BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นางวิลัยวัลย์ ตอรบรัมย์
2 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุรีพร โสมเสลา
3 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นางพยอม เหล่าดิ้ม
4 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.จีรนัน สีหาราช
5 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุดารัตน์ เซ่งเอียง
6 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.อินถวา พ่อลา
7 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นายธวัช จินดาพฤกษ์
8 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุภาพร โพนไชยา
9 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ชนิตตา พงษ์ศิริ
10 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ณัฐธิดา พรมประศรี
11 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ทิพรัตน์ พิพิทธภัณฑ์
12 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.วรภรณ์ พรมประศรี
13 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.กรรณิการ์ นามวงศ์
14 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปนัดดา จีบจอหอ
15 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุดารัตน์ อินธิแสง
16 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.จิตตา อินธิแสง
17 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นายเจษฎา บุญตะหล้า
18 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.นริศรา สุพร
19 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นายจิรยุทธ ปิตะแสง
20 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ขวัญตา วงค์เจริญ
21 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.เกวลิน เครือตาแก้ว
22 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.สุภาภรณ์ ไชยโยธา
23 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางเหมือน อ่อนสีทา
24 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางบุษบา นนท์สระเกษ
25 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.วลาลักษณ์ โพธิพรม
26 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.ภครวดี ปลูกค่าย
27 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางสมพร ชาแสน
28 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.ไพลิน ประทุมทอง
29 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางเกตุ บุญญวัฒน์
30 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางบุญช่วย คำเครือ
31 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.ประเสริฐ แก้วปีลา
32 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางแล๊ต ประชุมชัย
33 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางวิยะดา ลีนาลาด
34 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางอุดมพร แสนใจวุฒิ
35 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.บังอร โสมาสุข
36 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางวิลาวัลย์ บุตราช
37 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นายไมตรี อนันต์วัฒนาศิริ
38 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางจำเนียร วริยศ
39 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง นางประทิน จันทร์มาลา
40 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.สุปราณี งอยผาลา
41 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.วีรนุช คงทน
42 10 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอกเซลเล้น เซ็นเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง น.ส.ชูใจ โคตรวิชัย
43 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.ดวงพร ล้ำเลิศ
44 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายอำพร พงแก้ว
45 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายธนพงค์ ลีทอง
46 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายณัฐพงศ์ วงค์สามารถ
47 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.จินตนา แก้วไชยา
48 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายอนุรัตน์ ลุนไธสง
49 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.อำภา อิติปิ
50 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.นริศรา แก้วไชยา
51 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายศราวุฒิ สมจันทร์
52 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.บุญส่ง ทาน้อย
53 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นางทัศนีย์ จันทะวงค์
54 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นางนิตยา ชูศรีทอง
55 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.สรินยา ทอนศรี
56 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นางเพ็ญศรี หอมพนา
57 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.สมพิศ คำภูแสน
58 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.เกษร ฮุงหวล
59 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.เนตรนภา แก้วไชยา
60 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน นายเดชชัย ชูศรีทอง
61 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.ปัทมา สุคำพุธ
62 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.ประภาพร มิลินทางกูร
63 100 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลแร่ ต.แร่ อ.พังโคน น.ส.ไพลิน ฮุงหวน
64 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายสงกรานต์ ศรีวงค์ษา
65 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.พนิดา พะตะวงค์
66 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายจิราวุฒิ สวัสดี
67 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.พรนภา นาโควงศ์
68 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.สุดาทิพย์ ผิวเงิน
69 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.รุ่งรัชนี โต่นวุธ
70 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายวิทยานิพนธ์ มาตราช
71 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นางสำราญ สมจันทร์
72 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายรชานนท์ รัตนาธิวัฒน์
73 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.ขวัญชนก ฮุงหวล
74 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.อุไรพร สัพโส
75 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.อำพร วงศ์ษาศรี
76 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นางหวานใจ อาจหาญ
77 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.แอนนา วงค์ลำ
78 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นางนภาพร ศรีเศษ
79 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.กาญจนา จันทรักษ์
80 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.ชนิกานต์ ราชจันทร์
81 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายพันธ์ทิบ มาตราช
82 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม น.ส.อัมพร นิลเขต
83 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นายโกศล นิลเขต
84 101 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม นางสังวาลย์ พะตะวงค์
85 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.พรพิมล ภักดีสวัสดิ์
86 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.จิรภิญญา มุงแสน
87 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายถาวร เฮืองฮุง
88 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.วิภาแก้ว มุงแสน
89 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายวีรศักดิ์ ไมมุงแสน
90 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายนคร เนื้ออ่อน
91 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.เพ็ญศิริ สีดา
92 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายจิรเดช ปะติตัง
93 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.สุดารัตน์ สังกระสินสู
94 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายทวีศักดิ์ ชิตบุตร
95 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายอภิวัฒน์ พิมเสน
96 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายอนันท์ ชิตบุตร
97 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายไชยา ขะมะรัตน์
98 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายปรีดา วระโงน
99 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.จิราพร ปะติตัง
100 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.ชไมพร ชิตบุตร
101 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายสญชัย สุ่มมาตย์
102 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายวินัย ทุนชัย
103 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายวิไล มะอินทร์
104 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.นงค์รัก โพติยะ
105 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.สายฝน อังคะฮาด
106 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.กมลทิพย์ ลาดมุณี
107 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายไพรี พันวิลัย
108 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายพีระพล สีดา
109 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ นายอธิวัฒน์ อองไชย
110 102 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ น.ส.ลำไพ ฮาบละคร
111 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางปณพร ทองทิพย์
112 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.วราภรณ์ ผ่านสุวรรณ
113 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.วรรณวิษา วงศ์เผือน
114 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ปวีณา มาตะรักษ์
115 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ธิดารัตน์ สุขเจริญ
116 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายกิจชะนะ ภูวะกง
117 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ณัฐวดี นิตย์สุภาพ
118 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุรัตฎา นามโยธา
119 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.นฤมล อาจหาญ
120 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.รุ้งทิวา แซ่โค้ว
121 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายศราวุฒิ แสนพลอ่อน
122 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุภิญญา ลีลาชัย
123 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุพรรษา ผานคำ
124 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.กัลยา ผานคำ
125 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางจันทร์ไทย เสนาชัย
126 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุพรรษา ภูวะกง
127 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายทวีทรัพย์ หมั่นศรี
128 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายเอนก เขียวแก่
129 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางเสรี มุงคุณ
130 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายวาสนา ผานคำ
131 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางสกาวเดือน ภูจำปา
132 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางประทาน คำพิษงู
133 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ฤทัย คาอำกวย
134 104 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์โบสถ์คาทอลิก บ้านทุ่งมน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางดวงใจ แสนพลอ่อน
135 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.แววมณี กางเมืองพล
136 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.นันธิดา ถากงตา
137 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.กัญญาพัชร เชียงทอง
138 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.สุนิสา ครุธตำคำ
139 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.ปิยพร คำปิตะ
140 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.ชลลดา เคนไชยวงค์
141 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.นงค์นุช สุภาพันธ์
142 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.เยาวเรศ นาขะมิ้น
143 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ นายขยัน เคนไชยวงค์
144 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.สุกัญญา โสมสุพิน
145 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.รัชนีกร พรมแสง
146 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ นางปริยาภรณ์ ผาอินทร์
147 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.เย็นฤดี กล้าหาญ
148 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.มาริษา ฝูงพิลา
149 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ นางอรสา แก้วฝ่าย
150 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.อรุณรัตน์ คำมุลตรี
151 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ นางมณีวรรณ ขวาไชย
152 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.สำลี ไตรโยธี
153 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.ดวงชีวัน เพริศแก้ว
154 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ นางพานี ตาลสมรส
155 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.จำเรียง ถากงตา
156 11 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 17 บ.อากาศ ต.อากาศ น.ส.เสาวนีย์ เหง้าน้อย
157 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นายพนมศักดิ์ โหนกขุนทด
158 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางเกณิกา แสนศรีอุดมสุข
159 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ราตรี พันธ์ชัย
160 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.มัลลิกา ศิริสวัสดิ์
161 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ละไม เปริน
162 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.จินตนา จันใด
163 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นายพิศาล ไกรสร
164 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ขวัญลดา เพียรพัง
165 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.เบญจมาศ ลีอวนพิมพ์
166 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.กนกวรรณ ศรีสุยงค์
167 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ปณิดา อักษาสอน
168 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ขวัญดาว บัวทะราช
169 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.สิริรัตน์ สัตย์ซื่อ
170 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.อัจฉรา โทสาธรรม
171 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.มัณทนา เนาว์ศรีสอน
172 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.เพ็ญนภา วงษ์ตาแสง
173 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางปริมประภา มีกมลเวช
174 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางปานี วงษ์สีดา
175 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางทองทิพย์ ข่าขันมะลี
176 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางปราถนา ทองอันตัง
177 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นายเสกสันติ สัตย์ซื่อ
178 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.วิไลย เครือหมื่น
179 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางลุน ข่าขันมะลี
180 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.วาสนา นิ่มประเสริฐ
181 12 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางระพีพรรณ คำทะเนตร
182 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.วนิดา อุดารักษ์
183 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.มัณฑณา ทองนำ
184 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.อินธิรา คิดโสดา
185 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางรุ้งฤดี พลหาญ
186 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.อ้อย ดวงสา
187 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ลำไพ สุหา
188 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.วรุณยุพา ชายคำ
189 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.อาภาภรณ์ พรมเทพ
190 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.นิภาพร เพริศแก้ว
191 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.วัฒญา เถื่อนแก้ว
192 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.รุ่งรัตน์ คำเกาะ
193 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.สุภัทรา นิยมพลอย
194 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.สรินยา มะอาจเลิศ
195 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ประภัสสร แขนธิราช
196 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางหนูเผิน ประจักษ์วงศ์
197 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ขนิษฐา ต้นวัน
198 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางพรทิพย์ บุญชาญ
199 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.นีรนุช ชายคำ
200 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ศญามล โพธิ์ศรี
201 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางเพ็ญนภา หุนติราช
202 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.พานทอง พันธ์ศรี
203 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ขวัญใจ เพ็ชรนิล
204 13 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 2 บ้านวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.มัลลิกา ดกเอีย
205 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.ชนธิดา ลีพรม
206 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นายพงษ์กร ลีพรม
207 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.กัญธิมา ลีพรม
208 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.ปริชาติ บุษดี
209 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.แคลทลียา อุปทุม
210 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.มนันท์ญา สติยศ
211 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.นิลาวรรณ แสงวิลัย
212 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.อรอนงค์ เสือปู่
213 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.เพียรพัก บุญแฮด
214 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.กาญจนา สติยศ
215 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.นันทิกานต์ บุญชาญ
216 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.สุดดารัตน์ พิมพะบุตร
217 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางละอองดาว เหง้าน้อย
218 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นายดำรงค์ เทพโยธา
219 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางอรทัย ไชยเลิศ
220 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.สุวนันท์ มาตสุต
221 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางอชิรญา โพเบี้ยว
222 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.นริศรา โพชะราช
223 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางบุญเพ็ง ประทุมมา
224 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางสาธิดา พรมภา
225 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย นางนิตติยา เคนไชยวงค์
226 14 28 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่าควาย ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย น.ส.นพรัตน์ แช่มชื่น
227 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางพัทยา ถวิลรักษ์
228 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.จินต์จุฑา ลีพรมมา
229 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.วารุณี คำจันทร์
230 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.อัยรดา ไพรีรณ
231 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.สุนันทา ประวิง
232 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.มินท์ตา พรหมศิริ
233 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.พัชรี สังกฤษ
234 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.จิราพร ถานทองดี
235 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.สาวิตรี ชาแสน
236 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นายบุญเรือง บทนอก
237 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.นารีรัตน์ ศรีมุกดา
238 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.รักษ์มณี แสนปัดสี
239 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางป้องเกษ แพงยอด
240 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นายสงวน จันใด
241 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางดอกจันทร์ สุมังคะ
242 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางนิภาภรณ์ อุปนิสากร
243 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางพรสวรรค์ อุ่มจันสา
244 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางรุ่งฤดี แสนภูวา
245 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางศิริกานดา แถมสมดี
246 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ศรีประทุม แสนปัดสี
247 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ทิพธัญานาท วงศ์ประชา
248 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางบัวเรียน คำแหงพล
249 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.เพ็ญณภา สุมังคะ
250 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง น.ส.ลำดวน อินทชัย
251 15 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง อ.เมือง นางหนูแดง เวนุวรรโน
252 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางบุญโฮม อินธิราช
253 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางศรีสมพร คำเกษ
254 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางวาสนา เจินยุหะ
255 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายบัวพิด ช่วยรักษา
256 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางประไพวัลย์ สุวรรณเพชร
257 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางอุลัยวรรณ์ ขวาวงค์ษา
258 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางสุธาดา แขพิมพันธ์
259 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.พิสมัย ช่วยรักษา
260 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.สุพรรษา เหล่าอำนาจ
261 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.จุฑาทิพย์ อุตรี
262 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.คณาพร ปังอุทา
263 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.รำไพ เรือริรักษ์
264 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.น้ำฝน สิงทองชาย
265 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.อัจฉราพร อินธิระ
266 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางเพ็ชร ศรีระวงค์
267 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางอุลัย ช่วยรักษา
268 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.นฤนาถ นิสวัน
269 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.สุภาพร สมัครไทย
270 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.อำไพ ศรีระวงศ์
271 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.ขวัญชนก พิมพ์ภาค
272 16 03 กรกฎาคม 2561 05 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ที่ 9 บ้านเกษมสมบูรณ์ ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.ปริมวดี แสงวุฒิ
273 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.สุนิสา เถายาบุตร
274 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.วิลัยพร อนุศาสน์
275 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นายดนัย ผากงคำ
276 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.ทุมมี ศรีสร้อย
277 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางบุษรินทร์ ไตรวงค์ย้อย
278 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางสมทรง สมจันทร์
279 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางดอน สิงห์เปรม
280 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.รัตดาวัน เสมอพิทักษ์
281 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.สุฑารัตน์ ทะนงค์
282 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.ลิดาวรรณ จำรักษา
283 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางไกรษร เสนีชัย
284 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางจีราภรณ์ โพธิ
285 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.ส่องฟ้า พันหอม
286 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.กรพินท์ อภัยโส
287 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางสะใบพันธ์ วาริคิด
288 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.วันนี หอมจำปา
289 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.ศรัญญา วันไชย
290 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส น.ส.รุ่งนภา บุตรสา
291 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางสมจิตร บัวพิน
292 17 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.หนองสนม อ.วานรนิวาส นางหัทยา สวัสดิ์จิตร
293 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางพรสวรรค์ โกสาแสง
294 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางปนัดดา โหน่งที
295 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปวีณา โพพาลิก
296 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางสมเกียด พิลาทา
297 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางวิเชียร บุนนท์
298 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.มุกดาภา ชินธิราช
299 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางอติพร พลมณี
300 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.สมจิตร สานแพง
301 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.วิมลรัตน์ สระแก้ว
302 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ฐิติมา รีทาศรี
303 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางวิลาวัลย์ แก้วบุตตรา
304 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุกานดา บุญยู
305 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.กิ่งแก้ว ชินธิราช
306 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.วิตสุดา ลาดลอด
307 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.กาญจณา ตาลาคุณ
308 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.อลิสา แก้วเคน
309 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.มัตติกา ขะจรจิต
310 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ธัญวลัย ใหม่คำมิ
311 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปวีนา รินทรักษ์
312 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.เยาวภา สุทธิประภา
313 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.รุ้งเจริญ มุงแสน
314 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.นภาวรรณ ทองอันตัง
315 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.มาลีนี ลอดเลือด
316 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ณัฏฐกานต์ ผ่านสุวรรณ
317 18 23 มิถุนายน 2561 25 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านนาแก้ว ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ไปรมา ภูวงษา
318 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.พันธุรัตน์ บุญสุข
319 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.สุวิมลรัต ทุ่มโมง
320 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นายอาทิตย์ ลาพาพันธ์
321 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางรัตนา กองมะณี
322 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.หมีส่า เวยเชกู่
323 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางคำเนียง พรหมสาขา ณ สกลนคร
324 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางเกี้ยว เหมะธุรินทร์
325 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางวรรทนาพร มีพรหม
326 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.ศิริลักษณ์ กูบกระโทก
327 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางพัชรี พรสอน
328 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.น้ำฝน แปลกจังหรีด
329 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.ศิริวงค์ ศรีอ่อน
330 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.ลัดดาวัน ฮาบละคร
331 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางสมหวัง ภูละคร
332 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางบัวพันธุ์ พรมดิเรก
333 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.สุนันทา ตะนา
334 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.ศิริพร ศรีอ่อน
335 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.จีระนันดา ม่อมพะเนาว์
336 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม นางนงลักษณ์ บัตจัตุรัส
337 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.พิมพร แก้วมหาสุริวงษ์
338 19 24 มิถุนายน 2561 26 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์ฝึกอบรมเอ็กเซลเล้นท์เซนเตอร์ ต.ธาตุเชิงชุม น.ส.ลำพูน วะเกิดเป้ม
339 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.วรรณพา บุตตะหล้า
340 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุจิตรา ไขไพรวัน
341 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.บุญสวน ประกอบสัน
342 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.เจนจิลา พ่อมูล
343 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.เกษราภรณ์ กุนะ
344 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุนิดา ชาชมราษฎร์
345 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุพัสตรา ทศราช
346 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.อภิญญา แสงพรมชารี
347 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.เฟื่องฟ้า สาทะโพน
348 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นางเบญจมาศ ทิพย์สุวรรณ
349 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.วราพร ชารีพร
350 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.บุหลัน อุปครุธ
351 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.วราภร เมามีจันทร์
352 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว นายคีรีกร คล้ายจินดา
353 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ขวัญดาว วงค์มหาชัย
354 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุพัตรา อินธิแสง
355 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุพัตรา ปุ่งคำน้อย
356 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.ชลิตา สิมสีพิมพ์
357 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.อารยา ปะละคะ
358 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.น้ำผึ้ง อินธิแสง
359 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.วรรณา สมมากรณ์
360 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.อรญา ทิพย์สุวรรณ
361 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.มุทิตา ดาบสมเด็จ
362 2 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หลังเก่า อบต.บ้านโพน อ.โพนนาแก้ว น.ส.จิตรลดา โคนสักขวา
363 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.อินทุอร งอยภูธร
364 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.สันทนา จันทะรี
365 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ไพลิน เคะนะอ่อน
366 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.นภาลัย งอยภูธร
367 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ศศินา ดาโอภา
368 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.จารุวรรณ งอยภูธร
369 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายนิวัตน์ งันลาโสม
370 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ธิดารัตน์ แป่มจำนัก
371 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายอัสนี วาดเมือง
372 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายชินพัฒน์ เต้าป้อม
373 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ธิรารัก อุระแสง
374 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นางแสงพิบูรณ์ วาดเมือง
375 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.วาสนา เภาโพธิ์
376 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.วชิราภรณ์ ชวดกลางลา
377 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.จิตรลดา งันลาโสม
378 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายทศพล มังลา
379 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ประภัสสร มุงคุณ
380 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.จันทร์จิรา แก้ววิหาร
381 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ฉันทนา อยู่กลัด
382 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายลิตณรงค์ เจริญพร
383 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นายวีรวัฒน์ งอยปัดพันธ์
384 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นางจิตสุดา ศรีสังข์
385 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.ลำดวน ดวงศรี
386 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย น.ส.จินตนา งันลาโสม
387 20 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่บ้านเต่างอยใต้ ต.เต่างอย อ.เต่างอย นางวิลัยรัตน์ เสียงเย็น
388 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ชาญยุทธ ใยสวัสดิ์
389 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.บัวเครือ ลือเรื่อง
390 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายวรเพชร หาเวลี
391 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.อมรวรรณ ศิริฟอง
392 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.สุพัฒน์ มุงคุณ
393 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กฤษณา วงษ์สีดา
394 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางรุ่งนภา ดงภูยาว
395 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางคันตี ลาสะแดง
396 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางพัฒทยา กุลสอนนาน
397 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายธนพล ดงจำปา
398 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กมลชนก งอยแพง
399 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ลักขณา ดงจำปา
400 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วรรณนิษา วงศ์อินทร์อยู่
401 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.มะลิดา คนงาม
402 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ดารา ศรีทิน
403 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายราเชนทร์ วงศ์เตชะ
404 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายนัฐพงษ์ งอยแพง
405 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.สุวนันท์ ฮวดกันทะ
406 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ภัควดี ดากาวงค์
407 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.จิรกานต์ กุลสอนนาน
408 21 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายปฎิภาณ งอยจันศรี
409 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางขวัญตา ดงภูยาว
410 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.เกวลิน บาลวงค์ษา
411 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กรกนก มุงคุณ
412 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.สุวันนา บาลวงค์ษา
413 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายพิชชากร แสบงบาล
414 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วราภรณ์ วงษ์หาทัพ
415 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วันนิภา ลีสอนตะ
416 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ใบเฟิร์น บาลวงค์ษา
417 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วันเพ็ญ พันกระโทก
418 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.สุนิสา บาลวงค์ษา
419 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.นุศรา มุงคุณ
420 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางปิยะวรรณ หาเวลี
421 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายสมทรง พิชัยคำ
422 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.พิศมัย แผงนาวิน
423 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางปลอย แผงนาวิน
424 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางประยอม วิสิงเศษ
425 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายสุทัศสรณ์ แผงนาวิน
426 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางยุ่น ศรีเพียชัย
427 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.จันทร์เพ็ญ วงศ์ศรีดา
428 22 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายพันมะหา ลาดำ
429 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางพรนิภา พรหมโคตร
430 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายสมชัย พาชอบ
431 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.แม้นมาศ พิมพ์ภูคำ
432 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ศิธร อ่อนจงไกร
433 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางพรพิศ วงศ์เตชะ
434 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ชัยยะบาล บาลวงศ์ษา
435 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วิมลรัตน์ ชัยมงคล
436 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.น้ำฝน ดากาวงค์
437 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.อทิตยา แจ่มแจ้ง
438 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วนิดา เฉิดรักษา
439 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.พิชามนตร์ รัตนวรรณ์
440 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางดวงพร คำชมภู
441 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ฉัตรทริกา คำชมภู
442 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ลินดา ใยสวัสดิ์
443 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วิชุดา วงศ์เตชะ
444 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.นุชรา ศรีบุญเรือง
445 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.สุนิสา มุงคุณ
446 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ญาณิศา พรหมโคตร
447 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ณัฐฐา พะโคนิราช
448 23 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางลำไพ พะโคนิราช
449 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.อัฒชาวดี งอยภูธร
450 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางพยอม ศรีวิไล
451 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางกาญจนา วงศ์เตชะ
452 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กนกพร อ่อนจงไกร
453 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางมาลา หาดทวายการ
454 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางแฮม วงค์เตชะ
455 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.พัทยา ศรีทิน
456 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.บุสบา บรรทมจิตร
457 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายพิเชต วงศ์เตชะ
458 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายอุทิศ พิมพ์ภูคำ
459 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายประสาน แสนดี
460 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ลมโชย ม่อมพะเนาว์
461 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ประคุณ ลีลาลาด
462 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.เอมวิกา อาจจำนงค์
463 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ธัญชนก อุปพงษ์
464 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางน้ำทิพย์ ไตรธิเลน
465 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายประวาล เดชพันนา
466 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางสมสว่าง ขาวมะเริง
467 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วิภารัตน์ พรหมโคตร
468 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายสมทบ วงศ์เตชะ
469 24 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางเรไล ปิ่นสูน
470 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กัญญารัตน์ นีลานาด
471 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.อรัญญา ลีทนทา
472 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.นิรัญญา ลีทนทา
473 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.พัชราภา ชวดกลางลา
474 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางพรรณธิพา ม่อมพะเนาว์
475 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางสีวิวัน วงศ์เตชะ
476 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางบรรทม ลาดโพธิ์ทาย
477 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.วันวิสาข์ หาดทวายกาญจน์
478 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางเรณู ขันบรรจง
479 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายณัฐนนท์ ดงภูยาว
480 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.อนุชชิดา ขันทีท้าว
481 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.ชลธิยา ดากาวงศ์
482 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายขวัญใจ ขันบรรจง
483 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายอนุชาติ ขันบรรจง
484 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.กนกวรรณ วงศ์เตชะ
485 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.เพ็ญพญา ลาดโพธิ์ทาย
486 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.บุญจันทร์ จักรพิมพ์
487 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นายศัตราวุธ คำใบ
488 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง น.ส.นภาพร อ่อนจงไกร
489 25 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมือง นางวราภรณ์ ขันทีท้าว
490 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.แสงอรุณ หนูนิล
491 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นายพิพัฒน์ สังข์อุดม
492 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ชมภูนุช พรมหาคำ
493 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.พนาวัน ขาวประภา
494 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปัทมา กุหนะ
495 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นางมะลิ แผนสิงห์
496 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปิยะดา อ่อนชาติ
497 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.จันทร์จิรา เจริญคร
498 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นายณรงค์ศักดิ์ แก้วคำแจ้ง
499 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.วัลยา กุหนะ
500 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.พวงทอง สดทรงศิลป์
501 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ยุวดี นามประภา
502 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ตรียรัตน์ เพียตัวผู้
503 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.รุ่งอรุณ แสงพรมชารี
504 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว นายทองปน ตาต้อง
505 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.อัญสุลี เพียตัวผู้
506 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.นุสบา ขันบรรจง
507 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.นันทพร คำพะโคตร
508 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.อมรกานต์ นามมนตรี
509 26 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกลางใหม่ ม.10 ต.นาแก้ว อ.โพนนาแก้ว น.ส.ศรีวิไล ศรีมงคล
510 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.รุ่งฤดี อวนชนะ
511 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อัญชิสา บุหรี่
512 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางชบาไพร อินธิบาล
513 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.วรรณพร ภู่เกลี๊ยะ
514 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ภาณิกา ไชยศรีหา
515 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.เสาวลักษณ์ อาแพงพันธ์
516 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.แพรวเพชร นามราช
517 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมควร พิมโคตร
518 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางข่อย แสนทัน
519 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางถวิล บุตรประสาร
520 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.จารนัย ไชยพรม
521 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางลัดดาวัลย์ ราชไรกิจ
522 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางถวิล อินธิบาล
523 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางบุญมี นุชดี
524 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นันธิดา โอระนันท์
525 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมัย ชมภูหลง
526 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวชิราภรณ์ อวนชนะ
527 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวารี อินทรสิทธิ์
528 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ณัฐญา ชนะจันทร์
529 27 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.มณีรัตน์ ไชยศรีหา
530 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ทิพปภา อุปคำ
531 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางบรรจง อุ่มภูธร
532 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สาคร ขนุน
533 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ขวัญดาว ห้องแซง
534 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.บรรทุ ขนุน
535 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.หวานใจ คำธิศรี
536 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ดวงใจ เพียสา
537 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ขนิษฐา แสนเมือง
538 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ไพวรรณ ลาดโพธิ์
539 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นันทา จันชะล้ำ
540 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.รัศมี แสนเมือง
541 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางหนูพิศ แสนเพียง
542 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสีใคร ยมบุญ
543 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อังสุมา วงค์ฝ่ายแดง
544 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สมอน ศรีฤทธิ์
545 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นงคราญ นามศิลป์
546 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สุคนธ์ทิพย์ เจริญคร
547 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ผ่องศรี พงษ์พันธ์
548 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ปริชาติ พรมศรี
549 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางคำ เจริญตา
550 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อารียา สอนพิมพ์
551 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายตะวัน เสนาชัย
552 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.จริญญา ทุมแสง
553 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.แสงเดือน สอนพิมพ์
554 28 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อรอุมา ลุผานา
555 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางนิตดา ชาภูคำ
556 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นายสังคม นาคบุตรศรี
557 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นายพุทธรักษ์ นินทะราช
558 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางเตียน ลาวงศ์เกิด
559 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.ประนอม แสงพรหม
560 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางสาคร พิชัยคำ
561 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางคำเผียน จิปอมจา
562 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางสมรส งอยจันทร์ศรี
563 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.จันทร์เพ็ง ศรีทิน
564 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.สงกรานต์ จันตะเสน
565 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.ขนิษฐา มีไกรราช
566 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.ศศิพร วงศ์อินทร์อยู่
567 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นายอนุชิต มุงคุณ
568 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.รัชดา ศรีทิน
569 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย น.ส.วราภรณ์ ยะพลหา
570 29 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย นางเถียร ทิพจร
571 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายคณนาถ คงธรรม
572 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.เหลือ ดวงปากดี
573 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.มุนจิตตรา ดงภูยาว
574 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางนิตยา ลีลาไชย
575 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางดรุณี แพงศรี
576 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสายสุณี เวียงอินทร์
577 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ประกาย วงค์ละคร
578 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สุพาพร เพียรภายลุน
579 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.บัวพันธ์ เพ็ชรอำไพ
580 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นุชนาถ อินทร์จันทร์
581 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.เสมียน อุปพงษ์
582 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางโสภณ สังข์ทรัพย์
583 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสมศรี หานคำภา
584 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางผ่องศรี วดีศิริศักดิ์
585 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางบุญศรี นิละเคน
586 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.รินทอง รัตนะวงค์
587 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางดวงพร ต่ายเนาว์ดง
588 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สุภัสสร คำชมภู
589 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.วิไลพร สิงห์โสดา
590 3 11 มิถุนายน 2561 13 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นภัสสร ไตรยขันธ์
591 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นายสรทัศน์ วงค์ประชา
592 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.ลัดดาวัลย์ แกะทาคำ
593 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.แพรพรรณ วิดีสา
594 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.เปมิกา ทาสีภู
595 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นายพีระพงษ์ การชาคำ
596 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางประเทียน บุญเฮ้า
597 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.เดือนเพ็ญ ดงภูยาว
598 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางนิภาพร สุวรรณนิคม
599 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางคารมย์ จีอุ่นงอย
600 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.นิตยา ประชา
601 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.อารยา อ่อนจงไกร
602 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางรัดดา ตรีเพชร
603 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.บัณฑิตา ทวายตาคำ
604 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางปราณี ทาสีภู
605 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางตรึงจิตต์ นามวิชา
606 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นางสมบูรณ์ ปัญญาไสย
607 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.ภารณี ศรีทิน
608 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.สุทธิดา วงศ์ศิลา
609 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.อังคณา ไชยบุญ
610 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.อรณี แสนเกตุ
611 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.มะลิวัลย์ ดากาวงค์
612 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.สิริกรานต์ สอนปัญญา
613 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นายกิตติชัย มานันที
614 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย นายสุชาติ อังมีพิษ
615 30 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบึงทวาย ต.บึงทวาย อ.เต่างอย น.ส.วรรณระดา เงินนาม
616 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.อำไพร มอมุงคุณ
617 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.รุ่งนภา พรมดม
618 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ทัศน์วรรณ พรมดม
619 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปิญาภา มูลทองสุข
620 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ฐิตาภา แก้วกาญจน์
621 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.รัชนีย์ ปุ่งคำน้อย
622 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว นางบุญไทย ภูแถวเชือก
623 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.นิภา คำไพ
624 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ยุพดี โพยพา
625 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.จุฑาทิพย์ พานบรรเจิด
626 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว นายวิไล แดงสวัสดิ์
627 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.เยาวลักษณ์ วงศ์กาฬสินธุ์
628 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว นายชนเดช นานาวัน
629 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.อารียา นามละคร
630 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.วรรญา ดาบสมเด็จ
631 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.จีระนัน แสนปากดี
632 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.กัลยา บุญถม
633 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ณัฐชา ดวงเคน
634 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.สุทธิดา เทบำรุง
635 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว นางอำพา สุวรรณศรี
636 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ปนัดดา อินธิแสง
637 31 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ เทศบาลตำบลบ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว น.ส.ชฎาพร ดาบพลหาร
638 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.พนิดา กางทอง
639 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.กิริยา ทิพย์วงษา
640 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายภูริวิทย์ จันทร์มาลา
641 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.เอมวิกา มาตราช
642 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.สุพรรณี ตันตะสุทธิ์
643 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายนัฐพงษ์ มาตราช
644 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายทศพร เรืองสวัสดิ์
645 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายสันติภาพ สีแดง
646 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.จริญญา ก้อนแพง
647 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางอรสา ธิวะโต
648 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.ธิดาเทพ ผาอินทร์
649 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.ธิดารัตน์ มาตราช
650 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.วิจิตรา ธิวะโต
651 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.วิไลลักษณ์ ธิวะโต
652 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.สุรีรัตน์ โทวะดี
653 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายฤทธิชัย ก้อนแพง
654 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.นฤมล ฟองอ่อน
655 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.นันทา มาตราช
656 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายนัฐพงษ์ ประไว
657 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.สุพัตรา คุณเชื่อง
658 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.จารุวรรณ์ คะสีทอง
659 32 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ณ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.พิสมัย จำรักษา
660 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นายวิชชา อ่อนโยน
661 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.บุปผา จงมีสัตย์
662 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางดวงฤทัย สุดสง่า
663 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.นฤมล ศิริมานพ
664 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางสมศรี ยินดี
665 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางลดาวัลย์ คำจันทร์
666 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นายธีระวัฒน์ ถามูลเลด
667 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางเกษร จามะลา
668 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.กาญจนา บุราญรมย์
669 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.พิดสมัย ร่วมรักษ์
670 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.เตือนใจ ต่อนสุรา
671 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.จุฬาทิพย์ แสงดี
672 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นายทองเพ็ชร ไชยฤาชา
673 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางเรียมศักดิ์ ปัญญาวัน
674 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.โสริยา สุโพเพียง
675 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางสุมาลี ปวงสุข
676 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.เหรียญทอง ศรีจันทร์
677 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางอรัญญา จันทรเสนา
678 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน นางศุราภรณ์ ธิโสภา
679 34 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.สุทิน ลีนาลาศ
680 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางรุ้ง โพธิ์ศรี
681 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นายวีระพล อินทร์ภูวงษ์
682 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.วิชชุดา อรรัฐเสถียร
683 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางอนุสรณ์ คนว่อง
684 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.วิจิตรา มะณี
685 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางทองจันทร์ สมบัติทา
686 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.ธัญชนก สีลาโพธิ์
687 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางถาวร น้อยหว้า
688 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.ประยงค์ สุริยเดช
689 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางพันธ์ สิมะตา
690 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.ณัฐวรรณ บริสุทธิ์
691 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางสุบัน อนันตภูมิ
692 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางคำเงิน วงษ์จักตา
693 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน น.ส.รัศมี ผ่านแสนเสาร์
694 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางทองวัลย์ แสงรวม
695 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางอินทร์ โสภาดี
696 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางหนูพิน จันทะหอม
697 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางสวาท พรมบุตร
698 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางเบญจพร เกตุฤทธิ์
699 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางบังอร ดาสีวังปา
700 35 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมวัดบงเหนือ ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน นางวาสนา วิลคินสัน
701 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.รัฐนันท์ มะณีกัน
702 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางพรสวรรค์ หมู่ทอง
703 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.นภาพร แสงใสแก้ว
704 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายพงษ์ศักดิ์ ม่วงผุย
705 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.ลัดดา จิตจำศรี
706 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางบุญโฮม เภาวนะ
707 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.อรวรา พาอ้ม
708 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางนวน มูนศรีนวน
709 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายณรงค์ศักดิ์ พิมพ์ชัยน้อย
710 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางมาลา มูนศรีนวน
711 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.ลัดดา แวงวรรณ
712 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางวนิดา พิมพ์ชัยน้อย
713 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางกมลชนก นาไชย
714 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นายประชา แก้วน้ำคำ
715 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางบุญ เมืองระรื่น
716 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.จารุวรรณ สุวรรณคำ
717 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.มยุรา ชินวงษ์
718 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.นริสรา คณิตสาร
719 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร น.ส.เมทิตา ม่วงผุย
720 36 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.บ้านต้าย ต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร นางสุพัก วงค์กระต่าย
721 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางสงวน มีสูรย์
722 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางนาตยา ธัญญเจริญ
723 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางนิด สารีรัตน์
724 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางนวลจันทร์ กาชัย
725 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.วิลาวัลย์ เกตุวัตร
726 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.อ้อยทิพย์ แว้นแคว้น
727 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางสุเทพ จันทร์ลาพา
728 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.ดวงเดือน ต่อนสุรา
729 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางเฉลิม จันทอง
730 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.พิกุล เจริญศรี
731 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางสุนทร สุนารักษ์
732 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นายทองพูน วารินทร์
733 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.เชพ สียง
734 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางสวาท ยันตะพันธ์
735 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางหนูพร พลหาญ
736 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางประจล รุ่งโรจน์
737 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางสมัย รักษาแก้ว
738 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นายสุบิน ยันตะพันธ์
739 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.จันทิมา กัมพวงค์
740 37 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางละมัย ธุรารัตน์
741 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางทอน ช่างสอน
742 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน น.ส.อุทัย วงค์สมบัติ
743 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางวิเชียร สุวรรณเขต
744 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางบุญศรี อัมกุล
745 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางสุพรรณี ไกยะสวน
746 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางหนูเจียง บุราณสาร
747 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางหนูเจียม สมสา
748 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นายไพศาล มีวัฒนสม
749 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางทองสี คำคุณคำ
750 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางนิตยา เหิมหอม
751 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นายคำสาย ศรีธรรมมา
752 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน น.ส.บุญรัก มิกราช
753 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นายอำนาจ สว่างภพ
754 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางตาล ธะณะคุณ
755 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางจันทร์แรม มะลัย
756 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน น.ส.จิตรา ราชพลี
757 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางปรียาภรณ์ ชื่นค้า
758 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางรวิจันทร์ วงศ์เพ็ญ
759 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางเสถียร พิมดัง
760 38 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.ตำบลสว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน นางประนอม เขียวดวงดี
761 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.อรปรียา ประเคนกระชา
762 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นายปลอดภัย ธงศรี
763 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.บุญมา พรมสอน
764 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.ประกาย สายยาพัด
765 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นายชายชาญ โดยเคน
766 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.นิตยา ราชโส
767 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.สุภาณี อ่อนละมุล
768 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.ขันทอง บุญมา
769 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.ธาริณี คงศาตรา
770 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางนุชนาด มิกทา
771 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางจำเนียร สินค้า
772 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางพิกุล วาจารัตน์
773 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางสุนา แสนแก้ว
774 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางบุญถม สุวรรณเพชร
775 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน นางไพวรรณ ล้านน้อย
776 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.หนูปาน นันตะสูตร
777 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.ดวงตา ปาสะกิจ
778 39 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลโคกศรี อ.สว่างแดนดิน น.ส.ธิดาทิพย์ ใสแสง
779 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.ละออ ไชยชาลี
780 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางมารศรี ศรีโพธิ์
781 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นายมณเฑียร ยุวชาติ
782 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.ช่อบุปผา โพสาวัง
783 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางกงวา อุปพงษ์
784 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นายอิทธิพล สิทธิพงษ์
785 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางบังอร ควรรู้ดี
786 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.พิจิตรา อัศพิมพ์
787 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางชมเกี้ยง ติสี
788 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางถนอม สิมเพ็ง
789 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.พัณณ์ชิตา เขินพลกรัง
790 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางสุมาลี บุพศิริ
791 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางทัศวรรณ เตชมหาศรานนท์
792 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางใคร วะริปัญโญ
793 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นางอุทร ศรีดี
794 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.เพ็ญพักตร์ ทับจันทร์
795 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.เรืองศรี เสนาชัย
796 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นายโชคอนันต์ งิ้วฝ้าย
797 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ นายธราธร เกษตรเวทิน
798 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.ทองใส สระกาง
799 4 12 มิถุนายน 2561 14 มิถุนายน 2561 ผ่าน อาคารฝึกอบรม เอคเซลเลนท์ เซ็นเตอร์ น.ส.ดวงดาว ธนะศรีรังกูล
800 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางมงคล พลอยมุกดา
801 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ณัฐริณีย์ เพชรดำรงกร
802 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางมุกดา ไชยาโส
803 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางชลดา คำเลิศ
804 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.วัชรีย์พร อนนทสีหา
805 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางราตรี ประชุมชัย
806 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางทิพย์ โตมี
807 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายสมุทร สนอุดม
808 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายมนตรี พรหมสาขา ณ สกลนคร
809 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.บังอร พรหมสาขา ณ สกลนคร
810 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางพิสมัย พรหมพินิจ
811 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายบุญมี บุญพึ่งธรรม
812 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางจรินทร์ทิพย์ บัวรอด
813 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายสุดเขต สุวรรณปากแพรก
814 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายพลวัฒน์ นันตะสุข
815 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ลลิตา เชิดชู
816 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.รวิวรรณ สาวิสัย
817 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางกนกวรรณ จันทรัตน์
818 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.สุภิดา นนทะโคตร
819 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางพลอยรุ่ง นิติธรรกุล
820 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางเพชรินทร์ จันสีนะ
821 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายภีมพันธ์ จันทรัตน์
822 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายภูวกร เวียงดอนก่อ
823 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางมุกดา เอกนาม
824 40 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.กัลยาณี ตาหมื่น
825 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.สาวิตรี ขันติยู
826 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.ทิพวัลย์ ธรรมพิทักษ์
827 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางดาวัล พรมสิทธิ์
828 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.เปรมปรีดา สามารถ
829 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางบังอร สีแล
830 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางฤดี เรืองสวัสดิ์
831 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.ประสมสุข จำเริญควร
832 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายกฤษณะ เหลาแตว
833 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.มินตรา เหลาแตว
834 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.สุภาพร สุจริต
835 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.รัตนา โทวะดี
836 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.กัลยา บุญสุข
837 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางคำกอง มาตราช
838 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางสมศรี ต้นเชื้อ
839 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.จันทร์เพ็ญ มาตราช
840 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.นิตติญา มาตราช
841 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม น.ส.พนิดา มาตราช
842 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นายจิรพันธ์ มาตราช
843 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางวันทนี สุวรรณ
844 41 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ดูแลคนพิการ ต.วังยาง อ.พรรณานิคม นางอุดร พรมทอง
845 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางละม้วย เหมวา
846 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ชนณิชา ศรีนาค
847 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.กาหลง ชมเจริญ
848 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ปรารถนา นนท์ไพวัลย์
849 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.เบญจมาศ โคโตศรี
850 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.วิจิตรา ชื่นพันธ์
851 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.สุนิษา ปะวะโก
852 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสวรส แซ่เจียง
853 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นาฎลดา ดาสุภีร์
854 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นิอร บุตรจันทร์
855 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.สุพัตรา เกวใจ
856 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.กุลธิภา หวังปรุงกลาง
857 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางบุญรัตน์ โคตรธรรม
858 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นารินทร์ ตีคะ
859 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางอัญชนา ศรีคำดอน
860 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นิภาภรณ์ บุตรศรี
861 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางวิเศษ โก๊ะเค้า
862 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางอุไลวัลย์ หารดา
863 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ลัดดา วนจันทร์โม
864 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางประภาส พิมสมแดง
865 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางพรทิพย์ กุลลินพล
866 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ลำไย สีดาแก้ว
867 42 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสะอาด คำสงค์
868 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางประสาร นามมณฑา
869 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางวันวิสา จักร์เสน
870 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางอินเขียน โถประคำ
871 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.อมรรัตน์ ตู้จำรูญ
872 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.จุฬารัตน์ มีไกลลาด
873 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.รัชนก พลวิชัย
874 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ศรัญญา อ่อนก้อน
875 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.วิไลลักษณ์ ชาชุมวงศ์
876 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นายประดิษฐ์ ศรีนารัตน์
877 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.อมรสิน จูมศรีสิงห์
878 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นวลอนงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
879 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสมปอง กุลลินพล
880 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสนิด นามเพ็ง
881 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางคำมุ่ง เกวใจ
882 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสมนึก พรหมสาขา ณ สกลนคร
883 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางจินตนา ทาวะลุน
884 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางถวิล คำสงค์
885 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.อรรัตน์ ทัศคร
886 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.วันเพ็ญ ทัศคร
887 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.สุขุมาลย์ ปุ่งคำน้อย
888 43 27 กรกฎาคม 2561 29 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ทัศนีย์ เกวใจ
889 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.ดาวเรือง ตุ้มคำอู่
890 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางประภาภรณ์ ทองสามูล
891 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.วราภรณ์ สุพร
892 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.พวงมะไล ภัคตะชัย
893 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.อังศณา อุ่นวิเศษ
894 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.หทัยทิพย์ มะธิมา
895 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.ผกาวรรณ แก้ววงศ์ษา
896 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.นิรัชฎา ปัตพี
897 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.กาญจนา ตุ้มคำอู่
898 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.พรกนก สิงห์ชัย
899 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.ภัทราชัย พิมพาชัย
900 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.พรไพรินทร์ สุนนท์
901 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางจันหอม ลครไชย
902 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางประนมไพร ผลาโชติ
903 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางอัชรา หลักทอง
904 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางประกรณ์ ปากดีสี
905 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.วิชิต พรหมพินิจ
906 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.สังวาลย์ อดทน
907 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางนิตยา บุตรพรม
908 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางลำเนา โคตรสิมมา
909 44 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.บุญธาร ฝ่ายระสาน
910 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายบุญช่วย เติมศรี
911 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายสุภาพ ทวีคูณ
912 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.ขจรจิต พรมทา
913 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางสำรวย พรมผัน
914 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.คำเพียน สิงห์ใหญ่
915 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางสมปอง ศรีถาพร
916 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.ประนิมพันธ์ ทองจันทา
917 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางสมถวิล จันทร์มีแก้ว
918 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.สิริมา อัตสาร
919 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางประน้อม สีจุมพล
920 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางณิชนันทน์ คำเกษ
921 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางวิลาพร ท่อนจันทร์
922 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางจำเนียร ท่อนจันทร์
923 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายอุดม เฉลิมพงค์
924 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายกุมภา พรมผัน
925 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางศรีใคร ลาวิลาศ
926 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางรุ่งฤดี สอนสา
927 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายนรงค์ ทับทิมทอง
928 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางศรีจันทร์ สุวรรณไสย
929 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางวิกรานต์ดา หม่องตรี
930 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นางคูณธรรม คุณละ
931 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.สดศรี หาดี
932 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส นายคงฤทธิ์ เกษเพชร
933 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.รัชนี ตะวงค์
934 45 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หมู่ 1 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส น.ส.พรพรรณ ตีทอง
935 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ลำพูน ดวงจันทร์
936 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.พิมพ์ใจ ทรงหาคำ
937 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อมรรัตน์ หน่ายสูงเนิน
938 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางลัดดาวัลย์ เมืองแพน
939 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางภักดี กิ่งโก้
940 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อรนุช พักแพง
941 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางพรพนา คะพันธ์
942 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางมยุรี มังกาย
943 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางสาคร ตระกูลมา
944 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายภคิน ตระกูลนฤสรณ์
945 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางหนูรินทร์ ทองสุก
946 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางดาราวรรณ ยงคำชา
947 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอาภรณ์ เกิดมุข
948 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางดำเนิน ประทุมศาลา
949 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.รสริน ผ่านละคร
950 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.รุ่งทิพย์ ผ่านละคร
951 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ประพัสษร ทองอันตัง
952 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.รินดา ผ่านละคร
953 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.เกศรา โพพาลิก
954 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายวีระพงษ์ บริบูรณ์
955 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อรจันทร์ สีสาวรรณ
956 46 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.สุมาลิน นาอุดม
957 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ลักขณา ศรีสุระ
958 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.จิตรา ยงคำชา
959 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ชมัยพร ยงบรรทม
960 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ศิริวรรณ เชียนพลแสน
961 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.เสาวลักษณ์ อุปพงค์
962 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางเบญจวรรณ นิยมชาติ
963 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ไพจิตร ตงคงนาม
964 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.กวินนา แดงลีท่า
965 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ปราณี อุปพงค์
966 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ภณิดา วรรณพรม
967 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ดวงใจ ยงบรรทม
968 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.นงคลักษณ์ แร่ถ่าย
969 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.หนูพันธ์ แร่ถ่าย
970 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางวิรัตน์ วงค์นางาม
971 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางมุลเทียน มือกุศล
972 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อาภร ศรีครชุม
973 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางณัฐชา กุลวงศ์
974 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางไพรัก คำพุทธ
975 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.พิสมัย ทิพจร
976 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อรพิน มือกุศล
977 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางพรอนงค์ ตระกูลมา
978 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางทัศณี ตรงกงนาม
979 47 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางมะยุลา สีสาวรรณ
980 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางพิกุลพร วงค์อินอยู่
981 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางเข็มทอง อินธิจักร์
982 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางสุพิชญา คำคูณเมือง
983 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.สุวนันท์ ดวงศรี
984 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.สะใบพร แก้วกลม
985 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.ทิวาพร ตันมาก
986 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.เพ็ญศรี มูลบุตร
987 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.อุไรรัตน์ แผนลี
988 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.รัชนี มูลบุตร
989 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.วัลภา แก้วสุทอ
990 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางอริษราพร วันชา
991 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.นภาพร บุตรวัง
992 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางหนูแดง พรมทอง
993 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางภัทยา อุปไชย
994 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.รัชนีกร กลมเกลี้ยง
995 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางบุญโฮม สุริยะไชย
996 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางนงลักษณ์ นาคพลกลาง
997 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.ทองหลาง พลเยี่ยม
998 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางสมพร ยมภูมี
999 48 25 กรกฎาคม 2561 27 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางจำปี โสภา
1000 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางขวัญใจ ชินศรี
1001 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางบุญเฮียง ศรีละพล
1002 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางพวงพันธ์ ดาน้ำคำ
1003 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางบรรดล มูลนารา
1004 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.คำดี อินรีย์
1005 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางทองดี สุระวิชัย
1006 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางศิริกร ขุนศิริ
1007 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางหอมจันทร์ แสนประเสริฐ
1008 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางปัญญา ตันลา
1009 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางบังอร อ่วมสกุล
1010 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางกาวร วงค์ศรียา
1011 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.สมฤดี อารีเอื้อ
1012 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางเยาวมาลย์ สิทธิวงศ์
1013 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางฉวีวรรณ ทองขาว
1014 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางสมานใจ สาวะบุญ
1015 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นางศศิธร เสียงล้ำ
1016 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.ปัทมา ราชปึ
1017 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.เจนนิสา คุณมี
1018 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร นายรัฐพล บุญประกอบ
1019 49 28 กรกฎาคม 2561 30 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร น.ส.จริยา โคตรขำ
1020 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อัญทกา ยุบลชิต
1021 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางดวงเดือน จอมทอง
1022 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเกษร ทองโกด
1023 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเยาวลักษ์ ไชยงาม
1024 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวงค์ษา ไชยปากดี
1025 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางนิรวรรณ หลาบเหมทุม
1026 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางไพศาล เถิงพะวงษ์
1027 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุระชัย วงค์สีดา
1028 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเตือนใจ พรมปากดี
1029 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางกองทรัพย์ พงษ์จันโอ
1030 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สายฝน ลิสัย
1031 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.วิรัตน์ ถาระสา
1032 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นพวรรณ รัตนะวงค์
1033 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.แหลมภูพาน รัตนะวงค์
1034 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นคร อาญาสูญ
1035 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางบัวศรี จิตพิไล
1036 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.รุ่งทิวา ดอนปามี
1037 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.บังอร ใยสวัสดิ์
1038 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ศิริรัตน์ สายพิมพ์
1039 5 14 มิถุนายน 2561 16 มิถุนายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ชุติมา วงศ์สีดา
1040 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ปรียาภรณ์ บุญมานะ
1041 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ลัดดาวรรณ อุปรีย์
1042 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.วนิดา เล็กอ่อน
1043 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อมรรัตน์ รัตนโกเศศ
1044 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางกระทอน สิงห์ทองชัย
1045 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.วนิดา โคนพันธ์
1046 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.เจติยา สิงห์วันคำ
1047 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ณัฎฐ์นารี คำทองไชย
1048 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อรอุมา จันอรรคคะ
1049 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายปรีชา เหลาพรม
1050 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางจิตลัดดา เครือแวงมน
1051 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายจิติพงษ์ วงษ์คำ
1052 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางยวน สุขเกิด
1053 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.หอมจันทร์ พันธ์ชา
1054 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางมลทา โคนพันธ์
1055 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอรพิน เสริมแก้ว
1056 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายภัทรดล มาระศรี
1057 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ทองเลี้ยน กันหารัตน์
1058 50 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองลาด ต.หนองลาด อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.นันทิภัคค์ บุญมานะ
1059 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.กนกอร ลุนงามหาร
1060 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ไมตรี จันทรังษี
1061 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ปรีญารัตน์ พิมพ์มีลาย
1062 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ชนาภา โบกคำ
1063 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ถม พรมลา
1064 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.รวีวรรณ ชาปากดี
1065 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.สายทิพย์ จันทะมาตย์
1066 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.จิตติมา ลาลุน
1067 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ทัศนีย์ สุวรรณฤทธิ์
1068 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.วรรณวิลัย ตุดตะเวช
1069 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.นิตยา วงค์บาตร์
1070 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางวารี มิยะพันธ์
1071 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ฉวีวรรณ จันทรังษี
1072 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางรจนา ศรีภูมิ
1073 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อ้อม โจนลายดา
1074 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.กรรณิการ์ วงค์เจริญ
1075 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางทองศรี เพียลาดไหล
1076 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางพัฒนา ลาลุน
1077 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางพัชรี จันทรังษี
1078 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ปราณี โจนลายดา
1079 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ถนอม มิตรอารักษ์
1080 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ดาวรุ่ง พิมพ์ลุน
1081 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางสุชาดา พลเดชา
1082 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.เปรมสุดา จันทรามี
1083 51 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ประพันธ์ จันทร์ดา
1084 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางสำลี พรมภา
1085 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายพัฒนา ใยพันธ์
1086 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางดารุณี สุวรรณไตรย์
1087 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายบุญชู ระดาใส
1088 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางชัยชนะ คำแพงมัก
1089 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางศรีทอง วงศ์เตชะ
1090 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายธนัท อุทรัง
1091 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอรทัย พรหมโคตร
1092 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ละชา วันนาพ่อ
1093 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายทัศพล หาแก่น
1094 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายจักรกฤษ ไกรโรจนาพัฒน์
1095 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ทิพวรรณ พิมพ์ภูคำ
1096 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายเอกสัน ศรีสุข
1097 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายยศพล ทาสิงห์
1098 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายศตวรรษ รัตนะ
1099 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ประทุมวัน ลีทนทา
1100 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ลินดา บาลวงศา
1101 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.สุดาลักษณ์ แสนสุริวงค์
1102 52 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางปราณีวรรณ จูมสีสิงห์
1103 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายยุทธพิชัย ลีสอนตะ
1104 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.จิรายุ ม่อมพะเนาว์
1105 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ท่อน อ่อนจงไกร
1106 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ไทยวิรัตน์ ลาแสดง
1107 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางอุไรวรรณ คำสิงห์
1108 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางนิตยา ลอดเลือด
1109 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ฐิติรัตน์ กลิ่นอบเชย
1110 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.อุมาพร วงศ์ศรีชา
1111 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.รัชนี นารถชมสา
1112 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายอัคถิชัย ลอดเลือด
1113 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายคุณากร ลีสอนตะ
1114 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางวิเชียร คุณปัญญา
1115 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.พรชัย วงศ์สีดา
1116 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.ภัก ใยสวัสดิ์
1117 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายเคล็ดชรา วงค์สีดา
1118 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางแก้วตา ทาศรีภู
1119 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.วาสนา อ่อนจงไกร
1120 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางเย็น แสงโยธา
1121 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นายกริชเกล้า ฤทธิ์สยอง
1122 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางณรงค์ ลีลาแต้ม
1123 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางใจสวรรค์ หอมจันทร์
1124 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร น.ส.บุญโลม มุงคุณ
1125 53 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร นางสมร นาลาดทา
1126 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางสมาน อินทรพาณิช
1127 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายวัฒนา นาลาดทา
1128 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.สุพรรณิกา ศรีธิราช
1129 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.อั้ว ศรีสิงห์
1130 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางกุหลาบ นาลาดทา
1131 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ปาจรีย์ ดวงกุลสา
1132 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางพงษ์ศรี จิตราช
1133 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายพรศักดิ์ นามตาแสง
1134 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ปลาทอง กุลเจริญ
1135 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายชูเกียรติ รมราศรี
1136 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายธนวัฒน์ จิตราช
1137 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.กฤษฎา สีหะจิตต์
1138 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางไทยรัตน์ นาลาดทา
1139 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางปราณี ศรีเวียงสม
1140 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางเตียง เครือคำ
1141 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางดาวรรณ ไขประภาย
1142 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.วรรณิศา นาลาดทา
1143 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.เทียมแข แสนแพง
1144 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.โสมฤทัย สิทธิ์นะศรี
1145 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางบุญไทย อ่อนก้อน
1146 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางรัตนา นาลาดทา
1147 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ประภาชื่น แสนเมือง
1148 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ขนบภรณ์ สร้อยปลิว
1149 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.วัง หาแก่น
1150 54 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายประยงค์ จิตราช
1151 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายภานุวัฒน์ ลาดคำ
1152 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ปานทิพย์ ล้านแก้ว
1153 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.นิสา อินทร์เพ็ง
1154 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.จุฬารัตน์ รัตนะ
1155 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายนำโชค ทองเรื่อง
1156 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.บุญรัตน์ พรมพิลาด
1157 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ศิริมร ทองเรื่อง
1158 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายประเชิญ จันทาศรี
1159 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายสุรเดช แก้วสีสม
1160 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ไอรดา ฤทธิ์ศรีบุญ
1161 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายนิรันดร์ ไผ่ตาแก้ว
1162 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.รัตติยา พรมพิลาด
1163 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ประภาพร พรมพิลาด
1164 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางสุนิตา จันทาศรี
1165 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายประเสริฐ บุญเสริม
1166 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางละออง พรมพิลาด
1167 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.บรรทม อุตวงษา
1168 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางจันทร์พร น้อยเทพ
1169 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางสัณฑมาศ วิชาสูง
1170 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายธนา ไผ่ตาแก้ว
1171 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.สุพินดา จันทาศรี
1172 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายธีระศักดิ์ บุตรอำคา
1173 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายสรลักษณ์ ลาดคำ
1174 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.สุธรรมา ไขยไพวัน
1175 55 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.ชีวา ไผ่ตาแก้ว
1176 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางรัตนาพร น้อยคำยาง
1177 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายสุริยะ หาญมนตรี
1178 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.สาวิตรี จันทะหงษ์
1179 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางประสิทธิ์ ไขประภาย
1180 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.เจนจิรา ไขประภาย
1181 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางอรอินทร์ ไขประภาย
1182 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางวิไล วงศ์กาไสย
1183 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.รัตนาวดี นาสามลาด
1184 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.สิริรัตน์ ขันเพียแก้ว
1185 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางมันทนา ใยวังหน้า
1186 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายสมบัติ ปิยะนันท์
1187 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.บุญญารัตน์ ศิริฟอง
1188 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.บุญสิตา ศาสตร์ศิลป์
1189 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.จตุพร แปสันเทียะ
1190 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางวรรณพร วงศ์ศรีดา
1191 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นายโผน ไพจันทร์
1192 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร น.ส.แก้วตา ขันเพียแก้ว
1193 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางโอ หาญมนตรี
1194 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โนนหอม ต.โนนหอม อ.เมืองสกลนคร นางสมร อยู่หนู
1195 56 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561