BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.ภิรมยา แซมรัมย์
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.สมฤทัย บัวแก้ว
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.ปัญญา โขงรัมย์
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.สุดารัตน์ แซมรัมย์
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.พรรณสุดา แซมรัมย์
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.สุพรรณี แป้นอุดร
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.ทวี พรมหงษ์
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.บังอร เพ็งประจญ
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.สารวัน มั่นคง
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางอ้ม บัวบาน
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.แจ่มจันทร์ แช่มพรมราช
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางเที่ยง ตะภาวดี
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นายนะรง โชนรัมย์
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.สมพิศ พลวัน
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางแตงอ่อน แช่มรัมย์
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางพัน แซมรัมย์
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางประทีป คะเรรัมย์
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ น.ส.เรืองรอง แซมรัมย์
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางยุภา อาจพรหม
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ พิริยะ สุทธิวงศ์ นางถม ดวงเดือน
21 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุวรรณ์ สมบุตร
22 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสมพร รุ่งเรือง
23 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.หทัย สมัยกุล
24 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางภัทรวดี แกล้วกล้า
25 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอ้อย เสาเปรีย
26 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จินตนา แสงอินทร์
27 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดาริน ชนะประโคน
28 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยวง ชะมาประโคน
29 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แกว่ง มิตรแสง
30 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางทองนพพร เกื้อประโคน
31 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอรภา ซิวประโคน
32 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางรวงทอง เลิศสกุล
33 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกศลักษณ์ ทองเนินกุ่ม
34 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสมจิต มุลาลินน์
35 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชลลดา ถินประวัติ
36 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอลงกต โกรธประโคน
37 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กันติยา วันประโคน
38 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลลิดา โกรธประโคน
39 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ส่องแสง ถนอมบุญ
40 10 30 มิถุนายน 2561 02 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์เรียนรู้บ้านชุมแสง ม. 2 ต.ตะโกตาพิ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางฉวีวรรณ ชะมาประโคน
41 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัทราภรณ์ ชูกระโทก
42 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำเนียง เครือทอง
43 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางออม พจน์รัมย์
44 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นายเคย ทะเรรัมย์
45 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นายวรวิช อพรรัมย์
46 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางบัวขาว บำรุงแคว้น
47 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นายสุพรรณ นุนารัมย์
48 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางเล็ก นาขนานรัมย์
49 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นายธีรวัฒน์ หล่อสุวรรณ์
50 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ออด ดีพิมาย
51 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางอุทุมพร นุนารัมย์
52 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางมณีเนตร มีชัยรัมย์
53 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปริยะ พานรัมย์
54 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางคำ นิเรืองรัมย์
55 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร ทะรารัมย์
56 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นางสงบ สมจิตรัก
57 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิรัลพัชร พูนรัมย์
58 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุธัญญา ทรงชัย
59 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วัลลี อะโรคา
60 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ นายวุฒิพงษ์ อินเทศ
61 11 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดแจ้งเมืองไผ่ บ้านเมืองไผ่ ต.เมืองไผ่ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปวีณา นิวอนรัมย์
62 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กานดา พริ้งเพราะ
63 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตญา จริบรัมย์
64 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศรัญยา สุภาพวาณิช
65 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมลมาศ บุรกรณ์
66 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อลิษา มาลิตต์
67 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัฒนา สุขประเสริฐ
68 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางปุ แก้วกล้า
69 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองสาย หวังสัน
70 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางนาน เสาเคหา
71 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสมบัติ ไขรัมย์
72 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พงค์พันธ์ คูโนรัมย์
73 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริจรรยา มองเคน
74 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางวิภา วรรณโคตร
75 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อังคณา รักษะประโคน
76 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุทัย อุ้มรัมย์
77 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมเบียน วิจิรัมย์
78 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายชัน อะรัญ
79 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บัว กุมรัมย์
80 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางจันที รักษา
81 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายครรชิต มาประโคน
82 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอวม ดวงจันทร์
83 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางจวน เพชรเลิศ
84 12 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บังอร เขินไพร
85 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายธนวุฒิ อิ่มสำราญ
86 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุวรรณ์ ธรรมรัตน์
87 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันติมา ช่วยบุญ
88 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมบูรณ์ รูปงาม
89 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางอ่อน วาทิรอยรัมย์
90 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลาวัลย์ อะโรคา
91 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุทิต กิ่งแก้ว
92 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายเซ็ง แสนกล้า
93 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายแดน นุสิทรัมย์
94 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปาณิศา ทองยอน
95 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อลิษา ขนานรัมย์
96 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขวัญฤทัย ก้านเหลือง
97 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางจีรวรรณ ทัพไทยดี
98 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุรี หมู่ทอง
99 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสรวด ศิริอินทร์
100 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางวรญา บวรกิจเดชดำรง
101 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางพวย เทวารัมย์
102 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางแพง เทวินรัมย์
103 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายจันทร์ บุญล้อม
104 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายลิขิต สุวรรณไตรย์
105 13 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านตาฮ้อ ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางญวน ทองนำ
106 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางบังอร ไชยโกฎิ
107 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเสงี่ยม เยาว์ศิริ
108 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางคำพอน ย่องไธสง
109 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพนา สองโท
110 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายทองสุข สามพร้าว
111 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวันดี หมื่นศรีพรม
112 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอรญา คำยาง
113 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายหมู ศรีสุวงศ์
114 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางตัน คุ้มสุวรรณ์
115 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายวิทยา เขียวอุดสา
116 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสุพัตรา ประทุม
117 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประไพร บึงจันทร์
118 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำรวย อาสาภักดิ์
119 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางรัชดาพร พิประโคน
120 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นุชฤดี โคตประโคน
121 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรนภา อันทะผลา
122 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จำปี น้อยมาก
123 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายพินิจ พลภูเมือง
124 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพรัน ศรีสุวงศ์
125 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดาวัลย์ โกติรัมย์
126 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเพชรา นิ่มประโคน
127 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกลี้ยง ทุมมาลา
128 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางบัวจง บุญเทศ
129 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางทองดี อุดมศรี
130 14 04 กรกฎาคม 2561 06 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านโนนศิลา ม. 9 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเอมอร ฉิมมา
131 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางฟ้า สัตตารัมย์
132 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิษา พระเอี้ยง
133 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยะรัตน์ กิวรัมย์
134 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายไทยน้อย สัตตารัมย์
135 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายทวีศักดิ์ ชำนาญเลื่อย
136 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยาภา ประทีปชัชวาลย์
137 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สายใจ สัตตารัมย์
138 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อภินันทา ศรีประพันธ์
139 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพรรษา เชิดนาม
140 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปวีณา การัมย์
141 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสมาน ประจงรัมย์
142 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางมวย สุทธิ
143 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำเตือน แก้วยศ
144 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายโดง สัตตารัมย์
145 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางประจักษ์ สัตตารัมย์
146 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประภา พรหมเมือง
147 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายไพร แก้วยก
148 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชนี มุ่งมี
149 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางหม ชัยสุริยงค์
150 15 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านปราสาททอง ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางทอม ชูชี
151 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางหัด ปัญหา
152 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายทองแดง พรหมบุตร
153 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุชาญ ตากิ่มนอก
154 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางนวนจันทร์ พรมบุตร
155 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุนาท จันทร์ดี
156 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเชียร์เหรง เลียบบัวป่า
157 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เปรม วิเศษ
158 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายช้อน เมาฟาย
159 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสิงห์ ปะโนรัมย์
160 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางหริ่ง หวังผล
161 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิตร วิเศษ
162 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเข็มพร ศรีทองกุล
163 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางบุญล้วน โมกหอม
164 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายดาว ตะวงค์
165 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางบุญล้อม ศรีนวล
166 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสา อินทา
167 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมัย พรมบุตร
168 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาวดี ชัยชนะ
169 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางวิภาดา ทาหาญ
170 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุทธิดา ทองย่อน
171 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นัฐธิดา อักษรณรงค์
172 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุธี โมกหอม
173 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำราญ ลาทอง
174 16 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางอำนาจ อินทร์ศรี
175 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มินตรา สอนประโคน
176 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชราภรณ์ ศรีจันทร์
177 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ไข่แก้ว นันธิษา
178 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เคย หมั่นประโคน
179 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตยา หมั่นประโคน
180 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางโชค ผิวสุข
181 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางแช่ม คงดี
182 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำรวน เอี่ยมประโคน
183 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อภิญญา สมานโสร์
184 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ ส.อ.จิรทีปต์ ดวงกระจาย
185 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตนา คณารักษ์
186 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางโสรยา ล้วนกลาง
187 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัทรา แป้นประโคน
188 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พงษ์ กระแสโสม
189 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางบังอร แป้นประโคน
190 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุจินดา กรุมรัมย์
191 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประจวบ ประเสริฐสวัสดิ์
192 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จอมใจ ประเสริฐสวัสดิ์
193 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นายจำรัส เจริญรัมย์
194 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รุ่งณะภา มีประโคน
195 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางพลาน ชินรัมย์
196 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางสุเพียบ อาสาภักดิ์
197 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางเอือย ทองนัด
198 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางสร้อย แยบดี
199 17 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.สำโรง ต.สำโรง อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางศุภาอร นะโรรัมย์
200 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.มาลีวรรณ สินสายรัมย์
201 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายประพันธ์ สุกพราว
202 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันนัน นุสิทธิ์รัมย์
203 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายวิชาญ ทะหนองเหล็ก
204 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเสย เจริญพันธุ์
205 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายเฉลียว ศิริมา
206 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางบุญเลิศ สุธาอรรถ
207 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางไสว อุตส่าห์
208 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางน้ำผึ้ง ประเสริฐศรี
209 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แตงอิน สุทินรัมย์
210 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายอุทัย แสนศิลา
211 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายมงคล สืบมา
212 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เมือง ดีประจำ
213 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสุนีย์ นาคะชาติ
214 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเสวย สิงห์มา
215 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายไสว สืบสังข์
216 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุพจน์ พิชนาหะรี
217 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายลวด สัตตารัมย์
218 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายชัยพร กล้ำทอง
219 18 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านสูงเนิน ม. 1 ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุนันท์ โฉมทัพ
220 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดารัตน์ ตะโสรัตน์
221 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายวิศณุพงษ์ นิพลรัมย์
222 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพรรษา สุขคำ
223 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวิภา นิโรรัมย์
224 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางบุญกอง มั่นหมาย
225 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายเย็น ดาทอง
226 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางทาง หอมจันทร์
227 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำรวมจิตร เสียงวังเวง
228 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุริโย จะริรัมย์
229 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สัมรินทร์ มีโชค
230 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตติยาพร เลาะหะนะ
231 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสมชาย นิสัยรัมย์
232 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางวิภารัตน์ แก้วสุข
233 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาภรณ์ นิวอนรัมย์
234 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางทวน ดาทอง
235 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองดี นาเวชรัมย์
236 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พร้อม กลีบม่วง
237 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางจำเริญ วันชนะ
238 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายมาโนช หอมจันทร์
239 19 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน บ้านก้านเหลือง ต.ชุมแสง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเสือน มีโชค
240 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.อนันตญา เบอร์ไธสง
241 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.มะลิ เกรนรัมย์
242 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.แสงฝาง สายน้อย
243 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.อำไพ แกประโคน
244 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.สุมาลี มีแก้ว
245 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.กุลนันท์ หวังมี
246 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ดวงมณี สระแก้ว
247 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ธนพร แสงรัมย์
248 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางชิน สุดชะนะ
249 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.สายนภา บุญรักษ์
250 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางมัณฑนี สุดประเสริฐ
251 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางอำพันธ์ ฉายยินดี
252 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นายบรรจง เกือกรัมย์
253 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ศิริพร โกยรัมย์
254 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางโพะ เจริญศิริ
255 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.สมคิด กึกรัมย์
256 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.สุณี ซ่อมทอง
257 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.หล่อน เรืองรัมย์
258 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ล้อม ณ รัมย์
259 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางสุเพียน สมคะเณย์
260 2 16 มิถุนายน 2561 18 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองลิง ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ทุ เกรนรัมย์
261 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ยุพิน ไชยยะ
262 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จารุพัฒน์ แก้รัมย์
263 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภา จำปาทอง
264 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัลยา ไชยชุม
265 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุมิตรา พันธุลี
266 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสมโภชน์ แพงทรัพย์
267 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางภัทรา หนุนเจริญ
268 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วนิดา ประสิทธิ์เลิศ
269 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธันวา สุทินรัมย์
270 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปัทมา วิโรจน์เสถียร
271 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นราทิพย์ ศรีโมรา
272 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เรไร สุดสุม
273 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภาวรรณ วิโรจน์เสถียร
274 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตนา กุสารัมย์
275 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร บุญไกร
276 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสถาพร คำสอน
277 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางบัวลำ ประโคนชัย
278 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายเลิศ สามยอด
279 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายบุญเสริม คิดถูก
280 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางบุญยืน ดุจานุทัศน์
281 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุวิทย์ ศรีโมรา
282 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางแววตา ศรีโมรา
283 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปวน สุทธิ
284 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เบือน สวัสดี
285 20 15 กรกฎาคม 2561 17 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านกะนัง ม. 4 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสำเรียน เร็วเสลา
286 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางกรกนก นันทพันธ์
287 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันทร์ ศรีวิสรณ์
288 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายทองเส็ง จักสาน
289 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นงนุช สีบุญเรือง
290 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุดา คงสุข
291 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทอง กิ่งสีดา
292 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สวย สีบุญเรือง
293 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทองพูน ชินชะโน
294 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางกนกวรรณ ดวงเดือน
295 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สน อุดแก้ว
296 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกตุ มะเดื่อ
297 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้อย กิ่งสีดา
298 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทิพย์ เลื่อนลอยเลิศ
299 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางแต๋ว เขตชุมแสง
300 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางละมัย การยิ่ง
301 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายหงวน บุญรอง
302 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิรมล เกิดสุข
303 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางมน ลาเนตร
304 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมศรี ขอมรัมย์
305 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสมัย เป็งทอง
306 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสงัด คำบาง
307 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.โชติกา หงษ์งาม
308 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วาสนา อะโนรัมย์
309 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภาดา วงษ์เชียงขวา
310 21 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จินตนา จุมศิล
311 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายจิรายุ โยธิกา
312 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิโรจน์ ศรีละมัย
313 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุฑารัตน์ เพ็งประจญ
314 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธาริณี ผลประทีปสุริยา
315 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุ๊บแจง ทองงาม
316 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อมลรดา ทองงาม
317 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตน์ บุญกล้า
318 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิวปรีญา เดชารัมย์
319 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริพร จันทร์รื่นเริง
320 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางบุญมี วังสีแก้ว
321 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิชิต สมใจ
322 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ไพลิน บึงไกล
323 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสุนา โคตรสิมมา
324 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางรำไพ ธรรมนิยม
325 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางทองมี ใยยิ้ม
326 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายหวั่น สมใจ
327 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางวิภารัตน์ โคตรสิมมา
328 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดอกแก้ว จาเพียราช
329 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายอึ่ง ทวยรัมย์
330 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำใย คะเรรัมย์
331 22 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองมะเกลือ ต.หนองตาด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสำเภา ศรีรักษา
332 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วริษา กว่างสนิท
333 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มยุรี ถะเกิงผล
334 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลัดดา ทองคำสาร
335 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรชร บุญลอย
336 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดารา เงินงอกงาม
337 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมจิต วงษ์มัน
338 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นวลฉวี ชื่นพงศา
339 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสม ชูนางรอง
340 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันดี วงษ์มัน
341 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทะเยย ชาญณรงค์
342 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจรียาภรณ์ ชรินรัมย์
343 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางปราณี สายสร้อย
344 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอุไร อรุณ
345 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทองแดง อินงาม
346 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางน้อย โหมดนอก
347 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอรุณ แสนวันดี
348 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเยือม ขวัญกระโทก
349 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลวน พละบรรจง
350 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุลาวรรณ์ บุญลอย
351 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันเทพ สายเล็ก
352 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลิ เป็นนวล
353 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จำเนียร ชะเทียนรัมย์
354 23 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม. 10 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมศรี ขาวรัมย์
355 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชนกานต์ เทศแก้ว
356 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรอนงค์ ทั่งทอง
357 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนิสา กระแสโสม
358 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพิชามญชุ์ ชะรุมรัมย์
359 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.โสภา โกรัมย์
360 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจันดี บุญครอง
361 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิกรณ์ ว่องไว
362 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสม กระแสโสม
363 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสายยวน ไทยทองหลาง
364 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงอม ชะรินรัมย์
365 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุพิน หาญกลาง
366 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสนม โกรัมย์
367 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพียร สุขแสวง
368 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มณี เชยรัมย์
369 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางฐิติรัตน์ ธรรมวัตร
370 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำพัน ดาทอง
371 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเป็น ฉิวรัมย์
372 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุดใจ ว่องไว
373 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางมานิต โสมศรีแก้ว
374 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมพร โสภา
375 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำรวย พะเนตร์รัมย์
376 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบัวผัน วงศ์เมือง
377 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประกายวรรณ ชัยศรี
378 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุรา ว่องไว
379 24 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 11 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนุชรัตน์ บุญเจริญ
380 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางโน๊ด ดอนทอง
381 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเรณู ชูชี
382 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเหลิม แก้วยงกฎ
383 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางภู สุระธรรม
384 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางหอม พันธ์โภคา
385 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชู พรหมทระ
386 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมชาย ขันทอง
387 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสนาม พรหมทระ
388 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางคำภู พรมแดน
389 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเล สอยสันเทศ
390 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายนูน จามิกร
391 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวงเดือน ภาพันธ์
392 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสม พันธ์โภคา
393 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายบุญล้วน ปัตตาโพธิ์
394 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอ่อน นะมอญรัมย์
395 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางน้อย โพพยัคฆ์
396 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเมียะ หาญเขียว
397 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวิเชียร ทันซาว
398 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ ปักกาสาร
399 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายช่วย พรหมทระ
400 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสนอง ปัตตาโพธิ์
401 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอภิรักษ์ ทองพระพักตร์
402 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวรรณี หลอดแก้ว
403 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กรชาวัล พชรกุลปริยา
404 25 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลา ม. 12 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวิไล เมินหา
405 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายณัฎฐชัย แก้วประสงค์
406 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉลอง ปิ่นสกุล
407 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายนิยม บุญภูมิ
408 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อำวะรินทร์ ภิรมย์
409 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปณาพร สุระรัมย์
410 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมพร ทองแม้น
411 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสุพัตย์ วอหล้า
412 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางกนกลักษณ์ รักษา
413 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสมบัติ สมันชาติ
414 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสมัย ทองสุด
415 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธัญญา มั่นยืน
416 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางพัชราสกุล บุญข่าย
417 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางศิริรัตน์ แก้วประสงค์
418 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสาร์ สมสามาร
419 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสายัญ กรวดก้อน
420 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางเฉลา มั่นยืน
421 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สังวาลย์ บุดสา
422 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสนม เอการัมย์
423 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางสัญญา เรืองรัมย์
424 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสิทธิชัย ทุมสาน
425 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายผิว บุดสา
426 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นัดดา มั่นยืน
427 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้อย พนารินทร์
428 26 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองใหม่ ม. 3 ต.สะแกโพรง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิไลวรรณ ชะบิงรัมย์
429 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขวัญฤทัย เขียวสวาท
430 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชนี สุดละมัย
431 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เบญจพร มนไธสง
432 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายจิระ โลนไธสง
433 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสมบุญ ประมา
434 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพ็ญนภา อัตตา
435 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นุชนาถ เหนือระวงค์
436 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายพงศ์ศักดิ์ สุลักษณ์
437 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุปผา สีทร
438 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางขาว หงษา
439 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางฐิตาพร แท่นทองไทย
440 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางจอ เป้ามะโน
441 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อังสุมา บุญสม
442 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวรรณี ทาซ้าย
443 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กรรณิการ์ แสนสำอางค์
444 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทิพธัญญา จันทศรี
445 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทองดี โลนไธสง
446 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายวิเชียร ภิรมย์คช
447 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสัมฤทธิ์ คุณเลิศ
448 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเบญญพร วินากร
449 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางประยูร โสวัตร
450 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญสม เจริญสุข
451 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางนาง ลานอก
452 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางประคอง ศรีรักษา
453 27 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางโฮม ปัตตาเทสัง
454 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางหอม สุขเกิด
455 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กันทรัตน์ วายประโคน
456 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชมพู่ ไม้พอง
457 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางบวบ ประเสริฐศรี
458 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิตรา แก้วละมัย
459 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลลิตา บุญเจริญ
460 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิดาพร สุขเกิด
461 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บงกชพร มอราศรี
462 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อังคณา วิริยะ
463 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สโรชา สมนึกตน
464 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ร่มเย็น บุญเจริญ
465 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพรรณิการ์ กล้าหาญ
466 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางพุน ประกอบดี
467 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำเมือ นิราศภัย
468 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพียร ชื่นจิต
469 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐธิชา ศรีนวลสม
470 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มน คำโส
471 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางเปรย ลักขษร
472 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตยา หล่าเพีย
473 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางสมบูรณ์ ประกอบดี
474 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางเสาะ เรียกประโคน
475 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ นางประกาย หล่าเพีย
476 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นภา สมบัติ
477 28 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลจันดุม อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แพง พันธ์นาม
478 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ราตรี หาญประโคน
479 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพ หาญประโคน
480 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางลำดวน อ่ำทองคำ
481 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางยวน ใหญ่เลิศ
482 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สโรชา กองลี
483 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัณทิมา คำรัมย์
484 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พฤษชาติ มะไลไธสง
485 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศันสนีย์ โยธิน
486 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนีย์ คำรัมย์
487 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำลี ใหญ่เลิศ
488 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นางม้วย แสวงผล
489 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนันทา เคยรัมย์
490 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรอุมา โนนตูม
491 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เหมวรรณ เชื่อมรัมย์
492 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภา พยุดรัมย์
493 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุชาดา ทองรัตนะ
494 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมพิไล มะไลไธสง
495 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วาทิณีย์ โยธิน
496 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชรี ปานบุญ
497 29 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม.8 ต.ชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมัย ค้าเกลือ
498 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นายพรหมพิริยะศร สว่างรัตวัฒนกุล
499 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.อำภา คิดกล้า
500 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นายเสี่ย ชีพรม
501 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.บังอร เชิดชูพันธุ์
502 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ปราณี ประดับทอง
503 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.พิน พิเรสรัมย์
504 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.เทียน พิเรสรัมย์
505 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.เมียด มีสุด
506 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นายตะวัน โพติยะ
507 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางปราณี เกิดบุตร
508 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ณัฐรัตน์ คงชนะ
509 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.วิภาวี วิสาน
510 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นายธนาศรม พิมพ์ทอง
511 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.เจนจิรา ช่อมะลิ
512 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.สมยศ จันทร์งาม
513 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางกิม คุ้มสุข
514 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางงวด คงครบ
515 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร นางสวาท จันทร์นวล
516 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.ละเมียด หมู่ดี
517 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.เตียว ทวีกุล
518 3 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลากลางหมุ่บ้าน บ้านหนองเต็งน้อย ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปรียา กุลบุตร น.ส.กัณหา ธรรมดา
519 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายคาน เฉียบแหลม
520 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายวีระ กุสารัมย์
521 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายไทยรัก มีนารัมย์
522 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.กรองแก้ว กุสารัมย์
523 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทอง พรมบุตร
524 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายนพดล กุสารัมย์
525 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางพานา พักชุมแสง
526 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภานุวัลย์ จ่าเมือง
527 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.บัวลา เป้ารัมย์
528 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.ยุด คงรัมย์
529 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมศรี เพชรเลิศ
530 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรัญญา การณรงค์
531 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายสมหวัง สายรุ้ง
532 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายบัญชา ซ่อนกลิ่น
533 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตยา สายรุ้ง
534 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายประชา ซ่อนกลิ่น
535 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายนพพร จะยันรัมย์
536 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายปราณี วงษ์ศรี
537 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.แมรี่เจน การณรงค์
538 30 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา การณรงค์
539 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายพรหมมาตร์ สังข์เงิน
540 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายบุญนาค พันนอก
541 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมพร โอสถประสาท
542 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางจริยา ฦาชา
543 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางเจ็ด จันทร์นวล
544 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางบุญทรวง แก้วเลื่อน
545 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดรุณี ลักขษร
546 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางสมบูรณ์ ช่างเกวียน
547 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางพันธ์ เพชรหงค์
548 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางเทพ ชัยลา
549 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางสุภา คงรัมย์
550 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.นพรัตน์ ศรีแจ่มใส
551 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายพัสกร วิชัยพรรณพรรค
552 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.สวาท พรมสุรินทร์
553 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.สนอง สมสวย
554 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายสมชาย คงรัมย์
555 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นางยอน คงรัมย์
556 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ นายบุญสนิท ชะลุนรัมย์
557 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.เตียง การรัมย์
558 31 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม ม. 19 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปริศนา แก้วอรสาน
559 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้ำทิพย์ คำมุกดา
560 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางปราณี ไกรรัมย์
561 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางทรงศรี การะรัมย์
562 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสำรวย อึงกล้า
563 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ถนอม ประเสริฐศรี
564 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางละออง ผลาหาญ
565 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศรีนวน วิวรรณรัมย์
566 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสังข์ ฉัตรทัน
567 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิตยา พยุงกลาง
568 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อภิญญา กุมรัมย์
569 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายธเนศพล กองรัมย์
570 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงฤทัย ทรัพย์ผักแว่น
571 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรัญญา กุมรัมย์
572 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพัตรา พยุงกลาง
573 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางมัด ตรวจมรรคา
574 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แลน นักรบ
575 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเยย ประเสริฐศรี
576 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายกิตติชัย ยืนยาว
577 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสำรวน โคกรัมย์
578 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกสอน ยินดีรัมย์
579 32 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศูนย์ ศพก.บ้านหนองปุ่น ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายใส ก่ำรัมย์
580 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองมาก ชะบังรัมย์
581 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบุปผา ทุมพร
582 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางทองเยี่ยม เภาโพนงาม
583 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภา ยินดีรัมย์
584 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางอัญชลี บุญวัง
585 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัศมี เศรษฐี
586 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมจิตร ยาวรัมย์
587 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายนิรุธ แก้วแจ้ง
588 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.กุลยรัตน์ ศรีชาคำ
589 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริญญา สายบุตร
590 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพ ทองมาก
591 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิรอน สายกระสุน
592 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางวิมลษา ทาหนองบัว
593 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุ โยรัมย์
594 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพ็ญ ลำจอง
595 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองใส ดำโพนทัน
596 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรอนงค์ สุขประเสริฐ
597 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมยศ ธิโกศรี
598 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.มาลา สีกาลเกตุ
599 33 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายประชุม ลิ้มเจริญ
600 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวันชัย เก่าไฮ
601 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายธารา ชารัมย์
602 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบัญชา สิมสี
603 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายปิยพล มุมกลาง
604 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.นวลจันทร์ เตชะลี
605 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายณัฐพงษ์ ประจง
606 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางอรทัย ชะนวนชัย
607 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายประเสริฐ ชัยมั่น
608 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดาราวรรณ อ่านเขียน
609 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภูษา พางาม
610 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.รชฎา ประจง
611 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางแสงดาว สุวรรณแสง
612 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายพิชยดนย์ ยืนยิ่ง
613 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางมะลิ ศรีเพ็ง
614 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางนริศรา เจริญศิริ
615 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายธงชัย ปิดตาทะสา
616 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐสิมา ทัศสุคนธ์
617 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ หอมหวล
618 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบุญเลี้ยง ศรีสมศักดิ์
619 34 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดบ้านโคกอิสระ ม. 10 ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายจิตติกร รอยศักดิ์
620 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางไพจิต นันทมา
621 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสมเพชร จันขอนแก่น
622 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางไข่มุกด์ ฟองชัย
623 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาวดี ศรีวงษา
624 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายคำผัน มาน้ำเที่ยง
625 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางชลธิชา สุทธิมูล
626 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทองใบ พรมชาติ
627 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางพิน พลอยไธสง
628 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรกนก อ่อนหนองหว้า
629 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายสุดา มุณีชัย
630 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางอรทัย ขุนศิริ
631 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.มี สายกระสุน
632 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวิชัย อ้วนทอง
633 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางแตงอ่อน อ้วนทอง
634 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางทองคำ สุวรรณรัตน์
635 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายวี ชินรัมย์
636 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายกันตพัฒน์ ดิษฐโรจน์
637 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบุญทอง ผุยโพนทัน
638 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายหงษ์ เปิมรัมย์
639 35 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหนองเชื่อก ม. 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายเชาวลิต ชะวีรัมย์
640 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางเพิ่มพูน กอยรัมย์
641 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางล้วน จันทะอิน
642 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางณัฐธิดา ภาษิต
643 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายปฐม จันงาม
644 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายไกรศร มุขวัติ
645 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสุภี โพธิ์ไทร
646 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลาวรรณ ยิบรัมย์
647 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสุเพ็ญ ปัญญา
648 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สายรุ้ง ศาลางาม
649 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางมณีนุช แสงสุพงษ์
650 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางวาสนา วงษ์สุวรรณ์
651 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางเพลินพิศ พลพวก
652 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบุญเพ็ง สำเหนียก
653 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางอำนวย ยิบรัมย์
654 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สายสมร บุญไทย
655 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางหนูจันทร์ ศรีสง่า
656 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมจิตร ใจดี
657 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางทองสุข แสงงาม
658 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมทรง ใจดี
659 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมพ์ใจ ยุดรัมย์
660 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบัวไข บุญหลัง
661 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุข ชินรัมย์
662 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางบุญทัน กระแสจันทร์
663 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรรณี ยิบรัมย์
664 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสุรัส ปลื้มกะมล
665 36 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหนองบัวเจ้าป่า ม. 5 ต.สตึก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นางสุมาลี ดียิ่ง
666 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางอุมา มงคล
667 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางผกาวดี มงคล
668 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางสัญญา เสนาประโคน
669 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายเดช จันทร์ไทย
670 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ น.ส.มุกดา สลาประโคน
671 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ น.ส.เนตรดาว สมดี
672 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายสมพร แผ่นทอง
673 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายไตรภพ นาดี
674 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายพินิจ ซื่อรัมย์
675 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางอุษา เกลียวทอง
676 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายประเทือง เสาเปรีย
677 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายมนัส อวงประโคน
678 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ น.ส.เวรุวรรณ ทองงาม
679 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางสำราญ การะมาตร
680 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางเสียด โรจน์ประโคน
681 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายสัญญา พันสาย
682 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัญยารัตน์ ลิวประโคน
683 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางคำนึง พิมพ์กลาง
684 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นายเฉลิม แสงงาม
685 37 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.เขาดินเหนือ อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ นางเรณู สว่างไสว
686 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางหิรัญรัตน์ แจ่มจำรัส
687 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จินตนา วันประโคน
688 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เจนจุรา มั่นยืน
689 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ประหยัด บุญสวัสดิ์
690 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเปียน ประเสริฐไทย
691 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางทองคำ พันธ์ประโคน
692 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นภาพร เผ่าพันธ์
693 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสมบัติ เทียมแก้ว
694 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลาวัลย์ บำรัมย์
695 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ไอริณ เตือประโคน
696 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขวัญใจ สายกลิ่น
697 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มานี นามโสม
698 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเตือนใจ ธรรมพิทักษ์
699 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสวย ทรงประโคน
700 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิรมล คงประโคน
701 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลูกนก คงจันทร์
702 38 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดโคกกลาง ต.โคกม้า อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอวบ นักประพันธ์
703 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเสาวลักษณ์ คณา
704 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นุศรา วงษ์แก้ว
705 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางพัชรินทร์ ยืนยง
706 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางปุ่น น้อยทรง
707 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จารุวรรณ ถามะพันธ์
708 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบุญเลียม อนาตเนตร
709 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุไร ชัยรัมย์
710 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นงนภัส หวังผล
711 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสาคร สุกรแก้ว
712 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมพร สุขประเสริฐ
713 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบุผา ศรีภักดี
714 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สวย ศรีภักดี
715 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรกนก กว่างสนิท
716 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิริญา ดาวรัมย์
717 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ละออ ชัยศรี
718 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทัศนีย์ บานนางแย้ม
719 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อนัญญา ศรีภักดี
720 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศรัญญา อาจิณกิจ
721 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปิยะพร โสมศรีแก้ว
722 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมใจ ขวัญกระโทก
723 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางบังเอิญ บุทศรี
724 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสวย ทรงศรี
725 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสำรี จันทรคติ
726 39 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางไสว สัตพลี
727 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์ สายสาลี
728 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางชุม กว่างสนิท
729 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.แสงจันทร์ ชุ่มบันดิษฐ์
730 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิสา ฉ่ำโสฬส
731 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิไลลักษณ์ กุลน้อย
732 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัญญารัตน์ ตุ่มดาวเรือง
733 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางหนูจันทร์ ชะมาเพ็ชร
734 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.หรรษา ตุ่มดาวเรือง
735 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัชชา บุญนูน
736 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุทากรณ์ มั่นจิตร
737 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางรุจี ยอดเยี่ยมแกร
738 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศิริพร ทองคำ
739 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสนม สิวกระโทก
740 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศรีจันทร์ ไมล์ขุนทด
741 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มณี เจือจันทร์
742 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนารี แซ่เดี่ยว
743 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเล็ก โสมศรีแก้ว
744 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศรีพร สละเสือ
745 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางละเอี่ยม ยอดเยี่ยมแกร
746 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญส่ง เพียขันที
747 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางประคอง พันธ์ศรีวนิช
748 4 21 มิถุนายน 2561 23 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศาลา ม. 3 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสำรวย สุกรแก้ว
749 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางมณี นิรัมย์
750 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนิตยา ชื่นพงษา
751 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหมาย โกรัมย์
752 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายมาโนช เพิ่มชีลอง
753 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชาย ชะรินรัมย์
754 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมหมาย โนนทะญาติ
755 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายคมกริช ฉ่ำโสฬส
756 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายพวน พงษ์สวัสดิ์
757 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายชารี พานนท์
758 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเฉลิม โพธิ์แก้ว
759 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเกตุ ขาวรัมย์
760 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวันเพ็ญ แสงอุ่น
761 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางย้อย บุญทะรา
762 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสงาม โกรัมย์
763 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมพร ยินดีรัมย์
764 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลำไพ ศรีบัวอ่อน
765 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วาสนา พิมพ์ทอง
766 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชิม ปุตตะโสภา
767 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วริญญา โพธิ์แก้ว
768 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสำ สุ่มมาตย์
769 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจันทร์เพ็ญ พานนท์
770 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมพร วงษ์มั่น
771 40 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 1 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายจำนงค์ เหลืองสุข
772 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางบัว คำผม
773 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสมศรี จันทรา
774 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางบุญทัน สุขสันต์
775 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.จีน ครุฑพยนต์
776 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางคูณ ระรงค์
777 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสมหมาย ครุฑพยนต์
778 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสมบูรณ์ เสนาราช
779 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางเพ็ญนิภา ชัยงาม
780 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางทองใบ แก้วทะวงษ์
781 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางบัวทอง ศรีทานนท์
782 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางบัวไล พิมพ์จันทร์
783 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางเหมา วิงกระโทก
784 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางประกอบ วัดมรรคา
785 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางทรวง ชูแฉล้ม
786 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางทองจันทร์ แสนยามาศ
787 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางทองสม เชิดเกีย
788 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายสะอาด เลไธสง
789 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางเภา ชาญชาติ
790 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.จริยา ประจันทะศรี
791 41 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางหมู่บ้าน 13 ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายศุภฤกษ์ แวงดงบัง
792 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชุดาภา นานอก
793 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขนิษฐา ชัยชนะ
794 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อติพร มุ่งดี
795 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.โสรยา ใจกล้า
796 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางกุสุมา ซึมรัมย์
797 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนี จีนกระโทก
798 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปัทมาภรณ์ เลสนาดี
799 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางทองสี สุโรรัมย์
800 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางวันเพ็ญ แก้วเจ๊ก
801 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางอำพร อุ่นใจ
802 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมจิตร กาญจนประดิษฐ
803 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางเข็มพร รัตนนท์
804 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายสมหมาย สนองผัน
805 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางบัวศรี พลคำมาก
806 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางโสภา รักแก้ว
807 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรัญญา สมศรี
808 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางประคอง ผาสุขสม
809 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางพลอย ดำสนวน
810 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายทองพันธ์ พิศวงษ์
811 42 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม ม. 5 ต.โคกล่าม อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำพัน ชมภูนุช
812 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางเป้า ธารณะกลาง
813 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางองุ่น แจ้งประจักษ์
814 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางจรูญ เอมโอด
815 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางพเยาว์ ต่างประโคน
816 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางวาสนา เพ่งพิศ
817 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายวัฒนะ รักภักดี
818 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายณรงค์ ธารณะกลาง
819 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปราณี น่วมศรีนวล
820 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้ำผึ้ง ด่วนกระโทก
821 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางอำไพ พุดจันทึก
822 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายเงางาม รักภักดี
823 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายมานิจ อังกาบกิ่ง
824 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำแพน พุดจันทึก
825 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เตือนใจ ด่านกระโทก
826 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางสุดใจ เสาวพันธุ์
827 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นายธวัชชัย มหันตะ
828 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเชิด แสนคนึง
829 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชำเลือง รักภักดี
830 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมใจ เนตรตรี
831 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นางขวัญ ขันทอง
832 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เทพอัปสร หาญปัญญา
833 43 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาหมู่ 6 ต.ก้านเหลือง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สัมภาษณ์ คชวารินทร์
834 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายแก้ว ทิรอดรัมย์
835 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายกิตติพันธ์ มณีทูลย์
836 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสวง สายบุตร
837 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสำเริง สัวประโคน
838 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแสงจันทร์ โปรดประโคน
839 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิรินภา โปรดประโคน
840 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยูน ดาศรี
841 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรพรรณ ไกรเพชร
842 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.น้ำฝน วงษกา
843 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วัชรินทร์ ศรีนอ
844 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัชรี คำประโคน
845 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิตราภรณ์ ดัชถุยารัตร์
846 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อัจฉรา คำวัด
847 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นริศรา โพธิ์ศรี
848 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายยัง พรหมเอาะ
849 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางวันณา เงางาม
850 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกล็ดแก้ว หวังเคียงกลาง
851 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำมี ทองแม้น
852 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสมาน เงางาม
853 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยุด กาประโคน
854 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายดี พงพนัส
855 44 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองบอน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สำเรียน มีแผน
856 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เกย พลาฤทธิ์
857 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางลำดวน ฉุนเชื้อ
858 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางลำพวน ปันรัมย์
859 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สังวาลย์ แตงสุวรรณ์
860 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางยศ ทุ่งไธสง
861 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุทิน โตคีรี
862 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางลำพวย อุ่นสมพงษ์
863 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายสมคิด แตงสุวรรณ
864 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสำอางค์ ศรีพรมมา
865 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสมมาศ ลาขุมเหล็ก
866 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางจอน บุญมา
867 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางวาริน ชาญป้อม
868 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางประเสริฐ นารถแนว
869 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางสุนทร เหมวิหก
870 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางปาจรีย์ จันทรา
871 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางลำพึง สนิทชัย
872 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นางดาว อร่าม
873 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเหลือ คงสืบ
874 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ นายสมพร จีนเกา
875 45 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้านป่ายาง ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพิ่มสุข ขาวงาม
876 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วัชริน แก้วสมศรี
877 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุษกร ภูมินางาม
878 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมคิด อ่อนศรี
879 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางดัชนี ออกรัมย์
880 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรณี วงษ์สนิท
881 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางมาริษา แก้วก่า
882 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสะอาด ดวงน้อย
883 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายบุญน้อย ช่วงพิมาย
884 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายสุรชัย สวงรัมย์
885 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางวงศ์จันทร์ จันทร์ปัญญา
886 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปราณี แกล้วกล้า
887 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางศามาตร ประสงค์ศิลป์
888 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางทองคำ เตียงงา
889 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายสมัย แสนผาบ
890 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายช่วย ใจกล้า
891 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิรันดร เชียรรัมย์
892 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นายปรีชา ตุพิมาย
893 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางคูณ สกิจรัมย์
894 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางเบญจวรรณ โชติมูล
895 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางราตรี สวงรัมย์
896 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางรุ่งธิวา แสนผาบ
897 46 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสวนครัว ม. 8 ต.หนองบัวโคก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ นางสมศรี จันทะเมนชัย
898 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางจันทา ละสามา
899 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรปรียา บุตรสืบสาย
900 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิราภรณ์ เติมประโคน
901 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางคำดี เมืองพรม
902 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายฮวย สวนเพชร
903 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเอกครินทร์ ราชสกล
904 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายพันธุ์ มีสมานพงษ์
905 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉลวย คำพินิจ
906 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางมุย ทะรารัมย์
907 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ เพลารัมย์
908 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายมัย ยอดนางรอง
909 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางศิริ เติมประโคน
910 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายธนัช พรพีระสกุล
911 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรอุมา คุณวงค์
912 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสุภาพร เพลารัมย์
913 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายเพยาว์ ผิวพะนา
914 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายศรสิทธิ์ รักพลวงค์
915 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กนกวรรณ จอนโพกลาง
916 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิริพร กุลดี
917 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายนี ราษกล
918 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางปราณี วงศอนุ
919 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายอัครเดช มะธิปิไข
920 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนงนุช รักพลวงค์
921 47 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 2 ต.สำโรงใหม่ อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางสมร หงษ์ทอง
922 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญนวล กิ่งกุล
923 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทำนอง คนชุม
924 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางอำพร นิพัฒน์
925 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางลำพึง ศิริสวัสดิ์
926 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสิทธิชัย มอไธสง
927 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางน้อย สมบูรณ์
928 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายบัณฑิต เชิญประโคน
929 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางพัน มอไธสง
930 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายแข่น หารชนะ
931 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพ บำรุงแคว้น
932 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางมอญ เฉียบกระโทก
933 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉลวย เฉียบกระโทก
934 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเคล สุใจคน
935 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันทร์จิรา ศรีนาคา
936 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดาวพระศุกร์ ไพรวัน
937 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางกานดา มงคลชาติ
938 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมหญิง ปุ้มสระเกษ
939 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภาพร ไพรวัน
940 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อุมากร ไพรวัน
941 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสายชน ทรัพย์เมือง
942 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายจีระ ซอมกระโทก
943 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เสาวภาคย์ ทรัพย์เมือง
944 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางหนูนา คำยาง
945 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายไข อำตำงาม
946 48 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 3 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายบัวไข วิเศษสัย
947 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายวันชัย ราษฎร์เจริญ
948 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ เหลาบุญมา
949 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายเดช วุทธิยา
950 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ต้อย บาดกระโทก
951 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายมัฆวาน แพทย์ประสาท
952 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสมคิด ปรูกระโทก
953 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทาม กะสุนรัมย์
954 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางลำไพร สามนคร
955 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทรัพย์ ผสมบูรณ์
956 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวรรณนา ชัยสาร
957 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสมพงษ์ คำสอนพันธ์
958 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.เสาวนิตย์ ทองภูบาล
959 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายขวัญประชา สุวรรณศรี
960 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายไมตรี แจ่มใส
961 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วารีภรณ์ จูมพล
962 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ป่อง สุขเสริม
963 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางประนอม ก้งทอง
964 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางอึ่ง ภักดี
965 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดวงใจ สุโพธิ์
966 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายยอดรัก วงษ์สุวรรณ
967 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสนธยา สอนปัญญา
968 49 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน ม. 6 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางยุพิน บุตรทอง
969 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางเครือวัล ประจักษ์
970 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันดี เกือบรัมย์
971 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ระพีพรรณ สมมา
972 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวิเชียร ประนางรอง
973 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางวิยดา หนูเทศ
974 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอัมพร สมมา
975 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางยอด ประจักษ์
976 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ฉันทนา ประนางรอง
977 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อ้อมใจ พันธ์ศรี
978 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภลักษณ์ เจิงรัมย์
979 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิตติมา ไทยลือนาม
980 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิรวรรณ ชื่นพงษา
981 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นายธงไชย ผะกาแก้ว
982 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.จิตรา เย็นใจ
983 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.อนุสรา บัตรรัมย์
984 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุกานดา หาญวารี
985 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางนกหลิ่ง บุญเริก
986 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางทุเรียน มุขประดับ
987 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิธิพร พลเยี่ยม
988 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมร ประเสริฐศรี
989 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สนม กลิ่นจันทร์
990 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางลำไพ ธรรมวัตร
991 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางแต๋ว ชื่นพงษา
992 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางดวงเนตร ยอดเยี่ยมแกร
993 5 22 มิถุนายน 2561 24 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลหนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ นางอำนวย แคนเภา
994 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิมลพรรณ สมพร
995 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสิทธิพร กำลังรัมย์
996 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิริวิมล คงเจริญ
997 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายบัญญัติ พิลาดรัมย์
998 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กระถิน ออกหาร
999 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จีรนันท์ สุขจิตร์
1000 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นอม นะวงรัมย์
1001 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุวัตร์ ดวงไสว
1002 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สิรีธร พะนงรัมย์
1003 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุภัทรา พะนิรัมย์
1004 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายธีรเมธ ภูมิศิริกุลวัฒน์
1005 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปรีดาภรณ์ พิเลิศรัมย์
1006 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายสุชาติ แสงแก้ว
1007 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเอี้ยง วัฒนาถาวรวงศ์
1008 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ขนิษฐา โพธิรัมย์
1009 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปาณิตา ภาสุวรรณ์
1010 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางจันทรา สาแก้ว
1011 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางมณี รวมเหมาะ
1012 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเทียว คงเจริญ
1013 50 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านลำดวน ม.1 ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางสวิน สายบุตร
1014 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ดรรชณี พวงนาค
1015 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วนิดา วงค์จันทร์
1016 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐชยา มะไลทอง
1017 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางไสว กลิ่นเมือง
1018 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางเสงี่ยม หอมขจร
1019 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลัย หอมขจร
1020 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุนันทา จำปาทอง
1021 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัทรานิษฐ์ ซ่อนกลิ่น
1022 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภัสตราภรณ์ กระแจะจันทร์
1023 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปานตะวัน เกียนประโคน
1024 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วาว นะเรืองรัมย์
1025 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อำไพ หอมขจร
1026 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จุรีรัตน์ บัวศรี
1027 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สายรุ้ง หอมขจร
1028 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชะญานันท์ สุขแม้น
1029 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นางธัญมล วันเลิศ
1030 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ นายอาชีพ หอมขจร
1031 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัลยาณี พิลาศรัมย์
1032 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันทร์ สืบเทพ
1033 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมบัติ จวงจันทร์
1034 51 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาบ้านครองสุข ต.ห้วยสำราญ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แวว ชมสุข
1035 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสมโภชน์ มาผดุง
1036 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภาวินี สายน้อย
1037 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กรรณิการ์ หาสีสุก
1038 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลำดวน เงางาม
1039 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรรณวิสา สังข์โสมา
1040 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลัลน์ลลิต ภู่อิ่ม
1041 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางแสน ปะวะสังข์
1042 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายสุราช ยงคง
1043 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายยุน มันสลาย
1044 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบุญชม ลอดคลอง
1045 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางจันทร์เพ็ญ สงนวน
1046 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางบุญนิ่ม รัตนนนท์
1047 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางละเอียด ดำเนินงาม
1048 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบุญถึง ยุงประโคน
1049 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบัวบาน เงางาม
1050 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเทวี พันธุ์ลี
1051 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางนันทิกานต์ ยุงประโคน
1052 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเลิศ แผ่นทอง
1053 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางประนอม โตนวุธ
1054 52 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.วรรณศิริ พูนภูงา
1055 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เจนจิรา ยีรัมย์
1056 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายวุฒิพงษ์ ยืนยง
1057 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.มินตรา สังข์โสมา
1058 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศิรดา บุญมาก
1059 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กรรณิกา หอมขจร
1060 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุมินตรา พิมพ์ทอง
1061 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพย ก่อแก้ว
1062 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สนัด ปูประโคน
1063 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางอรพิน ผางาม
1064 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางหนูทิพย์ สำรวมจิต
1065 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประสิทธิ์ บูรณวิชิต
1066 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางบุตร อยู่สานาม
1067 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชุติมา พรมบุญ
1068 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสอาดจิต หอมขจร
1069 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายอนันต์ สมนิยาม
1070 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางพรชลี มะประโคน
1071 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบุญชู คำโนนจาน
1072 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางดาว ลายสนธ์
1073 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณพาพร ผางาม
1074 53 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม. 7 ต.ละเวี้ย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายทูล มะประโคน
1075 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เพ็ญพร เวฬุวนาธร
1076 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.แฉล้ม แมงกลาง
1077 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายสุวัต ศรีวงษา
1078 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายจันดา รังชัย
1079 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสอาด ประเทสังข์
1080 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางฉวีวรรณ ยืนยิ่ง
1081 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศรีสุวรรณ อาจวิชัย
1082 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายสรวิศ วิทย์ประศาสน์สุข
1083 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายอนุชา เชื่อมไธสง
1084 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุปราณี ประทุมชาติ
1085 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางอรวรรณ์ อิติปิ
1086 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางวิลัยพร ศรีนวมะ
1087 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.บังอร แวทไธสง
1088 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางพิศมัย ดีษา
1089 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางกัญญาณี แรกไธสง
1090 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางเคี่ยม นมัสศิลา
1091 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางณัฐพร ธีรนันต์กุล
1092 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางเงิน เพ็งพิศ
1093 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางสมหมาย กิจการ
1094 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายคำพัน พัฒนะแสง
1095 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางรุ่งนภา จันทร์ลิ้ม
1096 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางอาทิติยา ผาดไธสง
1097 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางลำดวน บุญสร้าง
1098 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.นายิกา พรมโสภา
1099 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.เบญจภรณ์ บุราณรักษ์
1100 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายจักรินทร์ บาลัน
1101 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.วราภรณ์ ชุมพร
1102 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทิพย์พวัลย์ กิจการ
1103 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายนพพร บุญมี
1104 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นายจตุรพัฒน์พงษ์ ทันลา
1105 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธัญวรัตม์ วิเชียรเลิศ
1106 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.จันทร์เพ็ญ ชูชีพ
1107 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุด เทียมไธสง
1108 54 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดกุม ต.หนองแวง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ นางทองกว้าน ศิลปกอบ
1109 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางสมหมาย ชำนาญสิงห์
1110 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางมานิตย์ เพ็ชตะกั่ว
1111 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางนิรันดร ชุบไธสง
1112 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางเปลี่ยน ชำนาญสิงห์
1113 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางจงกร เจนไธสง
1114 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชัญญา ปะเมโท
1115 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางสวาท กองเกิด
1116 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางกุณชญาภัทร ผาดไธสง
1117 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิมพาภรณ์ รุจีระศิริกุล
1118 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางวลัย เฉิดไธสง
1119 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แคธรียา ทิมา
1120 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางบุษกร พัฒนะแสง
1121 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พรธิชา สิ่วไธสง
1122 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอาวุธ ไชยสุริยวิรัตน์
1123 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางระเบียบ ยุบรัมย์
1124 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อังคณา ชินไธสง
1125 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายผัน กัณหา
1126 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุตาภัทร ไชยสุริยวิรัตน์
1127 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัลยาณี นามกระโทก
1128 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางรวง ชนะหาญ
1129 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายทนงค์ ฉายไธสง
1130 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายไมตรี แพงเพ็ง
1131 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.การต์พิชชา ไชยสุริยวิรัตน์
1132 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายเทิดไชย โค้งอาภาส
1133 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญหลาย สนรัมย์
1134 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพัทธพล ศรีใหม่
1135 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายบุญยืนยง ไชยศรี
1136 55 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านหายโศก ม.2 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางบัวผัน แก้วกันยา
1137 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.รัตมณี เครือวัลย์
1138 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพีรัช คำแพง
1139 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายพรมสุข เอี้ยนไธสง
1140 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางริน อ่อนไธสง
1141 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศศิธร สุขสะอาด
1142 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายตู้ โสระทอน
1143 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ณัฐชา กิจคติ
1144 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอนันต์สิทธิ์ รบรัมย์
1145 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายธีรุตม์ เหล่าชุมแพ
1146 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายคุณากร เดชบุญ
1147 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางสมนึก อุดมทรัพย์
1148 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อำนวย พรมงาม
1149 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายอาทิตย์ คำจันทร์
1150 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ศศิธร สีเขียว
1151 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุษบง สดไธสง
1152 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นายสรศักดิ์ สีเขียว
1153 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชมพูนุช สนไธสง
1154 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ นางปนัดดา หอมยี่สุ่น
1155 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สงวน เดชไธสง
1156 56 24 สิงหาคม 2561 26 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมบ้านโนนขี้เกลือ ม.2 บ้านยาง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อชิรญา โพธิ์กลาง
1157 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.เครือ บูรณ์เจริญ
1158 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางยุธิดา เต็งอยู่
1159 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางจินตนา อาจทวีกุล
1160 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางจำลอง หลอมนาค
1161 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.สาริน บำรุงธรรม
1162 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.คำ ปุ่นประโคน
1163 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายประทีป จุ้ยประโคน
1164 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายชลกานต์ ยึนประโคน
1165 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางนฤมล หมั่นตลุง
1166 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายบุญจันทร์ ศรีเจ้ย
1167 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางประสพ วาลีประโคน
1168 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ธนัฐชา มีปะทัง
1169 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปราณี แสนทวีสุข
1170 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางมาลี ปุยะติ
1171 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นายนิต ภูมิประโคน
1172 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ลักขณา สุขัง
1173 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.พิสมัย โพธิ์ศรี
1174 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ราตรี กริ่งรัมย์
1175 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางฉลวย ชันประโคน
1176 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางลาวัลย์ ศิริรัมย์
1177 57 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดแจ้งม.1 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.กฤษตยา โหระ
1178 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเทียบ ทุเรศรัมย์
1179 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางเติม วงเสนา
1180 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางคำพอง ศรีพรหม
1181 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ นางสั้น พัฒนะชัย
1182 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.ญาณิศา จันทร์ทอง
1183 58 23 สิงหาคม 2561 25 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาวัดบ้านกระโดน ม. 9 ต.ไพศาล อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ น.ส.นาค ผลร้าย