BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางดวงแข เกประสิทธิ์
2 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.บุญมี แซ่เฮง
3 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.นวิยา ศรวิถี
4 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางสมจิตร์ เพ็งเหมือน
5 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางบัวเผื่อน จันทร์ศร
6 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นายวิเชียร รอดดอน
7 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นายสมพงศ์ ไชยแสง
8 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางน้อย พูลขำ
9 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางนิภาพรรณ ก้อนทอง
10 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางชลอ อนุรักษ์วนัสบดี
11 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางเฉลียว ชูราศรี
12 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.จุ้งหย่ำ แซ่เอี้ย
13 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางสมใจ โพชนิกร
14 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.แพรนภา ขุนจ่าง
15 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางนวรัตน์ ยวงแก้ว
16 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.พัชรา พงศ์พุทธชาติ
17 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.ทองใบ บุญมี
18 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นางสมศรี รอดดอน
19 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.รุ่งนภา นาคสุวรรณ
20 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.อัญชลี บุญมี
21 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.น้ำฝน ง้อแขก
22 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม นายยุทธนา กิจเครือ
23 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.ลำพูล บ้งเวียง
24 1 19 มิถุนายน 2561 21 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ตำบลคลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.วรนุช จูธารี
25 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นทวรรณ ศรีบุญเรือน
26 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุภาพ แซ่ลิ้ม
27 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ชนม์พิสุทธิ์ แสงเจริญ
28 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางฉอ้อน มั่นคง
29 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์แรม สะลีมา
30 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมจิตต์ โหมงโก้
31 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วงษ์เดือน วิเวกวรรณ์
32 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สมศรี โสมก่ำ
33 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางปาน โหมงโก้
34 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายบุญมี นวมนาม
35 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพร สุขสมัย
36 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเกษณีย์ มณีกล่ำ
37 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายณรงค์ อารมณ์ดี
38 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางดวงใจ ทรัพย์เงิน
39 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายพันธวิทย์ แซ่ลิ้ม
40 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อุทัยรัตน์ กลิ่นมาลา
41 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนิตยา ตันตราจินต์
42 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุรัมภา โพธาราม
43 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางดรุณี นาคสวัสดิ์
44 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อาษา คำมี
45 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพวน ศรีสิริวิบูลย์ชัย
46 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวัฒนา คล้ายจินดา
47 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.กันตา ทับเณร
48 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.รัตติกาล แซ่ฉั่ว
49 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเอ๊ รำไพผ่อง
50 101 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านดอนทราย อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญจันทร์ สุขศิริ
51 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางประมวล จุไรย์
52 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.น้ำฝน ชาติฉุน
53 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุนทรี ฉวีหาร
54 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ศิริพร ยิ้มพริ้ม
55 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางจี่ ฉิมพงษ์
56 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางวิลัย ประจวบวัน
57 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายธนา หาญลือชัย
58 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสมบูรณ์ อยู่ศิริ
59 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายมานพ นำหาโชค
60 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายถาวร รัตนะ
61 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.บุญปราณี บุญรอด
62 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสุนีย์ ศักดิ์เมือง
63 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสมือ จุไรย์
64 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ตุ้งหลิง โพธิ์งาม
65 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ชลดา พุ่มเจริญ
66 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ฐิติมา ใจมุ่ง
67 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ละม่อม ยิ้มสาย
68 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อบเชย เลิศนา
69 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุพัตรา นามวิชัย
70 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายพิสิทธิ์ ไพบูลย์
71 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.จำนง ยิ้มสาย
72 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสายยนต์ อารมณ์ปลื้ม
73 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายซ้อน อารมย์ปลื้ม
74 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สมพงษ์ ชาธรรมมา
75 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอ่อน บังแสง
76 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ลักขณา มณีวัธน์
77 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อุษา ศรีพุ่ม
78 102 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 5 บ้านหนองหม้อข้าว ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสุวิทย์ ศรีพุ่ม
79 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายสมพงศ์ เรืองเดช
80 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.พชรพร สวามีชัย
81 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางเสาวณี อินทสา
82 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางแอนนา บัวพึ่ง
83 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.ปิยนุช ขำวิไล
84 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางอังคณา น้อยชม
85 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.ณัฐวดี นาคหลิม
86 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.สมใจ ถาวรนาถ
87 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางเรือน นักคุ่ย
88 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นายมิ่ง จำปาจันทร์
89 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.บุษรัชต์ เดือนฉาย
90 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางประทุม โพธิศิริ
91 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางสายหยุด เรืองฤทธิ์
92 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.ภาวิณี นาคหลิม
93 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางพึงใจ นนทแก้ว
94 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.รำพึง สาลี
95 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางบุญทรง อาจณรงค์
96 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี น.ส.พีรดา กวยเนียม
97 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางอารมณ์ สังข์ทอง
98 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางลำเภย เค็นแฟง
99 104 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี นางบุบผา สิทธิโยธี
100 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสวิง จิ๋วไขว้
101 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางแป้งล่ำ ทองใบ
102 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ลำใย น้ำหอม
103 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางอำไพ คำคล้าย
104 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสำเนียง โกมาก
105 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสมหมาย แก้วเขียว
106 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ยุพิน น้ำหอม
107 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายมานิตย์ ไซคูบอน
108 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสมบูรณ์ ทองวิจิตร
109 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพวน เชี่ยวพรรษา
110 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ขวัญเรือน โพธิ์เงิน
111 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางบุญธรรม สุวรรณ์ดี
112 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ทองชุบ ยอดเมือง
113 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สาคร หลวงโภคา
114 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สอิ้ง พิมพ์อากาศ
115 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสะอาด พิมพ์อากาศ
116 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พิมญาดา สิทธิกูล
117 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายขุน ไชยมาศร์
118 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางเก็บ โพธารส
119 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อุเรือง สว่างศรี
120 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.แป้งหอม ตู้แก้ว
121 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.รจนา หลวงโภคา
122 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ประภา เหมือนโพธิทอง
123 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางบรรจง ฉายแก้ว
124 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นวลจันทร์ คำจักร์
125 105 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสาย ทองอ่อน
126 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ดารารัตน์ พิมพ์แจ่ม
127 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเพชรชรัตน์ กระจกเงา
128 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายใหม่ บุญส่ง
129 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ศิริยากร พึ่งโพธิ์
130 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ขวัญเรือน พราหมณ์เลิศ
131 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายกิ่งศักดิ์ แดงเพ็ง
132 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.พรรณระวี โดวิยะ
133 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ติ๋ม จันทร์มะลิลา
134 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางลำใย อินทรีย์
135 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางไฉน อ่ำจ้อย
136 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเฉลียว พูนทรัพย์
137 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สาลี่ น้อยอยู่
138 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทองม้วน ทินขำล้อม
139 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางเทียม พูนทรัพย์
140 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางลำใย บริรักษ์
141 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.รัตนพร ศรีพุ่ม
142 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วนิดา มณีแสน
143 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.บัว โคกเพิ่มทรัพย์
144 108 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.3 บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางหวานจิตร ฉิมเงิน
145 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.กาญจนา พันธุ
146 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.กมลชนก ตรวจนอก
147 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวรรณิศา แจ่มกระจ่าง
148 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุรินทร์ รสชุ่ม
149 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.จิราวดี ทับทิมหิน
150 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ประจิม ศิริพันธ์
151 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางรุ่งทิวา เนียมจันทร์
152 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสน แก้วเขียว
153 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายลำพอง ทรงธรรม
154 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ธัญญารัตน์ ศรีสมบูรณ์
155 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายยนต์ ย่งโฉ่ง
156 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางลำใย ตรองชนะ
157 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายจำเนียร ศิริพันธ์
158 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายวินัย ปานอำพัน
159 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สงกาน แก้วคำ
160 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพรรณิกา แก้วรอด
161 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุพรรณี เยื่อทองเทศ
162 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ทองคำ แก้วคำ
163 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุภาณี แช่มประสิทธิ์
164 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางจำนงค์ สุวรรณโพธิ์
165 109 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายดิน มะกง
166 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริญา บุตรทองพิมพ์
167 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญชู บุญซัง
168 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริลักษณ์ รัตนะเอี่ยม
169 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ธารารัตน์ ชูศิลป์
170 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางหัส คำพุด
171 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.น้อย บุญทิน
172 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางนิด ทองสอง
173 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ห้อย คุ้งลึงค์
174 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.รจนา ทองสอง
175 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.วารุณี บุญกอง
176 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโคร้ จะนุ
177 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางมาลี บุญกอง
178 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.นิรชา ศรีคำ
179 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ลัดดา จังจ๊ะ
180 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.นัง โอจ้า
181 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางวรรณา บัวบุญเลิศ
182 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ปิยดา สังกะสี
183 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สมรส คุ้งลึง
184 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สร้อย ทองสอง
185 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สายใจ สิงเข้
186 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางหมก อรุณวัฒนะ
187 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.จันทนา น้อยกรณ์
188 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทองคำ คงดี
189 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.พนิดา ชนะดี
190 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านตะนาวศรี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทองมี จอเด้
191 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายปริศ พันธ์มาลา
192 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายพงศกร อิ่มอ้น
193 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สิริยา ปลั่งสำราญ
194 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายธเนตร กิมหวัง
195 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางโซ้ จินเทศ
196 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สมจินตนา โชติช่วง
197 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อุไรวรรณ สุวรรณ์ดี
198 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพัด มะลิลา
199 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวิเชียร นิลบุญ
200 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายจุล เฉยกลาง
201 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางวิสาขา คงกลิ่น
202 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ฉัตรแก้ว โอรักษ์
203 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุชินทร์ เฉยกลาง
204 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายล่อง คาปูก
205 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ กัณหาชาลี
206 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางไฉน ฉายอรุณ
207 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อรพินธ์ กันทะถ้ำ
208 110 31 สิงหาคม 2561 02 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ ขวัญสด
209 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวรรณา นาเครือ
210 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ธนพร อยู่ดี
211 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางน้ำอ้อย มิตรครบุรี
212 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ณัฐฐา กาแดง
213 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.พรพรหม พรหมประเสริฐ
214 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา ไทรทองพัฒนะ
215 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุปผา ชัยศักดานุกูล
216 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนิยม วิภาตกนก
217 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญธรรม เพ็งพิน
218 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสอิ้ง ถีระจันทรา
219 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สัญญา สอนโยธา
220 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นฤมล แป้นภู
221 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายจำเริญ เกิดช้าง
222 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเจียน คมมูล
223 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายประวิทย์ น้อยราษฎร์
224 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุญมา สีลาพร
225 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางประทิน ธรรมกิจ
226 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายลาย ทาสอน
227 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายบุญเชิด ภักดิ์กระโทก
228 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางแสงหล้า ศรีวิชัย
229 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วิวรรณธนี แซ่คู
230 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางมณีฉาย ชัยศักดานุกูล
231 113 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาชุมชน ม.3 บ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนพพร ภู่แย้ม
232 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายบัญชา ซังพุก
233 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายปัญญา ซังพุก
234 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายสันต์ พวงเงิน
235 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางเงิน ชวนปี
236 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางชนาภา จันทรชิต
237 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายเชาวลิต อัมพาไพ
238 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.อุดมพร มุยเจริญ
239 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.เนตรอัปสร จูฑะศร
240 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.พรนภัส ศรีบุญเรือง
241 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางต้นน้ำ อุ่นภักดิ์
242 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางดำ กระนูน
243 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.สุมาลี รักไกร
244 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ดวงเนตร แสนพยุง
245 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.กุลทรัพย์ จิรากุลอภิพัฒน์
246 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายชัยรัตน์ ปุริสพันธ์
247 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางอมิตตา ชำนาญ
248 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ณัฐฐิญา พวงเงิน
249 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางโกสุม น่วมศรีนวน
250 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ลัดดา พลขันธ์
251 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.วิภารัตน์ บุญสนอง
252 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ศรสวรรค์ บรรดาศักดิ์
253 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางทองคำ ลิ้มบุญรอด
254 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางบุญตา หาญขุนทด
255 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางวิไลวรรณ เกตุไชโย
256 114 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองกลางนา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.สิริพร สังข์ทอง
257 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายธนาวุฒิ ทองรอด
258 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสมจิตร์ หนูน้อย
259 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายติ่ง มั่นสุข
260 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.เกษร ลาดบัวผัน
261 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางแหง่ ทองดอนยอด
262 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางวิไล ใจหวัง
263 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.คำแพง สุทธิประภา
264 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นัฐฐาพร เซี่ยงหว่อง
265 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ธนนันท์ สิงนวน
266 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา มิ่งสกุล
267 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อำไพ ฉิมเกตุ
268 116 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านนาไร่เดียว ม.11 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสุภาพร จันทร์ดำรงค์
269 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสนั่น อินทร์ดีเลิศ
270 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสามารถ สุวรรณรัตน์
271 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางนงเยาว์ สุวรรณรัตน์
272 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางพา วงศ์ษา
273 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายนิพนธ์ แก้วเขียว
274 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายกลม หมอนิล
275 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางแพร ตำหนิงาม
276 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายจันทร์ บริรักษ์
277 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางจันทร์ อ้นเบ้า
278 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายศักดิ์ชาย บุญอ่อน
279 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายวิเชียร บุญอ่อน
280 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางมณฑา บุญเจิม
281 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุณิสา วงศ์ศิริคุณ
282 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเดช สายสวาท
283 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.มาดี งิ้วเซอร์
284 117 26 สิงหาคม 2561 28 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สิรีธร วงศ์ษา
285 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สี แน่วแน่
286 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายทองย้อย จีนอ่อน
287 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเกลื่อน อัคนาน
288 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พัน ประสาททอง
289 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมภาร จันทะไหล
290 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเฉลิม จันไพ
291 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมบัติ สุทธิพันธ์
292 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุนันท์ ชมหมู่
293 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางณฐชยา ศูนย์กลาง
294 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.กฤษณา ทองราย
295 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.วราพร แก้วกระจ่าง
296 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุทธิรัก ชมหมู่
297 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ทอง จี้อุ่น
298 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายยรรยงค์ ลิ้มรัตน์
299 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมบุญ หนูอินทร์
300 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายไทย จันทร์ธรรม
301 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พวงจันทร์ อ่วมสอาด
302 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางผัน ทิพย์สุวรรณ์
303 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสง่า มั่นคง
304 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นภา ร่มโพรีย์
305 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายพงศกร เทวาอารักษ์
306 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.โชติรส อารมย์เสถียร
307 118 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสายทอง เกิดทิน
308 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายอนุพงศ์ เอี่ยมจันทร์
309 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายบุญลักณ์ แช่มมี
310 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางละเอียด คล้ายแก้ว
311 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุพรรษา วิเศษโยธา
312 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายชุ่ม วิเศษโยธา
313 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สุรีพร เก็งแป๊ะ
314 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสุชิน ฤกษ์งาม
315 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.พร้อม คาผูก
316 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ชนิตาภา ฤกษ์งาม
317 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางพร ใบบัว
318 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางรอด พาวงค์
319 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บรรจง คุ้มศรี
320 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อาภรณ์ ทองหลาง
321 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางล่วย กะพุก
322 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สาว ทองหลาง
323 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สวง พันธ์น้อย
324 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ระวีวรรณ แสงพิทักษ์
325 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางกันยา วิเศษโยธา
326 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางนิตยา แสนสุข
327 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางมุตตา ทองหลาง
328 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายศิริพันธ์ กาญจนเคหาสน์
329 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายเข็ม โมกเครือ
330 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายบุญมี พอชู
331 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ศุภรัตน์ พอชู
332 119 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางขาว ไชยฐา
333 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.อาทิตยา วุฒิไชยสิทธิ์
334 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.สุพิน วุฒิไชยสิทธิ์
335 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทีเลอะพอ อีเกล็ด
336 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายคอแอะ นวยถ่าย
337 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางบุญเรือน จันเขียว
338 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางนอก่อย บูมา
339 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางเคาะคะ ดิเอะ
340 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ชูศรี จีลิ
341 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายจั๊วะ วุฒิไชยสิทธิ์
342 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางพอทูมึ วุฒิไชยสิทธิ์
343 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายสมพงษ์ ชุ่มนาค
344 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางพอจิโพ่ ภูจุ้ย
345 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ลักษณ์ใจ จะบ้ง
346 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางชิ้ง จะบ้ง
347 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโทบือ ทินี
348 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายเปอะเลอะ ทินี
349 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.วันนา นายทัว
350 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางโพแปะ นวยถ่าย
351 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทอง ปาเปิง
352 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายชาย จีลิ
353 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางปัทมา ตุ๊กิ๊
354 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.นีรชา จะบ้ง
355 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.พรทิพย์ จะบ้ง
356 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้านบ้านห้วยน้ำหนัก ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายบุญหลั่น แก้วนิล
357 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางเชื่อม แซ่จิว
358 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายประเสริฐ พุทไธสง
359 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสุทธิวรรณ ศรีศักดิ์
360 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สมร มัจฉาวัง
361 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ณีรนุช คล้ายแก้ว
362 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางดวงพร จินเนีย
363 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางแตงอ่อน นรนิ่ม
364 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ชฏาพร กระชังแก้ว
365 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บุญช่วย เหลือหลาย
366 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายปรีชา พระพรม
367 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางชมภู เชิดชู
368 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางคำพลอย ทองสาร
369 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางมนัส เกตุมณี
370 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางสำราญ ดิษเหมาะ
371 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นารี ขวัญทอง
372 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นำ มณีงาม
373 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายทองคำ สังข์โชติช่วง
374 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางมะณี จุติตรี
375 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสามิต สุทธินา
376 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายชื้น เข็มทอง
377 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสน ลายคล้ายดอก
378 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บุญส่ง พูลทรัพย์
379 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.อารีย์ วรรณา
380 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.ศุภิกา สุดท้วม
381 120 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสุเทพ ทองหลาง
382 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.วรพรรณ วิเชียรฉาย
383 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ศรีจันทร์ จุเตี้ย
384 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.น้ำผึ้ง หนูแดง
385 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ปิยมาศ อิ่มอุส่าห์
386 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเรณู ลิ้มคาง
387 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ชิน ขมประเสริฐ
388 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางดำเนิน เพ่งผล
389 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางมาลี เกี้ยวเพ็ง
390 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสาคร ช้างฉาว
391 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางชมพู หอยสังข์
392 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ชนิตตา เกี้ยวเพ็ง
393 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นันทนา สายใจ
394 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุดา แซ่จิว
395 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสาธิตย์ นิลเศษ
396 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบุษบา พูลสวัสดิ์
397 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายประสิทธิ์ แก้ววิลัย
398 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.พิกุล ลิ้มคาง
399 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ธนกนก จันทร์บาง
400 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นวลจันทร์ สาดะระ
401 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนวน เจียดชาติ
402 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายทิวา แคล้วเครือ
403 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางธนาเศรษฐ พลกล้า
404 124 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านดอนกระเบื้อง ต.ดอนกระเบื้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางอำพัน รักพุก
405 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสมสุข เกิดชื่น
406 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สุจินดา ใจเอื้อ
407 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.กัลยา สร้อยแสง
408 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.เปรม กิจสว่าง
409 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สุรีย์พร ป้องแก้ว
410 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายสุรพล บัวเจก
411 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางพสุพัทธ์ ทองปาน
412 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางพล นาคโขนง
413 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.แขไข พ่วงเสือ
414 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.เอื้องไพร ใจเอื้อ
415 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางพนอ ขุนเครือ
416 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ไสว ม่วงน้อย
417 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สาระภี ลัดดาวัลย์
418 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางพวงพยอม พิมพ์ศรี
419 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.อิทธินันต์ เสฏฐีบูรณี
420 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางผุสดี ตะก้อง
421 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ม่วย บุญชัย
422 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สุรินทร์ กองแก้ว
423 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางจารุวรรณ เปลี่ยนพุ่ม
424 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางมณี โพธิ์เย็น
425 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางเสาวณีย์ ท้าวกล่ำ
426 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ศิริรัตน์ ไก่แก้ว
427 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.จิราพร ปลื้มจิตร
428 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายมนตรี โพธิ์เย็น
429 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางละมัย ชาวจีน
430 127 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 4 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.วารี แพงผล
431 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ปราณี สันติกุญชร
432 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางฉันทนา อินทรดิษฐ์
433 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.วิภา เพ็งอุดม
434 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ชาลี หิรัญรัตน์
435 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.สมจิตต์ ศิลาเรียม
436 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางทิพย์มล ไกรสีทา
437 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายเสน่ห์ กลั่นทรัพย์
438 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางรัศมี เส็งผล
439 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางธีรนุช คงมั่น
440 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.สุนทรี พลอยพิมล
441 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางยุพา วงศ์สถิตย์ศิลป์
442 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.นันทกานต์ กิตติใบชัยพฤกษ์
443 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางประทุม พรรณพืชย์
444 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางพวงพยอม พูลพินิจ
445 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ละมูล จันทร์ตนะ
446 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.วันเพ็ญ เพ็ชรนิล
447 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายวีระเดช เพ็ชรนิล
448 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ทิพมาศ แสงเดช
449 129 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางสมบูรณ์ พุ่มสงวน
450 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางสุภาพ สมบูรณ์วัฒนา
451 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางกุหลาบ อาจปักษา
452 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางกัลยา ชาญพ่วง
453 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ประทุม บัวทอง
454 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางสมใจ นงเอ้
455 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ชุติมา เชาว์ฉลาด
456 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางสุวันณะ พงษ์ปาน
457 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางสุภา ภู่ระหงษ์
458 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.กรกนก เจริญสุข
459 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางน้ำค้าง สมโภชน์
460 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.จินตนา พระไทรโยค
461 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ทวี หุ่นกลอย
462 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นายประดิษฐ์ จรณะวัตร
463 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางปริศนา ประชาชาติ
464 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นายนิติ อรชร
465 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางสมจิตต์ แซ่อึ้ง
466 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ถวิล พูลเดช
467 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.ทองคำ เพ็ชรเกิด
468 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ น.ส.อัญชลี สินเนียม
469 13 27 มิถุนายน 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ต.วังเย็น อ.บางแพ นางคูณ คำวงศ์
470 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายบุญนะ จันทร์ทอน
471 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางวันดี พลจันทร์
472 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายสังคม สีมาตรา
473 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายธนพนธ์ แก่นพุฒ
474 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางกัญญ์ภัคพิมพ์ ทองทิพย์
475 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางแจ๋ว เสียงเอก
476 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.จิราภรณ์ สาเงิน
477 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายพจน์ ศุภวัฒน์
478 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางนพรัตน์ เพ็ชร์แสงนิล
479 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.ไข่มุก ชูชีพ
480 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางสายจิต จันทร์ทอน
481 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางอารีย์ เปี่ยมสาคร
482 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางรัชนี ชำนาญดง
483 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายพงษ์ศักดิ์ ฟุ่มฟู
484 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางวรัญญา สกุลสม
485 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี น.ส.กาญจนา จำปีพรม
486 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นางน้อย สีมาตรา
487 130 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี นายอรัญ เอี่ยมมันต์
488 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.เสาวภา ปกจั่น
489 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.สรัญญา ประสาทกสิกิจ
490 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.พัชราภา พงษ์หาญ
491 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสุทิน เนื้อแตงเย็น
492 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสุดใจ เถาเงื้องาม
493 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.ต้อย วงค์วรรณ
494 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางปาน ทิพศิลา
495 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางบุบผา เถาเงื้องาม
496 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสอิ้ง ศรีสาคร
497 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางสายอยู่ รสชุ่ม
498 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.พฤษภา กรัดมี
499 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางอัมพร ทับประทุม
500 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.สำราญ แย้มกลีบ
501 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางถาวร อินทรวัตร
502 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นายวิชา ศรีสาคร
503 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.นิตยา ดวงศรี
504 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี น.ส.กาญจนา แดงชาติแท้
505 132 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางน้ำ วัดห้วยปลาดุก ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี นางน้อย อินทร์โท
506 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.กาญจนา จีนรอด
507 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางศรีสุข แย้มมา
508 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.คนึง อารีย์
509 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายประวิทย์ ชานุ
510 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางชวารินทร์ ทองมี
511 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางเกษฎา สิทธิกูล
512 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวันทา อารีย์
513 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายนิคม ร่มโพรีย์
514 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสาย ครุฑธา
515 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.เฉลิม ภู่ผึ้ง
516 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางฉลวย สิทธิกูล
517 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางธิณากร สิทธิกูล
518 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางสุมิตรา บัวเบา
519 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางนุชจรี ปัญญาทองคำ
520 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางธา นาคหนุน
521 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางทองหลัง แก้วหัวไทร
522 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพรัชรีย์ อารีย์
523 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางบัวทอง เย็นนะสา
524 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายสุชาติ แก้วกลัด
525 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นายผล อุ้ยฟัก
526 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ศิริลักษณ์ อารีย์
527 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.กัญญารัตน์ สุขพูล
528 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางวันดี จังพานิช
529 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางลูกอินทร์ ทองใบ
530 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี นางพณิชา ทองมอญ
531 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สุภา บัวเบา
532 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.ต้อย เปลี่ยนศรี
533 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.สุนิสา พวงทอง
534 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.นงลักษณ์ คำสงค์
535 136 30 สิงหาคม 2561 01 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์เทศบาลเมืองโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี น.ส.อุไรวรรณ องค์พระเทศ
536 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นางภัทรพร ว่องวิทย์
537 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี น.ส.สุทธิรัตน์ พงษ์เทศ
538 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นางชมภู จันทร์ทอง
539 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นางสวาท สีระคร
540 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี น.ส.สมควร สีระคร
541 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายศิริชัย ชะเอม
542 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายมานิตย์ ดอนไพรเณร
543 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายสมมาตร์ สืบมี
544 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นางลำเพย อู่ภู่
545 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายอนันท์ ขันทอง
546 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายวันชัย โดสนั่น
547 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายประเสริฐ กอกษัตริย์
548 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นางอนงค์ สืบนุช
549 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี น.ส.เหรียญ เจริญ
550 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายสมาน รุ่งสว่าง
551 138 05 กันยายน 2561 07 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี นายโฆษิต แก้วประดิษฐ
552 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.บุญทัน คำแสนโคตร
553 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายกฤษฎา ชนะอินทร์
554 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางชวน จิตรประสงค์
555 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายวัชรินทร์ ปาเจริญ
556 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสายัณห์ คำนา
557 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางบัวลอย สว่างอารมย์
558 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายหัสชัย เลี้ยจี่
559 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.สำเนียง สระทองจันทร์
560 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางอุทัย ชมชิด
561 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.โสภิญญา บุญเกลี้ยง
562 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางเจียน วัดพ่วง
563 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ ทัศนสุวรรณ
564 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายแบน สีนวล
565 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายโฮ้ ดอนพุ่มไพร
566 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายทศวรรษ สุขเสริมศาล
567 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมพงษ์ ปทุมทอง
568 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางจารุวรรณ สีเขียว
569 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางนฤมล สามศรียา
570 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นางเชียน ฉายแสง
571 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี น.ส.นุจรี ทองศร
572 143 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.11 ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี นายสมชัย ราชสิงโห
573 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสมใจ ทิศวอน
574 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางศรีแพร ศรีเมือง
575 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางโกสุม สาวหนู
576 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางปะ คุ้งลึงค์
577 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางลำดวน พรมชาติ
578 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ลำพอง เกตุเทศ
579 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.สมฤทัย พุธพริ้ง
580 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบุญส่ง พิมพา
581 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ฉวีวรรณ สองเมือง
582 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ศรีไพ อ้วนอินทร์
583 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบุญนำ เอี่ยมแก้ว
584 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสมควร เพ็ชรนิล
585 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบุญมี ดอนเมือง
586 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางกุ เค็มบิง
587 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.จุฬารัตน์ สิริปรีเปรม
588 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางมิ ทำดี
589 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ลำใย พุ่งเลียจี่
590 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางแตงอ่อน แสวงมิ้ม
591 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบุญมา จิตรดี
592 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบัวแก้ว บุญเลิศ
593 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางโสภิตา คำเขียว
594 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นายจีรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม
595 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางปราณี วันเย
596 18 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลารวมใจบ้านบ่อ ม.1 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสุปาณี ธงชาติเจริญ
597 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ดวงรัตน์ เกตุมณี
598 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบังอร หลวงนรงค์
599 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางวรรณา ผลาลักษ์
600 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางบุญล้อม ปรางเปรมปรี
601 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นายวันชัย พรายงาม
602 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.นำ บุตรตา
603 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ทิพย์ คงชาติไทย
604 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางอำภัย สีทอง
605 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสำลี ผิวผ่อง
606 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญยืน วีระ
607 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.อรอุมา พุ้งก้า
608 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางยน เกตุมณี
609 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ธัญญพัทธ์ อัครสิทธิรัตน์
610 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.อารีญาณี ผลาลักษ์
611 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางคำ มุ่งหมาย
612 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.กัณฐิกา ผิวผ่อง
613 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.มาก ดอนเมือง
614 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นายสมบูรณ์ กองแก้ว
615 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริพร อินทรา
616 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นายขาว ศิริบุญมา
617 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.พรม หินโม
618 19 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นายสามารถ อินทรา
619 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสมศรี ศิริพิษ
620 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สุพรรณ ปัญญาเตียม
621 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางชไมพร มาร์ติน
622 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.วีณา ยอดยิ่ง
623 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางเถาวัลย์ พรมดี
624 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สิริลักษณ์ รอดธง
625 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางอำไพ พันธ์เตี้ยวงศ์
626 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.จีรนันท์ รุ่งอรุณแสงทอง
627 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายศิริ ใหม่เอี่ยม
628 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายหวัด เพชรแอง
629 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อาทิตยา ฉัตรชยานนท์
630 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางพรพิมล หอมสุด
631 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางวรรณภา นิสัยตรง
632 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ดาหวัน จันทร์วงศ์
633 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายสมนึก มิอะ
634 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางเจริญ ศรีโพธิ์ช้าง
635 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางอติพร ทะแกล้วทหาร
636 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ปวีณา จันทร์ดำรงค์
637 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางแป้ ขุนพิทักษ์
638 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ไพรินทร์ สาระแสน
639 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางผิน เกียรติภัทรชัย
640 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ชไมพร ใจหวัง
641 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อุไร ศรีโพธิ์ช้าง
642 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางชิน อมศิริ
643 2 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านตำบลชัฎป่าหวาย ต.ชัฎป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบุญทิ้ง จั่นสุดแถว
644 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางอมรกานต์ นาคเส็ง
645 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.อารี สินทวงค์
646 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางมาลี อิ่มสะดี
647 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นายชาญณรงค์ เที่ยงตรง
648 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางสำรวย เพิ่มโสภา
649 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางมาลี ชิงภักดี
650 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางบังอร นามฉ่ำ
651 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.เรืองอุไร สุวรรณประเสริฐ
652 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางสีดา ไชยริปู
653 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.สมร กันภัย
654 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.กาแฟ ตู๋ปาน
655 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางมงคล จันทร์สมบุญ
656 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางจำนนท์ ตุ่นบุตรเสลา
657 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.สมใจ บินมะโฮเม็ด
658 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางนารีรัตน์ เหมทอง
659 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.ดรุณี ง่วนพริ้ง
660 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.ธิติมา สุวรรณประเสริฐ
661 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางดา สังขสูตร์
662 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางธัญวรัตน์ ชูเลิศ
663 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางเลื่อน เฟื่องไกรศรี
664 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางสมหมาย หัตถกิจ
665 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.สมบูรณ์ คำโม
666 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม น.ส.กุ้งนาง สีแตง
667 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางสมหมาย เชื่อได้
668 21 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บต.บ้นเลือก ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม นางสมศรี ไชยเสน
669 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางกาญจนา มั่นคง
670 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.อรุณ ลิ้มตระกูล
671 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางรอยพิมพ์ โพธิป๊อ
672 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.นุชนารถ พันธุ์ชาติชาย
673 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.ชัญญานุช อารีย์
674 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายสมไกร ทุสงฆ์
675 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางศิริพร แซ่แต้
676 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางสุพิน สิงห์ทองทัศน์
677 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นายอำนวย โหวงษ์
678 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางรัตติกร ธนานุวัตรพงศ์
679 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.สุพิชชา นันทนากรณ์
680 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางทองอยู่ ทุสงฆ์
681 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางสมกมล จันทรทวีกิจ
682 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.วันทณี ห่อมา
683 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางทองใบ เจริญศิริ
684 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางจรัลรัตน์ แซ่อุน
685 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางวงจันทร์ ปานทอง
686 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.นฤมล โพธิ์แก้ว
687 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.ชูศรี เจริญศิริ
688 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม นางเพ็ชร์ โหวงษ์
689 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.สุภาณี แซ่ลิ้ม
690 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.บุษบา เอี่ยมกลิ่น
691 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.สิทธินี อารีย์
692 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.เบญจภรณ์ สิงห์ทองทัศน์
693 22 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.คลองตาคต อ.โพธาราม น.ส.กิ่งแก้ว เข้มแข็ง
694 22 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร น.ส.นิญาดา เป็นปรัชญ์
695 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง น.ส.นนทกานต์ พลอยเจริญ
696 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางอัจฉรี ทับทิมทอง
697 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางนงลักษณ์ ครุฑน้อย
698 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางนวลฉวี คารเพ็ชร์ทา
699 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นายล้นบุญ นนทะวงษ์
700 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นายสมบูรณ์ ทองทิพย์
701 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางสุชาดา แตงคง
702 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง น.ส.สายพิณ รอดแก้ว
703 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางเตือนใจ เขียวสุขศรี
704 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางพยอม ใจร่มเย็น
705 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางประพันธ์ ครุธงาม
706 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางกาญจนา กีระนันทน์
707 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง น.ส.อรุณ เกตุแก้ว
708 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง น.ส.ศศินันท์ จรรยา
709 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางอำไพ ใสยจิตร์
710 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางไพลิน ศุขสายชล
711 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นายศรีแพร ทองทิพย์
712 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง น.ส.นพสร พันธุชงค์
713 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นายจรูญ ทองจำรัส
714 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นายณัฐวุฒิ เมฆฉาย
715 24 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านโคกหม้อ ต.โค้กหม้อ อ.เมือง นางสิริบุณณ์ พูลละเอียด
716 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ลิตา คล้ายพันธ์
717 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางจำลอง โพธิ์สุข
718 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.จิริยา รุ่งสว่าง
719 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.วาธินี ใจเด็จ
720 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางนงคราญ ประเสริฐศักดิ์
721 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.สุกัญญา แผนใหญ่
722 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ปราณี สัมมานุช
723 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางพรม กล่อมเกลี้ยง
724 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางน้อย คำเอก
725 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.สุดารัตน์ ทัศนา
726 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางนิตยา แผนใหญ่
727 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางระเบียบ กลิ่นหอม
728 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.นิตย์ ประเสริฐศักดิ์
729 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ลัดดาวัลย์ แอ่นศรี
730 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.สังเวียน ทับยาง
731 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางเชาว์ โตเพชร
732 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นายพิชิตทศภาค ติดยงค์
733 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ไพฑูล แพทย์มด
734 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ศรีสาคร จันทร์คำ
735 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง น.ส.ละอองดาว แผนใหญ่
736 25 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ อ.จอมบึง นางจำเนียน เทพสวัสดิ์
737 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายจิตรภาณุ โยธาภักดี
738 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางสำรวย คงกระพันธ์
739 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายเมธัส สุขเลิศวิบูลย์
740 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางนัทกาญจน์ ภิเษกมงคล
741 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายสำรวย กล้าหาญ
742 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายสุทธิรักษ์ นิธิทรัพย์
743 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายสมเกียรติ สังข์สุวรรณ
744 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางลำดวน หอมกลิ่น
745 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นายสมบัติ เจริญกุล
746 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.จันทรา จีนเจนกิจ
747 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางเปลื้อง เสือเฒ่า
748 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.วนัสนันท์ คำพวง
749 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.เจนจิรา เจริญสุข
750 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางบังอร น่าชม
751 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.จิ๋ม อมเฉลียง
752 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.วาสนา ผลอินหอม
753 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางญาณี จันทร์ดาสุด
754 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางอารี ชัยมังคลัง
755 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ นางหลอด โตสำฤทธิ์
756 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.กิติญา จันทร์ไม้
757 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.ลัดดา ใสสอาด
758 27 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอปากท่อ อ.ปากท่อ น.ส.ชยาภรณ์ กัปโก
759 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.วิจิตรา บุญยติสกุล
760 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นายนาค บัวงาม
761 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.วาสนา ปานดี
762 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.ชุติมา ราชรินทร์
763 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.ฐานิต บัณฑิตชวลิต
764 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นายจอม บัวตูม
765 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.ชนิดา สาระแสน
766 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.น้ำอ้อย เขียวสุกใส
767 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางปรางทิพย์ อวนศรี
768 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นายสมาน ประจง
769 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.ม่วย ประเสริฐศักดิ์
770 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางสมจิตร วัฒชะนะพงษ์
771 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางฟ้า แสงเจริญ
772 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.อมรินทร์ ประสิทธิวงศ์
773 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางสุมานี รัตนราษี
774 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางขวัญ ทองเพ็ชร
775 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.กิ่ง บัวงาม
776 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.กฤษณา ใจเก่งดี
777 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางพาน สุจินตะมะหันต์
778 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางพเยาว์ สิริดำรงสกุล
779 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญช่วย อ่วมภมร
780 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง น.ส.ทองคำ ปานมา
781 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางแอ๋ว เขียวสุกใส
782 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางจำเรียง สุภาพ
783 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางพยอม มะเณวรรณ์
784 30 07 กรกฎาคม 2561 09 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.5 ต.ค่าเคย อ.สวนผึ้ง นางบุญเรือน พวงจันทร์
785 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางใจ แก้วมณี
786 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางแรม โชติช่วง
787 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางสวรรค์ คำทรัพย์
788 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางละเอียด พงษ์พนัส
789 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายพรมห์ศร ขุนชะ
790 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายไพโรจน์ คำทรัพย์
791 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายแสวง แก้วมณี
792 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.ทิวาพร ปานมา
793 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางสุนทร โชติช่วง
794 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางละเอียด ฝัดศิริ
795 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายวันชัย ฝัดศิริ
796 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.ลักษณ์พร สุธน์พัฒก์
797 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางนาวี แก้วมณี
798 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.ทองคำ เปลี่ยนขำ
799 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายเฉลิมพล เอี๊ยะสมบูรณ์
800 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางสวิง บัวขาว
801 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.อารีย์ คำแพร
802 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายวสันต์ เสมียนคง
803 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.ณฐาพร ฮวดอ่ำ
804 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.นวลนภา ฮวดอ่ำ
805 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นายวิชัย ไตรยวงศ์
806 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางลำใย โตรอด
807 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย น.ส.ปรียาภรณ์ แก้วมณี
808 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางพานทอง ไชยอ้วน
809 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางป่วน ทองเนิด
810 31 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองมะค่า ม.9 ต.ค่าเคย นางศรีไพร แซ่ตัน
811 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางเสงี่ยม วิบูลย์ชาติ
812 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.รัชฎา เทียนนาค
813 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสังวาลย์ คงสว่าง
814 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายนฤทธิ คล้ายจินดา
815 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ปริญญา ชมภูบุตร
816 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สาคร จันทร์สุข
817 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นภัสสร ลิ้นจี่
818 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายปั่น หน่อทองคำ
819 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริวรรณ เจริญสุข
820 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สมพร สุญานนท์
821 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อุไร กลัดสกุล
822 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางอ้อน รสชุ่ม
823 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางพวง เกิดละมูล
824 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางแหวน ไชยอ้วน
825 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางอุไร ปานบุตร
826 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางถวิล ประสานสิน
827 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางมาลี ใจมุ่ง
828 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อุบล ชูรัตน์
829 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.โสธร พรมฟ้า
830 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางนำ ไชยอ้วน
831 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางจำเลียง มุ่งเกิด
832 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.จินตนา พรมฟ้า
833 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบรรจง แซ่ลิ้ม
834 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสมพงษ์ นวมภูมิวรรณ์
835 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบุญชู ประสาททอง
836 32 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยปลายทอง ม.1 ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นงษ์ ประสาททอง
837 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อารียา สีทอง
838 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ภาธินี แสนมหาเกษม
839 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสุภาพร ศรีคุณ
840 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นุช เปลี่ยนขำ
841 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อารียา เชียงกา
842 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.มาเรียม หมอทรัพย์
843 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สมยงค์ สุขเป็ง
844 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นิยม พรมแดง
845 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายธีรยุทธ เจริญอินทร์พรม
846 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สุภาพร เรืองขจร
847 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.มลทิญา ช่อเหมือน
848 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสมบุญ ทุยแร่
849 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางลำพวน นิยมญาติ
850 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางลาวัณย์ ทิศาวงศ์
851 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางวันดี ทับทิม
852 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายถั่ง ทิสาวงษ์
853 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางมาลัย คล้ายอุบล
854 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นาฏพร จีนประชา
855 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.กาญจนา เอี่ยมงาม
856 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สายฝน หมอทรัพย์
857 33 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.หยาดอรุณ พราห์มเลิศ
858 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายธนาวิน น้อยขำ
859 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.ชนนิกานต์ น้อยขำ
860 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.จุฑาภัค สารีขาว
861 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายเรวัต บุญมา
862 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.เกศรินทร์ บุญธรรม
863 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.สุชีรา หนูหริ่ง
864 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.บัวพิศ จิณะกับ
865 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.อนงค์ สนองค์
866 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นางมาลัย สายทองคำ
867 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายสุชาติ เจริญสุข
868 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายพยุง ชินอักษร
869 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.ปนัดดา เทียนนา
870 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นางลำดวน พระจันทร์
871 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นางอิศรา จรรยา
872 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.สุกัญญา บุญณรงค์
873 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายบรรจง ทองมี
874 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นางธิดารัตน์ ธารมรรค
875 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.วารุณี คู่ด้วง
876 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม น.ส.ชิดชนก บุญมา
877 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นางสมควร เชียงน้อย
878 34 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านบางโตนด ต.บ้านสิงห์ อ.โพธาราม นายประชา คูคู่สมุทร
879 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.หนึ่งฤทัย เพิ่มพูนนิติธรรม
880 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.วันเพ็ญ วงษ์นิล
881 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายเชอเนะ โพชิ
882 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายเด่นชัย เด่นคำมาลัย
883 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.ตี้ บุญเงิน
884 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายบุญมี อิ่มเอิบ
885 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายเอนก อำพันธุ์
886 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางหมู มูลเตรียม
887 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.เล็ก อยู่ศิริ
888 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางทิมู่ ตี้ตู
889 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายมานะ ตี้ตู
890 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.มณีรัตน์ หทัยรถาวรกุล
891 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางเตียง คงคาหลวง
892 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางอิ่ม นิ่มประทุม
893 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.จันทรา บุญเลิศ
894 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายเกียรติ คงกระทุ่ม
895 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางวันทอง วังเวง
896 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางชม พินดง
897 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.เมทาณี สร้อยสาคร
898 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง น.ส.อังคนา งิ้วเซอ
899 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางจันติ๊บ กันทะเพชร
900 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางอุบล เชิดฉาย
901 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นายสำราญ พินดง
902 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยม่วง อ.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง นางฟองจันทร์ ฉิมยง
903 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสมพร ลานนท์
904 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.หฤทัย วงศ์ทอง
905 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางฟองจันทร์ เกตุทัต
906 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญช่วย ด้วงสโมสร
907 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางจันทร์ วงศ์ทอง
908 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสายัญ ด้วงสโมสร
909 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.บุญสม พันธุ์เพิ่ม
910 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางหรี่ วงศ์ทอง
911 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางหนู โพธิ์นิยม
912 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.มุกดา วงศ์ทอง
913 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางคั่ย วงศทอง
914 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.เสาวรส วงศ์ทอง
915 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางเชียร สำเนียงหวาน
916 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางสมนึก ศรีทอง
917 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางลัดดารัตน์ จันแก้ว
918 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง นางพุดซ้อน วงศ์ทอง
919 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.อารีรัตน์ อร่ามวงศ์
920 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.สุวรรณี วงศ์ทอง
921 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.กาญจนา วงศ์ทอง
922 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริรัตน์ วงค์ทอง
923 42 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้าน บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง น.ส.สมปอง แก้วจบใจดี
924 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นารี กันแนะโท้ะ
925 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางนอบู้ ใจโปร่ง
926 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายชึพ้อ ชายา
927 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นอคึ ใบไม้
928 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.พัชรา บุญคุณ
929 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายบุญมา วริทธิกรกุล
930 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ดวงจันทร์ กุหละ
931 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นอแทจิ บุญตวย
932 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นอใส่ เจบุ
933 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ลินดา โคเล
934 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายทิ บาง
935 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเทพ กิจเจริญวัฒนะกูล
936 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ดวงพร สิริคุณอนันต์
937 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางนฤมล จอมี
938 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายแพร ระเม
939 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางตะบุมึ ตะบุ
940 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางชุดี กาลู่
941 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางนาโต้ สิริคุณอนันต์
942 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางบังอร จ่าโท
943 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางจิต พนมวิรโยธากุล
944 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุข ยอดธง
945 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.มาลี ตะบุ
946 46 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยน้ำหนัก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสิริ พนมวิรโยธากุล
947 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นุชนภา รสชุ่ม
948 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.นิรภา พรมแดง
949 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายเงิน อินทรา
950 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.รจนา พินดง
951 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ติ๋ม เหมือนใจ
952 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายอารมณ์ ชมภูพันธุ์
953 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ลำพาย พันธ์พุ่ม
954 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายวิโรจน์ กิตติศิลปสาร
955 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบุญมา พระวิเศษ
956 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบานเย็น พรมมี
957 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางน้อย รอดแสง
958 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางล้วน พันธ์พุ่ม
959 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายศรีเพ็ชร อัสสระสิทธิ์
960 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสมคิด สอนผิว
961 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางบุญรอด สีโสภา
962 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสมจิตร จำปาทอง
963 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายบุญช่วย อัสสระสิทธิ์
964 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางประทิน เลห์มันน์
965 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายหรัด ม่วงนาค
966 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางแจ่ม อุปโท
967 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.จิณณา บุญมา
968 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.โศภิศตา ชอบธรรม
969 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริวรรณ หล่อนกลาง
970 5 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านทุ่งแหลม ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายสุวัฒน์ แซ่ว่อง
971 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายสมพาน ลาสู
972 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชอบ วันทอง
973 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ศิวาพร ทรัพย์ประเสริฐ
974 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางอรสา น้อยบำรุง
975 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวารี มงคลสมโภชน์
976 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.เอ็นดู พงไพร
977 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวิมล ทองอินทร์
978 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายโกศล เทียนทอง
979 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางราตรี เผือกผล
980 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อรุณศิริ แย้มสอาด
981 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางอรพิน ภระมามร
982 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ประไพ ธิติธรรม
983 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสุพนิจ จูประดิษฐ
984 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.วารินทร์ หมู่ผึ้ง
985 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางวันดี เกตุมณี
986 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางเยาวลักษณ์ สอนพานิช
987 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางมาลี โชติวิเชียร
988 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นายเอนก แสงผ่อง
989 52 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ราฏร์บูรณะ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี นางนิตยา ดิสพงษ์
990 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อาริยา วันดี
991 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ธนพร ศรีสมบัติขจร
992 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางไสว เสมแก้ว
993 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สำเรียง สารีผล
994 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ประทิน กล่ำรุ่ง
995 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสาวิตรี รากแก้ว
996 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สุพัตรา ทองสุข
997 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางสมรส ชาวโยธา
998 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางนวลปรางค์ ภู่ศร
999 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ธนพร โพธิงาม
1000 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายฉัตรรัตน์ ดำรงค์ชีพ
1001 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.ยุพิน ปุ้ยชุ่ม
1002 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สมคิด รัศมี
1003 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.วารี มหาดเล็ก
1004 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางไพเราะห์ น้อยสะอาด
1005 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.อุทัย อนุพนธ์พร
1006 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายกฤตศธร เกิดบัณฑิต
1007 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางจำรัส พุทธธรรม
1008 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายพเยาว์ สายนาค
1009 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.จันทร์จิรา นามแสง
1010 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางอาภรณ์ อิ่มสมบัติ
1011 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.นภัส เกิดขวัญ
1012 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นายคำรณ แก้วงาม
1013 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางเดือนฉาย ตันประเสริฐ
1014 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางนิ้ม กล่อมจิต
1015 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.วัชณา สุดสงวน
1016 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สมัชญา ตันประเสริฐ
1017 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางชลธิชา โซโละ
1018 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.จุฑามาศ เอี่ยมสอาด
1019 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.สุนิสา ทองสุข
1020 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี นางกิตติยา ทองอุทัย
1021 54 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.เกาะพลับพลา อ.เมือง จ.ราชบุรี น.ส.เสาวลักษณ์ สิทธิศักดิ์
1022 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อำพันธ์ ลิ้มวิวัฒน์
1023 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายพงศธร กลิ่นจันทร์
1024 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสุดใจ ช่างทอง
1025 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเตี้ย ช่างทอง
1026 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายมนัส จันทร์ใจ
1027 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอุดม เจริญพานิชย์
1028 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายนิคม อินทรา
1029 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสิงห์โต ซีแซ่
1030 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอุไร ทิพย์สังวาลย์
1031 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วุ่น สมศรี
1032 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางพอทู ซีแซ่
1033 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วันเพ็ญ แก้วคำ
1034 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทัศนีย์ โรจน์ธนะรัตน์
1035 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.รุ่ง สาล่า
1036 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางประภา เกิดเสียม
1037 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางไสว จันทร์นาค
1038 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายจตุพร เจริญพานิชย์
1039 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.พรสวรรค์ แป้นแย้ม
1040 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.พรสี ฟูเต็ม
1041 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทิศรี บุญเลิศ
1042 55 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวันแม่ ม.3 บ้านห้วยม่วง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสุชาติ บุญเลิศ
1043 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วาสนา คงกระพันธ์
1044 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.เยาวเรศ จำปีทอง
1045 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางณรงค์ พรหมนิมิตร
1046 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ขวัญ นามมิตรมาก
1047 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ณัฏฐ์ณิฐา ธัญสิริกรณ์
1048 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางบุญช่วย ชวนขุนทด
1049 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายทองดี เวียงเกตุ
1050 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายจำเนียรกิจ พูเสา
1051 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางเจือ คงมา
1052 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสมสมัย ม่วงแกม
1053 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อรอุมา คงจินดา
1054 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทองคำ ยางสวย
1055 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายอรุณ วิทยาคม
1056 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางเฟือย จินดาแจ้ง
1057 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอุมาพร สมศักดิ์
1058 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางมอญ พงษ์ดี
1059 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสุชาติ โตรอด
1060 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางบุญช่วย นิพนศักดิ์
1061 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางบุญชู หงษ์พงษ์
1062 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.เกศกนก เกลียวทอง
1063 56 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากองทุนหมู่บ้าน ม.1ชัฎป่าหวาย ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสมศักดิ์ วรรณพานิช
1064 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.พิมพ์ธิดา ช่วยไค
1065 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเตี้ย พุเก้
1066 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ศิริรัตน์ เสนเรือง
1067 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ท้วม พันธุยา
1068 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางวรรณา พยัพตรี
1069 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.มี บานเย็น
1070 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายหวัน ใจมุ่ง
1071 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ลก พันธุยา
1072 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กาหลง ศรีเจริญ
1073 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางพรทิพย์ อุปถัมภ์
1074 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นิภาวรรณ อุปถัมภ์
1075 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กรชวัล สังกะสี
1076 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอรสา วงกลม
1077 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ฟ้ารุ่ง ซุยไข่
1078 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสิรินญา ใจจริง
1079 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางบัวผิน ขาวแก้ว
1080 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางวณิชยา เพชรติ่ง
1081 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายธวัชชัย พุ่มอุสิต
1082 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ปาณิสรา จิ้งหรีด
1083 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.จันจิรา ทูบาน
1084 57 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่1 บ้านสวนผึ้ง ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อังคนา พุ่มอุสิต
1085 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ชฎาภรณ์ วงศ์ทอง
1086 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กิตติยา ปัณษา
1087 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กนกวรรณ อาจง
1088 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วรรณา อาจง
1089 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอารีย์ วงศทอง
1090 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.มาราตี อองทอง
1091 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อรอุมา คะอี้
1092 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางหมู พุพรม
1093 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ณัฏฐ์ ทองยุทธ
1094 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางน้ำฝน บุญกร
1095 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสมศรี เจริญผล
1096 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางน้อย ศรดี
1097 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.วันดี มองไม้งาม
1098 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.นันทิดา บุญเลิศ
1099 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางอินทิรา ศรนารายณ์
1100 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ทองพิน โคตา
1101 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสิรภพ ผาลิโน
1102 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายบุญรวม อินทนิล
1103 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อุทร แสนเมืองอินทร์
1104 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.อุบล นวลใจ
1105 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางจันทร์ทิพย์ โสภา
1106 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุดา วงค์ทอง
1107 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.จารุกัญญ์ ขวัญธนวงค์
1108 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทองสุข สุดใจ
1109 58 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางภัทรา เอมะปาน
1110 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กันยากร พะโบ
1111 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสุนี เมืองเพ็ญ
1112 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.แสงเดือน เทพี
1113 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.กันยา แสงจันทร์
1114 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.รถเมล์ อาลิ
1115 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.จุฑามาศ ศรีธร
1116 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายยศพงศ์ พินเลน
1117 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.น้ำอ้อย สระศรีสม
1118 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายอรุณ อุ้มวารี
1119 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ชัชชญา ศรีทอง
1120 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.รุ่งนภา ตุ้แง
1121 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายปรีชา ศรีใจคำ
1122 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.รมิดา ศิริกิติพร
1123 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางทองเหลือง สาเหล่า
1124 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.น้ำทรัพย์ สืบสาน
1125 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางฉวี คล้ายโต
1126 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางมะเสิ่ง มัญยะหงษ์
1127 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสยามรัฐ แห้วเพชร
1128 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางจำปา เหี้ยมหาญ
1129 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นางสุข หอมกลาง
1130 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุดทิศ จิน้อย
1131 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.สุมินตรา โกมลเปริน
1132 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายเสมา เนียมเตียง
1133 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี น.ส.ประไพ พินเลน
1134 59 04 สิงหาคม 2561 06 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.3 บ้านผาปก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี นายสมคิด ยะเฟือง
1135 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางน้ำทิพย์ ทองโส
1136 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ปรียานุช จ้อยร้อย
1137 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายวัน รัตนะจันทร์
1138 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ศิริพร สายอยู่
1139 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.ปราณี จำปาทอง
1140 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางฉลวย บุตรดี
1141 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายสันติ ด้วงแก้ว
1142 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.กาหลง พราหมฤกษ์
1143 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.พวง เพ็ชรน้อย
1144 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสวง จันทร์แก่น
1145 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางสังวาลย์ แดงศิริ
1146 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายสวย บาลบุรี
1147 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางกิจ ศรีสุข
1148 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.อุษา พาผล
1149 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.พรพิมล คำชื่น
1150 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.วรรณา สร้อยทอง
1151 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางปราณี ขุนนุช
1152 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางมาลี ขุนนุช
1153 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางวิมล เนตรขำ
1154 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นางยุพิน โง่นสูงเนิน
1155 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง นายมนัส ผิวนวล
1156 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.เพชร ออกปั้น
1157 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.วาสนา บุตรดี
1158 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง ว่าที่ ร.ต.สุภาภรณ์ สินประเสริฐ
1159 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์บ้านห้วยทราย ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง น.ส.สุภาพรรณ นวมภูมิวรรณ
1160 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.กรรณิกา ดวงศรี
1161 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายณรงค์ ผันตะโก
1162 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางญาณิชศา อร่ามรส
1163 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายประมาณ สุขสวัสดิ์
1164 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.อ้อย จงรักแสง
1165 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายมุ่ย ญาติคำ
1166 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.กันยา เธียรเอกพันธ์
1167 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางจำลอง เรืองอุไร
1168 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.นิอร สุทธิบัญชา
1169 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.อารียา เงินพุ่ม
1170 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.เจนจิรา บัวเอี่ยม
1171 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสมหมาย จิตภักดี
1172 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายณรงค์ อาจกล้า
1173 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ชุติมา ใจรัก
1174 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.รัตติกาล กรณี
1175 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.เจตยา เจริญพร
1176 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางเปรมจิต รัตน์พัฒน์
1177 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายวีรวุฒิ ว่องชิงชัย
1178 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางจุไรศรี ดุลสริ
1179 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางสุภานิช ปัญญาชนวัฒน์
1180 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.พจมาน เมฆเครือ
1181 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางส้มจีน แซ่คู
1182 67 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดดอนตูม อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.ดวงใจ เพี๊ยะแก้ว
1183 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สุชาดา มงคลธนทรัพย์
1184 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.วรุณยุพา พนมใส
1185 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.สุนันทา เปรมศักดิ์
1186 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางวาสนา แซ่เอี๊ยว
1187 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.อัมพร คล่องแคล่ว
1188 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.จิดาภา คามรักษ์
1189 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางจันทนา กันบาง
1190 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นางวินัย ฉิมขันธ์
1191 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี น.ส.วรสิริ มงคลธนทรัพย์
1192 68 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน 90/4 หมู่2 ต.กรับใหม่ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายพิศาล ชอบชิน