BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.ธัญญา คำแดง
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.สุชาดา เชื้อเต็ง
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางพริ้มเพรา ใจดี
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางอุไรวรรณ จุ่นบุญนาค
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.จำรูญ คงขำ
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายโชคชัย พุ่มไม้ใหญ่
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสุมาลี บัวหิรัญ
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางทิพวรรณ รนขาว
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.ฉัฐมณฑน์ ธรรมนิตยกุล
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสมใจ มากไอ
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายพิษณุ ช่างคิด
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางอัจฉรา ขำล้วน
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางรัตนา เกิดสมบูรณ์
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางชลอ มากไอ
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายอนุวัฒน์ เหล็กดี
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางโลมลักษณ์ ตู้มณี
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.มารยาท เกล็ดพลี
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายมะทอ มากไอ
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสุนีย์ ดำรงทรัพย์
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางศุภิดา ใจสว่าง
21 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายสมชาย ทรัพย์พูล
22 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายประชิด มากไอ
23 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางบัวพันธ์ ชื่นพันธ์
24 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางชลธิชา เพ็ญธัญกิจ
25 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสมบัติ ชาวไกล
26 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางคำนวน อู่เจริญ
27 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโมทนา ภิญโญกุล
28 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.โสภาพร กลีบยี่สุ่น
29 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐสุชา แซ่ลิ้ม
30 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายยศ พานิช
31 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปริศนา ทองสันเทียะ
32 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เริ่ม สีสา
33 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประทิน พื้นพรหม
34 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทิพาพิมพ์ เบ็ญญาสาร
35 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายรัก วีรกิจชาญชัย
36 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กันยกรณ์ ชัยวิรัต
37 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางน้อง คล้ายเรือน
38 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ทิพวรรณ อนันตสิทธิ์
39 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรพรรณ ทองคำ
40 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.น้ำฝน ซาเฮาะ
41 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประจบ รุจิโกไศย
42 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกรรณิการ์ แซ่คิ่ว
43 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธวัชชัย แย้มเสียงเย็น
44 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพ็ญนภา ไทยเอื้อ
45 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมพร ทองนิลพันธ์
46 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปราณี สุขสมเพียร
47 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แฉล้ม กิจสำเร็จ
48 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบัวแก้ว เจริญไทย
49 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนียรัตน์ ตาหมี่
50 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโกวิท แซ่ลิ้ม
51 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมะลิวรรณ เมืองศรี
52 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุทธิพร แซ่เก้า
53 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพรินทร์ ฉิมรัมย์
54 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสหศักย์ ย้อยสุวรรณ์
55 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ลมัย โต๊ะนาค
56 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ต๋อย มั่งเชียง
57 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทิพวรรณ บัณฑะกิจ
58 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปริศนา ทับใบแย้ม
59 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รุ่งเรือง ชูม่วง
60 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มยุรี ยอดโมกข์
61 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุกุมาลย์ ชนิจกุล
62 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชื่นจิตร์ นิ่มปิ
63 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกัญญภัค สุดยัง
64 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธิติมา เงินจีน
65 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธันยภัทร ชูวงษ์ธนพร
66 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นิพา สังขะวรรณ
67 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวันเฉลิม สิงห์งาม
68 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อริสรา หมัดละ
69 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมสี ปิ่นแก้ว
70 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชนี สุขประเสริฐ
71 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมานิตย์ นิติวัฒนา
72 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประไพรัช เกตุทอง
73 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จันทิพา รอดบุญ
74 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมพร สุขยิ่งยง
75 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอามีนะ ยีมะเฟือง
76 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางเรณู ปลอดภัย
77 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประนอม ศรีจันทร์
78 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางส้มเกลี้ยง แสงขาว
79 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประเทือง นิลพลอย
80 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางบาง โชติแสงศรี
81 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.นันทิยา ปลอดภัย
82 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.อังคนา ภิรมย์ครุธ
83 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.กัญญา ศรีทอง
84 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.จารุชา สุวรรณเมธางกูร
85 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประเทือง ขาวขำ
86 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางเตือนใจ เชยพิมพ์
87 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.สำลี พงษ์เอี่ยม
88 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางนิอร เทพลี
89 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.อรุณรัตน์ บุญเฉย
90 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางอุบลวรรณ บุญธรรม
91 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.บุญเตือน พรายแก้ว
92 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.ลัดดา ชุนอ่อน
93 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.นิภา แก่นใน
94 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นายพุทธิ เนติประวัติ
95 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.จิราพร สมตน
96 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.ขาว จาดเกิด
97 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นางสมใจ ม่วงอ่อน
98 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.วิน กรองทอง
99 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นายประสาน รุ่งฤกษ์
100 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นางผ่อน บุญเฉย
101 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แฉล้ม กิจสำเร็จ
102 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฮามีนะ เบ็ญอาหมัด
103 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แสงจันทร์ เพชรสมร
104 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเสาวลักษณ์ เลี่ยมไทยสงค์
105 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิตยา คงดี
106 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายหมัด อินเดริส
107 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จรัส สะอาด
108 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนัช มาวิชัย
109 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปาริชาติ ฉิมมาลี
110 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจินตนา ลอมาเละ
111 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวไลลักษณ์ อารีวงศ์
112 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สายสุนีย์ ลายทอง
113 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมชาย พฤฒิพงศ์ชัยโชค
114 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมารศรี สุขศรี
115 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมะลิวัลย์ มีจังหาร
116 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพยุง เพ็งเรือง
117 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอนุชิต นิ่มสา
118 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชุติมา รองเย็น
119 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันเพ็ญ พูลหอม
120 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวัชรินทร์ บันธยายมาศ
121 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จำปี สมคณะ
122 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กาญจนา ธรรมมะ
123 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐนันท์ อ่างแก้ว
124 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางระเบียบ ประเสริฐ
125 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพชรรัตน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
126 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายคมเดช จันทรแสงสว่าง
127 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพรัช พุ่มเกษ
128 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประภา เตชะวิจิตรา
129 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศรีคัมษ์รุ้ง พลศักดิ์ดา
130 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางธัญญ์กมน จิวระ
131 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรนุช เรือนจันทึก
132 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อาภรณ์ กล่ำทอง
133 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรสา สอาดพรรค
134 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญมาก ประภากร
135 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรุณี จันทร์เอี่ยม
136 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปภัทรนันท์ คมขำนิธิพันธ์
137 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อัญชรี มิงสะเมาะ
138 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฉวีวรรณ สุทธินิยม
139 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญเรือน ม่วงไข่
140 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาดา ม่วงไข่
141 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เทพประนม กิมาโน
142 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางยุพิน แหวนประดับ
143 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วิมล สุมาตร์
144 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิลาวรรณ์ ธรรมประวัติ
145 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประพันธ์ ศรจิตต์
146 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปัณณรดี บุญ-หลง
147 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพรนภา นุตตะโยธิน
148 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุรีรัตน์ รุ่งเรือง
149 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณฐนนท์ ดีเข็ม
150 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มาลัย ยอดนอก
151 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อาอีซะห์ กาเดร์
152 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอดินันท์ วรรณโชติ
153 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุภานัน กุลวชิราวรรณ์
154 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจิตชยา ดีอ่วม
155 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นิจชนก แก้วก่ำ
156 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวศินระพี ธนณัฐพัชร์
157 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเสาวภา สุขเอก
158 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสาลี่ เสือเริก
159 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายประพฤทธิ์ สนิทนาม
160 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ทิพยวรรณ ตั้งเค้า
161 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ลัดดา ขำภักตร์
162 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ลำเพย เนตรประจักษ์
163 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายโพชฌงศ์ ฑามาตร์
164 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวัลลิภา เปลื้องทุกข์
165 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุดจิตร์ เพิ่มพัฒน์
166 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางปราณี จิ๋วเชย
167 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางยุวดี ประกาศคุณธรรม
168 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กรณ์วณิช ดาวพัทธ์รัตน์
169 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สมบัติ กลัดบุญแผ้ว
170 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ลัดดา บินการีม
171 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พัชรพร สร้อยสงฆ์
172 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางละเอียด ขุนใหม่
173 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนัยนา สีเกิด
174 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพรเพ็ญ สิทธิกิจ
175 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ดารณี บุญประธาน
176 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.อำพันธ์ ป้องทา
177 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางกรกัญญา อยู่ดิษฐ์
178 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภัททิรา เสาสมภพ
179 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางวริศานันท์ ลักษณะพิศิษฐกุล
180 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.คำพอง ทองนรินทร์
181 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายธนภพ วิภามณีโรจน์
182 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเกศนี คงมี
183 2 25 มิถุนายน 2561 27 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางละม้าย ฤาชา
184 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายไพบูรณ์ ปิ่นแก้ว
185 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญช่วย เหมือนแย้ม
186 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายมนู สงวนพงษ์
187 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางศรีสอางค์ เปรมปราณี
188 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สุนารี แหยมประเสริฐ
189 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.บุญสม บุญรอด
190 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญเกษ ฮวดหลี
191 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายคงศักดิ์ เปรมปราณี
192 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางวีรยา นิมา
193 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสำลี สอดห่วง
194 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สมคิด สอดห่วง
195 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางไพรินทร์ แสงอรุณ
196 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสุนีย์ สงวนพงษ์
197 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วาสนา ป้องกัน
198 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.อารีน่า รองเดช
199 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วันวิสา สาคร
200 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมณฑา เสมขำ
201 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมาริษา ยอดยิ่งคุณ
202 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ทองล้วน จันท์ทอง
203 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.พรพรรณ สาคร
204 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางยุพิน น้อยงามเลิศ
205 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.กาแฟ แก้วบัวดี
206 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายนพวงศ์ ฐิตะรัตน์ภูมิกุล
207 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ณัฐนพิล แสงชัน
208 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.เสาวลักษณ์ เปรมปราณี
209 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางทิพย์ ดีโย
210 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนาง แก้วสี
211 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางกัญญา ธนโชติธนินทร
212 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ทศพร บรรจงปรุ
213 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายศิริ ภิรมย์คำ
214 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมยา ศรีสวัสดิ์
215 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายบุญปลอด แสงสุ่ม
216 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางพัด อาจด่อน
217 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเรียม ภิรมย์คำ
218 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สุนันท์ ศรีสวัสดิ์
219 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายทองอยู่ บัวสุวรรณ
220 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางฉวี วรอาวรณ์
221 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางแผ้ว ผิวผ่อง
222 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สายบัว สมานจิตต์
223 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนวรัตน์ อ่ำเจริญ
224 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายเสน่ห์ มงคลสนธิ์
225 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสุชิน ภิรมย์ลา
226 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายคมสันติ กลิ่นชะเอม
227 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางประกอบ สมบุญลาภ
228 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางอำไพ ศรียี่สุ่น
229 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.บัว แสนสะอาด
230 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสมจิตร ทองมอญ
231 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.กัลยาณี จอดนอก
232 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางจุฑาพร บุญเรือง
233 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางดุษณี พฤฒิสัตยากูล
234 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ชนัดดา เพ็ชรอุดม
235 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางละออง เนตรจุ้ย
236 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกานดา ฤทธิ์รื่น
237 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายนพชัย อารมย์เสรี
238 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ชุมพร พรมภักดี
239 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกุศล บุญแท้
240 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางแสงดาว สมวงศ์
241 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายเหลือ เรืองศรี
242 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางไสว ดำเนื้อดี
243 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางชญาทิต อยู่สบาย
244 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.พรพรหม บุญยานุเคราะห์
245 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ขนิษฐา แจ้งสว่าง
246 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.กชพรรณ ตลับพร
247 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ปิยะกาญ อู่ใหม่
248 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางบีบีคาโล ซาเลมัน
249 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางวนิดา ศรีนวล
250 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางระเบียบ ชุ่มชื่น
251 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางภคพร นิวาสุวรรณ
252 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ครองขวัญ ตรีธนจิตต์
253 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นางเล็ก สุขสมบูรณ์
254 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายกันตินันท์ บัวขาว
255 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายเล็ก เจริญพิทักษ์
256 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายเกษม เหล่าสืบสกุลไทย
257 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายทอง ภูมริน
258 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สุพัตรา ปัตถามัง
259 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางฐานิดา กาญจนาขจี
260 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางชนม์ณกานต์ สุจริตเนติการ
261 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอัจฉราพรรณ์ คุ้มอารีย์
262 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางธัญรัศม์ ณัฐธีราธนาศิริ
263 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สายสมร มะเด็น
264 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นาตยา สุบิน
265 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมบูรณ์ ฮิรากะ
266 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางกัญญาพัชร เตยทอง
267 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพะเยา สุยะดุก
268 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรนุช พงศ์เตรียง
269 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางอรุณี คำเพ็ชร
270 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางบังอร ไตรมนตรี
271 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เบญจมาพร เจียมสกุล
272 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจันทร์ดี เขื่อนคำแสน
273 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางณภัทรชนก ชูเนตร
274 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางทัศพร เชื่อมวงศ์
275 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.อรุณรัตน์ แซ่แต้
276 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายวิรัตน์ เกษสุวรรณ
277 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางวรรณา แสงไสย
278 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สายฝน แถวทอง
279 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางนภัสกร จันสอน
280 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.สุภัตรา ศิริรัติวัฒนา
281 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางแก้วตา มงคลเคหา
282 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.เยาวเรศ นกศิริ
283 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ดวงวิภา พรมบุตร
284 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางนาค สิทธิสุทธิ์
285 3 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายอัครเดช แย้มขยาย
286 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายณัฐพงษ์ ประดับคำ
287 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายเทวารัณย์ ชาญชูเกียรติ
288 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางเจิม เสาทอง
289 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางวิรัลพัชร์ ตาละลักษมณ์
290 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางกรรณิกา แพมา
291 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.มนัส คามเขต
292 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.จันทร์เพ็ญ จันปัญญา
293 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายธนยศ พุทธโอวาท
294 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.สมพร เที่ยงตรง
295 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอำคา ไชยแก้ว
296 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายสุนทร อังคตรีรัตน์
297 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางยุพา บุญสง่า
298 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางฐิติมา ธรรมสุข
299 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายไล้ซ้ง แซ่เฮ้ง
300 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางนิตยา เศรษฐบรรจง
301 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสิริพร ศิริรัตน์
302 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางแจ้ว แก้วแวว
303 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.มาลี แซ่ห่อ
304 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอัมพร ล่องนา
305 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสมฤดี เผือกนวล
306 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสุรีย์ ล้วนชื่น
307 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.พรพิมล ไทยโอสถ
308 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางพรรณี ทรงสกุล
309 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางฐดาวรรณ แย้มเจริญ
310 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.กำธร ม่วงกิตติ
311 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมทรง พ่วงจีน
312 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเฉลียว ภิรมย์ดา
313 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ปิยะวรรณ คล้ายจันทร์
314 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายศิริ สมบุญลาภ
315 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางวันเพ็ญ แก้วสด
316 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางลำใย อาจจิต
317 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายดาม แซ่ตั้ง
318 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.วงษ์ อาจโต
319 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.พิมพ์ สมานจิตต์
320 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ประนอม คล้ายจันทร์
321 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.รวม แจ่มฤทัย
322 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ประไพ ทองสุม
323 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.แถม ภิรมย์ศรี
324 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สุพัตรา ศรีทอง
325 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.แว่นอ้อย เขียวฟัก
326 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ดารัตน์ ดีสาลา
327 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สุนีย์นาถ สุวรรณรัตน์
328 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางจำเนียร คุ้มแว่น
329 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางชำนาญ ซอคลองตัน
330 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายจ่าง ดีเอี่ยม
331 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเลี่ยม ชมภู
332 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายณรงค์ เล่ห์บุญ
333 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายขจัด บุญเรือง
334 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.ผาณิต แสงทอง
335 5 26 มิถุนายน 2561 28 มิถุนายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.แตงอ่อน สุวรรณพุ่ม
336 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.พรทิพย์ ทองดี
337 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.พบพิมพ์ สินนารถ
338 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายสัมฤทธิ์ อุทน
339 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางอุไรวรรณ เพริดพริ้ง
340 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ปภาวรรณ ชาญวิรัตน์
341 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.กัญญ์ฐาภัค สันธิ
342 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สุมณฑา ใจเย็น
343 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางสุทธิฉันท์ โลกนุเคราะห์
344 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.นลินรัตน์ วงษ์บัณฑิตย์
345 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ธัญนันท์ อุเทนสุด
346 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางประพิศ รุจิเทศ
347 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกัลยกร พวงลำเจียก
348 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางสำราญ ลิ่มอัด
349 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางพานี ฉายะรถี
350 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ไพรินทร์ คำกองแก้ว
351 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกุหลาบ ม่วงน้อย
352 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.นภัสสร ศิริเขตร์
353 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.แจ๋ว นักขฤกษ์
354 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.นิตยาพร สิงหเมธี
355 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางจำเนียร เอี่ยมเที่ยง
356 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สุภาพร ปั้นเจริญ
357 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.กมลลักษณ์ ปวีร์ไชยพร
358 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.วาทินี เย็นใจ
359 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกวิสรา แลม
360 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.อัญชลี โฮงทอง
361 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.นิตยา เขียวขำ
362 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางจงกล พันธุ์สวัสดิ์
363 6 27 มิถุนายน 2561 29 มิถุนายน 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.วัลภา ศรีสอาด
364 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิณห์นิภา สิริจันทร์แจ่ม
365 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลัลนาพร ประดิษฐ์แท่น
366 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เพชรดา จันทร์เรือง
367 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมปอง งามสมลักษณ์
368 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพิกุล ทิมปุ้ย
369 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเอื้องฟ้า แก้วเย็น
370 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางฐิตารีย์ บุญปั้น
371 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุธาทิพย์ อมราพิทักษ์
372 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวรรณา แสงไสย
373 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กานต์พิชชา พงษ์พยัคฆ์
374 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อมรา อมราพิทักษ์
375 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศนี คงมี
376 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมสวย สุขใย
377 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มลิวรรณ กลิ่นหอม
378 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนทัต ตอยยีบี
379 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสวง นพทอง
380 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนาวา แสนทวีสุข
381 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางธนา หล่ำบุตร
382 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรรณี วันแอเลาะห์
383 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมใจ สุขปรุง
384 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเพียงจันทร์ แจ้งสว่าง
385 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางปริศนา ทองสันเทียะ
386 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.เบญจมาพร เจียมสกุล
387 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางบังอร ไตรมนตรี
388 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางวริศานันท์ ลักษณะพิศิษฐกุล
389 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภัททิรา เสาสมภพ
390 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเยาวณี แจ้งสว่าง
391 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นางกัญณัฐ อิสารพายุ
392 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นางสปัน ไพบูลย์
393 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นายอิทธิเชษฐ์ สุพรมพันธ์
394 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางผุดพรรณ สัมมาประสิทธิ์
395 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.ชมภู่ สนธิสุวรรณ์
396 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางรุ่งทิวา ทองบริสุทธิ์
397 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายจุมพล นาควัชระ
398 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.สมัย มีเลาะ
399 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายธีรเดช ปรางจันทร์
400 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.พัฒนา มิลินทจินดา
401 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายมนัส สหเต็มภูมิ
402 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางประไพ ชมกรด
403 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายสุทธิพงษ์ มานะสุข
404 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.จิราภา บุญยุบล
405 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.ปฎิมา ศรีวรนันท์
406 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.วรวรรณ ไชยโย
407 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.วรรณา ขันคำ
408 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางกัญรินทร์ ไกรทอง
409 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางแสงเดือน ขันธ์สัมฤทธิ์
410 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางสุเมฆ มานะเสน
411 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางกาญจนา เผ่าผา
412 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางรัชนี บุตรวร
413 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางบังอร แซ่เอี๊ยบ
414 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.บุณยวีร์ แซ่ก๊วย
415 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางชนัญญา มโนธรารักษ์
416 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชมพูนุท ฉันท์สุทธิ
417 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภูชญาณ์ สมอทอง
418 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางคำคล่อง ชัยสอน
419 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกราน อยู่ผ่อง
420 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ดาวเรือง กิ่มเทิ้ง
421 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศิริกุล ปั้นรูป
422 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสาย ยอดคำ
423 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภัทรพล อุตตมะรูป
424 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางขรินทร์ทิพย์ทิพา จินตนกูล
425 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุกัญญา เชื้อดี
426 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวิรัตน์ แซ่ฉึ่น
427 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจันฐิมา ศรีเสน
428 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาดา เลาะเดรุส
429 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิกานดา คุ้มจีน
430 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรรณพร สติธรรม
431 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภาวิณี เชื้อดี
432 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสายพิณ ผ่องบุรุษ
433 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นฤมล ศรีคำ
434 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภาวณี ทนงศักดิ์
435 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโสม มะดอเลาะ
436 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐติยา ว่องไว
437 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มิ่งขวัญ ทองสืบสาย
438 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รตินัฎฐ์ พรมแก้ว
439 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสนธยา บรรลือวงศ์
440 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปัญจะนา สุรินทา
441 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนพศ เลี้ยงถนอม