BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุวิชาดา ศรีสัมฤทธิ์
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศุภลักษณ์ สมศรี
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศักดิ์ชัย ธัญญาผล
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายมนัส ทองดี
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ สิ่วสงวน
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวิภาดา อินทปัทม์
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวรัทยา ผดุงพจน์
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเนื่อง ช้างวงษ์
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมปอง เพชรไปล่
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวินัย นาคสร้อย
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประดิษฐ์ ขาทิพย์
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำพอง ยิ่งยวด
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุวรรณ มาลาจันทร์
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายหาร เพชรไปล่
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอดุลย์ ไชยรา
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประเทือง มีมินทร์
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวันนา รุ่งเรือง
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสาคร กลัดเพ็ชร
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบานชื่น เชี่ยวชาญ
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดปากน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนิกานต์ มโหฬาร
21 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำอ้อย ม่วงเพชร
22 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพัฒพงษ์ ทองเย็น
23 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประทุม ไฝเพชร
24 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรหมพร เหมาเพชร
25 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทร์ สายเพชร
26 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เล็ก เพชรดำดี
27 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมพร สอนทอง
28 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำรวย สร้างยืนยง
29 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางน้ำทิพย์ ทองเย็น
30 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสวิง ไฝเพชร
31 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แสงนภา หลักเพชร
32 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางชมพู แคนเพชร
33 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเสมอ แบ่งเพชร
34 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวาสนา ปานเพชร
35 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรา ทองเย็น
36 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ที เป้าเพชร
37 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เจียน แบ่งเพชร
38 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางถวิล สวนมา
39 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบุญเฮือง ออเพชร
40 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคำสอน พันธ์เพชร
41 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุวดี หลักเพชร
42 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพ็ญพร ปลัดสังข์
43 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางปรางทอง แซ่คู
44 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางฉอ้อน สายเพชร
45 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวิไลลักษณ์ ปานเพชร
46 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรวรรณ แอ่นเพชร
47 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางศารญา สร้างยืนยง
48 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ ม.9 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุภาวดี สายเพชร
49 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชุรีพร สิงห์โตทอง
50 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุทาทิพย์ ทัศดี
51 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สาคร บุตรา
52 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสมใจ ฟ้าหวั่น
53 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายพรหมมาตร์ ทองบุญนาค
54 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุตรสรา รูปสมศรี
55 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นัชติยา เป่มแฮว
56 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นริศรา ผู้ชงแก้ว
57 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อารีรัตน์ ธัญญผล
58 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสมปอง สนิทขวัญ
59 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสมนา เทพณรงค์
60 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญชู แตงทองคำ
61 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อาภรณ์ ธัญญผล
62 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำนงค์ คล้ายสุบรรณ
63 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางมานิตย์ ยุพาพิน
64 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางขวัญยืน แหวนทองคำ
65 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางจันทร น้อยมณี
66 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันนา หว้าเพ็ชร
67 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดสุวรรณ ขำคง
68 100 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง ต.บ้านช้าง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวัชรพล พลเยี่ยม
69 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดารัตน์ สุดแสง
70 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสิทธิโชค สุดแสง
71 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.มณฑาทิพย์ พลเสน
72 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุรนันท์ ล้อมวงษ์
73 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา มาศิลป์
74 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเจนภพ เขียวไสว
75 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธันยพร ขาวสอาด
76 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวัชรินทร์ แป้นทอง
77 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเปรม ทำนา
78 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขวัญจิตร วุ่นอินทร์
79 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางประเทือง มโหฬาร
80 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสวงษ์ ช่ออังชัญ
81 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายลอง โคโต
82 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสนม ขาวพันธ์
83 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิตยา แซ่ตัน
84 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางโสลัดดา เจริญพงษ์
85 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางพัฒ กล้าหาญ
86 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสอาด ปิ่นทอง
87 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสอน ปานสุวรรณ
88 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสุชิน โพธิ์บุญปลูก
89 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายออด พุกพันธุ์
90 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางบุญชู สุนทรวิภาต
91 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสว่าง พุกพันธุ์
92 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเมี้ยน สิงห์งาม
93 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสำราญ พวงลำพู
94 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉอ้อน มณีจันทร์
95 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางมาลัย จันทร์หอม
96 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเกื้อ ทองดี
97 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายบุญธรรม อ่อนจิตต์
98 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทองอาบ อุดมศรี
99 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสมสวน ปอสูงเนิน
100 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางละเมียด ทองโสภา
101 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางพะเยาว์ สิงห์งาม
102 101 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายธนิต นิลเพ็ชร์
103 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนิดา โพธิ์ทอง
104 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณวิภา ปรึกษาทอง
105 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.รวีวัน ช่ออัญชัญ
106 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำฤทธิ์ เนตรขยาย
107 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายธนาวุฒิ พิณธนพัต
108 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายบุญนำ ขอพึ่ง
109 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางช้วน คุณพงษ์
110 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางอารีย์ พับขาว
111 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางส้มแป้น ทับทอง
112 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเช้า ดอกกุหลาบ
113 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญาลักษณ์ ศรีดีงาม
114 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.อริสรา มณีวงค์
115 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางมานิตย์ ทองโสภา
116 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเช้า จันทร์แก้ว
117 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ระยอง อู่สุวรรณ์
118 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายแดงน้อย นิตย์สุวรรณ
119 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายมะยม ทองโสภา
120 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเต็ม ปานสุวรรณ
121 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลมัย ชัยบุญศรี
122 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางลำพึง อิ่มสมบัติ
123 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมพ์ ศรีสุข
124 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา วรรณวงษ์
125 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสายทอง วีระติภากร
126 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทองหล่อ เกิดสกุล
127 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางไสว เงินทอง
128 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายอุทัย สว่างศรี
129 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายกมล รัตนจันทรา
130 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสุรัตน์ เริ่มรัตน์
131 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายอุ่น ทับทิม
132 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายพี บุญรวม
133 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.รุ้งลาวัลย์ โพธิ์ศรี
134 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิรยา นิลมงคล
135 102 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุวนันท์ อยู่เจียม
136 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายแดน ยศวิชัย
137 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายชัยรัชต์ เสือนุ้ย
138 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทนา นนท์ช้าง
139 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุศรัทธารัก สิงห์ดง
140 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญารัตน์ ทองพิลา
141 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคำภีร์ ศรีคำพา
142 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคำปุ่น พันธ์แตง
143 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเทียมจันทร์ โมกกงจักร
144 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนัฐวุฒิ นนท์แก้ว
145 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณา ถีระแก้ว
146 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพรพรรณ เพ็งพารา
147 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กิ่งแก้ว หงษ์เวียงจันทร์
148 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมเดช นาคทองอินทร์
149 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จารุวรรณ ชูก้าน
150 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุพล แป้นเขียว
151 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไผ่ ยศวิชัย
152 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนพชัย พันธุ์จันทร์
153 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิรัตน์ชา ศรีบุญมา
154 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนีย์ หงษ์เวียงจันทร์
155 103 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกำนันตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุดารัตน์ บัวทอง
156 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางยุพิน จุมพรม
157 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจำรัส เหมือนทองดี
158 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพรมมา ผิวอ่อนดี
159 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำใย ผิวอ่อนดี
160 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพน เอี่ยมอาจ
161 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทำมา แดงแตง
162 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสิงหาญ ลิตกันโต
163 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปัญญา สุขสำราญ
164 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมหมาย ผิวอ่อนดี
165 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ว่าที่ ร.ต.นารีรัตน์ แก้วสระแสน
166 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นันท์นภัส ตรีเดชา
167 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายไกรศร เพลินสุข
168 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นภาภรณ์ ตาลพรศรี
169 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพิศมัย เสาสันทัด
170 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบรรจง นาคทองอินทร์
171 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายวิชัย เตียเจริญ
172 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสำรวย แก้วสุกใส
173 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สนธยา พุทธวัลย์
174 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจิดาภา วงศ์วิสุทธิ์
175 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายทองมี ผิวอ่อนดี
176 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เข็มทอง โออ้อมแก้ว
177 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจันทร์ อุดร
178 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สถาพร คำแก้ว
179 104 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พนอ สุขมา
180 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางฉลวย ศรีพนมวัน
181 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำนงค์ ผิวเกลี้ยง
182 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยาใจ ดวงเดือน
183 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวสันต์ ธีระขันธ์
184 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อนงค์ แดงละมูล
185 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางนวลสวาท จันทร์ทรงกรด
186 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประนอม งามเหมาะ
187 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญมี ดีซวง
188 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วีรดา ปุยเงิน
189 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางมาลัย วงษ์บุญส่ง
190 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญยิ่ง ใจหลัก
191 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดา ปานกล่ำ
192 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จีราภรณ์ ปุยเงิน
193 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุรีรัตน์ พลอยประดับ
194 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายทองดี กระถินเทศ
195 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จริยา จิรภิญโญกุล
196 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทองเพียร ผิวเกลี้ยง
197 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เอื้องพร บุตรเฉื่อย
198 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางไพรัช ผิวเกลี้ยง
199 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางอังคณา ศรีแก้วเมือง
200 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายเฉลี่ย ศรีประมงค์
201 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางอุษา เขาเขียว
202 105 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล ต.ต้นตาล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำทิพย์ ดวงเดือน
203 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเรณู นุ่มดี
204 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภัทรานิษฐ์ อุ่นทรัพย์
205 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เรวดี จันทร์ลอย
206 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาคิม ดาราทอง
207 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา รักมีศรี
208 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุจิน เอกอ้น
209 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางมาลี สว่างศรี
210 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดวงเดือน เอกอ้น
211 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธมลวรรณ สีโฮ่มี
212 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธนัชพร รุ่งระวี
213 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรรณิการ์ ดวงแก้ว
214 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิศากร สามสี
215 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายทนาย จันทร์ลอย
216 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเทียน สุขโข
217 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วชิรารัตน์ เกตุตระกูล
218 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญลักษณ์ สุขโข
219 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางรุ่งนพา เอกอ้น
220 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายันต์ ขาวเงิน
221 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.มะลิ โมกไหม
222 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายอนันต์ สุขโข
223 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางทวี อินทปัจ
224 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบุญช่วย รักมีศรี
225 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางจำลอง ทองคำ
226 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายทิม น้ำทิพย์
227 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กันธิชา น้ำทิพย์
228 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายใบ ดวงจินดา
229 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมใจ สังข์งาม
230 106 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประทุม บุญเรือง
231 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภิตินันท์ แร่เพชร
232 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายฝน แก้วบัวดี
233 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางมนุรัตน์ เต้นเพชร
234 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พเยาว์ แสนชา
235 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปนัดดา แซ่ลิ้ม
236 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดารารัตน์ ทรัพย์ประภา
237 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางดวงแข อ่อนเพชร
238 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมสวย มิตรหมอน
239 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสวาท มิ่งขวัญ
240 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางยุภาพร ฟ้อนรำดี
241 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมัย ทรัพย์ประภา
242 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุพิน ใจบุญ
243 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิไล แสเพชร
244 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุชีรา บุญรักษ์
245 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางฐิตินาถ ไทยโสภา
246 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภาวดี เฉื่อยฉ่ำ
247 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กาญจนา แสนชา
248 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กวินนา แสนชา
249 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สิริรัตน์ หลักเพชร
250 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.รำแพน ห้อยมาลา
251 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางแก้ว สุขนิรันดร์
252 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัมพร ทวีศรี
253 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อำไพ ภูมิสวัสดิ์
254 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อภิชญา ทับช่างไม้
255 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประสาร เลี่ยนเพชร
256 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสำเนียง แร่เพชร
257 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเอื้อง แสงคงสุวรรณ์
258 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายคงกะพัน พรมเพียงช้าง
259 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรี แร่เพชร
260 107 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจันทนา ผลหิรัญ
261 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสีลา บุญเสม
262 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเกษม มากสมบูรณ์
263 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายไพรวัลย์ ฤกษ์ดี
264 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวรรณพร แสนกล้า
265 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมกลิ่น เกินกลาง
266 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมาน มากสมบูรณ์
267 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญนาค โพธิ์ศรีทอง
268 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางคนึงนิจ รอดยอดสร้อย
269 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายปิ่นทอง การะวงศ์
270 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชนนี ศรีบุญ
271 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทุเรียน รักน้อย
272 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริลักษณ์ คำหงษ์
273 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บัวหวั่น ศรีจา
274 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางต่วน รักราช
275 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมสี่ ทองเหม
276 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเสถียร ดิษฐทองคำ
277 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายทอง แก้วสระแสน
278 108 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเบญจมาส รักน้อย
279 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.พีรดา ดอกมะลิ
280 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางใบเอื้อง ชัยรัมย์
281 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายสำเริง มะนาวหวาน
282 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.เจนจิรา รักสุข
283 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางกาญจนา หอมจิต
284 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางน้ำอบ สาเลิศ
285 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายสุธน สวนดอกไม้
286 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.สุนันทา ปิ่นทอง
287 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายบัญชา ปิ่นทอง
288 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.ศิลามณี สวัสดี
289 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางสวัสดิ์ เมฆคง
290 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางสมนึก โพธิ์ศรี
291 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายสุทิน กลิ่นน้ำหอม
292 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางลำพึง เชี่ยวชาญ
293 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางอนงค์ จั่นหนู
294 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายประไพ คงจิต
295 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.ชัชนีย์ อรชุนกะ
296 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.วันเพ็ญ สิงห์เมือง
297 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายรัก แย้มบู่
298 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางสำเริง กลิ่นน้ำหอม
299 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.ธนวรรณ ชะนะวงษ์
300 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางกัญญา มะนาวหวาน
301 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางพิมณภัชชา สุขแพทย์
302 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นายศักรินทร์ มะนาวหวาน
303 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ น.ส.เจนจิรา มะนาวหวาน
304 109 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.6 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางฯ นางแจ่ม มากบุญ
305 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ลมัย ผาสุข
306 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ทัศนา จันทร์สุวรรณ
307 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นายเรณู กาฬภักดี
308 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางณิชนันทน์ สารี
309 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางวันดี ใจดี
310 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นายมนัส ภูผา
311 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางลมัย ภูผา
312 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางอำนวย สุขแสง
313 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางกำพร้า สูงปานเขา
314 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางไสว กาฬภักดี
315 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ลลิตา สูงปานเขา
316 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางขวัญเรือน นกทอง
317 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ทิพมาน กาฬภักดี
318 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.น้ำอ้อย โพธิ์งาม
319 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางบรรเทิง ขำนวนทอง
320 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นางอุษา ภูผา
321 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.เรณู ดวงแก้ว
322 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช น.ส.เรณู กาฬภักดี
323 11 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช นายรัตนโชติ กาฬภักดี
324 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อาทิตยา มะนาวหวาน
325 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เบญจพร พูลสวัสดิ์
326 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมคิด มะนาวหวาน
327 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เบญญาภา อินโต
328 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศรี อินโต
329 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำรวย จักศรี
330 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายมงคล ขาวจันทร์
331 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำเจียก แตงโสภา
332 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางขวัญใจ อินโต
333 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประยูร สุขเลี้ยง
334 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนีย์ ศรีสุวรรณ
335 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุวิทย์ กลิ่นน้ำหอม
336 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสาคร พูลสวัสดิ์
337 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอนุชนาถ แสงแก้ว
338 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.มานพ ขาวจันทร์
339 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางประเสริฐ ปานทอง
340 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชนะ ชูทอง
341 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดา ศรีสุข
342 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สาวิตรี สวัสดี
343 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชุ่น สีน้ำเงิน
344 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางซ่อนกลิ่น สุวรรณประทีป
345 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางมานิตย์ แคะนาค
346 110 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุลนิดา เกตุแก้ว
347 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุรินทร์ ศรีสุข
348 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธนวัฒน์ นาเอก
349 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายนพดล ราตรี
350 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุษา บุญมา
351 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเขต ชูทอง
352 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปทิตตา รื่นวิชา
353 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิกุล มหาสวัสดิ์
354 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมควร ทองเสม
355 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางศรีนวล สุขสอาด
356 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์จันทร์
357 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวิมล แตงทอง
358 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมคิด ราตรี
359 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเดือนนภา การภักดี
360 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เล้ง นาเอก
361 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบรรจง อินโต
362 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายอนันต์ พิมพ์สุวรรณ
363 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายทวี สิงห์พงษ์
364 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายนาราย ยิ้มใหญ่
365 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงนภัส สัตบุษ
366 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำพึง แสงงาม
367 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อำนวย นกแก้ว
368 111 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันทนา เจริญศรี
369 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายอมรเทพ พิกุลขาว
370 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสน่ห์ โก้สันเทียะ
371 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปณิดา ปัดไธสง
372 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุพัตรา สะราคำ
373 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.รักษิณา ไฉวกลาง
374 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ละมูล นรสิงห์
375 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุนทร บุญชื่น
376 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำลี ระโหฐาน
377 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางกชพรรณ ดีประสิทธิ์
378 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทุเรียน นรสิงห์
379 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางปรุง นรสิงห์
380 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธีรชัย ศิริโชติ
381 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอิน สะราคำ
382 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสอาด เข็มทอง
383 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเติม นรสิงห์
384 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายรอด กาฬภักดี
385 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางมิ้ม เชี่ยวชาญ
386 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางละเอียด จริยานุสรณ์
387 112 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หัวนา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางชะอม เชี่ยวชาญ
388 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายอาคม กลิ่นกุหลาบ
389 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำเจียก อินทนะ
390 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางแสงเดือน กล่อมดี
391 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเชียร เย็นพิจิตร
392 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมพงศ์ ชัยดี
393 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายบรรจง กล่อมดี
394 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อโนชา กล่อมดี
395 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประดล จันทร์ลอย
396 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อโนมา ชูปรารมณ์
397 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อำพรรณ เขาแก้ว
398 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายพิสิษฐ์ อุดมมงคลสิทธิ์
399 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประภัสสร ตลับนาค
400 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุนีย์ มลิทอง
401 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำฝน พิศวงษ์
402 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมหมาย ยอดดำเนิน
403 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายบุญมี แตงทอง
404 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชินณเกียรติ วิบุญขาวจันทร์
405 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสวง โพธิ์ศรีทอง
406 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ เมธีกิจวรกุล
407 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวรัตม์ คชกูล
408 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริรัตน์ กลิ่นกุหลาบ
409 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวิรัตน์ สุพร
410 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายปริพนธ์ จีนอ่อน
411 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชลทิตย์ พัฒนะ
412 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายปริญญา จีนอ่อน
413 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อารี เขาแก้ว
414 113 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลเขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปราณี นาคกร
415 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญา ศรีเหรา
416 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนิตย์ บุญเทียน
417 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา นามสุโพธิ์
418 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุชิน นาเมือง
419 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุมนทา พูลเงิน
420 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางธิตินันท์ หลักเพชร
421 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลภัสรดา หมู่ทองคำ
422 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิตยา อ่อนเพชร
423 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญพัฒน์ นุชพูล
424 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัมพร อ่อนเพชร
425 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเล็ก แสงอินทร์
426 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวิไลย์ อุ้ยวงษ์
427 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบรรหาร แก้วแกมทอง
428 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสิรินทร์ ดิษฐกระจันทร์
429 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเสนาะ ดวงแก้ว
430 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจีรบุณย์ มั่นคง
431 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำนงค์ ชูศรีจันทร์
432 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดาวรุ่ง กลิ่นดอกแก้ว
433 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดาว ก๋งหลัก
434 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบุญมี โพธิ์ศรีทอง
435 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำอ้อย มอญเพชร
436 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทุเรียน กลิ่นพุฒซ้อน
437 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อนงค์ ชูศรีจันทร์
438 114 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัญชลี พุ่มเปรม
439 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นางไสว หงษ์เวียงจันทร์
440 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมควร แร่เพชร
441 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพยุง ใจดี
442 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายเสมียน เพชรดำดี
443 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.โกสุม ศรีทองใบ
444 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นางพรพิมล ตีรถะ
445 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมัย อ่อนใจดี
446 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร โพธิพันธ์
447 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายสว่าง แอบเพชร
448 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ขวัญเรือน แก้วนพเก้า
449 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.จุไรวรรณ เหมลี
450 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายวารุเดช ทองใบโต
451 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ภาวินี เอื้อนไธสง
452 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.พิร์วรัล เหลี่ยมเพชร
453 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.รัชนี โรจน์บุญถึง
454 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นายแอ๊ด ไชยมา
455 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.พิชามญชุ์ บุญจุน
456 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นางรัตนาภรณ์ คงวิเชียร
457 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ละมุล วิถีเทพ
458 115 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภออู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.แสงพระจันทร์ หงษ์เวียงจันทร์
459 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุวรรณ ชาวเลาขวัญ
460 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุเทพ โพธิ์ประสาท
461 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางโสภี วงษ์ศรีสังข์
462 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมิง จุลมัญลิก
463 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อธิชา ศรีศิลปสำราญ
464 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายชินพัฒน์ ช้างเขียว
465 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฐิตินา รักกาญจนันท์
466 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางม้วยเกี้ย จุลมัญลิก
467 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมนึก โสชัยยัน
468 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เกษร ปทุมสูตร
469 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำเนียง ทองเนื้อแปด
470 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสรณรินทร์ ศรีภุมมา
471 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวิจิตร แก้วน้อย
472 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุภชัย ทองเนื้อแปด
473 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมพ์นภัส คูห์เทวารัณ
474 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นกแก้ว เทพณรงค์
475 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางมาโนด ศรีเหรา
476 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางละเอียด คล้ายคลัง
477 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประยูร สำอางตา
478 116 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุกัญยา ฟักแตงอ่อน
479 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบุญฤทธิ์ ปัญจกะบุตร
480 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางอลิษา แก้วบัวดี
481 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นวลฉวี แสงเกตุ
482 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประยุท รักอู่
483 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายภาณุวัฒน์ วงษ์เสือ
484 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จงลักษณ์ ผิวอ่อนดี
485 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมพูล จินตนารักษ์
486 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายมังกร ช้างดี
487 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุรีย์ แก้วสระแสน
488 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุบล ชื่นจรเข้
489 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญ์พิศา อัครภาณุภัทร์
490 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงนุช อินอำนวย
491 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางธนทิพย์ แก้วสระแสน
492 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายรำพันธ์ แก้วสระแสน
493 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำจวน รักอู่
494 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมควร วานิช
495 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา ท้วมพงษ์
496 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางแง แก้วสระแสน
497 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำพึง วินทะไชย
498 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ถวิล ศรีบุญมี
499 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางนงเยาว์ แก้วสระแสน
500 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมปอง พัฒรักษ์
501 117 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภออู่ทอง ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรพิน โพธิ์ปั้น
502 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางยุพา แก้วเรือง
503 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสีวาลี ภูฆัง
504 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางทองหยิบ ชาวบ้านกร่าง
505 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายประจวบ ภูฆัง
506 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายทองเหมาะ เจตนะเสน
507 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางมะลิ พลตลาด
508 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อภิญญา ทวีเดช
509 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมบุญ กาฬภักดี
510 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสมคิด คงจ้อย
511 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางปรีก ธัญญเจริญ
512 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสำราญ ภูฆัง
513 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางประชุม ภูฆัง
514 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุไร ภูฆัง
515 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสมคิด อุทกโยธะ
516 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสากล ทองไพรวรรณ
517 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางระเบียบ กลิ่นรอง
518 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางประดัด ภูผา
519 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางทับทิม ทรัพย์เฉลิม
520 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางฉาก พร้อมเพรียง
521 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางพัน ภูฆัง
522 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางบุญช่วย แย้มไสว
523 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางละมัย เปรมปรีดา
524 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พจมาน หิรัญวัฒนปัญญา
525 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายสมุทร อุททะปา
526 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรวรรณ โฉมศรี
527 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุคนธ์ ชมภู่ทอง
528 118 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางเบญจา พินิจผล
529 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายอภิเดช มดตะน้อย
530 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสมเกียรติ แซ่ตั่ง
531 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวันเฉลิม ผิวเกลี้ยง
532 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสุรนุช บำเพ็ญบุญ
533 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวัลลภ มโนธรรม
534 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางน้ำทอง ขุนโหร
535 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสุทธิชา สุวรรณ
536 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายคมสันต์ สุวรรณ
537 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา สามคุ้มทิม
538 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางเสียน ใจซื่อ
539 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางวิมล จันทศร
540 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายประภาส สุขสวัสดิ์
541 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำเรียง ล้ำเลิศ
542 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อภิญญา ทำเพียง
543 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สาลี่ จงรักภักดี
544 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กมลรัตน์ หมื่นราช
545 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธนาวดี เภาเสน
546 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวิเวก จันคมณี
547 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสาคร ปั้นทองสุข
548 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ แก้วบัวดี
549 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายรุ่งทิวา รู้ระวัง
550 119 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางวิมล ใจซื่อ
551 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นายสายชล วัฒน์วงศ์ภักดี
552 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นางเทียบ จันทร
553 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นายเล็ก วันเพ็ญ
554 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นางสบา กาฬภักดี
555 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช น.ส.วาสิฏฐี บุตรสุวรรณ
556 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นางจำรูญ กาฬภักดี
557 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ปารณีย์ ยิ้มสุข
558 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นางสรณ์สิริ น้ำทิพย์
559 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นายชาติ นามกิ่ง
560 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ปิยะนันท์ มูฮำหมัดตอเฮ็ด
561 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช น.ส.จันทกานต์ กาฬภักดี
562 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช น.ส.พรพิมล รอดทอง
563 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นางบุญธรรม รักเจริญ
564 12 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช นายประยัตร์ กาฬภักดี
565 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสำเริง ชมโคกสูง
566 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายชล โพธิ์ไพศาล
567 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางกมลพร ปรางศร
568 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรทิพย์ จำปาทอง
569 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมพ์พา จำปาทอง
570 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวินัย คลังทรัพย์
571 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรี ร่มโพธิ์ชี
572 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เนตรทราย ระวังพันธุ์
573 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุชาติ ใจตรงกล้า
574 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมเกียรติ คำพวง
575 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิรัน ไกรทองสุข
576 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อ้อยใจ นามเสนาะ
577 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นุชจริน กลั่นภักดี
578 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัจฉรา นุชวงษ์
579 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางปราณี ก้อนทองคำ
580 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เตือน วัลมาลี
581 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรุณพร บุษบา
582 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางจำเนียร นุชวงษ์
583 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัมพรรัตน์ รอดผุย
584 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ณัฐชยา ใจสุข
585 120 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุม1อำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศุภวรรณ ศรีสุข
586 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวรยศ อ่อนดี
587 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายทิม ดาปาน
588 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวิทยา ประเทพา
589 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสุรินทร์ ทวีผล
590 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กิติยา เที่ยงสั้น
591 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายยุทธนา ศรีนิถิ
592 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญเรือน วงษ์ศรีทา
593 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางกนกอร หนูอ้น
594 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางยุพิน คลังทรัพย์
595 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสมบัติ บานชื่น
596 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พานแก้ว สำรวย
597 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายโกมล โมธา
598 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดวงกมล วิลาวงษ์
599 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สีนวล น้ำใจดี
600 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายพิเชษฐ์ คลังทรัพย์
601 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางกาญจนา วิลาวงษ์
602 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายมานิต อุ่นจิตติ
603 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสำรวล พูลสวัสดิ์
604 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธนัชภัค ส่งอิ่ม
605 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายศุภเชษฐ์ บุญยังมี
606 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำจวน ศรีวิเชียร
607 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เข็มอักษร กระดี่ทอง
608 121 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายนิรันดร์ กระดี่ทอง
609 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางจำริต ชุ่มชื่น
610 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสายทอง ขุมทอง
611 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมควร จันทร์นุ่ม
612 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเสมียน โคสุวรรณ
613 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางผาสุข ก้อนทอง
614 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย มะลิทอง
615 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวารี อินทนะ
616 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเขียน จันทร์ลอย
617 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางธัฏศมณ ขุมทอง
618 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศกุลตลา แตงโสภา
619 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภาพร สดคมขำ
620 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวิภาวินี ปิ่นแก้ว
621 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำรุญ ใจเย็น
622 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายทองเหมาะ น้ำจันทร์
623 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางณรงค์ โตทอง
624 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุพรรณ อินทาปัจ
625 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางฟ้าหม่น เครือแก้ว
626 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางทองหลอม ทวีสุข
627 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปารวี กาฬษร
628 13 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมตำบลหัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพายับ เล็กฉลาด
629 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดาวเรือง ไกรเพชร
630 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางจำลอง สวยงาม
631 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พวงรัตน์ น้อยรุ่ง
632 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบังอร สาวเพชรดี
633 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพูล ทองดอนแพง
634 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุดร สวัสดี
635 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวันดี อินทรสุนทร
636 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิมล ฝ่ายคุณวงษ์
637 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสายใจ สีเหลือง
638 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางดารัตน์ ทวีศรี
639 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัลยา ศรีสุข
640 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสายฝน ปานเพชร
641 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายชาลี แร่เพชร
642 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เกศทิพย์ ยังเพชร
643 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ณัฐธิดา กันยายน
644 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อารียา อมฤก
645 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสมา สาวเพชรดี
646 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเล็ก ทักษิณ
647 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุพิน ปานเพชร
648 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางอุไร ศรีสุข
649 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัมพร ผิวดี
650 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวรรณา เรือนรื่น
651 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุนีพร แยกผิวผ่อง
652 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุวารี ทักษิณ
653 14 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดหัวทำนบ ม.4 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุทิน แก้วฉวี
654 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร นะหนองคาย
655 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางนิตยา มะณีเนียม
656 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเนตร์ อู่สุวรรณ
657 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุทิน ลึกวิลัย
658 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายแสน คุ้มเงิน
659 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวสันต์ ปิ่นหิรัญ
660 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลัดดา จันทร์ไพโรจน์
661 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวิมล เยือกเย็น
662 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายบุญยัง จันทร์ไพโรจน์
663 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุพิศ กล่ำรุ่ง
664 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายไพศาล ปิ่นหิรัญ
665 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุลวดี จันทร์แก้ว
666 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทิมา ผลโภชน์
667 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นุสรา จันทร์ไพโรจน์
668 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ เจริญผล
669 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเฉลิมโรจน์ คงเรืองศรี
670 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณ์ทนา คงเรืองศรี
671 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเจริญ นาฬิเกร์
672 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายไพสาน โพธิ์สงฆ์
673 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางทองคำ สุขเจริญ
674 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบุญนาก คล้ายน้อย
675 15 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเขาดิน ม.10 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุมาลี หมวกงาม
676 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสัมพันธ์ หอมกระจุย
677 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายจุลี ระโหฐาน
678 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ต้อย ทองน้อย
679 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชลอ กาฬภักดี
680 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชุติมนฑน์ ดวงจินดา
681 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.คนึง ภูฆัง
682 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายพุฒธิพงษ์ สะราคำ
683 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กนกวรรณ เจริญยิ่ง
684 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ สะราคำ
685 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำจวน แก้วเรือง
686 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไพรัช กาฬภักดี
687 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางแสงเดือน สะราคำ
688 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเนย ดีเสมอ
689 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร ทองสีวัน
690 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำนวน นรสิงห์
691 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.บัวขวัญ ภูฆัง
692 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายคนอง เดชทองคำ
693 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุพา หอมกระจุย
694 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชยพล ศรีวรรณา
695 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพิต ดวงแก้ว
696 16 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ป่าสะแก ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย จันทร
697 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายลม พิมพ์วรรณ
698 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประจิน คงอุย
699 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.หนึ่งนุช ปทุมสูติ
700 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบุญฉัน จิตบรรจง
701 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพ็ญประภา อาจคงหาญ
702 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนทรี คงใจมั่น
703 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุทัศ แจ้งใจดี
704 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเดือนเพ็ญ ตรวจนอก
705 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายศิริ เชื้อจีนดี
706 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางกาหลง อาจคงหาญ
707 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพล อาจคงหาญ
708 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพียงใจ สังขวรรณะ
709 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อริวรรณ อาจคงหาญ
710 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บรรจบ คงอุย
711 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายฝนใต้ แซ่ปัง
712 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสนาม หมิ่นกระโทก
713 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อำพร ปิ่นกุมภีร์
714 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณภา สิงห์ตาก้อง
715 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิน สนงัว
716 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางณษา พัฒรักษ์
717 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายวรเดช กลมศิลา
718 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประเสริฐ สังข์วรรณะ
719 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุมาลี แผนสมบูรณ์
720 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางฤดี ช้างเขียว
721 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุชาดา บุญมี
722 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 ต.บ้านจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเกษร แก้วสีสุก
723 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสำลี ใจยงยืน
724 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายแสง แร่เพชร
725 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำดวน เพชรแอ
726 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิสา เสือสี
727 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนา แก้วมณี
728 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเสิน เกิดโภคา
729 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางมลศิริ แร่เพชร
730 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางมะลิ สามงามขาว
731 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมคิด ใจยงยืน
732 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรสา กรส่งแก้ว
733 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อาทิตยา ธรรมเที่ยงธรรม
734 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญาพร กรรไกรภัย
735 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญารัตน์ กรรไกรภัย
736 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพ็ญพิสุทธิ์ หลักเพชร
737 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพงษ์ศักดิ์ แสงเพชรอ่อน
738 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จิรวรรณ ใจยงยืน
739 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ติ๊ก แสงสว่าง
740 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทองสุข อู่เพชร
741 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางมาลี หลักเพชร
742 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.โกวิน ผ่องศรี
743 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำพูน วงษ์ศรีสังข์
744 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พวงเพชร ใจบุญ
745 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัจฉรา พงษ์วัง
746 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญทัน พันธ์เพชร
747 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3 ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางดวงใจ ดาราภา
748 186 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา นายจรูญ พักเกาะ
749 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางกิมลี้ หงษ์เวียงจันทร์
750 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.โปรย สุขสม
751 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมพงษ์ แดงสุวรรณ
752 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำฝน แดงสุวรรณ
753 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉายศิริ รักแสง
754 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัมพร สุนทรเทวิน
755 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กาญจนา แสงอรุณ
756 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรทิพย์ หลักเพชร
757 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางหล่วน สุขสม
758 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุทน รักอู่
759 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสมจิตต์ รักอู่
760 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสิริธัญญ์ สระศรีสม
761 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายมานพ ชูศรีจันทร์
762 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางละเมียด นกเนตรพันธุ์
763 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางน้ำเตียน สุดละม่อม
764 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายศักดิ์ ศรีโยธา
765 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสำลี เสือศิริ
766 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวิเชียร แผนสมบูรณ์
767 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.มณี ล่านาลาว
768 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางรัตนา ล่านาลาว
769 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสดใส นกเนตรพันธุ์
770 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบรรจง ศรีจันดี
771 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางแป้งผง ชูศรีจันทร์
772 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แสงจันทร์ สาระสารินทร์
773 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำไพ น้ำสุทอง
774 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประคอง น้ำสุทอง
775 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสีนวล สุขสม
776 19 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุลรัตน์ นิลสนิท
777 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.สุนิสา สุขดี
778 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางละเอียด ขวัญเมือง
779 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางพิกุล รุ่งแสง
780 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางอารี สุขเกษม
781 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางรัตนา จันทิมี
782 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.บุญตา มะนาวหวาน
783 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายวิชาญ โพธิ์ศรี
784 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางสมจิตร กฤษดี
785 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายสมชาย สอนรอด
786 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.สมคิด มีทอง
787 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.สายฝน โพธิ์ศรี
788 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.กมล ยี่สุ่นแก้ว
789 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายเดชา ทองขาว
790 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.ทวาย สุขดี
791 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางบุญเรือน พึ่งสุข
792 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.วิภาวัลย์ สุขดี
793 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.อนงค์นาฏ กลางอรัญ
794 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายประเสริฐ ถาแป้น
795 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี น.ส.ธันยพร บุญสุข
796 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายมนัส ศูนย์จันทร์
797 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นายสนั่น ศูนย์จันทร์
798 2 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน วัดคูเมือง ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณุบรี นางบังอร ไพบูลย์
799 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพรสวรรค์ โฉมยา
800 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมภาร ใจมั่นกล้าหาญ
801 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสร้อย ทองเหม
802 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เกศรา เกิดสมบูรณ์
803 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเยาวลักษณ์ รักแสง
804 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประทุม แสนสีมนต์
805 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางนิตยา ปทุมสูติ
806 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปทุมวดี สุวรรณดี
807 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นีรนุช จันแจ่มฟ้า
808 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไพรินทร์ แซ่เอี้ยว
809 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขันศรี โพธิ์ทอง
810 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จุฑามาศ เปี้ยวนาลาว
811 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุกัลญา แซ่ลิ้ม
812 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายอภิวัฒน์ ตันทอง
813 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิภารัตน์ ทองเหม
814 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวรนุช หงษ์โต
815 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายอำนวย หงษ์โต
816 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสมอ นิยมทอง
817 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทัศนีย์ แป้นเขียว
818 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แสงเดือน มากระจัน
819 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประจวบ รอดหงษ์ทอง
820 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จีรนันท์ หลักเพชร
821 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางยุพิน สุจริต
822 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางอุทิศ รอดหงษ์ทอง
823 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางชลอ แสงสุข
824 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบุญทัน วงศ์สกุลดี
825 20 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลัดดา ริดพันธ์
826 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุนันทา เพ็งสวย
827 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.แป๋ว นรสิงห์
828 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.รัชนี เกตุเพ็ชร
829 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบุญรอด กาฬภักดี
830 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุล กาฬภักดี
831 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางแพง สิงห์สม
832 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายปรีชา กาฬภักดี
833 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อนันทพร กาฬภักดี
834 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางส้มเกลี้ยง ยอดย้อย
835 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กนกวรรณ พลเทพ
836 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุรินทร์ ชุ่มทอง
837 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมถวิล แววศรีทิม
838 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุวรรณ คำมา
839 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายยุทธนา พรหมขันธ์
840 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุล มามารต
841 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางฉลวย ชุ่มทอง
842 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นุชจรินทร์ ขำเพ็ง
843 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวรรณา แสนเมือง
844 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปวันรัตน์ กาฬษร
845 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางยุพา น้ำแก้ว
846 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สาลี่ ศรีโมรา
847 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางรุ่งทิวา กฤษณา
848 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางปัณพร อัมระปาล
849 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อ้อมฤทัย โชย
850 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำเริง ผาสุข
851 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวัฒนะ การภักดี
852 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางขวัญเมือง โฉมงาม
853 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมลแข สะระมูล
854 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุมาลี ยอดดำเนิน
855 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางมานพ ระโหฐาน
856 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายัณห์ เสาวรส
857 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางละออ ขุนสุข
858 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางประทุม ยอดดำเนิน
859 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางบุญเตือน สุขโข
860 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมใจ ปลีทอง
861 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุไรมาศ สุพรรณ
862 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชุมพล เกตุแก้ว
863 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายหวน น้ำทิพย์
864 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หัวเขา ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเกียรติศักดิ์ สว่างศรี
865 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสร้อย สอนง่าย
866 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภาพร ศรีสง่า
867 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวีรยุทธ สอนง่าย
868 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายปิยะวัฒน์ สินสระ
869 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภาพร สุวรรณประทีป
870 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายพยนต์ สินสระ
871 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำเรียง บุญศรี
872 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุวรรณา เอี่ยมสอาด
873 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.บังอร ปิ่นทอง
874 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.พเยาว์ ราตรี
875 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพวงฉวี คุ้มเขต
876 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมเกียรติ์ มุสิกะ
877 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำยอง ราตรี
878 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวันณี มะนาวหวาน
879 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ละม่อม อานทิพย์
880 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวาสนา พึ่งกระจ่าง
881 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายไพฑูรย์ ปานทอง
882 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงลักษ์ เหมือนแก้ว
883 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำเนียร ผมงาม
884 26 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 9 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายงาม โภสพ
885 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสานิตย์ เรณูแย้ม
886 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางจำเนียร กลิ่นเกษร
887 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทิพย์ สำเร็จทรัพย์
888 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ณิชาพัฒน์ สมุทรแดง
889 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริรัตน์ จันทร
890 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำนงค์ ผิวจันทร์
891 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายจตุรงค์ มหาศร
892 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัลยา เสร็จกิจดี
893 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางบุญนำ ใจซื่อ
894 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายมนัส วงษ์ปามุต
895 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุพา โกฏแสง
896 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นันทกานต์ อิ้งเพชร
897 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสายชล สีหรั่ง
898 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประคอง จันทร์เรือง
899 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางมานิจ แสนวงษ์
900 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางอนงลักษณ์ ใจตรง
901 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุชาติ วิเศษชาญชัย
902 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุรเชษฐ์ อินทร์บำรุง
903 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางเจน ใจตรง
904 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ณัฐวรรณ ศรีรุ่งเรือง
905 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางพิศมัย โพธิ์งาม
906 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธนัญภรณ์ สมุทรแดง
907 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แสงดาว โพธิ์งาม
908 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญญ์พิชชา สมุทรแดง
909 27 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางเรณู เกตุศิริ
910 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางสมศรี เอมแบน
911 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางพิทยา เตี้ยมฉายพันธ์
912 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางสำรวย บานไม่รู้โรย
913 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางจำนอง แจ่มแจ้ง
914 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางภรณ์ชนก แก้วจินดา
915 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปัทมพร ศรีโปฎก
916 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.มาลัย คงเทียม
917 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางละเอียด อุ้มสรีทอง
918 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางสำเรียง พันธ์แตง
919 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางรัด เพ็งพันธุ์
920 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางสนธยา โพธิ์พันธุ์
921 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณดี เภารัตน์
922 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางเอื้อน ดำเนื้อดี
923 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางไพเราะ เกิดบุญ
924 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธีรนุช โสภา
925 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางดาวเรือง คำผาย
926 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายพิณ บัวทอง
927 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางภาวนา กล่อมสมร
928 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อทิตยา จำปาทอง
929 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุทธิดา สุขประสิทธิ์
930 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทิพวิมล ตั้นสูงเนิน
931 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางณิชาภา ภิญโญทรัพย์
932 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายสำเริง ยะนิล
933 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางบังอร บัวผัน
934 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.กมลวรรณ รัมมะโรจน์
935 28 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์วัดธัญวารี (หนองนา) ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางอุมาพร เกิดพงษ์
936 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางสุวรรณา พิกุลทอง
937 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางประยุล พลายโถ
938 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.เสาวลักษณ์ จันทร์ครุฑ
939 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายวิทยา ติ่งคล้าย
940 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.วิสาข์ มูลพันธุ์
941 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.สุทธญาณ์ กิตติวรรณโสภา
942 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.สิริวิมล วัจนลักษณ์
943 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.สุภาพร มะกรูดอินทร์
944 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางลักขณา ริชารด์ มาร์โจแรม
945 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางเสาวลักษณ์ บุญดี
946 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางนงลักษณ์ โพธิ์บุญปลูก
947 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางชวนคิด สุวรรณดี
948 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางสำเภา จักษุศรี
949 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางสมควร ใจมั่น
950 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางวัฒนา ตั้งตรงจิตร์
951 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางมาลี ปิกิ่ง
952 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ อ่อนละออ
953 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.ศรีเพชร บุญมาก
954 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.น้ำผึ้ง ขำเอี่ยม
955 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางกฤตพร จันทร์น้อย
956 29 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางไพบูลย์ พันธุ์มูล
957 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.มีนา กาเซน
958 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางอำนวย โพธิ์ศรีทอง
959 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แววตา สุดใจ
960 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมบัติ ประนมพนธ์
961 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุวัฒนา ใจเก่งดี
962 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ มีสินธ์
963 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.โสรญา บุญรอด
964 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อภิญญา ใจเย็น
965 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางน้ำผึ้ง อ่ำพุทรา
966 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางศิริกุล จันทร์นาลาว
967 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางรัตนา เอี่ยมสุวรรณ
968 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางกิมฮวย ทองประศรี
969 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำฝน ใสน้ำเขียว
970 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรวรรณ ดีสมจิตร
971 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประเสริฐ บริสุทธิ์
972 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ตำหนิ เอี่ยมสุวรรณ
973 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงนุช ลิ้มมั่ง
974 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุนทร นกขวัญ
975 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบังอร รักรุ่ง
976 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประยูร นามโชติ
977 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภิมพิมล ยะมะคุปต์
978 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันทา นกขวัญ
979 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลัดดา จันทร์นาลาว
980 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำพอง ศรีเหรา
981 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ รักอู่
982 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดจันทราวาส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางปราณี ดิษฐกระจัน
983 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางอังคณา เริ่มมีสุขสันต์
984 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายสมบูรณ์ ศรีรุ่งเรือง
985 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางอนันต์ ชุ่มเพ็งพันธ์
986 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางสำเริง แววทอง
987 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.กชพร ลัดดากุล
988 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.ละเมียด พันธุ์ทับทิม
989 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.ยุภาพร เริ่มมีสุขสันต์
990 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.นิตยา ทองถนอม
991 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางธรรมเนียม ฟอน ชเป็คเคลเซ่น
992 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายวิศรุต บุญประสารฤทธิ์
993 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางสมจิตต์ ขันทอง
994 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.บุญดี องค์เสมา
995 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.จตุพร แซ่โง้
996 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางวิไลพร สมบูรณ์ศิลป์
997 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นางกรองกาญจน์ ทูธง
998 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.สายรุ้ง วงศ์บัณฑิตย์
999 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี นายฐนเวก พึ่งสุข
1000 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.ธิดารัตน์ พัฒชีวา
1001 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.กฤติมา แก้วเกษม
1002 30 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร จิตนิยมสิน
1003 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายอำพัน จูทอง
1004 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สวงค์ ศรีบุญเพ็ง
1005 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางไพเราะ แจ่มแจ้ง
1006 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประถม เณรจาที
1007 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปัทมา ธรรมจะดี
1008 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิทยา กินปี
1009 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศศิธร เที่ยงตรง
1010 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมพร ศรีบุญเพ็ง
1011 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัณฐิกา พุ่มพันธ์วงศ์
1012 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัญชลี ศรีบุญเพ็ง
1013 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ผ่องอำไพ ผิวอ่อนดี
1014 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ ศรีบุญเพ็ง
1015 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายฐิติกานต์ ขีรีวัน
1016 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรวิกา ศรีบุญเพ็ง
1017 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางผาย เณรจาที
1018 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไพวัลย์ กินปี
1019 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิตย์ ศรีบุญเพ็ง
1020 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำค้าง คงพรม
1021 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางนิศารัตน์ ลั่นแอร์
1022 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สาลี่ เณรจาที
1023 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางหนูเล็ก พันทอง
1024 31 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดจำปา หมู่ 1 ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บังอร สารวรรณ
1025 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสนิท สุขสุคนธ์
1026 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.รำพึง วงษ์พันธุ์
1027 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางนฤพร เลวะบุตร
1028 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นิศารัตน์ เลิศกมลฐิติวัช
1029 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.แต เกตุสุข
1030 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญา สามงามยา
1031 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงรัตน์ จำปาทอง
1032 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กุลสตรี จำปาทอง
1033 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดารัตน์ เตียะเพชร
1034 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุกัญญา ลาภผล
1035 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมแก้ว นาคลำภา
1036 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางอภิสรา วอร์ด
1037 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พเยาว์ มูลละออง
1038 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จิตติมา ทองสุก
1039 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสาวนีย์ มูลละออง
1040 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวรรณภา บุศรา
1041 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประคอง ศรีวิเชียร
1042 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวาสนา ศรีมาตร์
1043 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสถิตย์ พลอยเกลี้ยง
1044 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริลักษณ์ บุญลือพันธ์
1045 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุหลง ปัญสมคิด
1046 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมนึก สุขสุคนธ์
1047 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สปัน เพชรดำดี
1048 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายไพศาล เทพทอง
1049 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สลิลรดา วงษ์เวียงจันทร์
1050 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายชล เพชรดำดี
1051 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางปนัดดา ดีแสน
1052 32 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อาคารสระไผ่ หมู่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมศรี น้ำใจดี
1053 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายพิน จุมพรม
1054 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางยุพิน สายเครือบุญ
1055 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางบุญชู กุลเมือง
1056 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชณิตา ผุดเผาะ
1057 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดารัตน์ โรจน์บุญถึง
1058 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชะมัยพร อยู่หอม
1059 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพรทิพย์ อุดมลาภ
1060 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดาวฉิม เอี่ยมศรี
1061 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณา ผิวอ่อนดี
1062 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.มีนา ฉัตรแก้ว
1063 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ละเอียด ปาละพันธุ์
1064 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วราวิชนี ทองคำ
1065 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันดี ผิวอ่อนดี
1066 33 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฏิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพุทธา สุทธิอำคา
1067 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายดำรงค์ ศรีบุญเพ็ง
1068 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณลา หะระพัน
1069 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชริณ ทิพย์ละคร
1070 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุบิน โสดา
1071 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.คำแปง นนทะลุน
1072 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประภัสสร สิทธิ
1073 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พจนันท์ พันธุ์เผือก
1074 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายขวัญใจ อุ่นคำ
1075 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัจฉรา ศรีศักดิ์ดา
1076 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พลอยชมพู คุ้มพันธุ์แย้ม
1077 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธัญจิรา ฆ้องบ้านโข้ง
1078 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสังวาลย์ ผิวอ่อนดี
1079 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางแต๋ว ทิพพาพันธุ์
1080 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประเทือง หงษ์เวียงจันทร์
1081 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางรุ่งวิมล เขียวแก้ว
1082 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพ็ญศรี ขัติทาใจ
1083 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางแพรวพรรณ หล่ำสุข
1084 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายแหวน วงษ์กัณหา
1085 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเสยสม วงษ์เวียงจันทร์
1086 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนุกูล โสดา
1087 34 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองกุฎิ หมู่ 7 ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พเยาว์ จำปาทอง
1088 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางไสว พลายยงค์
1089 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุธารัตน์ สังข์ทอง
1090 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทองล้อม มาลัยแก้ว
1091 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณา วงษ์ไสว
1092 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กอบกาญจน์ อาจเกิด
1093 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางสุภาพร สีทองวัฒนา
1094 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางทิพย์ ผิวสุข
1095 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เง็กง้อ แซ่จัง
1096 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมคิด พรมศิลา
1097 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.รัตน์ คำเหนือ
1098 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จุ๋มจิ๋ม โสรส
1099 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางวิวา ทองภูมิ
1100 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สิริพร โพธิ์กลิ่น
1101 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เรือน แก้วบัวดี
1102 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางนงนุช แสงสุวรรณ
1103 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายทองแดง ธนูสัตย์
1104 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางมัย พรมอ่อน
1105 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.มณีรัตน์ บัวดี
1106 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุไร พรมชาติ
1107 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ติว โสรส
1108 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุวรรณ ยืนยงค์
1109 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุปผา คำเหนือ
1110 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางเทียนทอง ศรีอัดชา
1111 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางพนมไพ อุทัยวัฒน์
1112 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุรัตน์ หนูละหาน
1113 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลออ โมงชื่น
1114 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประพันธ์ เครือวัลย์
1115 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณารัตน์ กิจสมนึก
1116 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นภาพร อ่วมประทุม
1117 35 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสมอ สมใจเพ็ง
1118 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นลินทิพย์ จินดารัตน์
1119 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภัทรนิธิ์ ดลทรัพย์ธนากุล
1120 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางง้วน เกิดทอง
1121 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางมาลัย จินดารัตน์
1122 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญญาภัค คนอยู่ดี
1123 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายขวัญ เอกปัชชา
1124 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายมานิตย์ เจริญผล
1125 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางขวัญเรือน พันธุ์สุข
1126 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายคำ มั่นเสม
1127 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางอนงค์ สีสงสาร
1128 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.รัตนา ถานอก
1129 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางจวน แฝงด่านกลาง
1130 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางอาระยา ภูวะกง
1131 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางละมุล มะลาสินธุ
1132 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายวินัย มะลาสินธุ
1133 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายอ้วน อุทัยวัฒน์
1134 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายถนอม ผาเป้า
1135 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายจักรชัย ชีพนุรัตน์
1136 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรทิพย์ สามงามแสน
1137 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลัดดา บัวดี
1138 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.คณาลักษณ์ โกษา
1139 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นางระวิวรรณ ผิวชะอุ่ม
1140 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เบญจมาศ แซ่อึ้ง
1141 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.มัธยม ชูดี
1142 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายอานิก พรานพงษ์
1143 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสมพงษ์ เรืองจันที
1144 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายสุริยัน สะใบ
1145 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ แก้วบัวดี
1146 36 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองบ่อ ต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายพึ้ม แฟนไธสง
1147 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายบรรพต ลายละเอียด
1148 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมบูรณ์ ศรีสัมพันธ์
1149 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญมี รุ่งทอง
1150 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายอัคนินทร์ เกษประทุม
1151 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางวันเพ็ญ สงทอง
1152 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บัว หริ่มฉ่ำ
1153 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญเรือง เจริญจันทร์
1154 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บังอร บุญเกิด
1155 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นางธนวรรณ ปานทอง
1156 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.เต็ม ดาวเรือง
1157 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.กนกพร แสงจันทร์
1158 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.รภัสสรณ์ การะเวก
1159 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ธนพร พุ่มเข็มทอง
1160 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ นิ่มนวล
1161 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายกำพันธิ์ บางเอี่ยม
1162 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อัจฉรา นิ่มนวล
1163 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายไพรัตน์ นาคสัมพันธ์
1164 37 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองนา ต.ไร่รถ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายสมบัติ ฉิมวัย
1165 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี นายนิวัฒน์ จันทบุตร
1166 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายชล ใจซื่อ
1167 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ณัฏฐณิชา วันณา
1168 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุรารักษ์ น้ำใจดี
1169 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำรัส วงษ์คำหาญ
1170 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุพรรษา สีนวล
1171 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วันเพ็ญ จันทบุตร
1172 38 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ่อสุพรรณ ต.บ่อสุพรรณ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี