BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางปัทมา ปรีเปรม
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางมะลิ ทองเนียม
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วิภารัตน์ สีม่วง
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางมณี สุขทัต
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางจวน สีม่วง
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วันเพ็ญ ก้อนจ้าย
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางน้อย นัยเนตร
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางนิตยา ทองยิ้ม
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุกัญญา บุญประเสิรฐ
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางสมหวัง อ่อนสกุล
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางบุญช่วย สังเพ็ง
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.แอนนา จินดารัตน์
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นิลวรรณา จิตรสุระผล
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สายฝน เสวกวิหารี
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สิรินทรา แม่นศร
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางจำลอง จีนจรรยา
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี นางรุ้งลาวัลย์ คงเพ็ชรศักดิ์
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วาสนา ทิมจันทร์
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุชาดา โคตพันธุ์
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วรรณา สุขพ่วง
21 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.มาลี เจนเขตรการณ์
22 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.สุดารัตน์ ดวงจันทร์
23 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.เฉลิมศรี เรืองเขตร
24 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.ยุพิน ยอดนิล
25 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.เยาวเรศ ชำนิเขตรการณ์
26 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.นารีรัตน์ เชี่ยวเขตร์วิทย์
27 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางมณฑล จินตกสิกรรม
28 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางราตรี รัตนาวรรณ์
29 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.วาสนา กล่ำโพธิ์
30 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางลำยวง มุสิราช
31 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางลมัย สวัสดี
32 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางสายชล ปิดศรีทัย
33 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางสุนทร จีนเมือง
34 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางลำยอง อยู่สิงห์
35 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นายลำไพ ขุนชนะ
36 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางสมควร วารี
37 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.แจ่มดารา โพถิน
38 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี นางสำราญ บุญยืด
39 1 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.1 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี น.ส.อุทัยวรรณ์ แม้นพยัคฆ์
40 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายสมชาย เชี่ยวเขตรวิทย์
41 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.จินตนา เดชยงค์
42 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ประทวน เก่งเขตรวิทย์
43 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นางสุดใจ เชียวเกตวิทย์
44 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายเฉลิม โพธิน
45 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายใหญ่ เชียวเกตวิทย์
46 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.น้ำผึ้ง พักเมือง
47 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นางสมพงษ์ บุกบุญ
48 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายมนูญ สมานันทพร
49 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปัณฑิตา กิจสาริกรรณ์
50 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นางสนาม ชมภูนุช
51 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นางสุชิน หาดซิว
52 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายบัญชา พุกโหมด
53 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายธวัชชัย ยืนยง
54 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ประทวน เจนดง
55 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายวิรัตน์ เพ็ชร์โรจน์
56 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กันยารัตน์ สตะจิตร
57 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายลาน อำภาพันธ์
58 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ฌานิศา ภู่ระหงษ์
59 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายเฉลียว คันศร
60 1 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี นายสรภพ บุญเรือง
61 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุพรรษา เนียมหอม
62 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.อนุสรา แก้วใจ
63 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ดวงพร เกษพิจิตร
64 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ขวัญใจ บุญเกิด
65 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางอนุ ลัดสูงเนิน
66 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.มณีรัตณ์ หล้ามณี
67 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางน้ำเงิน กอบธัญกรณ์
68 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ศิริพร ดีสุ่ย
69 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วิลาวัลย์ สง่าเมือง
70 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.แสงเดือน สมศรี
71 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นาฏยา ชินบุตร
72 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ดวงพร เอี่ยมสุพรรณ
73 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นายบรรจบ เกิดศรี
74 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางกัญญา สัตบุตร
75 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี นางทองหลอด เกตุกลมเกลา
76 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ภัทรมน กองศรี
77 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ศิริพร ทองเหลือง
78 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กุลจิรา อ่อนศรี
79 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชไมพร แสงทิมา
80 1 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 บ้านปากเหมือง ตำบลลานสัก อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุภาภรณ์ ใบเนียม
81 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.รัตติญา ชมวิชา
82 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปวีณา ต้นทุน
83 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กิตติมา จงเกษกรณ์
84 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางรำพึง อุสุภะ
85 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางทวาย ประดา
86 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางนารี จำปาพันธ์
87 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางบังอร ไชยศิริ
88 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ทองคลาย สุรามัญ
89 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางวันดี โอสาร
90 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางธัญสมร เจริญสุข
91 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วันทนา คันทะชิต
92 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางประกอบ สุภบุตร
93 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.อรอุมา พุ่มประพาฬ
94 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางรัชนี ท้าวทอง
95 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.อนิตยา นิลฉ่ำ
96 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางถาวร ประทุมมาศ
97 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางนงค์นุช นวลจันทร์
98 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางนริศรา ประทุมมาศ
99 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางวันดี โอสาร
100 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นิตตรา นันทารมย์
101 10 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงขวาง อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี นางเบ็ญจา ชังชั่ว
102 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สม อุดมกสก
103 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางทองปลิว ขุนณรงค์มี
104 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางกฤษณา หัสแดง
105 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กีต้า พลับลังสิทธิ์
106 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางทองเก็บ แก้วบัวดี
107 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.บุบผา จันทร์ฤทธิ์
108 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายสุวิทย์ จิตพินิจพงศ์
109 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางกำจัด นาคบุญมา
110 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางสำอางค์ สุขเจริญ
111 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางบุญส่ง วารี
112 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางกำไร รังสิมากุล
113 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางพิศณุ ระจิตรัตนะ
114 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางคนิษฐา หมายช่วย
115 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางสมพร เจนสาริกรณ์
116 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางโกสุม โชคชัย
117 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางทองหย่อน ปัญญา
118 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางชนิด เทียนแก้ว
119 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ภาวิดา ดวงแข
120 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุภาพร การะเกตุ
121 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลอเนกประสงค์ หมู่ 13 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.พีชญา จรรยากุล
122 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.มลวิภา โพธิ์ม่วง
123 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางรุ่งรัตน์ สุขเสือ
124 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.จตุพร คงสุข
125 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นายวีรพัฒน์ ดีเทียน
126 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ศิรินภา สารีดี
127 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.สายใจ อินทะเกิด
128 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางชารดา นิ่มสวน
129 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ประวีณา จันทนูศร
130 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.สุธาลินี แย้มทับ
131 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.อรษา สารีดี
132 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางสำราญ ดีเทียน
133 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางประยูร แก้วเทวี
134 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นายอนุศักดิ์ แก้วเทวี
135 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.มรกต คล้ายพันปี
136 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ปราณี หรินทรเวทย์
137 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.กมลวรรณ สงนอก
138 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.จรรยา ธัญเจริญ
139 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ถนอมทรัพย์ อุทัย
140 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางน้ำผึ้ง ไกรครุฑ
141 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นายสุวรรณ ตรีรถ
142 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นางนงนุช ศรีสุข
143 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี นายสุชาติ พรามบุญ
144 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ณัฐสุดา พรายคง
145 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.ณฐมน สารีดี
146 2 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่บ้านชุมทหาร ม.1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังวัอุทัยธานี น.ส.สุชาดา เส็งสว่าง
147 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.จิตราภา บุญยิ้ม
148 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางบุญเหลือ ต่ายมา
149 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางประยูร เครือมี
150 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางชุรี สนประเสริฐ
151 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.พัชรียา เอี่ยมลออ
152 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางสมจิตร พินทอง
153 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางหนู โพธิ์วิเศษ
154 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางมณี อุ่นจันทร์
155 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.ไพรวัลย์ ตาดร่ม
156 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.มะณี แก้วสาริกิจ
157 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.บุญเสริม เอี่ยมลออ
158 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางกัญญา จันทโพธิ์
159 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางลัดดา คำหอม
160 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางปราณี ทองมาก
161 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางศิริพร พรมไชย
162 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.อำพรรณ กลายสุข
163 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางชลอ มีเผ่า
164 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางบุญยืน เชาว์นาสัย
165 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี น.ส.บุษบง ทวีชัยการ
166 3 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี นางบุษราภรณ์ อัมรนันท์
167 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชุติมา สท้านวัตร์
168 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางสมหมาย ปัญจทา
169 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปน วงค์ดวงดำ
170 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วนา ชาริกัน
171 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปิยะดา ต้นเนียม
172 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ฐิติรัตน์ โสภา
173 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นันทวรรณ ศรีสุทโธ
174 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ขวัญ วงศ์ดวงดำ
175 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.เอื้องฟ้า ก๋งน้อย
176 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.มาลี มาลา
177 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุภาพร ใจเด็จ
178 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุภาวดี คุ้มม่วง
179 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางไพเราะ บัวเจริญ
180 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นายมาต อินทปัต
181 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางวาสนา ศรีไพร
182 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางบุญเชิด ทับทิม
183 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นายเล็ก น่วมเกิด
184 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ทองดี วงศ์ดวงดำ
185 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ไกล้รุ่ง จักรผัน
186 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นายพงคภัค ปัญโย
187 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สมพร อินทร์เอม
188 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางสมพร วงศ์ดวงดำ
189 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.น้อย วงศ์ดวงดำ
190 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.รวิวรรณ อยู่บำรุง
191 3 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดตลิ่งสูง ม.3 ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วันทนีย์ สรสิทธิ์
192 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.ศิริลักษณ์ อินสิงห์
193 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.วันดี เย็นยอดวิชัย
194 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.จันทิมา โพธิพระรส
195 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นายสมนึก มั่นวิง
196 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สว่าง นิ่มพระยา
197 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางแตงอ่อน ราชแผน
198 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางอำพร บูรณพันธ์
199 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางมะลิ เรืองอยู่
200 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.นิตย์ มณฑาทอง
201 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางประชุน ลำภา
202 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สุนทรี อยู่รอด
203 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางเถาวัลย์ อัมระนันท์
204 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสังวร แซ่โหงว
205 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นายไพฑูรย์ ชวนะพาณิชย์
206 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางพยุง กรโพธิ์
207 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สมคิด จวงอินทร์
208 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.การเกตุ ปานเอม
209 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.บุศรา นาคสวัสดิ์
210 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางกำไล เครือม่วง
211 4 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางปภาดา รอดประเสริฐ
212 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.มินตรา บุญรอด
213 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นายมนู กลั่นเขตรกรรม
214 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.ณัฐยา สาระสุวรรณ์
215 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.เสมอ พงษ์เกษตรการณ์
216 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางบุญทัน เหล่าเขตรกรณ์
217 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางนภสร จิ๋วประหัส
218 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.วัฒนา แกล้วกสิการ
219 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางสุจิน สมัครเขตรการ
220 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.สนิท สิทธิเขตรกรณ์
221 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.กินรีย์ ชื่นชูจิตร์
222 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.นุศรา ภักดี
223 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นายฉลอง สิริจันทเวท
224 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.หอมเทียน เทียนทอง
225 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.ชนานันท์ จตุพร
226 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางวันดี สมันนะ
227 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางกำไร บัวสำลี
228 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นายสมกิจ เชื้อเขตรกิจ
229 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นายพิเชษฐ ทองเชื้อ
230 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.วรรณิสาข์ อาจโยธา
231 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางโชติกา สุหร่ายมาตร์
232 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นายประเทือง นวลจันทร์
233 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน น.ส.แจ่ม ทองยศ
234 4 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดทัพทัน หมู่ 1 ตำบลทัพทัน นางสมอ เพ็ญเขตรวิทย์
235 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สกุณา ขวัญบาง
236 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสิริกัญญา นุ่มฤทธิ์
237 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสมพิศ เรืองอยู่
238 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.วีณา มัทธวรัตน์
239 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางทวีป ศรียภูมิ
240 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสุพิชญา พัวพงษ์
241 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางตุ๊กตา ขวัญบาง
242 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางน้ำทิพย์ หงษ์ลำพอง
243 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางศุภวรรณ ปราณี
244 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สำเนียง มาเจริญ
245 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.เสาวคนธ์ คงอิ่ม
246 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.นุชรดี สีลากิจ
247 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางพนอ สังข์บูรณ์
248 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางคำฝัน จุฑานฤปกิจ
249 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.สมรักษ์ เชี่ยววิกยกิจ
250 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางจันทิมา อินทสาร
251 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางวิจิตรา คงแหลม
252 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางลำเพย แก้ววิเชียร
253 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ นางสอาด นุ่นงาม
254 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์วงเดือน อาคมสุรทัณฑ์ น.ส.บุณฑริกา สุขสุวรรณ
255 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายนพพล สิทธิบรรเจิด
256 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายณัฐวุฒิ ภักดีสุข
257 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วันดี กล้าสาริกรรม
258 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.รินรดา รุ่งศรีรัตน์
259 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สำราญ แยบเกษตร
260 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปานทิพย์ เสนาะเสียง
261 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางสงบ แสงผ่อง
262 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สำราญ บรรดาศักดิ์
263 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางเพื่อนใจ เขตรการณ์
264 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางสุมาลี ยาเพ็ชรน้อย
265 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางรำพึง คำปุ๊ด
266 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายสวัสดิ์ เจตเขตกัณฑ์
267 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางลัดดา หงษ์น้อย
268 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นงนุช แรงเขตรการ
269 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นายสมบูรณ์ คำปุ๊ด
270 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางรัตนา กล้าสาริกรรม
271 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางมาลัย พุ่มทอง
272 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางเรียม อุ้ยวงค์
273 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชนิสรา แซ่จิ๋ว
274 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.เบ็ญจมาศ เวียงอินทร์
275 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.บุญเลย กล้าสาริกรรม
276 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี นางชญานุตน์ ชิดคร
277 6 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุ่ม วิประทุม
278 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางธนธรณ์ พฤกษโสภี
279 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นายถาวร น้อยจันทร์
280 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางสมหมาย เศรษฐีธัญหาร
281 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางลำใย ไกรสัย
282 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นายชูชาติ จ่ามีกร
283 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นายเลื่อน นวลดอกไม้
284 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางช่วย เนียมฉิม
285 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี น.ส.มะลิวัลย์ เพชรภักดี
286 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางอัญชัญ พิมพา
287 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางสมจิตร ขวัญบุญคง
288 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นายเทิน เขตร์กร
289 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางพัชรินทร์ เขม้นเขตกรณ์
290 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางณัฐนาถ ขุนอยู่
291 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางพร แรงเขตรการณ์
292 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางยุวดี เรืองฤทธิ์
293 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางบุญสม หนองประทุม
294 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางวาสนา วงค์หาจักร์
295 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางแก้วตา เกษสิน
296 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางอุไร แยบกสิกิจ
297 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี น.ส.วอน สีทอง
298 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นางเผอิน เจริญทวิโรจน์กุล
299 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี นายสุทัศน์ กล้าธัญญกรณ์
300 7 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดทุ่งสงบ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัญธานี น.ส.ศิรินทรา ขุนรักษ์
301 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ลัดดา พงษ์เขตกรณ์
302 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วรรณิศา ศิลป์สมบูรณ์
303 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ธมนวรรณ ประสาทสิทธิ์
304 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นายอำนาจ กวางทอง
305 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.เรียม เขม้นเขตกรณ์
306 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางประนอม ถาวรวงษ์
307 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.รัตนา ด้วงหนองบัว
308 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ลัดดา เขม้นเขตกรณ์
309 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.มัณฑนา ประสาทเขตการ
310 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.นิศา คำแก้ว
311 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางศิริพร หว่างจีน
312 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางสมหมาย บริสุทธิ์
313 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สุธาทิพย์ ธูปบูชา
314 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางดอกรัก เขม้นเขตกรณ์
315 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางกองทิพย์ จำนงค์
316 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นายสหรัฐ อุตตะพุทธ
317 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางสายฝน เขม้นเขตกรณ์
318 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.แสงระวี พลายนาค
319 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชุติมน จุลมุสิก
320 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นายปุ๋ย บุ้งทิม
321 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ศุภดา อำนวยโคกศรี
322 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางอ้อย บัวผา
323 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี น.ส.บังเอิญ เดโชเม็ง
324 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองรัก อำเภอสว่างอารมร์ จังหวัดอุทัยธานี นางทองหล่อ จันทร์ศรี
325 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.สายชน อ่ำละมัย
326 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายสมหมาย ทุมากรณ์
327 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.บุญยืน มั่นคง
328 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายทาน แกล้ววิกย์กิจ
329 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางธนพร เมฆอิ่ม
330 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วรรณษา เชื้อชัย
331 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.พรทิพย์ ศรีเดช
332 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ยุพา นุ้ยเอียด
333 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ปณิตา สิงห์ทอง
334 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.วนิดา แสงแก้ว
335 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายพิษณุ กอบสาริกรรม
336 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางเรณู กันทะเกตุ
337 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ชอิ้ง ปาเต๊ะ
338 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.ประมวล สุวรรณอาจณ์
339 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายน้ำ เขตกรณ์
340 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางลวาง ปู่สาร
341 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นางณรงค์ ยุยง
342 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายขาล ประดา
343 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กรรณิการ์ จันทร์เกลี้ยง
344 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.กนกวรรณ โพธิวัฒิ
345 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.พรพิมล แก้วสะแสน
346 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.เปรมฤทัย สงวนเผ่า
347 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี น.ส.อนันต์ ศรีเดช
348 9 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลเขาบางแกรก อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี นายอณุ อย่าอ่อนดี