BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.น้ำฝน อ่ำพิจิตร
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ชนินันท์ คุ้มคำ
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายอุรุพงศ์ ลิ่มเจริญ
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางนฤมล พระจันทร์
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุดารัตน์ อิ่มลิ้มทาน
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางมณีทอง เฉิดแผ้ว
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุวรรณา เปลี่ยนศรี
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางริม สานอก
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางบังอร เชื้อเมืองพาน
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางคำกอง สังข์เผือก
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางเสาวลักษณ์ บุญเจริญ
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสุณา สิงห์บุญมา
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ภักดี แก้วชูกุล
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.จำรูญ วงค์จันทร์
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางวิไลพร บำรุงชาติ
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.จุลจิลา ร่มเย็น
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.รชรินทร์ ชุมแสง
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางมะลัย สิงห์บุญมา
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางนงรักษ์ เงินทิม
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุรี อาภาวุฒิภาคย์
21 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางทรงพร นิภารัตน์
22 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ยูงทอง จีนพั่ว
23 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.กัญญาภัส รังสิยานนท์
24 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ชนิตา มิลาวรรณ
25 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.อรวรรณ จันทรุคานนท์
26 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ศิริกานต์ แสงน้อย
27 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางจารุวรรณ เกษตรทรงชัย
28 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.อ้อย ปาณะสุทธิ์
29 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ลลิตา เกลี้ยงเกลา
30 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสมศักดิ์ ศรีอนุสรณ์ชัย
31 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายคมสันต์ แซ่ลี้
32 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสมคิด เย็นรัตนสมบูรณ์
33 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางลำดวน แก่นนาคำ
34 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.บังอร โสทอง
35 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสุรการย์ อังศุวงศ์
36 11 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ดวงพร ลุยนอก
37 15 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบล หน้าพระลาน นายวันชัย ศรีสุข
38 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายเอก แซ่อึ๊ง
39 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ดลฤทัย ยอดดาวี
40 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.หรรษธร เขียวบำรุง
41 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ไสว ทองคำ
42 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.อารีย์ ภู่มาลี
43 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.แดง หอนงาม
44 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางศิตา ธาราพงสิน
45 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.จุฑารัตน์ ซุ่นเจริญ
46 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางมานิตย์ ปานแดง
47 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางลำดวน เหลี่ยมศรีจันทร์
48 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.จารนัย ทองคำ
49 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุนันจา สายทอง
50 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุดใจ ถมยาแก้ว
51 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางวรรณา ปฐมเอม
52 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.มยุรา นามวงศ์
53 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสมควร ฉิมมณี
54 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ปริญญา สายทอง
55 2 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสราวลี ปานแดง
56 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุพรรษา นวมนาคะ
57 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.เกษม อ่วมประทุม
58 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสุรินทร์ คำปุ่น
59 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางบุญสม เนียมหอม
60 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.อมรรัตน์ ฉัตรกูล
61 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ทองเปลว มอญเก่า
62 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ยุพา ฟักอินทร์
63 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ดวงใจ รัตนปิยะพร
64 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางเกษร เนตรน้อย
65 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางภูริตา วงศาโรจน์
66 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสาทร ลือประเสริฐ
67 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางมณีภรณ์ ดีปานแก้ว
68 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.บุญธรรม สุวรรณศิริ
69 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางพรทิพย์ อมรอภิรติ
70 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางกิตติยา ลายหยก
71 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางวราภรณ์ ลิ้มประเสริฐชัย
72 3 13 มิถุนายน 2561 15 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุวณี แฉ่งสวัสดิ์
73 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางเตือนใจ ขนุนทอง
74 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ทัศนีย์ เกตุแก้ว
75 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ณัฏฐนันธ์ เฮี้ยนชาศรี
76 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ประภาศรี ใบเจริญพร
77 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางกมลทิพย์ ประดับโกเมน
78 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางรัตนา ไทยเพิ่มพูล
79 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ทองเหรี่ยง แซ่ลิ้ม
80 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายวารี แซ่ลิ้ม
81 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ปทุม เดชเพียร
82 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.สืบสมบัติ สร้อยพวง
83 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.นงนภัส แซ่โค้ว
84 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางอภิญญา กันฟัก
85 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางสีนวล ปรีชาไชยนันธ์
86 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.กฤษณา แซ่เอี๊ยบ
87 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.เกษร มักมะยม
88 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.อ้อยทิพย์ ขันติภิญโญ
89 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางเกษร แซ่ลิ้ม
90 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสุริยา เฟื่องขจร
91 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ปนัดดา กรุ่นทิพย์
92 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.จินตนา ปานมี
93 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.จงกล เฟื่องขจร
94 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางพรรณทิพย์ เกศสาคร
95 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.นนทยา สุคนธ์เจริญ
96 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.พะเยาว์ สร้อยพวง
97 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางฐิตินันท์ ใบเจริญพร
98 5 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลแป๊ะกงลงบน ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.อัมไพ ศักดิ์สิทธิ์
99 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางแก้วกาญจนา มีนคร
100 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางปวีณนันท์ ทรัพย์ขำ
101 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางซัว ยวงหิรัญ
102 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางละเอียด ปานเพ็ชร
103 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.ทองเครือ เต็มนุช
104 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.จอมจำนง ทองอำไพ
105 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางเอิบ ทองสง่า
106 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายสำเริง มากเปี่ยม
107 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางจำเนียร พรมดี
108 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายปิ่น พุกผล
109 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.เสวียน หารจริง
110 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.อ้อย มากเปี่ยม
111 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.วันเพ็ญ แสงประทีป
112 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.วิลัย พิมดี
113 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางตรึงตรา รื่นรวย
114 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางธนพร คำคูณ
115 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นางอัมพร สารสาริน
116 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.หทัย แพรแก้ว
117 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายณรงค์ พรมดี
118 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.บรรจง มาสวัสดิ์
119 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลชัยมงคล ต.ชัยมงคล อ.เมือง จ.สมุทรสาคร น.ส.สี บุญประเสริฐ
120 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางณภัทร จำปาทิพย์
121 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุวรรณี สะทองอ้าย
122 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายบุญมี อิงปัญจลาภ
123 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.วรรณมาศ โลหะเจริญ
124 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายทองคำ รัศมี
125 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุริยันต์ จันทร์ชมภู
126 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.นงนภัส คำตี้
127 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางเรวดี รัศมีเพ็ญ
128 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายเจตนิพัทธ์ สงธนู
129 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางนาวา ยอดสม
130 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสวาท กลิ่นวน
131 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายศิริพงษ์ ออกกิจวัตร
132 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุธินี ศรีเมือง
133 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางอิศราภรณ์ แสงโสภา
134 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุภา แก้วกำเนิด
135 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายปรีชา ขำฟุ้ง
136 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.เพ็ญทิพย์ ทองมาก
137 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายพงษ์ธร ทองมาก
138 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางอารมณ์ แสงไข่
139 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางธัญญาภรณ์ บัวสกุล
140 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ไพรัตน์ สุดาเดช
141 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายศิริพงษ์ บัวสกุล
142 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางหล้า ฉัตร์ทอง
143 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ศรีนวล มาลีแก้ว
144 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.อรวรรณ์ กลิ่นจันทร์
145 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.สุคนทา นงค์นุช
146 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.วันเพ็ญ สุ่มโย่ง
147 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางแต๋ว ทองพาศน์
148 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางทัศนีย์ ประทุมทิพย์
149 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสมชัย มณีแสงสาคร
150 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางพจนีย์ โรจนแพทย์
151 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.จิรัชญา มากดี
152 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายภูไมย บุญแรม
153 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.วาสนา ปภาพันธุ์
154 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.หนึ่งฤทัย ฉุนเฉียว
155 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางจุรี บุญแรม
156 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร น.ส.ชุติรัตน์ สุขสง่า
157 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายอนุชิต พรสวัสดิ์
158 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางเกษมณี สะพู
159 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางบุญกอง อาจเดช
160 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายฉลวย พงษ์ประยูร
161 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นางสุนทรี หมีเงิน
162 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสุวิทย์ จันทร์ทองสุข
163 9 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร นายสมพงษ์ ดีกระจ่าง