BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสวั่น สิงสหะ
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางจงจิตร์ มีนวน
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สุปรียา จันดา
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสุรัตน์ หลวงหาญ
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางระเบียบ วริวงษ์
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.พรพิศ หารไกร
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางจำลอง เพียรพิทักษ์
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายธวัชชัย ขาวบริสุทธิ์
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายปิยะ ธนะทรัพย์ทอง
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางวงเดือน วงศ์สุวรรณ
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสังเวียน คำปลิว
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.คำผอง พนมกุล
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สุนันทิณี เกิดเพ็ชร
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สมพิทย์ ศรีงาม
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางอรณี ม่วงเขาแดง
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.รัตนวดี บุญมา
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางวิไลวรรณ เขียวฉอ่ำ
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.ผกาวรรณ มะวงษ์
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางปราณี พงษ์ใหม่
20 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางยุเพ็ญ บัวขาว
21 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางมาลา เรือนบัว
22 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.ธัญญารัตน์ แสงสี
23 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายทรงศรี บุญโกศล
24 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายสมศัก จันทนา
25 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.วิลัย ละมัย
26 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางวรรณี สุโพธิ์
27 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางอำพรรณ แฟงรัก
28 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายพิเชษฐ์ เชิดเชื้อ
29 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.สมพิษ แสงมิ
30 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.ทองเริ่ม สุขชุ่ม
31 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางนาง กุลศรี
32 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางพันนิภา เกาะกาเหนือ
33 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายวิจิตร มีอาษา
34 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.แสงนภา กองแก้ว
35 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางรัตนาฒย์ สัมมาคาม
36 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางพรทิพย์ มงคล
37 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางคำภู สิทธิ
38 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายปรีชา เสือหล้า
39 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางณัชชา อรรถาเพ็ชร
40 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.สุภาภรณ์ วงสายันต์
41 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.มนพัทธ มาลี
42 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางเรณู เนตรเจริญ
43 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.กนกวรรณ นิ่มเรือง
44 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี น.ส.สำรวย คงบุญ
45 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายกิตติพงษ์ เหลือจ้อย
46 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นางพิม แสงจันทร์
47 10 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดดงข่า อ.ปากพลี นายมงคล มะลิทอง
48 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางพยูร ศิลาอ่อน
49 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสุพันธ์ วรสิงห์
50 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.นิตยา บัวเผื่อน
51 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางศิริพร บุญธรรม
52 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.อาริน หอมภูงา
53 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายสมหมาย ผดุงไทย
54 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายสมพงษ์ เอี่ยมประมูล
55 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายนที ทรงประสิทธิ์
56 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.เอื้องฟ้า รักษาถ้อย
57 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสอางค์ เฮงยิ่ง
58 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางอุไร รักษาถ้อย
59 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ณัฐกาญจน์ พุฒซ้อน
60 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสุมนา โอทานิ
61 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสมประสงค์ ฉิมภาลี
62 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.สอน บัวลอย
63 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.จิตติมา ทองประสม
64 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ณัฐญา พุคโต
65 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ประจวบ รักษาถ้อย
66 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ซ่อนกลิ่น สาอิ้ม
67 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายสมคิด ผลภาษี
68 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางบุญนภา สุเพ็งคำ
69 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.เปลวสวรรค์ รับสมบัติ
70 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.วิมล ทรัพย์ประเสริฐ
71 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางพิกุล สุรเดช
72 12 22 กันยายน 2561 24 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 14 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.นิตยา ชีระภากร
73 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางจินตนา มั่นคง
74 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ทองพูน เสวกพันธ์
75 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.รุ่งทิวาพร เกิดพ่วง
76 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางลักษณ์ชญา ศรีทอง
77 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสมพร ประกอบมูล
78 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อำพร ทองอ่อน
79 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางลมัย เตียวหุน
80 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อัมพร ประดิษฐ์
81 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสังเวียน พาวขุนทด
82 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.น้ำผึ้ง เสือดี
83 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.เครือวัลย์ พรมศร
84 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางเสาวรัตน์ พึ่งพา
85 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ชิดชนก ยอดมิ่ง
86 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสมควร ร่วมทอง
87 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางพรศิริ ศรีจรัส
88 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางมาลัย มั่นคง
89 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางบุญล้อม ดอกจันทร์
90 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บัวผา ดาผา
91 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางละมัย มีโหนด
92 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายประสงค์ สุจริต
93 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ลัดดาวัลย์ อุ่มมี
94 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายจำลอง วะหิม
95 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บังอร คำกลาง
96 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางมาลี มั่นคง
97 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางลัดดาวัลย์ ขวัญสุข
98 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสมนึก ฤกษ์ใหญ่
99 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.รัฐญา ศรีมะเริง
100 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางแหวน ขวัญสุข
101 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางภาพร ผิวบัว
102 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.สังวาลย์ มั่นศักดิ์
103 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายสนทยา บุญประเทือง
104 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางอ่อนวันเพ็ญ ขวัญสุข
105 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
106 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางดาราณี ร่มโพธิ์
107 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางวีระ พูลศิลป์
108 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางฮวย เย็นทรวง
109 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางจ้อย ขวัญสุข
110 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสุมารี ศรีมะเริง
111 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางละเอียด ขวัญสุข
112 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสมคิด มั่นคง
113 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายมานิตย์ เขียวอาษา
114 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางทองใบ เสนอใจ
115 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ประเทือง นวลแตง
116 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.วริศรา สุขปัญญา
117 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางอุดม ทองห่อ
118 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.พินทิพย์ สอาด
119 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางประไพ ดวงจันทร์
120 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสายฟ้า พูลสมบัติ
121 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายประวัติ วงศ์เหิม
122 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางกิ่งแก้ว หอมภูงา
123 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางบุญเรือน กลิ่นสุคนธ์
124 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.นงลักษณ์ สอนน้อย
125 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางลำจวน หอมภูงา
126 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายสุดตา ศรีชาติ
127 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสง่า ศรีชาติ
128 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางทวี ศรีสว่าง
129 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางศาลา เทศทอง
130 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.พะเยาว์ พุฒลา
131 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ณัฐฐา แสงจันทร์
132 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.กชกร ไกลถิ่น
133 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.อัจฉรา ปั้นสิน
134 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสุวรรณ สว่างอารมณ์
135 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางจรัสศรี หอมภูงา
136 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.อำพรรณ สุขปัญญา
137 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.เกศิญาณี สุขช่วย
138 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ทุม แย้มสุนทร
139 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.สถาพร แก่นจันทร์
140 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นายวิชาญ จวนเจริญ
141 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางปั่น นิดเจริญ
142 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.รำพึง น้อยอาษา
143 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.สวาส งามสมทรง
144 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางองุ่น นกแก้ว
145 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางกุหลาบ แย้มสุนทร
146 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นายสด นุชดี
147 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.อัมพร เรือนเงิน
148 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางเฉลา อินทะปัญญา
149 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ศิริลักษณ์ บานเย็น
150 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.สุมาลี สงวนศรี
151 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.อารีย์รัตน์ วงศ์ษา
152 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางหอม โหสิ
153 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ยุพิน ด้วงพิทักษ์
154 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.รัตนขวัญทิพย์ สุวรรณสุข
155 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นายสำราญ แย้มสุนทร
156 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.พะเยาว์ แก้วเรือนทอง
157 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.พเยาว์ บำรุงเรือง
158 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ทองเปลว เข็มกลาง
159 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ธนาพร ทองประสม
160 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางม้อย แย้มสุนทร
161 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ดรุณี กองแก้ว
162 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.พิม เรือนเงิน
163 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางฉลวย ทองประสม
164 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.ฐาปนี เครือตัน
165 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร น.ส.นภัสชญา นุชตรัง
166 5 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสันติวัฒนาราม ต.ดงละคร นางประสิทธิ์ สุวรรณสุข
167 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสีอุไร แย้มผกา
168 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางปิ่น ลักษณ์นิติรัฐ
169 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.อนงค์ เสือดี
170 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางประคอง โชติรัตน์
171 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางมาลี พรหมมา
172 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางปราณี คำสุข
173 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางน้อย บำรุงจิตร
174 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางจุฑาทิพ นิ่มเรือง
175 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสุณีย์ ขันธิสาคร
176 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นายบัณฑิต วาณิชสรไกร
177 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.สำเริง ขำลออ
178 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสวัสดิ์ วงศ์ษา
179 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางพรสุดา ทองพุ่ม
180 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางมนพ เจริญสุข
181 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.เนาวรัตน์ สวัสดิ์
182 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางชั้น อินทะปัญญา
183 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นายบุญชู สิมสิงห์
184 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.ลวน ดาทอง
185 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางประภา ฉุยฉาย
186 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.ดวงฤดี ขันธมาลี
187 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางอุดม ศรีเยี่ยม
188 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.สุชารี ศรีตะปัญญะ
189 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.จำลอง ยศศิริ
190 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.มณีรัตน์ โชติรัตน์
191 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางเหลือ สินสวัสดิ์
192 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางลัดดา บุญเผือก
193 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางกมลวรรณ คงชุ่ม
194 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.กรองแก้ว พิฆเนศวร
195 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางธนัชพร ปิ่นทอง
196 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสายหยุด วันทอง
197 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางประทุม จำปาน้อย
198 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.นาฏนภาภรณ์ เทียมสกุล
199 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นายบุญเสริม ศรีบุญชู
200 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.ระพีพัฒน์ พิฆเนศวร
201 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางจันทิมา หาริชัย
202 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.หทัยกาญจน์ บุญจันทร์
203 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสาหร่าย จิ๋วมา
204 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางบัวผิน พินิจ
205 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสอิ้ง พุทธชาติ
206 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางชูศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
207 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสนธยา บุตรงาม
208 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดารัตน์ เพ็ชรรัตน์
209 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางจำเนียร สกุลวงษ์
210 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางอนงค์นาฏ พุ่มพุก
211 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดวงใจ กุศลส่ง
212 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสุปราณี โพธิ์ทอง
213 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดอกไม้ อยู่คะเชนทร์
214 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางรัตนา เวหะ
215 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.สุวรรณี ชูสิงห์
216 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นายเพชรายุธ ศรีคร้าม
217 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นายธีระพงษ์ ทองอินทร์
218 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางวิไล ทัดเที่ยง
219 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางปลิว ดวงมาลา
220 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางจรินทร์ สังขพัฒน์
221 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางสายใจ วงษ์นุช
222 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นายเจริญพร จันใด
223 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางฉวีวรรณ สุขสวัสดิ์
224 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางหนึ่งฤทัย ศรีรัตนวรรณ
225 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นางปัน ดอนเมือง
226 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.สนอง บุญธรรม
227 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.พรรณิกา อบเชย
228 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.โปรย จันทนากรณ์
229 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.สังวาลย์ บุญโข
230 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา นายสุทิน จันทกิจ
231 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.นลินี ทองอินทร์
232 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.วรรณิดา ใจบุญ
233 8 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดป่าขะ อ.บ้านนา น.ส.สมหมาย ชมเชย
234 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางฉวีวรรณ สิงห์โต
235 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นายบำรุง เจริญดี
236 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.สำอางค์ ก้อนน่วม
237 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.กัลยา ทองอ่อน
238 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.ฉัตรติมา เอี่ยมเทียน
239 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางเด๊ะห์ สุขเจริญ
240 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.ฉลวย ธงศรี
241 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.ชูศรี ม่วงกลิ้ง
242 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางพรพิมล เมฆสุวรรณ์
243 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.กิตติญา บุญอินทร์
244 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางอนงค์ บุญมาก
245 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.มารียะห์ ยั่งยืน
246 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางบุญ มาอำพร
247 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางเสมอ ธูปเทียน
248 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางประเสริฐ ออมทรัพย์
249 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง น.ส.มูรี มะระกีนะ
250 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางเล็ก เจริญยิ่ง
251 9 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าทราย อ.เมือง นางสมคิด งามละออ