BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางรานี จารุจิตร
2 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางบัวกัน ขันสัมฤทธิ์
3 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางแดง จันทพา
4 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อำนวย สมจิตร
5 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายคำใส สุตตะคาน
6 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สุกัญยา เนินทราย
7 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางประนอม แสงกล้า
8 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางพิกุล ศรีบุญคุณ
9 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางฉวีวรรณ ภูคำกอง
10 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางคำใบ นามแก้ว
11 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางบัวสอน ศรีบุญคุณ
12 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายถนอม แสงกล้า
13 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางเสาร์ เส้นเศษ
14 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสมัย ศรสำแดง
15 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายเด่นดวง คำสะอาด
16 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.จันทร์เพ็ญ วิเศษ
17 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางไพรวัลย์ วิเศษ
18 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ปนัดดา จันดารักษ์
19 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อำพร ขันสัมฤทธิ์
20 1 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(หลังที่2) หมู่11 ตำบลโคกนาโก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางทองยุ่น ขันเงิน
21 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร ศรีชมภู
22 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เกศรินทร์ ริมวุฒิ
23 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ศิลษร ศิริโสม
24 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นงนุช จันธะลา
25 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายรุ่งเรือง วงษ์ละคร
26 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.เพ็ญศรี วงษ์พิลา
27 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ปิยะนุช ประทุมชาติ
28 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.อารี คำหอม
29 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสมจันทร์ สุระเสน
30 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูกัน สมคำ
31 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูแดง โสมะตะนัย
32 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ราตรี ศรีชมภู
33 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุบรร ศรีชมภู
34 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสวา พิลาวุฒิ
35 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมัย ศรีชมภู
36 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเพ็ญนภา พิลาวุฒิ
37 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.มานิตา แก้วลี
38 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางทองอินทร์ นครราช
39 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางดนตรี วงษ์พิลา
40 10 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดบ้านดอนกลาง หมู่ที่4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูแพง ราชณุวงษ์
41 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางจงจิตต์ วิเศษแก้ว
42 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสงบ ทองประทุม
43 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายบำเพ็ญ อินทนาม
44 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.เสริม สุทธิสน
45 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.พรรณี ยาวะโนภาส
46 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางณัฐชา ปาทาน
47 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสมบูรณ์ โพธิแสน
48 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.สมพร ส่งศรี
49 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.นาง วิเศษแก้ว
50 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.สาวิตรี จำปารัตน์
51 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางทองจันทร์ แสงพันธ์
52 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสุนทร บุราณ
53 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.ปรียา บุราณ
54 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางสอาด ทองประทุม
55 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางประยูร เพชรไพร
56 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางบังอร โพธิ์ชัย
57 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางนงค์ศรี จันทสาร
58 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายณัฐพล แสงจันทร์
59 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางดวงใจ จันทพาล
60 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายจำเริญ ภูมิเรศสุนทร
61 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสดายุ แสงจันทร์
62 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายบุญจันทร์ ชอบธรรม
63 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางรักษ์ จิติพร
64 101 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.เพชรรัตน์ แสนวงษ์
65 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางหนูพิน ขายม
66 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางอมรา เวชกามา
67 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.ทองสา ศรีวิเศษ
68 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางทองปาน ผ่องใส
69 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสนอง พรหมบุตร
70 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางวิลัย เห็มรัตน์
71 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.วารุณี ขันทองคำ
72 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายนิพนธ์ ศรีโยธี
73 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางคำแปลง อุ่นเวียง
74 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางรำไพ อุตอามาตย์
75 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางทองดี สารีอาจ
76 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายโอ่ง ปัสสาวะเท
77 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางถาวร ผ่านเมือง
78 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางสุมาลี ไชยวิเศษ
79 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางอำนวย สรรพอาสา
80 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นางพัศดี โสมาบุตร
81 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร น.ส.เพ็ญศรี สารีอาจ
82 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายอาทิตย์ อุตอามาตย์
83 102 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอนาฬิกา อ.เมืองยโสธร นายสหพล มะริสาน
84 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นายธนวัตร รัตนทิพย์
85 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.ปิยะดา บุญสมยา
86 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.นิตยา เหียดขุนทด
87 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางจำเนียร เวฬุวนาธร
88 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นายสมร ดวงศรี
89 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางคำปอย นามพิมพ์
90 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางมณีดาว พลแก้ว
91 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นายประสิทธิ์ พันธ์เลิศ
92 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางสิริลักษณ์ วงศ์จันทร์
93 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางประจิตร ขันเงิน
94 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางชุติภา เวฬุวนาธร
95 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางสุจิตตรา บุญสมยา
96 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.สุภารัตน์ ขันเงิน
97 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.พรวิไล ไชยรักษ์
98 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.มารินทร์ มิ่งขวัญ
99 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.วิเชียร นางาม
100 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางคณิตย์ตา ไตรยสุทธิ์
101 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นางสมศรี พันธ์เลิศ
102 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นายจารุวัฒน์ ชูรัตน์
103 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร นายหนูเรียม ทองดวง
104 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.อจิรวดี พลชื่น
105 103 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาสะไมย์ ต.นาสะไมย์ อ.เมืองยโสธร น.ส.สุภาพร ชูรัตน์
106 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางเฉลียว หมายศรี
107 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.ประกาย บุตรช่วง
108 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.กาญจนา เหลาคำ
109 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.ลำใย วงษ์สุวรรณ
110 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.วารีนา ศรีวิเศษ
111 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.ญาราภรณ์ เสน่หา
112 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางสายสงวน เศรษฐนันท์
113 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นายอรุณ บุญปก
114 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางสมจิตร ทาระพัน
115 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางลำไพ เคยชิน
116 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางคูณ ทาระพันธ์
117 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางทวี สุดตา
118 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางราตรี โสมณวัฒน์
119 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.ดวงเดือน วงษ์สุวรรณ
120 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางบัวตอง วงษ์อุบล
121 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร นางชฎาพร ช่างทำ
122 104 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านน้ำคำน้อย ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร น.ส.ภวันนา บุญถูก
123 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางอ่อนจันทร์ วันธนา
124 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสุระสิน อินทนนท์
125 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางลำไพร ศรีวะโสภา
126 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสมใจ ศิริโสม
127 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสุภาพร ผันผ่อน
128 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.รุ่งธิวา วงศ์หงษ์
129 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสงวน จันทร์งาม
130 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสิงห์ แสนสุข
131 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสุวิทย์ บุญเพียง
132 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายมานิจ ศรีวิเศษ
133 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสอน นาคสุข
134 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายเมฆ วันธนา
135 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ แสนสุข
136 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางทิวา โฉมเรือง
137 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจิดาภา เหล่ามา
138 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เมย์วิยา บุญทรัพย์
139 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายพิชญทัฬห์ จันทร์แก้ว
140 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ฐิติมา พิมา
141 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายภูวนัย สายเมฆ
142 106 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ค้อเหนือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสิทธิไชย โพธิทอง
143 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจิดาภา สุวรรณเพชร
144 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายไมตรี แสงผล
145 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายศักดิ์ยนต์ เวชกามา
146 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เป็ด พรมพินิจ
147 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางคำทอง ทองธิสาร
148 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสมพงษ์ อยู่คง
149 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางบุญทัน ธรรมขันธ์
150 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางหนูนิตย์ มั่งคั่ง
151 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางบุญเลี้ยง พรหมปัจเวก
152 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายคำตา เกษมสุข
153 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางละมุน ไพรินทร์
154 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสุภาพ ทาทอง
155 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางละมุน เวชกามา
156 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายวรวุฒิ วันอุทัยศิริ
157 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายบุญทำ สำราญบำรุง
158 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายถนอม พรมณี
159 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายแหวน เศิกศิริ
160 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางแพง ป่าเส
161 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางเสงี่ยม สัตพันธ์
162 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ตติยา ศรีวิเศษ
163 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสถิต จันทร์เรือง
164 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางทิพวาร หาระการณ์
165 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ พงษ์ขยัน
166 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางพัชราภรณ์ เจริญสุข
167 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เยาวลักษณ์ ผันผาย
168 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ ศรีเมือง
169 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายธนกฤต คำศรี
170 107 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางนงเยาว์ ศรีคำ
171 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.วิพาพร บุพชาติ
172 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุธิดารัตน์ ร่มเย็น
173 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.นิภาพร พูลกสิกร
174 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางฟ้าหยาด กมลรักษ์
175 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุกัญญา ปุยคำ
176 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จิราพร รสชาติ
177 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.รุ่งนภา สาลี
178 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.พรมณี ประชุมเหล็ก
179 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางบุญเฮือง ศุภะพินิ
180 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ประถม ถาพร
181 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.รัตนาพร ดีดวงพันธ์
182 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ปริญภรณ์ สมหมาย
183 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.วนิดา สีฟ้า
184 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายอานันท์ โป้กันยา
185 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางอุทัย ศิริรักษ์
186 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สมคิต บุญนูน
187 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ปาริฉัตร สวัสดิ์วอน
188 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางไสว แสนทอง
189 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางนลินพร สุวะรัตน์
190 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางจำปี ตาเทพ
191 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ทับทิม คำหงษา
192 14 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบุ่งค้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บัวไข เยาวเรศ
193 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางเกษร สุดามา
194 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางโสดา บุญเศษ
195 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางภาวะดี โคตรพัฒน์
196 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.เฉลิมสวย สายรัตน์
197 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสยุมพร จันทร์สำราญ
198 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สรัญรัชต์ สมคะเณย์
199 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บัวลอย หัสดร
200 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางหนูกัน พรมจันทร์
201 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสุธารินีย์ โสดา
202 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางวณิกร ทาตาสุข
203 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางพัตรา โพธิ์มาตย์
204 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางบุญเหลียน พิศวง
205 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.เยาวะเรช นามคำ
206 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางยุพาภรณ์ ปลุกใจ
207 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางคำมี บุญทอง
208 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อัฐภิญญา ภาพแก้ว
209 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุพรรษา ศุภจันทร์
210 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อรอุมา อนุกูลประชา
211 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.วิไลพร ไชยสัจ
212 15 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดโสมนัสถาน บ.ดอนฮี ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สินใจ ไชยเทพ
213 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางทองสาย พลเยี่ยม
214 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วิลาวัณย์ อ่อนแก้ว
215 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางหนูไพร ชื่นตา
216 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจันดี การะวิชัย
217 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางบุญกอง นันทะสอน
218 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สร้อยโสดา บุญบรรลุ
219 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสุชาติ นวลปักษี
220 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุชะดา สมเพชร
221 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประหยัด ทองคำ
222 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.กัญญา จันทชัย
223 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางจันทร์ฉาย ไขบรรเทา
224 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสมคิด บุญบรรลุ
225 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.พิสมัย เสมอจันทร์
226 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายอดุลย์ โนนทิง
227 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อุมาพร มูลเสน
228 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางพรศรี ราษฎรดี
229 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อุษา คำนึงคง
230 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางฉวีวรรณ มุละสีวะ
231 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.จันสุดา ศรีสมภาร
232 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางลำพันธ์ มูลสาร
233 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร บุญบรรลุ
234 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางคำผล ทองคำวัน
235 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสังเวียน บริสุทธิ์
236 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.รวงทอง กุณรักษ์
237 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.วิดา คำสวาสดิ์
238 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางอรวี แสงสุข
239 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อรดี เนื้อเย็น
240 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายทรงพล สิงห์อำพล
241 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายทรงเดช สมเผ่า
242 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายแสงจันทร์ สิงห์อำพล
243 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายวิเชียร พวงปัญญา
244 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางชฎาพร สังวรจิตร
245 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางหนึ่งฤทัย พลมา
246 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายคำผา การะวิชัย
247 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวงศ์ไกล เตียนิกูล
248 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายรักษา กระแสงสิงห์
249 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.สังวาลย์ แก้วทอง
250 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางเสริม มลศิลป์
251 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายเอกชัย ไกลเกตุ
252 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางเกษร กุมารสิทธิ์
253 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางพิมใจ เจือจันทร์
254 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.อะลัย ไตหนองเป็ด
255 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางวิรากานต์ แสงโชติ
256 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.จันทร์เพ็ญ ลูกคำ
257 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสมบัติ เนตรวงศ์
258 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางประดุง บุญปก
259 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางศรีสุรัตน์ บุญมาลา
260 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายหนูเวียง พุทธมาลักษณ์
261 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นายสีธาตุ บุญบรรลุ
262 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางสำอาง ผลทิพย์
263 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.นงรักษ์ สีดี
264 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร นางอินธุอร คชสิทธิ์
265 18 05 กรกฎาคม 2561 07 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดคำเตย หมู่ที่ 4 อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร น.ส.ปริศนา บุญบรรลุ
266 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.นิภาพรรณ สาระคำ
267 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ลำพูล สมเสร็จ
268 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสุวรรณ สุบิน
269 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางระเบียบ เวชกามา
270 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุทธิฉันท์ บางโพธิ์
271 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ วิชัยเนาว์
272 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอำไพ สุวรรณโฮม
273 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายทองอินทร์ สุดไชย
274 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอ่อนจันทร์ ศรีสุวรรณ์
275 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุริยา เวชกามา
276 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเสงี่ยม เวชกามา
277 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางมะริ คำเฝือย
278 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางสุจิตรา สมสืบ
279 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายมนตรี ดุนขุนทด
280 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวิไล วรรณสุข
281 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางเพ็ญศรี วุฒิรักขจร
282 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายเอนก แสวงดี
283 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สุภาวดี ศรีใสคำ
284 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายภาณุศักดิ์ งามสาย
285 19 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางประคอง ศรีใสคำ
286 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อารีญา นาเขียว
287 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ไอลดา จันใด
288 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สาวิตรี ป้องโล่ห์
289 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.บันดล วรพันธ์
290 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ศรีสุดา กอแก้ว
291 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สุภาพร ทองงาม
292 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางนิยม ประทุมดวง
293 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ทิพย์นภา ป้องกัน
294 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.นุชทิวา ขุมคำ
295 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางลิ้ม จันใด
296 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสมาน ทับทอง
297 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.พัชรมล จันเหลือง
298 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางเสงี่ยม ไชยงาม
299 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางเพียร กุดเป่ง
300 2 09 มิถุนายน 2561 11 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเตาไห ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.พัชรี คำลือ
301 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.คีรีรัตน์ สมควร
302 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจารวี ศรีเนตร
303 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.สมบูรณ์ กุตลาใส
304 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางอุเทน เรืองโรจน์
305 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.สาวิตรี ดุนขุนทด
306 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางประวีณา สืบศรี
307 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางทิพย์วรรณ แก้วสาร
308 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางวิไลวรรณ เวชกามา
309 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสมหมาย ศรีหล้า
310 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ลีลาวดี ปานพิมพ์
311 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจินดา ประจำ
312 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจินดา เวชกามา
313 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางนวลจันทร์ เวชกามา
314 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสาย สังสะนา
315 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางเสถียร ฝ่ายดี
316 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.เบญจพร สอดศรี
317 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางไพรพร หางนาค
318 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสมบูรณ์ หางนาค
319 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.จันทิมา พงษ์โพธิ์ไชย
320 20 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาดทอง หมู่ที่ 1 ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.สุฑัตตรา แก้วสาร
321 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.บัวแก้ว สมศรี
322 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายโกเศก เวชกามา
323 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางฉวี หมั่นมี
324 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางระยอง แสนวงษ์
325 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.ประภาศิริ หินซุย
326 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพยุง วงษ์ลา
327 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมชาย เต็มรักษ์
328 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวิไล เจริญสุข
329 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางลมูล ทรงโบราณ
330 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางอุลัย พรมจักร์
331 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายสมศักดิ์ แสวงแก้ว
332 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายณัฐพล ภาคแก้ว
333 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.น้ำตาล เดชโยธิน
334 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางหนูเลื่อน วงศ์อนันต์
335 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางนงคาร เต็มรักษ์
336 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางราตรี อยู่คง
337 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นายพศิน ตรีแสน
338 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางวิมล คล้ายสงคราม
339 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางคำมูล พรหมพรัง
340 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร น.ส.สมจิตร์ ศิริสาร
341 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางบุญมี ฤทธิมา
342 21 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ม.1 ต.เขื่องคำ อ.เมือง จ.ยโสธร นางฉวี ภาคแก้ว
343 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางสุทัศน์ คำสี
344 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.สายพิน สายจันทร์
345 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.พิมพ์พิศา วงศ์ลาดหลาว
346 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางนิรันต์ วรรณชาติ
347 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางคำดี ไชยมี
348 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.หนูเพียร จำใบรัตน์
349 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.นิภาพร วรรณชาติ
350 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ หางนาค
351 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายบุญเป่ง เชื้อบัณฑิต
352 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.มุกดา นามสุขี
353 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางเยาวลักษณ์ ทองศรี
354 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.พัชราภรณ์ ทองศรี
355 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ศิริพร กองทอง
356 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.สุพัตรา เซียสกุล
357 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางราตรี แสงใสแก้ว
358 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ดวงเดือน วงษ์คนิช
359 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร น.ส.ปิยมาศ หลอดแก้ว
360 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางอาภรณ์ พงษ์สระพัง
361 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นางคำศรี จันทร์สว่าง
362 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 5 ต.หนองเรือ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร นายสีห์ชัย เนตรหาญ
363 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ดารุณี ศรีเกษตร
364 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สุวรรณา สืบสวน
365 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วรรณา โศรกศรี
366 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.มณี เชื้ออุ่น
367 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางสังเวียน ไชยปัญญา
368 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบัวไข เข่งหล้า
369 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางพิศมัย วงษ์มณี
370 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.นงเยาว์ อินทนิล
371 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางทองสูน มีศิลป์
372 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ธัญจิรา ทองสิงห์
373 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ศิริจรรยา ชนะกิจ
374 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.จารุวรรณ สร้อยบวบ
375 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบังอร บุญหาร
376 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ทองม้วน ตูมทอง
377 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.อำภา ทำสาลี
378 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.รัจนี กำไรมาก
379 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางประภัสรา สาริพันธ์
380 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ทิพมาศ วงษ์คำจันทร์
381 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางทนะนันธ์ ยอดรัก
382 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางมีนา พิมพิจารณ์
383 23 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางจันทร์ พิมพรรณ์
384 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.พัชรินทร์ อินทนาม
385 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.กาญจนาพร ถาวร
386 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วันวิสา กุมารสิทธิ์
387 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สุกัญญา แดงอาจ
388 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ประวีณา นามศรี
389 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นายณัฐดนัย สีปัญญา
390 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นายจตุรยุทธ แสงผดุง
391 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นายเดชฤทธิ์ แถวทิม
392 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นางประภาพร ด้วงคำกอง
393 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ศรัญญา สุดตายะโส
394 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นายจตุพล จันทร์น้อย
395 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นายจารุกิตติ์ แสงผดุง
396 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ทองใบ แก้วหาญ
397 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ฉวี นามละคร
398 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ชญานี คุณสุทธิ์
399 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.บานชื่น มูลหลวง
400 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นางยิ้ม สุนะ
401 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบุญมี พระแก้ว
402 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นางเพลินพิศ สุระพันธ์
403 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.มัฑชณาทิพย์ สดไสย
404 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ลลิตา พิมพ์ภาค
405 24 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์ทาราม หมู่ ๑๒ ตำบลห้องแซง อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๕๓๐๐๐ นางกาญจนา เมืองพิล
406 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสุภาพ ชาลีโสม
407 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสงวน วงค์เข็ม
408 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.วนิดา แสงคำ
409 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.อุบล ทองสมรัตน์
410 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.ประดิษฐ์ ทีฆะ
411 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางละมุด มณีวรรณ์
412 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.พิชญ์สินี จันดี
413 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางวาสิฎฐี วรโยธา
414 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.สุภารัตน์ สุวรรณศรี
415 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางไฉน มูลบุตร
416 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางประยงค์ บุญขาว
417 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.อัมลัง เสียงเย็น
418 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสมภาส สุดาบุตร
419 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.ประกาย สังขศรี
420 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสุนิดา บุญคง
421 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางพิสมัย กลิ่นมาลี
422 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางหมุน สุวะเพชร
423 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางประมวล จารุสาร
424 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.รักมะณี ดวงแก้ว
425 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางจิราพร อันทะสี
426 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสมพร ภูมิลา
427 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางราตรี ดวงแก้ว
428 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นายบุญทิศ กิตติศิริภากร
429 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางสุกัลยา คำนนท์
430 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.กรรณิกา กาฬจันทร์
431 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.นริศราภรณ์ พันธ์เลิศ
432 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.ส้ม แสนวิเศษ
433 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 น.ส.ลลิตตา แสงฉวี
434 25 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอเลฺิงนกทา จังหวัดยโสธร 53000 นางอำนวย แก้วมิ่ง
435 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางขำ ไชยสุทธิ์
436 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสบาย สมคะเณย์
437 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.รุ่งฤดี ไชยะแสง
438 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุพัฒตรา ปาละวงศ์
439 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.เตือนใจ มิตะพันธ์
440 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางราตรี ชุมหงษ์
441 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จุฬารัตน์ สุดาบุตร
442 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.มณีรัตน์ มิตะพันธ์
443 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จันทกานต์ แสงประจักษ์
444 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ธิดาใจ จูมเพชร
445 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสมเพียร ชุมศรี
446 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สมใจ พรมงาม
447 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางบำเพ็ญ ไชยโคตร
448 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.พรสวรรค์ ลุสุข
449 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางหนูเพียร หวังสินธ์
450 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสำรี มีชัย
451 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายสมบัติ วังสอน
452 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จิราพร บุญเรืองนาม
453 26 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน หมู่6 ต. กุดเชียงหมี อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายเทพกร ไชยโคตร
454 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางทองยุ้น บรรลือ
455 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสำรี มีชัย
456 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางชญาภา สายบุญเลิศ
457 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ศริญญา นามคำ
458 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.รัตนากร แท่งทอง
459 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บังอร ผงทอง
460 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสุภิกา กัมมันตะคุณ
461 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อลิษา แก้วทอง
462 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สะบาไพร วรพุฒ
463 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายศรีขจร นิติสุข
464 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางหวิน รัตนบัตร
465 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสถิตย์ สมประสงค์
466 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางอบเชย สร้อยแก้ว
467 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางหนูจร บุญทอง
468 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.วิจดา ผ่านเมือง
469 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางประสิทธิ์ สมตน
470 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.นงค์คราญ เมคัล
471 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางอำพร รักบุญ
472 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางถวิล สุภิวงค์
473 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.คำใส ปัญญาวุฒิ
474 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ประมวล ผ่านสถิน
475 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางถวิล สมศรี
476 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางนงค์เยาว์ คนหาญ
477 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ปนัดดา ผงทอง
478 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อันธิกา สร้อยแก้ว
479 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สีชมภู ฑีฆะ
480 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ยุพาภรณ์ นาคสุข
481 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.รุ่งนภา วงค์จันทา
482 27 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม(ศาลา2) หมู่1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.กุสุนิภา คนหาญ
483 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สวิตตา วงค์สุรินทร์
484 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ปัญจมาพร ประณต
485 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สไบทิพย์ ศรีสอน
486 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สำเนียง ศรีสุข
487 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สุมนา สุวรรณทอง
488 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ปราณี แก้ววรรณา
489 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางเตือนใจ เกตุสิทธิ์
490 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางทองขันธ์ จันดากูล
491 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบุญโฮม สังขพันธ์
492 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.อำพร สุดแสวง
493 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางเพ็ญศรี ลีลา
494 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ลำพรรณ พุทธสอน
495 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางวิละมัย สีมารักษ์
496 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.มยุรี บุญธรรม
497 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายประจักษ์ กลิ่นสุข
498 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ผ่องศรี สุดใจ
499 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายธงชัย มีศิลป์
500 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.หนึ่งฤทัย จันขาว
501 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.อรยา ฤากำลัง
502 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางดวงทิพย์ สมบัติวงศ์
503 28 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดค้อวัง (ศาลา ๒)ตำบลค้อวัง อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางจันทรา สังเกิด
504 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางนิ่มนวล พานิช
505 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพันธ์ แสนจันทร์
506 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ศรวณีย์ ผาริโน
507 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วรรณรดา สายสมคุณ
508 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ประภาพร หัวดอน
509 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายกราจ วงค์จันทร์
510 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางวรรณา วิรุณพันธ์
511 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ฉันทนา ไชยหานาม
512 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางสมคิด คำภา
513 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางนภัสสร สุตะพรม
514 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพลอย พิระภาค
515 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางอรทัย เพิงภักดิ์
516 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุญเสริม รักษา
517 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.มะลิวัลย์ มุขสมบัติ
518 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายนนทวัฒน์ จิตรจำนงค์
519 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.จุฬารัตน์ เสนกาบ
520 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางไพวัลย์ คำทอง
521 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางศรีสุดา สืบสุโท
522 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางประสงค์ บุญคืน
523 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สลอง สิงหชาติ
524 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางดวงนภา อัตโน
525 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วยุดี แสนโคตร
526 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.บังอร อาชญาทา
527 29 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางคำสอน มั่งมูล
528 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายบุญช่วย จ้อยน้อย
529 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางน้อย จิบทอง
530 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สมยงค์ ระหา
531 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางหนูจร นามวง
532 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.จิตรใจ ค้าเกวียน
533 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางนรินทร์ พันทอง
534 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางรุ่งนภา อริยโกมุท
535 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางกว้าง จ้อยน้อย
536 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.บุญมา สีมาไชย
537 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางเลี่ยม คันโททอง
538 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.บัวเรียน อินอ่อน
539 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.น้อย ผาสุข
540 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นายธิติวัฒน์ สิริเรืองธนชัย
541 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.วรรณฤดี แสนทวีสุข
542 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสุภาณี บูรณ์เจริญ
543 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ยุพิน สุนทรา
544 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางบุญมี สร้างสาร
545 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางแดง ทองยืน
546 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางสุวรรณ คำแถม
547 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางคำกอง ช่างสาร
548 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สมปอง ผาผง
549 3 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน โรงเรียนสร้างสุข หมู่ที่ 12 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร นางอุไร อินอ่อน
550 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.รณพร จันทวัฒน์
551 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.พิมพิไล บุญเกิด
552 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางพัทยา จันทวัฒน์
553 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.วันเพ็ญ อุทพันธ์
554 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.มาลิลัย สมทรัพย์
555 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางเยาวเรช บุเงิน
556 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.ลักษณ์ยิ่ง ทุมจันทร์
557 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.รัชนี บุญเนตร
558 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.เกศินี ผิวทอง
559 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางระยอง สุชะนะชา
560 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางมารศรี ท้าวอะนน
561 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางกองแพง สีหามาตย์
562 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางลำดวน บุญเนตร
563 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางหนูพิน พรมจันทร์
564 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นายวิรุต แก้วภู
565 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.นุชนารถ บรรลุสันต์
566 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางปัทมา แสนสีหา
567 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางสมควร แสงวงค์
568 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.พัทยา กันทะมา
569 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นายสุระศักดิ์ ศรีสุดใจ
570 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.ศศิธร บุตรวงศ์
571 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.อริสรา บุตรทิจักษ์
572 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นายถนอม จันทะมาต
573 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางเสงี่ยม โสภาบุตร
574 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางพรทิพย์ ผิวหอม
575 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางจันดา ศรีสุดใจ
576 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางสวย ผิวทอง
577 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.อนงค์ อภัยภักดิ์
578 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ นางจุฑามาศ สมเดช
579 30 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดเขมิญาราม หมู่ ๒ ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัด ยโสธร ๓๕๐๐๐ น.ส.แพง จาริพันธ์
580 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายสุบิน เชื้อสิงห์
581 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางแส กล่าวจันทร์
582 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางหนูพิน อุ่นไข่
583 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบังอร ทางาม
584 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางสงบ โสภาส
585 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สมบัติ เศิกศิริ
586 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ประวิท แสงขันธ์
587 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายวีรพงค์ คงดี
588 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายเฉลิม ทะนงค์
589 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางดวงจันทร์ คงดี
590 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางสุภาภรณ์ กาลจักร
591 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางวาสนา พรมจันทร์
592 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายคำใส บุญกอบ
593 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางแสงฉวี โสภาส
594 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางเพชรา มิ่งชัย
595 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายเสกสันต์ พันธ์เลิศ
596 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วิจิตรา จินาวรณ์
597 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายสุธิพงษ์ แก้วมหานิล
598 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วินิภา ปัสสาพันธ์
599 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.จารุนิตย์ ทศรักษา
600 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางน้อย พิมพ์อินทร์
601 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.นภัสสร ยืนยง
602 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วารุณี สลับศรี
603 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สุจิตรา พระแก้ว
604 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายธีรวัฒน์ พรมวงค์
605 31 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสร้างวังไฮ หมุ๋ ๑ ตำบล สร้างมิ่ง อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ฝ้าย โมธรรม
606 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประหยัด กอแก้ว
607 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญชู ทองที
608 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประยอม ศรีชนะ
609 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุปราณี ดาวเรือง
610 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญอนันต์ บุญสี
611 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวินัย หอมหวล
612 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สมใจ เรียงรัตน์
613 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางศรีประไพ เรียงรัตน์
614 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนงลักษณ์ ยอดสวาท
615 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญสาร พาดี
616 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายทรงศักดิ์ ทองภูบาล
617 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.มลิวัลย์ ไชยนา
618 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองมา คุณุ
619 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมนฑกาญจน์ คุณุ
620 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.คำหล้า ทุงฤทธิ์
621 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทัศนีย์ญา เจริญหมื่น
622 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวิโรจน์ จันทร์สาม
623 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางปราณี สว่างศรี
624 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนงลักษณ์ แก้วกัญญา
625 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสังวร เชื้อวังคำ
626 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.มยุรา ถางสูงเนิน
627 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สมฤดี โยธาเสน
628 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ธัญญาภรณ์ วงษ์ละคร
629 32 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนนเปลือย ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ศิริพร ทองปาน
630 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเกษร โพธิ
631 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พยอม พวงมัชชิมา
632 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบังอร ราชสีห์
633 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางลำพูล ลำพุทธา
634 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายพงษ์ไชย บุญถม
635 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รัตนภรณ์ จันทร์อ่อน
636 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุคนธมาศ มะลิงาม
637 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ขวัญฤดี วิสันเภท
638 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สงกรานต์ ส่วนเสน่ห์
639 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจินตะณา สนธิลา
640 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจันทร์ทา ทองธิราช
641 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางศิริพร พันโอดเปี้ย
642 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางพรพนา ประทุมวัน
643 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สวาส จันทนาเวช
644 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูพัฒน์ ขวานทอง
645 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวาสนา วรรณจันทร์
646 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเพ็ญณี พิลาวุฒิ
647 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วราทิพย์ หมีน้อย
648 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญทงย์ พันโอดเปี้ย
649 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางกนกพร มูละชีวะ
650 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวิไล อุตอามาตย์
651 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอริสา โตประโคน
652 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายลำพวน อรนนท์
653 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุวลี แก้วมะไฟ
654 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.บังอร จันทร์ทิพย์
655 33 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา1) หมู่ 1ต.โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดอกคูณ ผลดา
656 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.กรกนกวรรณ ฉายภาค
657 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.จินตหรา ศรีเล็ก
658 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางนิภาพร บุญทวัน
659 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.สุนิสา ศรีมันตะ
660 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ปฏิมา สีตะวงศ์
661 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.มุกดา ศรีเล็ก
662 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางนารี ศรีมันตะ
663 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายพงษ์ศักดิ์ อุณาวรรณ์
664 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ละอองดาว มิ่งขวัญ
665 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางก้องกลางวาน ปิ่นนิวงษ์
666 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางหนูจันทร์ มีชัย
667 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางประนอม กาลจักร
668 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.พิสสมัย พยุงวงษ์
669 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.นิสา บุญบรรลุ
670 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ดวงดาว อินทนาม
671 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายจีรพงษ์ วงษ์ศรีแก้ว
672 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.บุญรัตน์ วงษ์สาศรีแก้ว
673 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางหยัด แสนเสนยา
674 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางสร้อย งามเหลา
675 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.เดือนเพ็ญ เจริญสุข
676 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสมศักดิ์ สมวงษ์
677 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางเกษร ชื่นตา
678 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.อนงษ์พร มีชัย
679 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นางทองดี กาลจักร
680 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.วงษ์จันทร์ ผูกจิตร
681 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ภัสรา บุญทวี
682 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ณฐาพัชร์ ดลธนศรีพัฒน์
683 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.ปานทิพย์ แก้ววิเศษ
684 34 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านโคกสว่าง หมู่ ๘ ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร น.ส.วริศรา เข็มทอง
685 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางกนกวรรณ บุตรกาล
686 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางเทียมจันทร์ ถึงแสง
687 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นายอุดม อรกุล
688 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.ศิริพร จิตวรนาถ
689 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางราตรี อินทนาม
690 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางศิริมงคล คุณุรัตน์
691 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นายแมนสัน หงษ์จันทร์
692 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางแดงต้อย พันธ์โกศล
693 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.แปล้ง กาลจักร์
694 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางจารุณี มาตขาว
695 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล นางดารา ปัญญาสัย
696 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.จันทร์แดง มุละสิวะ
697 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.ดาวนภา ทองน้อย
698 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.ดวงพิจิตร พาโนลิตร
699 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.โสรยา พันธ์โกศล
700 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.หนูเล็ก สีหาพรม
701 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.แก้วตา ขวัญทอง
702 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.สุวรรณา ตีตา
703 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.รินทร์ดา สุนทรา
704 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.สุภาพร แก้วคำ
705 35 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้่านโนนเปลือย (ศาลา ๒)หมู่ท่ ๑ ตำบล น.ส.พรสุภา โคตสมบัติ
706 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.จอมสุรางค์ แก้วพยงค์
707 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางกุลธิดา อรนนท์
708 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.นริสรา ลีลาด
709 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.รุ่งลาวัลย์ ขุมคำ
710 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.อำภาวัน พิจารณ์
711 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.พัชริน อุ่นตา
712 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.ลักขณา สวิสัย
713 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นายบุญหลาย วรรณจันทร์
714 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางจีนดา บัวจันทร์
715 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.บานเย็น เที่ยงธรรม
716 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางสมบัติ ศรีเหรา
717 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.จันหอม ไชยรักษ์
718 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.รัตนา บุญทรัพย์
719 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางบุญสวย ผลดา
720 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางสมจิตร ไชยรักษ์
721 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางรัชนี วงษ์ละคร
722 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางศรีกัญญา ขยันทำ
723 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางเพลินพิษ เวนุอาธร
724 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ น.ส.บุษบา สมสาย
725 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางนงค์ลักษณ์ ลำพุทธา
726 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางบุดดี อุ่นตา
727 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางจินตนา แสนศรี
728 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางฉวี ลาภเงิน
729 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางดลฤดี ทวีสวัสดิ์
730 36 26 กรกฎาคม 2561 28 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปือย (ศาลา๓) หมู่๑ ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัด๕๓๐๐๐ นางจำปี อินทนาม
731 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสีผา ไชยรักษ์
732 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางประครอง โคตสมบัติ
733 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญมี มีทุน
734 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองมี โคตรสมบัติ
735 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมจิตร วรรณจันทร์
736 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมปอง แก้วกัญญา
737 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางพรพิมล บรรจงอักษร
738 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางพนอง ทองบ่อ
739 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายประสิทธิ์ ศรีวันคำ
740 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวีรนุช อุทสาร
741 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.บุญเพ็ง อรกุล
742 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.คำไพ ดาวเรือง
743 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจูมลี บัวเชื้อ
744 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางไพบูลย์ บัวจันทร์
745 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางวาสนา ใจสะอาด
746 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบัวพันธ์ วรรณจันทร์
747 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอนงค์ ไชยมี
748 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.เตือนใจ แสวงดี
749 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รัศมี บัวจันทร์
750 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ยุวดี หนองสูง
751 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วัชรินทร์ ลีลาด
752 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ถนิตา แฝงกลิ่น
753 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเข็มลา ราญมีชัย
754 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุภาพร ทับทิมทอง
755 37 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโนนเปลือย(ศาลา4) หมู่1 ต. โนนเปลือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ศรีประภา สีดำ
756 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.รัตนา ตาซื่อ
757 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายถาวร จักรไชย
758 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางทองดี ลิ่มสกุล
759 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.หนูออน สืบวงศ์
760 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางหนูจันทร์ ใหญ่ล้ำ
761 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.พิน ดีวงษ์
762 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.ปัด สืบวงษ์
763 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบานตี้ ศิลารักษ์
764 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางปทุมมา ใหญ่ล้ำ
765 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.แดง ดวงจำปา
766 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางอาวร หาระพันธ์
767 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.แสงระวี ยศบุญ
768 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายทองใส เชื้อวงษ์
769 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายอัจฉริยะ ยุทธยศ
770 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.อรธิดา แสงทอง
771 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางสุกัญญา ป้องโล่ห์
772 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วารุณี พลลือ
773 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.มะลิจันทร์ บางสะพาน
774 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.สุธัญญา สายสีแก้ว
775 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วิลาสินี จันทรชาติ
776 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายบุญกอง ยศบุญ
777 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นายขาน สมวงษ์
778 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางทองมา สมวงษ์
779 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางบรรณ พาสุข
780 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ นางอุนนดา กองแก้ว
781 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.วาสนา ทองดี
782 38 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องประชุมอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ๕๓๐๐๐ น.ส.จุฑาทิพย์ สีสวาท
783 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายจักรพันธุ์ ไชยช่วย
784 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อัญชลี ไชยภูมิ
785 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สุภาวดี บุญสุข
786 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางกณิศ กองทำ
787 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางมาลาศรี สีหอม
788 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ทองดี สีงาม
789 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางหนูกลอน คงดี
790 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายไพบูรณ์ ฝูงดี
791 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางรัชนี บุญทศ
792 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางกายนา กกเปือย
793 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ราตรี สุวรรณปา
794 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางทุเรียน สุพรรณนอก
795 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.อรทัย พร้อมจิตร
796 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางเกศริน ธรรมดาจิตร
797 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางอำไพ พลลือ
798 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางหนูพา ทองหอม
799 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางภักดิ์จิรา พรมรินทร์
800 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ภัทรปภา แสงกล้า
801 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางแตงหนู ฝูงดี
802 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ภัสสร แสนสุด
803 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.วราภรณ์ อยู่ดี
804 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.ธิดารัตน์ พรหมศรี
805 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางสุพิชฌาย์ ราวัต
806 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.เพ็ญลำเภา ปอสุวรรณ์
807 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางบุญกอง แคล้วภัย
808 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางลักษศิกานต์ สุริวงค์
809 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.มณฑาทิพย์ จิตต์ใหญ่
810 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางไพฑูรย์ บุญจู
811 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.คำใส ผลทับทิม
812 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.วรัทยา อุปนิชากร
813 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.สุดารัตน์ อบภิรมย์
814 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร น.ส.กรรณิกา ฝูงใหญ่
815 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางบุหงา ชัยสอง
816 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นางสุกัญญา บุญโกย
817 39 22 กรกฎาคม 2561 24 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ห้องหอประชุมที่ว่าการอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร นายธวัชชัย สมหวัง
818 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ดวงพร กลางนา
819 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบังอร แดงทรัพย์
820 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางจันดี อุดรทักษ์
821 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุญโฮม เนตรมุข
822 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางตะวัน สิทธิวงษ์
823 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางเนาวรัตน์ เพิ่มพูล
824 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายทวี พูลภักดี
825 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.อัญชรี สุวรรณกูฏ
826 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สุพรรษา ศรีเสริม
827 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.จันทิมา พยัพเดช
828 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สมาพร แดงทรัพย์
829 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางสมัย พรมหา
830 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุญรวม จันทะสิทธิ์
831 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางมะลิวัลย์ ปัจฉิมนอก
832 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางสุดตา จันทสิทธิ์
833 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางคำพร ปราณีกิจ
834 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วราภรณ์ รัตนวัน
835 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพิกุล ดวนโยน
836 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.รจนารถ จันทสิทธิ์
837 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุญอ้อม จันทสิทธิ์
838 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน การทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพรทิพย์ มีจินดา
839 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางแสงนภา มูลสาร
840 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายพิบูล ทองชุบ
841 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.บุษบา สายทะวงษ์
842 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.หนูสอน พยุงวงษ์
843 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายสีทัศ ภาคแก้ว
844 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายวิโรจน์ ทองเฟื่อง
845 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.กาญจนา ศรีดาชาติ
846 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางรัศมี กาลจักร
847 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางบัวแวง ทองไชย
848 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางประกาย วิเวกวิน
849 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.ธิดารัตน์ หวายฤทธิ์
850 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางชนม์นิภา สมดา
851 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.นุษรา แสงเผ่น
852 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางราวรรณ ศรีมันตะ
853 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นายบุญหลาย มูลสาร
854 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางบุญทัน อกอุ่น
855 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางคำพูน พยุงวงษ์
856 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางปิ่นอนงค์ กาลจักร
857 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางลำพูน กาลจักร
858 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางปราณี กาญจน์สุวรรณ์
859 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร นางบานเย็น ทองเฟื่อง
860 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.จีรบุตร สว่างวงษ์
861 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.พรพรรณ เพียรจันทร์
862 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.กุลสตรี ไชยสัจ
863 40 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านนาเวียง ต.นาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร น.ส.อรทัย ศรีเนตร
864 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำฝั่น ไชยสิทธิ์
865 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ลำไพ ธิมาไชย
866 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ธนพร รัตนเทพ
867 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุดตา มาสขาว
868 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอัมพร ไชยสิทธิ์
869 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางกิรณา พันธ์เพชร
870 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางลำพูน ศรีชนะ
871 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางติ๋ม พาดำเนิน
872 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำปุ่น ปานพิมพ์
873 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสาหร่าย บุญทะวัน
874 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบัวสอน สีแจ่ม
875 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมหา กุดวงศา
876 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบรรเลง ภูจุธาตุ
877 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมหมาย ศรีกระจ่าง
878 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางฝ้าย ไชยสิทธิ์
879 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำผาด งามหอม
880 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางฉลาด เวฬุวนารักษ์
881 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเมย์วดี บุญทวี
882 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสมพงษ์ ศรีมันตะ
883 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองม้วน แสนสมบัติ
884 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำปลิว ราณศึก
885 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.น้ำฝน นาถาบำรุง
886 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สายทอง ศรีชนะ
887 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญมี มาตขาว
888 41 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านกุดไกลสร ม.5 ต.หนองหมี อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ละมัย จูมคำ
889 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางส่งศรี ศิริดล
890 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จินตนา ไชยชิต
891 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายไชยสิทธิ์ มุละสีวะ
892 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูรัตน์ มีไชย
893 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางมานี ช่างทำ
894 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อติพร ทองคำ
895 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายคำมูล ทานะเวช
896 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายเสริมศักดิ์ สว่างวงษ์
897 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ลำไพ อุ่นตา
898 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบังออน อุปชัย
899 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจูมณี ขวานทอง
900 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายนิคม หนองเทา
901 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางใบสอน นากรณ์
902 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมสี อาบทอง
903 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางลำใย พันธ์เดช
904 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รินรดี ไพเราะ
905 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางพร้อม เถาชาลี
906 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางชมภู ชำนิวัตร
907 42 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน สามัคคีธรรม ต.กุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุธรรม โพธิ์ชัย
908 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอังคะนา ภักดี
909 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสำรอง มุละสิวะ
910 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ลำปาง ศรีแจ่ม
911 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางรำไพ ศรีกระจ่าง
912 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุทิน โกมลเปริน
913 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.รจรินทร์ ศรีชนะ
914 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จันทร์อ่อน สมภักดี
915 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุนัน อุทัยศรี
916 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองดี โคกโนนสูง
917 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอรทัย ศรีชนะ
918 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุภัก นาเมือง
919 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางไอ่ ถวิลไพร
920 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางกองแพง ศรีชนะ
921 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอุไร งามดี
922 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมเกียว ธงธานี
923 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางเกษร งามดำ
924 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูพัด ศรีวะรมย์
925 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูจันทร์ ศรีชนะ
926 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางยุภาพร วงศ์อามาตย์
927 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสังวร จักษุดำ
928 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางน้อย พันเพชร
929 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางแพงสี บุญปก
930 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางแดง ก้อนมะณี
931 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ประการ หนองเทา
932 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.โบนัส ชูรัตน์
933 43 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรืือง ม.3 ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุรีย์รัตน์ หอมสมบัติ
934 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทอง ทานะเวช
935 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูกูล บุญสี
936 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอุดร ศรีจันทร์
937 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.โรมรัตน์ คำรัง
938 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสมภักดี จันทร์สว่าง
939 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางญาณวรรณ บุญศรี
940 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ธานี แสงพล
941 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำตัน ทานะเวช
942 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จันทร์เพ็ญ เหล่าลาภะ
943 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.หนูมอญ ศรีจันทร์
944 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จำรองลักษ์ ไพเลียง
945 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางไพทูล ศรีจันทร์
946 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอ่อน สมนาเมือง
947 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสายัญ เวชสุทัด
948 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางรัศมี อินแก้วมูล
949 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายณรงค์ ศรีละโคตร
950 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนิยม จันทพาล
951 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อ่อนสี ทองเฟื่อง
952 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สายตา แสงพล
953 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจรรยา พันธ์เพชร
954 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสุบรรณ บุญสี
955 44 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม ม.2 ต.โพนงาม อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.นารี ทานะเวช
956 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จารุวรรณ ทาสีเพชร
957 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ไอรดา แสงเพ็ชร
958 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ปิยะนุช บัวใบงาม
959 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สาคร ศรีไชย
960 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สายันต์ รุ่งเป้า
961 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายบุญหลาย ขวัญมา
962 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองปาน ทานะเวช
963 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวีระ กล้าหาญ
964 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.อรอุมา โฮมแพน
965 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.จิราพร ศรีชนะ
966 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุภาพ สามาอาพัฒน์
967 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.สุพรรณ พิมพ์สินธุ์
968 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำ แสวงผล
969 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูกาณฑ์ ชินวงค์
970 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางทองสูนย์ หลักหาญ
971 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ทองแบน ศรีชนะ
972 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสำรอง บุญศรี
973 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วาสนา ทานะเวช
974 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสำลี พิมพิลา
975 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางบุญทัน เข็มศรี
976 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำนาง หนองเทา
977 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.นารี ผ่องใส
978 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนูเกณฑ์ หันตุรินทร์
979 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร นายยศพล คำแสน
980 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พรรณิภา สว่างวงษ์
981 45 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง ม.3(ศาลา2) ต.คำน้ำสร้าง อ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ดวงจันทร์ ขำบรรจง
982 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พเยาว์ นามสุวรรณ
983 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางปิ่น นาคำ
984 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กัญญาพัชร แสงส่อง
985 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พันธ์ธิภา ยางเดี่ยว
986 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสำรวย คำผา
987 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสอาด พราวศรี
988 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.เพชรลดา สิงห์คำ
989 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.บังอร กุลวงษ์
990 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางนงลักษณ์ หลักหาญ
991 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางหนู อินอ่อน
992 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.หนูกาญจน์ สังฆะศีร
993 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.หนูกาญ ปั้นทอง
994 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กรรณิกา สุขรักษา
995 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายดอน มงคล
996 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.พัชราภรณ์ หนองเป็ด
997 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.นริญญา คมกล้า
998 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ยม ช่างลอบ
999 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายสุรทิน เครือแสง
1000 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางอรพิน หนองน้ำ
1001 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.กัลยา นามแก้ว
1002 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายอุบล นามวงษ์
1003 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายไพรบูรณ์ แสนพันธ์
1004 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นายวงเดือน หนองเป็ด
1005 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางสาย คมกล้า
1006 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.ตุ้มทอง สอนเหม
1007 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางจริยาพร ง้าวทอง
1008 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร นางคำพันธ์ นามวงษ์
1009 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.มนธิชา แก้วบัวดี
1010 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดนาทม หมู่2 ต.โพนงามอ.กุดชุม จ.ยโสธร น.ส.วิสาข์ หุตะเศรณี
1011 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.สีวลี เชื่องดี
1012 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายต้าย จันทร์เหลือง
1013 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางสุรีณา ภูศรี
1014 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.จุฬาลักษณ์ หมันติกุล
1015 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางยุรี กิ่งคำ
1016 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.ทัศนีย์ มุทาพร
1017 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายณัฐพงศ์ บุญทศ
1018 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.พิศโสภา โพไชสง
1019 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางจิณห์นิภา ไชยพันธ์
1020 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางลุน แสนอาษา
1021 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางหนูพิษ อยู่เย็น
1022 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางวัลลีย์ กระบวนศรี
1023 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.สมบูรณ์ แซ่อื้อ
1024 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางทองดี คำลือ
1025 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.พรทิพย์ วันเที่ยง
1026 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.สุมาพร เข็มเพชร
1027 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางอจิราภา เชิงหอม
1028 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางปัญจา กล้าจิตร
1029 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางสมคิด สารภัย
1030 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.จันทา พรมทา
1031 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางศรีสมัย สิงหา
1032 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางลิ้ม เข็มเพชร
1033 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางละมัย ประชุมชัย
1034 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายสำเริง ส่งศรี
1035 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นางสุภาดา ชูนวน
1036 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร นายวิฑิต ศรีวิชา
1037 47 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกระจายใน ม.13 ต.กระจาย อ.ป่าติ้ว จ. ยโสธร น.ส.กมลทิพย์ อยู่เย็น
1038 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสมพักตร์ มัชฌิมา
1039 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางชื่นบาล รักษ์แพทย์
1040 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางทองสี แสงบุญ
1041 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.คำพร โพธิ์สุข
1042 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บัวกัน กุลโท
1043 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางรัชนี ผ่านเมือง
1044 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางจันทร์เพ็ญ พิมภาค
1045 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางพัชรา ผาเวช
1046 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.มะณีรัตน์ เพชรไพร
1047 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางกิตติพร บุเงิน
1048 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อรณี ผ่านเมือง
1049 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ธาราวรรณ นิรพงษ์
1050 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ปนัดดา โคตถา
1051 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.มัทนา หารอุดร
1052 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางเกศสุดา เยี่ยมภายสงค์
1053 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางสมเพชร โตใหญ่
1054 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.กอบแก้ว แก้วคูณ
1055 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางวาสนา วงค์เพ็ญ
1056 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางดอกเกษ ชมวงศ์
1057 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.บำเพ็ญ ห้องแซง
1058 48 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกลางศรีแก้ว หมู่1 ต.ศรีแก้วอ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.จิราพร บุตรอำคา
1059 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางอนุสรา โสภี
1060 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายสุระโยธิน มุธุสิทธิ์
1061 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายพิทยากร พันธ์เพียร
1062 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางสุพรรณ์ พุทธทอง
1063 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางณิษา จักรวรรณพร
1064 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางบุบผา ประดับทอง
1065 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.ประนอม ฝอยทองตะคุ
1066 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายทวี ป้องแก้ว
1067 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.คำพอง เรือนฝายกาศ
1068 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางกานดา ทาบุญเมือง
1069 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางฉวีวรรณ์ คุตะนนท์
1070 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางเสงี่ยม บุญธรรม
1071 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.วรรณา แสงกล้า
1072 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นายวิรัช สายจันทร์
1073 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.จันทร์พวง จันลา
1074 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.ศรีไพร ผาริการ
1075 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.วันเพ็ญ ผ่องใส
1076 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางนันทนา สายแสงใส
1077 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร นางเมตตา อาจชมภู
1078 5 15 มิถุนายน 2561 17 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.ค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร น.ส.วรารัตน์ ผ่าผล
1079 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ปิยภาพร สมนึก
1080 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สุภาพร คลังทอง
1081 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ขวัญใจ สุทธิวงศ์
1082 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางนาถ ศรีภูธร
1083 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายกัลย์ณพัฒน์ ทันใจ
1084 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.มัสษา โคตรนู
1085 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.นันทิยา สาระชู
1086 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางมัณฑนา ศิริชัย
1087 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.เสาวภา ภูแข็ง
1088 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.อนงค์นาฏ พงษ์เสือ
1089 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางนวลจันทร์ ขุนทอง
1090 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ออนอุมา ลาภยิ่ง
1091 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.เพ็ญศิริ ไชยกมล
1092 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางวรรณภา นามสอน
1093 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.ทองมา กุลพันธ์
1094 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายชาญชัย บุญมาศ
1095 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.สมจิตร์ สุจริต
1096 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นายวิมล มิ่งขวัญ
1097 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางเดือนเพ็ญ สดชื่น
1098 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร นางตั้น ทองศรี
1099 50 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.1 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร น.ส.วัญถณี หนูเล็ก
1100 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายศรัณย์ จิตรมั่น
1101 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.มะปรางค์ ทองกวาว
1102 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายณรงค์ ภูมิรินทร์
1103 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางโสม เข็มมา
1104 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสุริยา หวังทำ
1105 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.อุทัย เข็มมา
1106 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสมาน พรมสีใหม่
1107 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางรินนา สืบวงศ์
1108 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.จริณพร พวงศรี
1109 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางหนูจอน พวงศรี
1110 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.พัชรี ไชยนา
1111 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางส่วย นำภา
1112 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ปิยะวรรณ ศรีสง่า
1113 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.ชุลีพร ขวานทอง
1114 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางบรรจบ ทรายหาด
1115 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.นิรัชรา แก้วเขียว
1116 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.มณีรัตน์ ขวานทอง
1117 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.สกุลทิพย์ งามศรี
1118 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายชลธีร์ ศรีรักชาติ
1119 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นางน้อย ตีประเคน
1120 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายสง่า รักเพื่อน
1121 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.คำปน นักผูก
1122 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.จิตรศุรัตน์ ประจำถิ่น
1123 51 31 สิงหาคม 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบูรพารา ต. ลุมพุก อ. คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร น.ส.อัญชลี ศรีจันทร์สุข
1124 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นภาพร บุตรไธสง
1125 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุญช่วย บุตรศรี
1126 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางทองเคียบ ศรีวงยาง
1127 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.คำปุ่น บุญพา
1128 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางกลีบบัว อุปมา
1129 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางปราณี บุญขันธ์
1130 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ปิยะดา ชมภูธวัช
1131 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ลลิตา ภูกองชนะ
1132 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายวิศรุต นาสารีย์
1133 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.เกษราภรณ์ สมลี
1134 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สัญญา แสงสกุล
1135 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นาตยา บุญราช
1136 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สิรินทร บุญงอก
1137 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางน้อย บุญพา
1138 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางบุศดี พูลภักดี
1139 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นันท์นภัสร์ สวามิไชย
1140 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วาสนา ศิลาเหลี่ยม
1141 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.พรรณิภา ลานุสัตย์
1142 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นงนุช ประสมคำ
1143 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายบุญญฤทธิ์ แก่นมั่น
1144 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นพรดา บุญภา
1145 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.พรนภา กาดกล้า
1146 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.พัชรี พรมกูล
1147 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางเจียม จันไทย
1148 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.สมศรี พรมกูล
1149 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.ทองหล่อ นาน้อย
1150 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.นิตยา แสงภักดี
1151 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางเนย ศรีภาค์
1152 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพรม ศิลาธร
1153 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.กันยเขตต์ สมลี
1154 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.วาสนา ศรีจันทร์แสง
1155 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางสมบูรณ์ หล้าอำพันธ์
1156 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางรำพรรณ ศรีแก้วกุล
1157 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นางพรทวี เฉียงขวา
1158 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.เกวลิน พิลาวัน
1159 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายณฐกานต์ ดีคำใฮ
1160 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.น้ำฝน สิงหาทอ
1161 57 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.มหาชนะชัย จ.ยโสธร น.ส.กุลจิรา หงษ์ชูตา
1162 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายณรงค์ศักดิ์ แรงสู้
1163 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายฉกรรจ์ ศรีสุวรรณ์
1164 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางแก้ว อ่อนพุทธา
1165 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางลำใย หลักคำ
1166 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางฉวีวรรณ สว่างวงศ์
1167 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายบุญยืน วิเศษแก้ว
1168 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางนวลน้อย พรมประชุม
1169 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.รจนา แก้วคำจันทร์
1170 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายสุรชาติ พรมประชุม
1171 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.ดาวเรือง วิเวกวินย์
1172 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.จิราวรรณ หางนาค
1173 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายผัน หางนาค
1174 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร น.ส.สุวลี อารยาทร
1175 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นางสุพัด บุญทศ
1176 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายพรชัย เชื้อบัณฑิต
1177 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายวิชัย มั่นจิตต์
1178 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร นายกฤษณะ อินพระ
1179 58 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561