BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายไพบูรณ์ ปิ่นแก้ว
2 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายมนู สงวนพงษ์
3 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางวีรยา นิมา
4 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสำลี สอดห่วง
5 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.กาแฟ แก้วบัวดี
6 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมาริษา ยอดยิ่งคุณ
7 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายนพวงศ์ ฐิตะรัตน์ภูมิกุล
8 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายบุญปลอด แสงสุ่ม
9 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายเสน่ห์ มงคลสนธิ์
10 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางพัด อาจด่อน
11 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สายบัว สมานจิตต์
12 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางประกอบ สมบุญลาภ
13 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.บุญสม บุญรอด
14 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญเกษ ฮวดหลี
15 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สมคิด สอดห่วง
16 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางยุพิน น้อยงามเลิศ
17 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมณฑา เสมขำ
18 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วาสนา ป้องกัน
19 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางกัญญา ธนโชติธนินทร
20 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนาง แก้วสี
21 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ทศพร บรรจงปรุ
22 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายทองอยู่ บัวสุวรรณ
23 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสมจิตร ทองมอญ
24 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.กัลยาณี จอดนอก
25 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสุนีย์ สงวนพงษ์
26 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายคงศักดิ์ เปรมปราณี
27 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางไพรินทร์ แสงอรุณ
28 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ณัฐนพิล แสงชัน
29 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ทองล้วน จันท์ทอง
30 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.เสาวลักษณ์ เปรมปราณี
31 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางแผ้ว ผิวผ่อง
32 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สุนันท์ ศรีสวัสดิ์
33 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมยา ศรีสวัสดิ์
34 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางฉวี วรอาวรณ์
35 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางอำไพ ศรียี่สุ่น
36 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายคมสันติ กลิ่นชะเอม
37 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สุนารี แหยมประเสริฐ
38 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางศรีสอางค์ เปรมปราณี
39 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญช่วย เหมือนแย้ม
40 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วันวิสา สาคร
41 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.อารีน่า รองเดช
42 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.พรพรรณ สาคร
43 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางทิพย์ ดีโย
44 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเรียม ภิรมย์คำ
45 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนวรัตน์ อ่ำเจริญ
46 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายศิริ ภิรมย์คำ
47 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางจุฑาพร บุญเรือง
48 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสุชิน ภิรมย์ลา
49 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.บัว แสนสะอาด