BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.มารียะ กาเซง
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.อีดะห์ อาแซ
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.แมะยะ มาหะมะ
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.มูรณี กาเซ็ง
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) นางสุวาพร รัตนเสถียร
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.นูรีสา ยามา
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ยามีละ มะดาโอะ
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ดานีญา ยูโซะ
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) นางรอหิหม๊ะ เจะแว
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) นางสปีนะ ยูโซะ
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ซูฮัลดา ศรีสองนาง
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) นางอามีด๊ะ มะแซ
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ณัจวาย์ อับดิลลาฮ
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ซากีนะ ตาเห
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ลายูซัน กาเซง
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.ซารีมะห์ ยูโซะ
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.แอเสาะ กาเซง
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.แซแมะ เวาะมะ
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะห์ สะอะ
20 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (พัฒน์) นางยารอดะ มะโระ
21 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ โตะเส้ง
22 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางสินีนุช สาและ
23 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สะริป๊ะ มะเซ็ง
24 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะ วาจิ
25 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สะกีย๊ะ สะแลแม
26 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สุนีตา ยูโซะ
27 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮาบีบ๊ะ ซูเด็ง
28 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางวรรณี แซ่เล่า
29 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มุมีน๊ะ มูซอ
30 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางอามีเนาะ ยูโซะ
31 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮานิง สาแล
32 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะ สีเปาะ
33 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮานา ปุ
34 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ดาวียะ สุหลง
35 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางนิตยา แก้วอินทร์
36 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อามีนะห์ อาแว
37 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กูไซล๊ะ ตาปู
38 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอซีดะ เจะอาแว
39 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮายีซะ เจะอาแว
40 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สารีพะ สนิ
41 10 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางวาสนา ฉัตรเงิน
42 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางธิดาวรรณ บินลาเต๊ะ
43 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ดารีส๊ะ มาซา
44 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ซาอูรี เจะซา
45 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.คาซาเราะ มะเซง
46 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ยาเราะ วาแมง
47 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางบาฮีย๊ะ กาเด็ง
48 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นายริฎวาน มาแจ
49 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รุสนีรา มะซาอิ
50 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.เสาดะห์ ปือสุ
51 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ไซนับ ยูโซะ
52 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.อัสน๊ะ มะเกะ
53 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ฟัตมัธ ซีบะ
54 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รัติโรส ศรีทอง
55 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.มารีเยาะ อูมา
56 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางมะรียา สาอุ
57 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ซารีพ๊ะ สะนิ
58 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ ดราโอะ
59 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.คอลีเยาะ ซือมุ
60 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางแอเสาะ ดอเลาะ
61 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางต่วนพารีดะ รายอลาดิง
62 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางแมะแย โซะ
63 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.นารียะ แดเบาะ
64 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.มัซนี ตาเห
65 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางแวนะ เบญจสมัย
66 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.รอฝีอะ หลีหมาน
67 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางเพ็ญแข สุวรรณรัตน์
68 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.ยามีละฮ์ เจะอูมา
69 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางสารีหม๊ะ เวาะเลาะ
70 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.แมะย๊ะ วาจิ
71 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.มัสก๊ะห์ เจะแต
72 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางปาตีเมาะ ยุโซะ
73 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นางซูลพาซีลา ศาสน์โยธิน
74 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นายมูฮำหมัดรีเป็ง ยะเอะ
75 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.มารีแย แมเราะ
76 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะฮ์ สาและ
77 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.ซากีเราะ หลง
78 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.ขวัญนภา สมใจ
79 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) นายดานียาน มะแซ
80 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.ฮัมดียะ ยูโซะ
81 14 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนารเระ (ประเมิน) น.ส.นูรียะ หะยีอับดุลลาเตะ
82 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.เรวดี สะมุเด็ง
83 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ยารอดะห์ สะมุเด็ง
84 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.โรสโนรี สะอุ
85 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุนัยยะห์ สะตาปอ
86 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสมี มะดีเยาะ
87 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอกีเยาะ คอดอ
88 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรมี สะมะ
89 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อะซีซัน ดอเลาะ
90 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รูสมีนิง กอแต
91 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุวีนา กียะ
92 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไรดา เจะฮะ
93 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรฮายาตี ดาแม
94 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรฮูดา แฉะ
95 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรีด๊ะ สาอิ
96 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซูฟีนา มะแซ
97 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฆอรีเยาะ อีซอ
98 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซัลมี หะมะ
99 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สัลวา เจะมะ
100 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซารียะห์ ดอเล๊าะ
101 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านโผงโผงนอก ต.ปากล่อ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.เจ๊ะมีเน๊าะ เปาะโว๊ะ
102 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ บาเหะ
103 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ สุงาบารู
104 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางยาวาเฮร กอตอ
105 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟัฒวาย์ ยูโซะ
106 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา กาโน
107 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ตือเมาะ บาเหะ
108 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ ดือราซอ
109 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮีมัน จารู
110 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอปีอะ กาโน
111 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะ ดือราซอ
112 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มายีดะห์ กอตอ
113 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซอบารียะห์ บอซู
114 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มุมีนะห์ กอตอ
115 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มุมีนะห์ เจะเลาะ
116 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ จารู
117 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สาตีนา เตะเมาะ
118 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีรอกีเยาะ ลือแบซา
119 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.หะมีดะห์ ช่อ
120 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนาสีเดาะ บอซู
121 16 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.3 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเจ๊ะปูรอ แดแซสะแนะ
122 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรูมา เจ๊ะมะ
123 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ดอลีเยาะ มะตีเยาะ
124 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.วันตัสนีม แวยูนุ
125 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีมาน์ มิง
126 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อัสมะ มะแซ
127 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไยนุง มือแนง
128 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี สาและ
129 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไพรุส ซาแม
130 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางรอฮีหมะ ยะสาสะ
131 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นัสรีญาณ มะเกะ
132 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะ อาลี
133 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮาณี มะมิง
134 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางรอซีด๊ะ สาแม
135 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สีตีพอตีเมาะ อูบี
136 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยีซะ เจะเตะ
137 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นารีมาน ซายง
138 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางอารุสนี อาแซ
139 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กาตีนา สาและ
140 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา เฮง
141 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยาวียะห์ นะนิ
142 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กามารียะ มูซา
143 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางรอสะเมาะ หะยีเตะ
144 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางซารีปะ สามะ
145 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นาสรีย๊ะ เจะเลาะ
146 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอสือนะ ดือราแม
147 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางพายียะ มะเซ็ง
148 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางอรุณี อัจฉรานุกูล
149 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางแวซง สามะ
150 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางฮามีเนาะ เจะสาแม
151 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางสุพิญ ใจเรือง
152 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางแวเยาะ สาเหาะ
153 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ยูไรด้า เจ๊ะฮะ
154 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.หายาตี แวฮามะ
155 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางแมะโมง นิแม
156 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางปาตีเมาะ สะมาแอ
157 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฮัมเสาะ เถาะ
158 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอฮานี มะลี
159 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรีย๊ะ มามะ
160 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอกียะ เจะมิง
161 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.โสภา เกบุตร
162 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ยาเหร๊าะ เปาะโน
163 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางยาเราะห์ มามะ
164 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นาพีซะ มะแซ
165 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.พาตีเมาะ ดาเระมูซอ
166 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.รูไฮดา ดอเล๊าะ
167 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฮายาตี มูละ
168 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มาริเยาะ อาแซ
169 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) นางปาติเม๊าะ ดือเระ
170 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ยีซะ มูซอ
171 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.แยนะ เจะมะ
172 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ลีหะห์ มะลี
173 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มาสง มะแซ
174 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.คอลีเยาะ มะมิง
175 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สุนิษา สตูล
176 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มาราตี สันเด
177 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฟาดีละห์ บากา
178 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นาเซเร๊าะ ดอเล๊าะ
179 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฟาอีซะห์ เจะรอเนาะ
180 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.พาอีซะ ดอเล๊าะ
181 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ไมสุรีย์ ดอเลาะ
182 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นุรไอนี ดือราแม
183 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.คอพเส๊าะ บากา
184 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮานิง เวาะมะ
185 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางแมะยะ ตาเห
186 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รูวัยดา เจ๊ะมูดอ
187 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮันนี่ มายิ
188 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางนิปาซียะ นิตยรักษ์
189 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางนินะ เจะอาแว
190 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางรอเมาะ เวาะหลง
191 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอกาย๊ะ ตาเฮ
192 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรซีลา เปาะเตะ
193 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นุศรา สือแม
194 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางรอมือละ ตาเหร์
195 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางซากีนา สาเง๊ะ
196 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮีหม๊ะ เปาะอิ
197 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ลาตีปะห์ วาเล็ง
198 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ ยะยาตี
199 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มาซีเตาะ เจ๊ะปอ
200 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.แมะเยาะ อาแวบือชา
201 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เสาเด๊าะ แม
202 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อามีหน๊ะ มามุ
203 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอกีเยาะ โตะกอแมะ
204 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางแมะซง ดือแงแมะ
205 2 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.1 ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.จันทิมา สิงห์สุวรรณ
206 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยาวาฮี หะยีแวดือเระ
207 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรมา สาแม
208 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางหายียะ วาแวนิ
209 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สิรีธร ทองขวัญสุข
210 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางรัศมี เกียรตินฤมล
211 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางยาวายียะ เสมอภพ
212 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซาปีนะ สูเด็ง
213 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อัรรอยยัล บัสตี
214 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางมีเนาะ สมาแห
215 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางเจะปารีดะห์ บือราเฮง
216 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรมา ดือราซอ
217 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางซูไบด๊ะ เจะอาแว
218 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางนิเนาะ เบ็ญนา
219 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ละออ ร่วมรักษ์
220 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา เบ็ญฮาวัน
221 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยูบัยด๊ะ เจะมะ
222 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สรัตนดา อาแว
223 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา สะดี
224 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางวีนัส สุขแสง
225 20 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นารินทร์ แสนวันดี
226 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฮายาตี ตาเฮ
227 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ตูแวม๊ะ บือราเฮง
228 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรวานา เจะเยาะ
229 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.แวรอสีย๊ะ แวแปแนะ
230 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.โซฟียะห์ ยาโม
231 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางซารีนา แม
232 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นาซีฮะ มะเระ
233 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.แมะเยาะ ลือโมะ
234 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อามานี อาบู
235 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรีย๊ะห์ อาแว
236 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อาซีเซ๊าะ กาหลง
237 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฟาตีเม๊าะ กาแม
238 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซัลยะ มะมิง
239 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางมาซีเตาะ มะมิง
240 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสนี ยูโซ๊ะ
241 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอกีเยาะห์ สะตาปอ
242 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสนี ดอเหล๊าะ
243 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อัสวานี สาเมาะ
244 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรีนา ยูโซ๊ะ
245 21 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไวบ๊ะ ตอลี
246 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซูรีนา อาบู
247 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ณัฐนิชา อีซอมูซอ
248 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางมีล๊ะ ยีหวัง
249 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางกิ่งดาว อินทรสงเคราะห์
250 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.คอลีเย๊าะ ยาฝาด
251 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.กัสมี เจ๊ะอีแต
252 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางรอกาย๊ะ หัดเหม
253 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.เฟาซียะห์ สาอิ
254 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายโมหะมะ อับดุลซอมะ
255 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สิริญากร ศรีประชุม
256 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางปาตอเมาะ เจะโด
257 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สูไบดะ มะสัน
258 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รูซนีต้า มะมิง
259 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซามียะห์ ตาเฮ
260 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุธิสา ทองหอม
261 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นูรมี อาแว
262 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางสุอัยลา ยูโซะ
263 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นิเสาะ ดอเหล๊าะ
264 22 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารผู้สูงอายุ ม.6 ต.นาเกตุ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อัญธิดา ฤทธิรงค์
265 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฮุสนา ดาแม
266 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.พาตีเมาะ มามะ
267 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.รียัน สะมะ
268 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ซอฟียะห์ เห็งซา
269 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ปาตีเมาะ จาเละ
270 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ปาติห๊ะ ตาเห
271 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นิรมณีย์ นิเดหะ
272 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มิเนาะ มอสู
273 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สวีย๊ะ มะยิ
274 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มารียัม มะแซ
275 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สูรีย๊ะ ดาแม
276 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มะยุรี แดเบาะ
277 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นออาซีกิง ดอเล๊าะ
278 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มารียะห์ ลาเตะ
279 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.เจะสง เจะมะ
280 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) นางปะอียะห์ อดุลเลาะ
281 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.คอดีเยาะ สามะ
282 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ปะอีซะ นิสือนิ
283 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.อาตีกะห์ มะกาลา
284 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ป่าไร่ อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฟาตีปะห์ มูละ
285 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.มารีแย หามะ
286 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางพาอีซะห์ เจะเฮาะ
287 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางราตรี สุวรรณแพทย์
288 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางมาลีนี สะหรี
289 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางนามีล๊ะ คารี
290 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางฮัสณีดา แมดิงแว
291 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อามีดะ ดอเลาะ
292 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.กัณณิกา อีซอ
293 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ลาวียะ มูนะ
294 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางซายีด๊ะ แมเราะ
295 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายสุวพล หยงสตาร์
296 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ชาลมะ ยูนุ๊
297 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ปาอิซะ พร้อมมูล
298 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.โรหะนี ยูโซะ
299 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.มัสนะ โตะตาหยง
300 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสนี ดอคอ
301 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางฮาลีเปาะ แมะอูมา
302 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางอาหวา เคดาร์
303 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไบดะห์ สาแม
304 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางจารุณี สุขแก้ว
305 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางจุฑาวดี ชูกลิ่น
306 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.โซไรดา แมเราะ
307 24 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รุสนี เจ๊ะแต
308 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นารีซ๊ะ ยีมามะ
309 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมารีแย ดอเลาะ
310 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สุวัยบะห์ คาเร็ม
311 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มาสีเต๊าะ สาเระ
312 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางซะวานีย์ มะแซ
313 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แวเยาะ เจะแว
314 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เจะนารีสะ สออิสระ
315 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซัลมี คามิ
316 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สุภิรดา บูรน้อม
317 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แอบีเดาะ ปุเตะ
318 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ปารีดะ กาเดร์
319 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เฟื่องลดา ไชยตนา
320 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.วานิวา กาเจ
321 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมีเนาะ หะเล๊าะ
322 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมีเนาะ สุหลง
323 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สากีเราะ สะแลแม
324 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางกือมายินี เซ็ง
325 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.กอลีเยาะ บาซอ
326 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางไมมูเนาะ มะแซ
327 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมีเนาะ มะแซ
328 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางไอเซาะ สะแม
329 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นิรอซียะห์ สาเมาะ
330 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซอปีย๊ะ ดาหะมะ
331 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารียะห์ คาเดร์
332 25 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อัสมะ แมเราะสาลี
333 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายสุไลมาน มอนอง
334 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางชารีฟะฮ์ ปาเนาะ
335 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อริสา เบนนอ
336 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายมูฮำหมัดซาฮีมี เจ๊ะดาโอ๊ะ
337 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นาดิยะฮ แมเราะ
338 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางสุจิตรา ไชยคีรี
339 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางซานียะห์ อีซอ
340 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุรีรัตน์ ไฝไทร
341 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายสุลัยมาน จินตรา
342 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.แมะนะ เจ๊ะเงาะ
343 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.คอลีเยาะ สะรีบู
344 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางคอลิเยาะ ฮามะ
345 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายหมัดรำลี เคดาร์
346 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายอาฮมัด มะหมาด
347 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.วนิดา สามะ
348 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.มารีแย เจ๊ะแต
349 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ยารียะห์ มะยิ
350 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางสุรีภรณ์ ทองก่อแก้ว
351 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ดอริเย๊าะ อาแหว
352 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายย๊ะหะยา ลาเต๊ะ
353 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ปราณี รายิกัน
354 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางวันทนา ถาวรสมบัติ
355 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไวบ๊ะ ด่าโอะ
356 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.แวนูรีย๊ะ หาเล็ง
357 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 บ้านศาลาลาก ต.นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อาอีเสาะ เจ๊ะดอเลาะ
358 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมารีย๊ะ เหาะ
359 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางเจะมีเนาะ สะแม
360 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สุไรดา เวาะแม
361 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซูรีตา มะหะ
362 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางแยนะ เจ๊ะเตะ
363 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มีนะ ปิ
364 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.คอลีเยาะ ดอเลาะ
365 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.จามีล๊ะ อาแว
366 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรา อาแว
367 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นาปีเซ๊าะ เจ๊ะเฮง
368 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สีตีรอเม๊าะ ฮูลู
369 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางสารีด๊ะ แยนา
370 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางเจะแอเสาะ สะนิ
371 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฮารินี ซียง
372 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางฮาบีเสาะ ลาเตะ
373 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางอาด๊ะ ดาโอะ
374 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.รอสน๊ะ เจะโซะ
375 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นุรยานี สะดียามู
376 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซีลา เจะซือแม
377 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) นางมะเรียม อาแว
378 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มีดะห์ มะแซ
379 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แวอัสซียาห์ แวสุหลง
380 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซาเราะห์ เหาะ
381 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก กลุ่มสตรีบ้านปรัง ม.2 ต.ท่ากำชำ อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แวสะปิเยาะ ดอเลาะ
382 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางเจะซง อาแว
383 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางดวงพร เปาะวอ
384 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สารีฮะ มะลี
385 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ปาอีซะ มะลี
386 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยูไซนี มะแม็ง
387 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยารอนะ มะมิง
388 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูไอนี ระสามิ่ง
389 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอกียะห์ สาและ
390 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮัซวานี แยนา
391 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายอิมติยาซ มิง
392 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮามีดะ เจะเด็ง
393 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซากียะห์ และเซ็ง
394 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะรูฮานี เจะโซะ
395 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.จันทิมา สิงห์สุวรรณ
396 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซารีพะห์ นิฮะ
397 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รูกอยะห์ เวาะเซ็ง
398 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางแมะซง ดือแงแมะ
399 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซานีตา เวาะเซ็ง
400 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สารีป๊ะ เจ๊ะและ
401 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซุฟฟียะห์ อีแต
402 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายฮายาซี ตาเย๊ะ
403 28 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกานูรูลอิสซาน ม.3 บูแม ต.ปิยามุมัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.แวซง ดือรอเซะ
404 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางฮามีด๊ะ นาอิง
405 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซารีพะห์ สาแล
406 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายมะซาตา มิง
407 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายซุกรี วาเต๊ะ
408 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารีแย สามะ
409 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮีม๊ะ แวสะแม็ง
410 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารือณี ยูโซะ
411 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางซูไบด๊ะ ปูแย
412 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มาสีเตาะ เจะมามะ
413 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ เจ๊ะแม็ง
414 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะฮาสน๊ะ ฮาแว
415 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางหาลีเมาะ อาแว
416 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายมะสือกรี แวบือสา
417 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ อาแว
418 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เสะเราะ สาและ
419 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.พาตีเม๊าะ สาและ
420 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางซีตีสารอ วาโซะ
421 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ดารีย๊ะ ดอเล๊าะ
422 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางนาดียะฮ์ ศุขเจริญ
423 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สาปูวะ เจะมามะ
424 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มาริษา ดาโอะ
425 29 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.หร่อกะหยะ โต๊ะเต้
426 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) นางเสะเราะ เจะเหาะ
427 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) นางรอฮีหม๊ะ เจะเตะ
428 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอมีย๊ะ แวแยนา
429 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.เยาวเฮ เจะเฮง
430 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) นายดอเลาะ สาเมาะ
431 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ไซนะ หะมะ
432 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรซีลา ยีสาและ
433 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรลีซา ยีสาและ
434 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอมละห์ ดอเลาะ
435 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ตูแวมารีเยาะ นิแว
436 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรีฮา กาซา
437 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.กัรมียะห์ ดาฮามิ
438 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) นางสารีป๊ะ สาแม็ง
439 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) นางรอหานา สาแล๊ะ
440 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอใฆเยาะ เจะแม็ง
441 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ สะอิ
442 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มีเน๊าะ บาเจ๊าะ
443 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ฟารีดา มะยา
444 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซากีนะ เจะแมง
445 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.มัยซา อีแต
446 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.ซีตียูไลฮา สาและ
447 3 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ลางา อ.มายอ (พัฒน์) น.ส.รอกีเยาะ อาแว
448 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รุสมี ฮาบีบอุเลาะห์
449 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ ยูโซะ
450 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียาณี ยูโซะ
451 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรอไอนิง มะแซ
452 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาอีสะ สาอิ
453 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอซีดะห์ เจะอุบง
454 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รีต้า เจะเมาะ
455 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซีเดาะ แซนา
456 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อีบตีซาม มะเยะ
457 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฟูซียะห์ ยูโซะ
458 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สูใลลาน มะรอแม
459 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สารีนี หะแว
460 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ดารีเยาะ อูมา
461 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮูไดละห์ เจะโซะ
462 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางอาซีซะ ดอเลาะ
463 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางพนิดา อุเซ็ง
464 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.หาลีเมาะ เจะลา
465 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางสมพร พรหมพูล
466 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาดือเราะ ดานีรู
467 30 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางยือแลขอ ยูโซะ
468 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางยีซ๊ะ เฮงซา
469 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.แมะนะ อาแว
470 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ยามีล๊ะ มะแซ
471 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ตอยีบะห์ มะแซ
472 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มณัญญา เจ๊ะเลาะ
473 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สารีฟะห์ เจะหลง
474 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮานี อาแว
475 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอบียะ แวดาโอะ
476 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เตยยีบ๊ะ กามา
477 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางรอเม๊าะ เปาะเลาะ
478 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารียานา อีแต
479 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.บัลดะห์ หะยีโซะ
480 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นาเดีย สาและ
481 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอฮีมะ หามะ
482 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางอาลีเยาะ แยนา
483 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ซีตีคอดีเยาะ สามาแอ
484 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.สูรียา จูเยาะ
485 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นายีเราะ เจ๊ะมะ
486 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.มารียะ แวดาแม
487 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพ(กลุ่มปุตรีอายู) ม.2 ต.มะนังยง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางยียะ ลาเตะ
488 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางแมะเสาะ โตะเยะ
489 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี กามาโร๊ะ
490 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัม เจะมะ
491 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอมือเลาะ อาแว
492 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รุสนี เจะยะโกะ
493 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจะแย สะอะ
494 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นิอรุนี ยูโซะ
495 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะซายอตี ดาราโอะ
496 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะการีหม๊ะ เจ๊ะเตะ
497 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางสีตีหะหวอ มะยาเต็ง
498 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.วีดา อาหาหมัด
499 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.อัสมาอ์ แวสาแม็ง
500 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นิกัลยา แตแก
501 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.รอสือนี มะตือเงาะ
502 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางยาวาเฮ เซ็ง
503 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ อาลี
504 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.ไอนี เยะ
505 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นางรอเมาะ เจะแว
506 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) น.ส.นูรมัรญาน มุสิกสิน
507 32 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ราชการบ้านจะรัง ม.7 ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง (พัฒน์) นายอาหามะ ตาเหร์
508 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารีแย มามะ
509 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.คอลีเยาะ กาเจ
510 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มายีดะห์ แปเฮาะฮิเล
511 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.สูณีหย๊ะ แวนาแว
512 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฮาสน๊ะห์ สะแม
513 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางนาตีหล๊ะ สะมะแอ
514 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ต่วนหาบียะห์ ลอจิ
515 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางแวมีเนาะ สามะ
516 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นายมะแอ สาอะ
517 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางนาสาเราะ สือแมะ
518 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อัสมะ แวดอเลาะ
519 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฟาดีละห์ สมาแฮ
520 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรฮาฟีชะห์ สะอิ
521 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ปารีดะ เจะคาเรง
522 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซูรียานี อาแด
523 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ไซนะห์ มะดาโหะ
524 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางแวเซาะ มูซอ
525 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารีนา เจะคาเรง
526 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ตีเหม๊าะ โสะหมะ
527 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางแมะดะ เมาะเหย
528 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) นางอามีซ๊ะ หาเล็ง
529 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อายีซะ กะลูแป
530 33 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยประมงปัตตานี อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฮานุรี โส๊ะนิ
531 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ละมัย ทำทัน
532 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อับเสาะ มะหะยีงอ
533 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางรอฮานา ใจดี
534 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางกาญจนา ทองศรีนวล
535 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ซารีนา เจะแม็ง
536 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รอซีด๊ะ หามะ
537 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุไวบะห์ ทิ้งจะนะ
538 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.เจะรอกีเยาะ ดอเลาะ
539 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางวิไล ทองเต็มแก้ว
540 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.วนิดา เจะมะ
541 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางตีเมาะ หัดขะเจ
542 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.คอลีเยาะ ดือราแม
543 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.อามาณีย์ หมัดเลาะ
544 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฮาซือนะ ลาเต๊ะ
545 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.กาญจนา นุตยติกุล
546 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.สุรายยา บือราเฮง
547 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.นารีรัตน์ ดุกพรหม
548 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ส่าดีเราะห์ เจะมะ
549 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.ฮามีด๊ะ วาโดร์
550 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นางมีเน้าะ ดามัน
551 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) นายเจะสมะแอ มัดเลาะ
552 34 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ ม.5 ต.ท่าเรือ อ.โคกโพธิ์ (แผน) น.ส.รวีวรรณ เพชรช่วย
553 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซะอาดา หาแว
554 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรอีลา เปาะซู
555 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ แซนิ
556 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ไซนับ บอเหง
557 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอกีเยาะ นิและ
558 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นิไซนะ นาแตนิ
559 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยัสมี เด็ง
560 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาตีเมาะ ยามา
561 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ไซนะ โตะลู
562 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อารีฟา เจ๊ะโด
563 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีย๊ะ สาแหละ
564 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวนุรมี เจะหะ
565 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวนูรียา เจะหะ
566 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮาบือเสาะ เจะซอ
567 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอสือแม็ง ดือราโอะ
568 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายซามัน สาแม็ง
569 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยีสะ สะตีแม
570 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุปียานี กาเจ
571 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พารีหด๊ะ เจะแว
572 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางมาลียานี หะยีดอเลาะ
573 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซุรยาณี มาหะมะ
574 35 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซากีเร๊าะ สามะ
575 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ฮัจวารียะ อารับ
576 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อาสรา เจะเตะ
577 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.แมะเนาะ ซีนา
578 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.มณี แก้วเพ็ชร
579 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูรฮาซาหน๊ะ มะลี
580 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นุรมา สาและ
581 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.นูซูลา มะเกะ
582 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สีตีมารีแย มะอีลา
583 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางฟาติเมาะ แดงแท้
584 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สิราณี เจะสัน
585 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.รอสนะ เจะสนิ
586 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นางดารอย๊ะ เจ๊ะสแม
587 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) นายซาบือรี เถาะ
588 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ยารอด๊ะ แยนา
589 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ยามีละ แซมาวี
590 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ตูแวสุเม๊าะ นิลอเดร์
591 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.สุจิตรา เดียวทิพย์สุคนธ์
592 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.อามีรา ลาเตะ
593 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ ลาเตะ
594 36 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการกำนัน ต.บ้านกลาง อ.ปะนาเระ (ประเมิน) น.ส.วันซากีนะห์ เบ็ญอาลาวี
595 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แมะยะห์ เปาะแม
596 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แวนัยน๊ะ มานะ
597 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรูลสัลวา เจะแม็ง
598 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางแมะซง เด็ง
599 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางรอสีพัส สาและ
600 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางแอเสาะ รือซะ
601 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางฮาลีเมาะ มะเกะ
602 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อายาตี มะแอ
603 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุชาดา ตังสุรัตน์
604 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มือลอ เจะมะ
605 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซอบารียะห์ สนิ
606 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อานีตา ดารี
607 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.คอลีเยาะ เจะหลง
608 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายมะดารี เจะแต
609 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาดีล๊ะ และนิตันหยง
610 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮายาตี อามิง
611 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.หามือซะ เจะและ
612 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรมี เจะแต
613 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อัสลีนา สาและ
614 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางซาริซะห์ อิสมาย
615 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอบีหอ๊ะ อาแว
616 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางฮาปีส๊ะ โตะกะลุบี
617 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รูฮานี มะมิง
618 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาซียะฮ์ หามะ
619 37 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดชุมชนปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางรูบีย๊ะ ขาเฆง
620 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.บาซีเราะห์ หะยีสาแม็ง
621 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรียะห์ อาแซ
622 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) พลฯเจ๊ะอาดือนัน เจ๊ะดาโอ๊ะ
623 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ไซตง มะมิง
624 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรา บือราเฮง
625 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สุรียานา แตกอง
626 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มูการอหม๊ะ ละตะมะ
627 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาแอเสาะ หะยีเตะ
628 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรีซาน เปาะเฮง
629 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาซีรา สะอิ
630 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นูรฮายาตี อาหามะ
631 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ไซหนับ หะยีกือจิ
632 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮาฟีฟะ กาเซ็ง
633 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นุรมา แวสนิ
634 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ใลลา ลาเต๊ะ
635 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.พาตียา สะมาแอ
636 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อาซีซะห์ มะตาเฮ
637 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มารีแย อาแซ
638 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฮาณีฟะห์ มะมิง
639 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ตอยยีบะห์ สะแม็ง
640 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางซารีนา วาเฮ็ง
641 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.โซเฟีย เจ๊ะแว
642 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฤทัยรัตน์ มุหะหมัด
643 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซูรายา มานะ
644 38 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตลาดนัดปอเนาะสือลา ม.5 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ไซนะ กูโน
645 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.กามารียะ ดอเลาะ
646 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.สารีปะ แว
647 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.วยุไรนิ๊ อิแต
648 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางแวแอเซาะ เจ๊ะแต
649 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอฮานา เจ๊ะหลง
650 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.แมะซง สะอุ
651 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.นุรียะ อาแว
652 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ยารีย๊ะ อาแวยอ
653 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รูสณีร์ หามะ
654 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ซูไอณี เจะหมาด
655 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางมือแย มามะ
656 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอหานา เจะหะ
657 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.กอลีเยาะ สาแม็ง
658 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฟาตีเมาะ เปาจี
659 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รอมือละ อับดุลลาเตะ
660 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะ แวเงาะ
661 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นายตูแวอุเซ็น ตูแวสูหลง
662 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ตีเมาะ สาเมาะ
663 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางสารีพ๊ะ สะอะ
664 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) นางแอเสาะ ดะเซ็ง
665 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.ฝากีนี มีสา
666 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.รุสนานี อาแว
667 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.มีด๊ะ แต
668 39 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการแม่บ้าน ม.5 ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง (ประเมิน) น.ส.อามีเนาะห์ สนิ
669 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.มัสต๊ะ โต๊ะและ
670 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.กีเราะ ตาเยะ
671 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.สาลมา สามะ
672 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.พารีด๊ะ ลินง
673 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.พนิดา ลาเตะ
674 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.มุรณี สาแม
675 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รัตติยา วาโยะ
676 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.กะจิฟาดีลา สะงะ
677 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางสปียะ วาโยะ
678 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางดานีสะ นิคง
679 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.หม๊ะกรือซง กะนิ
680 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.พาตีเมาะ ซีบะ
681 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางซาลือมา ดราซอ
682 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.แมะซง ซีบะ
683 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รุสนี ดราซอ
684 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.รอพีอ๊ะ ยูโซะ
685 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.กะแมะ ประศรี
686 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางรอมือละ ซีบะ
687 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.กัสนานี กือนิ
688 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) น.ส.ซาอีดะห์ อาแด
689 4 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน ม.7 บ้านเจาะกะพ้อ ต.กะรุบี อ.กะพ้อ (ประเมิน) นางคอลีสะ ลินง
690 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อาซีซะ ยายอ
691 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฟาอีซะห์ สิติเลาะ
692 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รุสมานิง มามะ
693 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.เจนจิรา ถนอมปัก
694 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รออีหมะ สาเยาะ
695 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางรอฮานี ดอเลาะ
696 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นูรฮัมดียะห์ สะแม
697 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีดะ อีบุ๊
698 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.เจะซง ยูโซะ
699 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ลาตีป๊ะ บากา
700 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอฮานิง ดอเลาะ
701 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางฮัสนะห์ โตะนุ
702 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สามีลา มะดีซู
703 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อาซีซะ เจ๊ะยะ
704 40 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลคลองมานิง ม.2 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางแยนะ แวลาเตะ
705 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นุชไลลา หะยีนาแว
706 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปารีดะห์ ดือราแม
707 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีดะ แวดาโอะ
708 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.รอซีด๊ะ บาโง
709 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ฮามีดะ มามะ
710 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นุรียะห์ อาแว
711 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปาตีเมาะ สะมาโระ
712 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปารีดะ อาแว
713 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.คอดียะห์ สาเล็ง
714 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ซากีเราะ มีตัน
715 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.อามีนะห์ มีนา
716 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.สารีปะ ทรงศิริ
717 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) นางปาซียะ มะแซ
718 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.ปาตีเมาะ มีนา
719 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.มารียะห์ เจะอามะ
720 41 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานบริหารราชการตำบลคลองมานิง ม.1 ต.คลองมานิง อ.เมือง (ประเมิน) น.ส.นิมารีแย นิเฮาะ
721 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ไซนุน มะกะเซ็ง
722 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.จันทรา สังข์วรรณา
723 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.กุลยาภรณ์ พรหมดำ
724 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางฮามิด๊ะ กูนา
725 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.วิเชียร บุญศาสตร์
726 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางซารีป๊ะ ชิตพิทักษ์
727 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ปิอ๊ะ หลวงกลิ่น
728 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางนันทิชา ชื่นสุวรรณ
729 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สุไรนี มานะ
730 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นาดียะห์ มะแอ
731 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางจรินทร์ มีทอง
732 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางอานีตา แวบือซา
733 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.รุสนา ตะบารู
734 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางซารีพ๊ะ ไฝขาว
735 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.อารีนี แดวอสนุง
736 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สายชล ศิลาพรหม
737 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นิตยา รัตนพันธ์
738 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นางชูจิตร สุพงค์
739 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.กฤษณา ป้อมสกุล
740 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) นายวิเชียร แสงสุวรรณ์
741 42 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดป่าสวย ต.แม่ลาน อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ซารีนา ดือเร๊ะ
742 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.หัสญา บุญยอด
743 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ยารอด๊ะ ดอเล๊าะ
744 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางปาตีเม๊าะ อาแว
745 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มุสลีมะห์ เจ๊ะแว
746 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นูรฮายาตี กาโบะ
747 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ยามีล๊ะห์ เจะมะ
748 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางวีระวรรณ สุขี
749 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางอามีเน๊าะ สาและ
750 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.นาดียา กาเซ็ง
751 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางมิด๊ะ ลาเต๊ะ
752 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางเกษรา สาเมาะ
753 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สุไวบ๊ะ สาและ
754 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.วาซือนิง อาแว
755 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ซูนีตา เจะแต
756 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางวรรณา จันดารัตน์
757 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) นางคอลีเยาะ แบรอ
758 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.กามีละ แมตือก๊ะ
759 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.สุนิยะห์ แว้ง
760 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ฟาตีเมาะ ลาเตะ
761 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.รอฮีมะฮ์ โตะเน็ง
762 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.มาสีเตาะ เซ็ง
763 43 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ม.3 ต.ม่วงเตี้ย อ.แม่ลาน (แผน) น.ส.ยามีละ เซ็ง
764 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซาวียะ แวกะจิ
765 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สุรวัณ สือนิ
766 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะ แซมะ
767 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กียานา สาแม็ง
768 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซารียะ สือแม็ง
769 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาจีนา สือรี
770 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮานิง อามิง
771 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรมีละห์ บีดิง
772 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อายีซะ ตีเย๊าะ
773 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ต่วนสามารอ กูนิ
774 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พอตีเมาะ สาและ
775 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางลีเมาะ หะเดร์
776 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี เจะสู
777 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ต่วนดา อับดุลบุตร
778 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.การีหมะ สาแมง
779 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อานีตา สะอง
780 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางรานิง มะมิง
781 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี อดุลยวงศ์
782 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มาซีเตาะห์ อาแว
783 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายอัมรัน ยูโซะ
784 44 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรียะ สาแม
785 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอบีอะห์ กาโฮง
786 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีปะ ดามิ
787 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาดียะห์ สะดี
788 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฟาตีเมาะ รอแม
789 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอรีเย๊าะ อาแย
790 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) นางยารีเยาะ มะลาวี
791 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สารินี มะ
792 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รีสะ ซากา
793 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ กาโฮง
794 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา อาแย
795 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาเราะห์ ซากา
796 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะรอมละ กานุง
797 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัซวานี แซ่จับ
798 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาอาด๊ะ สิเดะ
799 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ สิเดะ
800 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอบียะ มามะ
801 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีฮะ แวกือจิ
802 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาอีดะห์ มะลาวี
803 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรมา แวยูโซะ
804 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.วิภารัตน์ ปิ่นนัย
805 45 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ ดือเร๊ะ
806 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รัศนาร์ แวฮะยี
807 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาซีซะ คาเร็ง
808 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซา เปาะมะ
809 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีล๊ะ สัปลา
810 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เม๊าะ อาเล็ง
811 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสีตีมีเน๊าะ อีบุ๊
812 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน สาและ
813 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวลีเม๊าะ ตาเยาะสุงา
814 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเม๊าะ แวสาและ
815 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาบีบ๊ะห์ อุเซ็ง
816 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีมัน ยีมะหลี
817 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.กาซีย๊ะ ดือเระ
818 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิอาอีเสาะ นิเลาะ
819 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายศิวณัฐ ตาเละ
820 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาตีย๊ะ เจ๊ะฮิง
821 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ สาและ
822 46 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารตาดีกาบ้านตรอซัน ม.5 ต.ยะรัง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาวีย๊ะ ลือบาน๊ะ
823 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไซนะ เจะอาแว
824 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอฮีมะ สือรีซอ
825 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สฟีนะห์ หะยีดามะ
826 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อรุณี หวังหนิ
827 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรไฮดา สาแลแม
828 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยัสมีน อามิง
829 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซากีย๊ะ มามุ
830 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กูอานีซา กูโปะ
831 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซารีหม๊ะ อาแว
832 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นิเยาะ นุงวาซา
833 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางมะณี แสงสว่าง
834 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายซาการิยา กอเซ็ง
835 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางเจ๊ะตีเม๊าะ มะดาโอ๊ะ
836 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางนาปีซะ เจ๊ะอุมา
837 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.สีตีพตีเมาะ อีแต
838 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางมลฤนี เปาะซา
839 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นายมะรอบีดี ตูงา
840 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อังคณา สาเมาะ
841 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ปีเซาะ เปาะลิง
842 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูไอนี สารอเอง
843 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาวาตีฟ อาแวมะแด
844 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางซารีปะ โนะ
845 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.พาตีเมาะ บินแวหะมะ
846 47 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไฟรุส วาเง๊าะ
847 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นางไซนุง เจะแว
848 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.ซารูมา ยูโซะ
849 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นางณีย์ ไชยณรงค์
850 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.อามีนะห์ อาแซ
851 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นัสรีน สาอิ
852 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.อูมัยย๊ะห์ แมะเถาะ
853 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นุรมูซีดา มะยุโซ๊ะ
854 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายมูฮัมหมัดซัฟวัน เจ๊ะหลง
855 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นัสรีน มะโระ
856 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.นูรฮายาตี เจะแว
857 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายนันท์ ลาเตะ
858 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.ซัลมา รอนิง
859 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.ฮาบีบะห์ อาแซ
860 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายการี สาแม
861 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) นายซูลกีพลี ยอดิง
862 48 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคาร กศน. ม.4 ต.ไทรทอง อ.ไม้แก่น (ประเมิน) น.ส.อารีซ๊ะ โตะโสะ
863 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเน๊าะ เจะแม
864 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะ ดะเลง
865 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนาปีสะห์ วิชา
866 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอปีอะห์ สามะอาลี
867 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมือละ เจะแว
868 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเม๊าะ สาและบิง
869 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮานีซะ วาแวนิ
870 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีฮัน อุซือมิ
871 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาอีซะ ประดู่
872 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ ประจัน
873 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอไซมะห์ ยานยา
874 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาสีเตาะ สาและบิง
875 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเจ๊ะหม๊ะ อาแว
876 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางซายนะ สาเมาะ
877 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูมัยยะห์ ลอเด็ง
878 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮาลีมะห์ โต๊ะอาลิม
879 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเม๊าะ ยูโซะ
880 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวแอเสาะ สะดียามู
881 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแวฟาติมะฮ์ ยามู
882 49 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านฆาเลาะ ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปูซียะห์ กะดี
883 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.ซีฮาม อับดุลลาเตะ
884 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.ไลลา มูนะ
885 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.มาเรียม ดือราแม
886 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.พารีด๊ะ เจะเตะ
887 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.ณัฐสมิ่ร่า บูละ
888 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.แวเยาะ สาเมาะ
889 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.เจะรอบีอ๊ะ เจ๊ะสอเหาะ
890 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.เจะรอบีย๊ะ นาแว
891 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) นางเปรมใจ เพ็ชรรัตน์
892 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) นางเจะมีเนาะ หะยีมูซอ
893 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.เจะรอกาย๊ะ เจะเตะ
894 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.นูรฮาราตี อาบูบากา
895 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.นูรไอณี กามะ
896 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.อูจี ยีกะเส็ม
897 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.โนรไอนี อาบูบากา
898 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.ฟาตีปะห์ สะลิมิน
899 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.สุกัญญา จันทบุรี
900 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) นางยารอด๊ะ เจะดอเลาะ
901 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.ฉวี ทองคำดี
902 5 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี (แผน) น.ส.รุสซีล่า แวดือราแม
903 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรไลลา ยูโซะ
904 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รุสนาณี จารง
905 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รูฮานา สาและ
906 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาซูวา เจะเลาะ
907 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮัสนะห์ อาแว
908 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรไอนี มะแซ
909 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไฮดา กาเดร์
910 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รุสนา กาหลง
911 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาปีนะ กอตอ
912 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีมา อุทัย
913 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางมุรณี สาและ
914 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนะ ดูกาลอ
915 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาซีฮะห์ กอตอ
916 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอกีเยาะ กะสิรักษ์
917 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซีตีรอกีเยาะ จารง
918 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวนะ วาแวนิ
919 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะห์ เจะ
920 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮานา กาซอ
921 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาสียะ ตีมุง
922 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอปิอะห์ เปาะจิ
923 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาอีมะห์ กอตอ
924 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวฮายาตี แวดือราเซะ
925 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มุฮซีนะห์ กอตอ
926 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ สาเมาะแม
927 50 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นายฮาซัน กอตอ
928 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาปีเสาะ แวหะยี
929 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กาโบะ
930 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนะ จะกะปิ
931 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สะปินะห์ จิใจ
932 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาอีซะ ลาเต๊ะ
933 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอฮีหม๊ะ กาหลง
934 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนะ อาบูวะ
935 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาซีซะห์ จิใจ
936 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาฟูรา กูนา
937 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารียแย กาดำ
938 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาบียะห์ เจ๊ะเลาะ
939 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิรุสนานี กูนา
940 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน สะเตาะ
941 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาปูรา ยะหริ่ง
942 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กาเจ
943 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรมัยนี ยะหริ่ง
944 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รุสลีนี แบรอ
945 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีฮะห์ กาโบะ
946 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน ซาราเซะ
947 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สารีปะห์ แนลูแล
948 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอมล๊ะ กาเจ
949 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางหาสือเม๊าะ เจ๊ะกา
950 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ดูกอเยาะ จาเอาะ
951 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮารียะ ดาราเซะ
952 51 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเกษร กาโบะ
953 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางมารียะห์ วาแม
954 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางมารีแย แวเด็ง
955 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะ สือแม
956 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเมาะห์ ดอกา
957 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีละห์ กาเซ็ง
958 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอตีป๊ะ ดือราแมหะยี
959 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิธิกาญจน์ เจะอุมา
960 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรียะห์ แวอีแต
961 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปารีด๊ะ เย็ง
962 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอามีนา หะยีนิซอ
963 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เดะยะห์ หนิเฮง
964 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางวราภรณ์ บานแย้ม
965 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไฮลา ดาเล็ง
966 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอาอีเสาะ แวมะดิง
967 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) นายมะห์มูดี หลงแดวา
968 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจ๊ะนูรีดา เจ๊ะแว
969 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีกอรีเย๊าะ ดอกา
970 52 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก 19 ม.4 ต.สะนอ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีย๊ะ ขาเร็ง
971 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาปีเส๊าะ เจะเมาะ
972 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีฮ๊ะ จิใจ
973 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ อีปง
974 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาซือนะห์ จิใจ
975 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟัตมา จิใจ
976 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเมาะ จิใจ
977 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สวยบาห์ บือโต
978 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาสือนะ นิเลาะ
979 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเม๊าะ กาโบ๊ะ
980 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซีตีปาตีเมาะ กือจิ
981 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอฟีเอ๊าะ แนลูแล
982 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สีตีฮายา เจ๊ะสมอเจ๊ะ
983 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีซะห์ กาซอ
984 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอมละห์ สาและ
985 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) นางปาตีเม๊าะ สือเตาะ
986 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะ เทษา
987 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมละ กระโด
988 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาฟีซ๊ะ สามะ
989 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรูซัลวานี ยุปูลา
990 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาอีเร๊าะ จิใจ
991 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุไฮนี บือโต
992 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีฮัน สามอ
993 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อารีนา ตูแวมะ
994 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรมา ระแว้ง
995 53 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารศูนย์ กศน.ต.กระโด ม.2 ต.กระโด อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอซีดะห์ มะเด็ง
996 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางยารีเยาะ กูนา
997 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาอีหม๊ะ บือแน
998 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน บือแน
999 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีนา บือแน
1000 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สูไฮลา บือแน
1001 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาซีย๊ะ บาเหะ
1002 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นรียาส บือแน
1003 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสีตียาแลกอ บือราเฮง
1004 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาฎีละห์ เต๊ะแต
1005 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน เตะแต
1006 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮายาตี บือแน
1007 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา บือแน
1008 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาดีละห์ บือแน
1009 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัสมะ เด็ง
1010 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยามีล๊ะ บาเหะ
1011 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซะ บือแน
1012 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อานีซะห์ บาเหะ
1013 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางมารึเยาะ บือแน
1014 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาราซะห์ สะมาอุง
1015 54 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสะตาม.3 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.การีหม๊ะ บาเหะ
1016 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซตง เจะเงาะ
1017 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเกศณีย์ สีมะสัน
1018 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเตือนใจ ทองโผ
1019 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ชลธิชา เจะสมอเจะ
1020 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ อุเซ็งลานง
1021 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางอุไร สุวรรณชาตรี
1022 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสีตีรอมาบอ เจ๊ะสมอเจ๊ะ
1023 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอมือล๊ะ ดอเต๊ะ
1024 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีนี สาตีเมาะ
1025 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน มูลู
1026 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮีรา กาโฮง
1027 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮีลา มูลู
1028 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสมบูรณ์ ทองโผ
1029 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางรอปิอะ กูนา
1030 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุภา ลิบน้อย
1031 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีย๊ะ จอแม
1032 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นงลักษณ์ พวงมาลา
1033 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไรนะ นาแว
1034 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางเจ๊ะมารีแย ตาเละ
1035 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.พรรณวิไล สุวรรณเมฆ
1036 55 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์พัฒนาเยาวชนตำบลเมาะมาวี ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางชะโอด ตรีทิพย์
1037 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ แวดือราแม
1038 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุลิตา กายูคละ
1039 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอบือเสาะ กะลูแป
1040 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นาปีเสาะ โต๊ะหลง
1041 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา สิเดะ
1042 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอดียะห์ ดอเลาะ
1043 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ชัยนับ ลือบาน๊ะ
1044 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากียะห์ สะดียามู
1045 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาสือน๊ะ ตือปิงหม๊ะ
1046 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ จะปะกิยา
1047 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิเนาะ นิมะ
1048 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อานีรา เจ๊ะอุบง
1049 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูซีรา โตะปูโระ
1050 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน จะปะกิยา
1051 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุพรรณนี สามะอาลี
1052 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ นาแว
1053 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวแยนะ จะปะกิยา
1054 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มูณีเราะห์ แวอุเซ็ง
1055 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรฮายาตี ยาโงะ
1056 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮุสนา เจ๊ะสุ
1057 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัสมะ มาหะ
1058 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีฮะห์ ยะโกะ
1059 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยูวารียะห์ กาแบ
1060 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุไวบ๊ะ หามะ
1061 57 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคาร รพ.สต.สะดาวา ม.4 ต.สะดาวา อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นีซะห์ แวเต๊ะ
1062 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวซง มะดาบู
1063 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มูรณี กาลอ
1064 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุรยา กาซอ
1065 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปัทมา กาลอ
1066 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ ดาโอะ
1067 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแมะเยาะ กาลอ
1068 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาซีย๊ะ กาซอ
1069 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากีนะห์ ยือแง
1070 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน เจ๊ะโด
1071 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีดา กาซอ
1072 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแวเมาะ ยูโซะ
1073 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสารีฮะ กาลอ
1074 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เปาซียะห์ วาเด็ง
1075 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปาตีเมาะ เลาะ
1076 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรฮายาตี ตาเยะ
1077 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ตูแวซง รอโซ๊ะ
1078 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟารีดะ สาและ
1079 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นิซูใบดะห์ มะดาบู
1080 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากีเราะ ปิบุเก๊ะ
1081 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อายเซาะห์ กาซอ
1082 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรไอนี อาลี
1083 58 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาอีเสาะ กาลอ
1084 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาสน๊ะ บือแน
1085 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางมือแย บาเหะ
1086 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอลีเย๊าะ บือแน
1087 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย บาเหะ
1088 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย วิชา
1089 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีมะห์ วาจิ
1090 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอหิหม๊ะ บือแน
1091 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อามีเนาะ บาเหะ
1092 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุณิตา เตะแต
1093 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนูรีย๊ะ สาแม
1094 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีดะห์ มะยีแต
1095 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาแลฮา บือแน
1096 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เพาซีย๊ะ ปูลา
1097 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮุสนา บือแน
1098 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮานีซะ กาหลง
1099 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ บือแน
1100 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีฮัน บาเหะ
1101 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายดือรอฮิง บือแน
1102 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซารีฟะห์ บือโต
1103 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอรีเย๊าะ แวบือซา
1104 59 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ที่ทำการ ผู้ใหญ่บ่าน ม.2 ต.ระแว้ง อ.ยะรัง (พัฒน์) นายชาลี กาหลง
1105 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.เจะแอเซาะ หะมะ
1106 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.แมะซง ยูโซะ
1107 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มูรณี อาแวบือซา
1108 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อามีด๊ะ ยะมะ
1109 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ยัสมี มะมิง
1110 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซือนะ มูลอ
1111 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรีซัน เจะโกะ
1112 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.จัสมี ดาโอ๊ะ
1113 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ไอนี หะมะ
1114 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.อาฟีนี อาแวบือซา
1115 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กัสเมาะ วาหลง
1116 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ต่วนเยาะ ต่วนเง๊าะ
1117 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) นางปาตีเมาะ มาลายา
1118 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.จริยา สมบัติมาก
1119 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.มัซตูรา วาจิ
1120 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.ซาเราะ มาลายา
1121 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรี กะเด็ง
1122 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.นูรไอนี กะเด็ง
1123 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.กัสมี บูละ
1124 6 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ชุมชนตลาดสด ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี (พัฒน์) น.ส.รอซีดะ เจะเด็ง
1125 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ตูแวนาอีมะห์ สุเร๊ะ
1126 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮามีดะ บือแน
1127 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางฮาลีเมาะ เจะแว
1128 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากีเร๊าะห์ เตาะสาตู
1129 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีแย สาคอ
1130 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮานาณ จารง
1131 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ตัซนีมะห์ จารง
1132 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ดีนาร์ กาหม๊ะ
1133 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาตีเม๊าะ บือซา
1134 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรอัยมาน ลือแบซา
1135 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาตี แมเราะ
1136 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางปาตีเมาะ จารง
1137 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รูใบด๊ะ จารง
1138 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.เจะมือแย ลาเตะ
1139 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) นางซาฮารอ มะยีแต
1140 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฟาริดะ โต๊ะโซ๊ะ
1141 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อัยเซาะ มอลอ
1142 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุไวบะห์ จาเนาะ
1143 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีฮัง กาลอ
1144 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อีฟตีซัน จารง
1145 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซูไรดา จารง
1146 60 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ม.7 ต.เขาตูม อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไอนี กอตอ
1147 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.โนรีก๊ะฮ์ มะเล๊ะ
1148 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รีซาห์ วานิ
1149 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาไฮรีย์ อาแวกือจิ
1150 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ฮาลีเมาะ สานา
1151 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มะริด้า บุญเทียม
1152 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอฮันนี มะ
1153 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มารีนา ดอเล๊าะ
1154 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นุรฟาดีลา ปิ
1155 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.คอลีเยาะ ยูโซะ
1156 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มานีซะห์ อาฮา
1157 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางนูรีหย๊ะ บาเฮะ
1158 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อารีนี โว๊ะ
1159 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาซีซะ กาหลง
1160 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรฮายาตี ราแดง
1161 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รุสวาตี มะนอ
1162 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อิบติฮาจญ์ แวเงาะ
1163 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางสือเม๊าะ ดอเล๊าะ
1164 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซาวีย๊ะ กาหลง
1165 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแยนะ เจ๊ะมะ
1166 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ปารีเส๊าะ ฮูลู
1167 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.มาริษา การี
1168 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.นูรีซา เจ๊ะเลาะ
1169 61 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อาคารอเนกประสงค์กูแบสะนิง ม.3 ต.เมาะมาวี อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาวาเฮ ยูโซะ
1170 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ซากีหนะ ปูแทน
1171 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.แวเมาะ บือแน
1172 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อาแอเสาะ กาหลง
1173 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ไซนับ บือแน
1174 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อานีซะ ยูโซะ
1175 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางซาเราะ บาเหะ
1176 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยาวารี บาเหะ
1177 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รอซีดะห์ บือแน
1178 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นายมูฮำหมัดกาแมล บือแน
1179 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.ยอรอดัห มะทา
1180 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.สุนานี ฮารี
1181 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.รุสนี ลูแน
1182 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) นางแมะเยาะ บือแน
1183 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารตาดีกาบ้านกอลำ ม.1 ต.กอลำ อ.ยะรัง (พัฒน์) น.ส.อุแมกรือซง เตะแต
1184 62 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน