางอริสรา ธงชัย
196 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นางจุไรรัตน์ รักสุทธี
197 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.ภัทรฐ์สกล พิสิษฐ์ศรี
198 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายนิพนธ์ มหิทธิฤทธิ์ศักดา
199 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายสมเกียรติ รอดบุญ
200 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร นายทวี พุ่มอาศัย
201 รุ่นที่ 4 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ จิราภร จันทรโคตร น.ส.รัชฎาภรณ์ ธงวิชัย
202 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.วรรณา ทองเมืองหลวง
203 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายสุธน ดีดพิณ
204 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางบัว สิทธิ
205 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางฐิติรัตน์ นวนพี้
206 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางเสาวนีย์ ตันติเสรี
207 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางศศิวิมล เกตุสวัสดิ์
208 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางจำปี ดั่งหั่งซิ้น
209 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางลำดวน ดีดพิณ
210 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางรัตนาภรณ์ ประจักษ์วงศ์
211 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายนาวิน สุโขยะไชย
212 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางสุดา เพ็ญสุข
213 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางโสภา ผลพิกุล
214 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางบังอร ปั้นจาด
215 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางประไพรศรี ประเสริฐกุล
216 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางอรุณ เทพพิทักษ์
217 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายนพดล ทัดเจริญ
218 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.สุธาสินี รุกขชาติ
219 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางรชนา วันดี
220 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายสุทธิพันธ์ กุลสวัสดิ์
221 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.อังศุนิจ พันธุ์ศรี
222 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.อุไรวรรณ แสงเงิน
223 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางสมบูรณ์ อินทาคม
224 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.วริสรา ละชั่ว
225 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางสมบัติ เจริญทศ
226 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายสมชาย พุฒศรี
227 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางสุวิพา สวัสดิรักษา
228 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางนฤมล แก้วบริบัติ
229 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายนพดล อุดม
230 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางวันเพ็ญ อุดม
231 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายสมชาย คุ้มบุญ
232 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางแจ่มใส น้อยประเสริฐ
233 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางสุรีย์พร มีพราย
234 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางปราณีต อรัญภูมิ
235 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก น.ส.สุวรรณา โรจน์เกลี้ยง
236 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายวิชัย แจ่มรัศมี
237 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นายสมพงษ์ มีทิศ
238 รุ่นที่ 6 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบางด้วนนอก นางนิยม คุ้มบุญ
239 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นายณัฐพล เนียมสุด
240 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.จิรนันท์ แย้มชุติ
241 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นายฐิติภัทร เชิดชูความดี
242 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางอังคณา เกตุสมบูรณ์
243 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.อรวรรณ อร่ามเนตร
244 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นายชอ้อน ฤทธิ์มงคล
245 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางสมจิตร แพทย์ปรีชา
246 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางสมรัก ฝอดสูงเนิน
247 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางราตรี สว่างศรี
248 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางสุพัตรา บุญนุช
249 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.ศรีพัชร ศักดาศรี
250 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.วันเพ็ญ ปอเจริญ
251 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางสมบัติ โตสูงเนิน
252 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.สุพรรณี ติธรรม
253 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางกัณตนา แสงอุไร
254 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางบุญมา สุ่นศักดิ์สวัสดิ์
255 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ น.ส.เกสรา เหมรา
256 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางบุญชู อุประนาระ
257 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางทัศนาวัลย์ ทิพย์ดวง
258 รุ่นที่ 8 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ วิชุตา สุทธิหาระ นางศิริจันทร์ เกตุพูล
259 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางเพิ่มพูน อ่อนน่วม
260 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางฉัฐรินทร์ พรสวัสดิ์
261 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางนวลละออ จำปีคง
262 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.วัชรา โสสะกุล
263 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.ธนพร สุรินทร์
264 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางชนพัฒน์ กอแก้ว
265 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางวาสนา เชื้อน้อย
266 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางมยุรี คล้ายเพชร
267 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางสมปอง ชุ่มแจ่ม
268 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางประไพ มงคลนำ
269 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.สาวิตรี นิ่มละออ
270 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางจำรัส เคนวงษา
271 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นางสรรนันท์ คลังเลิศจรัส
272 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นายชัยนันต์ แซ่ก่ำ
273 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.อัยรินทร์ นิธิปุณณสิทธิ์
274 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นายเมคาสิทธิ์ ธีระวัฒนานนท์
275 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ นายนวพรรธน์ นิธิปุณณสิทธิ์
276 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.ปิยะฉัตร หัตถีนาโค
277 รุ่นที่ 9 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ลานอเนกประสงค์ตำบลบางเมืองใหม่ น.ส.จอมนันท์ ง่วนจร