BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสวั่น สิงสหะ
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางจงจิตร์ มีนวน
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สุปรียา จันดา
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสุรัตน์ หลวงหาญ
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางระเบียบ วริวงษ์
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.พรพิศ หารไกร
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางจำลอง เพียรพิทักษ์
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายธวัชชัย ขาวบริสุทธิ์
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นายปิยะ ธนะทรัพย์ทอง
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางวงเดือน วงศ์สุวรรณ
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางสังเวียน คำปลิว
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.คำผอง พนมกุล
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สุนันทิณี เกิดเพ็ชร
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.สมพิทย์ ศรีงาม
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางอรณี ม่วงเขาแดง
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.รัตนวดี บุญมา
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก น.ส.ผกาวรรณ มะวงษ์
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางวิไลวรรณ เขียวฉอ่ำ
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางปราณี พงษ์ใหม่
20 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยเทคนิคนครนายก นางยุเพ็ญ บัวขาว
21 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บัวผา ดาผา
22 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.รุ่งทิวาพร เกิดพ่วง
23 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ทองพูน เสวกพันธ์
24 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางจินตนา มั่นคง
25 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อัมพร ประดิษฐ์
26 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสมพร ประกอบมูล
27 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางลมัย เตียวหุน
28 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.อำพร ทองอ่อน
29 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางลักษณ์ชญา ศรีทอง
30 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางมาลัย มั่นคง
31 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางบุญล้อม ดอกจันทร์
32 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสังเวียน พาวขุนทด
33 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.น้ำผึ้ง เสือดี
34 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.เครือวัลย์ พรมศร
35 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางเสาวรัตน์ พึ่งพา
36 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ชิดชนก ยอดมิ่ง
37 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางสมควร ร่วมทอง
38 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางพรศิริ ศรีจรัส
39 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นางละมัย มีโหนด
40 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายประสงค์ สุจริต
41 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง นายจำลอง วะหิม
42 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.บังอร คำกลาง
43 2 06 กรกฎาคม 2561 08 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยเทคนิคนครนายก อ.เมือง น.ส.ลัดดาวัลย์ อุ่มมี
44 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางมาลี มั่นคง
45 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.รัฐญา ศรีมะเริง
46 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางลัดดาวัลย์ ขวัญสุข
47 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสมนึก ฤกษ์ใหญ่
48 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายสนทยา บุญประเทือง
49 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางอ่อนวันเพ็ญ ขวัญสุข
50 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางแหวน ขวัญสุข
51 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.สังวาลย์ มั่นศักดิ์
52 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางภาพร ผิวบัว
53 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางจ้อย ขวัญสุข
54 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายมานิตย์ เขียวอาษา
55 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางฮวย เย็นทรวง
56 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางทองใบ เสนอใจ
57 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางวีระ พูลศิลป์
58 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสุมารี ศรีมะเริง
59 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางละเอียด ขวัญสุข
60 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางสมคิด มั่นคง
61 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นายณัฐวุฒิ สุขเจริญ
62 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ นางดาราณี ร่มโพธิ์
63 3 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ น.ส.ประเทือง นวลแตง
64 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางประไพ ดวงจันทร์
65 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสายฟ้า พูลสมบัติ
66 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสง่า ศรีชาติ
67 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายประวัติ วงศ์เหิม
68 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางกิ่งแก้ว หอมภูงา
69 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.วริศรา สุขปัญญา
70 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.พินทิพย์ สอาด
71 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางอุดม ทองห่อ
72 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.พะเยาว์ พุฒลา
73 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางศาลา เทศทอง
74 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.ณัฐฐา แสงจันทร์
75 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.กชกร ไกลถิ่น
76 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางบุญเรือน กลิ่นสุคนธ์
77 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางทวี ศรีสว่าง
78 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.นงลักษณ์ สอนน้อย
79 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางลำจวน หอมภูงา
80 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นายสุดตา ศรีชาติ
81 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางสุวรรณ สว่างอารมณ์
82 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา นางจรัสศรี หอมภูงา
83 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.อัจฉรา ปั้นสิน
84 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.อำพรรณ สุขปัญญา
85 4 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคม หมู่ 3 ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา น.ส.เกศิญาณี สุขช่วย
86 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.สุชารี ศรีตะปัญญะ
87 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางมนพ เจริญสุข
88 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.เนาวรัตน์ สวัสดิ์
89 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางชั้น อินทะปัญญา
90 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางพรสุดา ทองพุ่ม
91 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.ดวงฤดี ขันธมาลี
92 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางอุดม ศรีเยี่ยม
93 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.ลวน ดาทอง
94 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางประภา ฉุยฉาย
95 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.สำเริง ขำลออ
96 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสวัสดิ์ วงศ์ษา
97 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางจุฑาทิพ นิ่มเรือง
98 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสุณีย์ ขันธิสาคร
99 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นายบัณฑิต วาณิชสรไกร
100 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางปราณี คำสุข
101 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางน้อย บำรุงจิตร
102 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางมาลี พรหมมา
103 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางสีอุไร แย้มผกา
104 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางปิ่น ลักษณ์นิติรัฐ
105 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.อนงค์ เสือดี
106 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางประคอง โชติรัตน์
107 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นายบุญชู สิมสิงห์
108 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางเหลือ สินสวัสดิ์
109 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร นางลัดดา บุญเผือก
110 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.มณีรัตน์ โชติรัตน์
111 6 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดหนองทองทราย ต.ดงละคร น.ส.จำลอง ยศศิริ
112 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.ระพีพัฒน์ พิฆเนศวร
113 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางธนัชพร ปิ่นทอง
114 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสายหยุด วันทอง
115 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางประทุม จำปาน้อย
116 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.นาฏนภาภรณ์ เทียมสกุล
117 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นายบุญเสริม ศรีบุญชู
118 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางกมลวรรณ คงชุ่ม
119 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.กรองแก้ว พิฆเนศวร
120 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสาหร่าย จิ๋วมา
121 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางอนงค์นาฏ พุ่มพุก
122 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา น.ส.หทัยกาญจน์ บุญจันทร์
123 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสอิ้ง พุทธชาติ
124 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางชูศรี อิศรางกูร ณ อยุธยา
125 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางจันทิมา หาริชัย
126 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางบัวผิน พินิจ
127 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดอกไม้ อยู่คะเชนทร์
128 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดารัตน์ เพ็ชรรัตน์
129 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางจำเนียร สกุลวงษ์
130 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสนธยา บุตรงาม
131 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางดวงใจ กุศลส่ง
132 7 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านนา นางสุปราณี โพธิ์ทอง