BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.ธัญญา คำแดง
2 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.สุชาดา เชื้อเต็ง
3 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางพริ้มเพรา ใจดี
4 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางอุไรวรรณ จุ่นบุญนาค
5 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.จำรูญ คงขำ
6 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายโชคชัย พุ่มไม้ใหญ่
7 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสุมาลี บัวหิรัญ
8 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางทิพวรรณ รนขาว
9 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.ฉัฐมณฑน์ ธรรมนิตยกุล
10 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสมใจ มากไอ
11 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายพิษณุ ช่างคิด
12 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางอัจฉรา ขำล้วน
13 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางรัตนา เกิดสมบูรณ์
14 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางชลอ มากไอ
15 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายอนุวัฒน์ เหล็กดี
16 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางโลมลักษณ์ ตู้มณี
17 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด น.ส.มารยาท เกล็ดพลี
18 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายมะทอ มากไอ
19 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสุนีย์ ดำรงทรัพย์
20 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางศุภิดา ใจสว่าง
21 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายสมชาย ทรัพย์พูล
22 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นายประชิด มากไอ
23 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางบัวพันธ์ ชื่นพันธ์
24 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางชลธิชา เพ็ญธัญกิจ
25 1 23 พฤษภาคม 2561 25 พฤษภาคม 2561 ผ่าน ชุมชนเกาะเกร็ด นางสมบัติ ชาวไกล
26 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางคำนวน อู่เจริญ
27 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโมทนา ภิญโญกุล
28 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.โสภาพร กลีบยี่สุ่น
29 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายรัก วีรกิจชาญชัย
30 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กันยกรณ์ ชัยวิรัต
31 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางน้อง คล้ายเรือน
32 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.น้ำฝน ซาเฮาะ
33 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรพรรณ ทองคำ
34 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ทิพวรรณ อนันตสิทธิ์
35 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประจบ รุจิโกไศย
36 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกรรณิการ์ แซ่คิ่ว
37 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธวัชชัย แย้มเสียงเย็น
38 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพ็ญนภา ไทยเอื้อ
39 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐสุชา แซ่ลิ้ม
40 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายยศ พานิช
41 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปริศนา ทองสันเทียะ
42 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เริ่ม สีสา
43 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประทิน พื้นพรหม
44 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทิพาพิมพ์ เบ็ญญาสาร
45 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมพร ทองนิลพันธ์
46 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปราณี สุขสมเพียร
47 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แฉล้ม กิจสำเร็จ
48 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบัวแก้ว เจริญไทย
49 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนียรัตน์ ตาหมี่
50 10 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโกวิท แซ่ลิ้ม
51 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสหศักย์ ย้อยสุวรรณ์
52 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ลมัย โต๊ะนาค
53 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพรินทร์ ฉิมรัมย์
54 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทิพวรรณ บัณฑะกิจ
55 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุทธิพร แซ่เก้า
56 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ต๋อย มั่งเชียง
57 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปริศนา ทับใบแย้ม
58 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มยุรี ยอดโมกข์
59 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชื่นจิตร์ นิ่มปิ
60 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รุ่งเรือง ชูม่วง
61 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุกุมาลย์ ชนิจกุล
62 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกัญญภัค สุดยัง
63 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นิพา สังขะวรรณ
64 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธิติมา เงินจีน
65 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธันยภัทร ชูวงษ์ธนพร
66 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวันเฉลิม สิงห์งาม
67 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมะลิวรรณ เมืองศรี
68 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อริสรา หมัดละ
69 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมสี ปิ่นแก้ว
70 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมานิตย์ นิติวัฒนา
71 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชนี สุขประเสริฐ
72 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จันทิพา รอดบุญ
73 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประไพรัช เกตุทอง
74 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมพร สุขยิ่งยง
75 11 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอามีนะ ยีมะเฟือง
76 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางเรณู ปลอดภัย
77 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประนอม ศรีจันทร์
78 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางบาง โชติแสงศรี
79 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางนิอร เทพลี
80 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางส้มเกลี้ยง แสงขาว
81 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประเทือง นิลพลอย
82 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.อังคนา ภิรมย์ครุธ
83 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.นันทิยา ปลอดภัย
84 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.กัญญา ศรีทอง
85 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางอุบลวรรณ บุญธรรม
86 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางเตือนใจ เชยพิมพ์
87 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.ลัดดา ชุนอ่อน
88 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.บุญเตือน พรายแก้ว
89 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา นางประเทือง ขาวขำ
90 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.สำลี พงษ์เอี่ยม
91 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.จารุชา สุวรรณเมธางกูร
92 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.อรุณรัตน์ บุญเฉย
93 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ทวีวัฒนา น.ส.นิภา แก่นใน
94 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.จิราพร สมตน
95 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.วิน กรองทอง
96 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา น.ส.ขาว จาดเกิด
97 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นางสมใจ ม่วงอ่อน
98 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นายพุทธิ เนติประวัติ
99 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นายประสาน รุ่งฤกษ์
100 12 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.ทวีวัฒนา นางผ่อน บุญเฉย
101 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แฉล้ม กิจสำเร็จ
102 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวไลลักษณ์ อารีวงศ์
103 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สายสุนีย์ ลายทอง
104 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมชาย พฤฒิพงศ์ชัยโชค
105 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.แสงจันทร์ เพชรสมร
106 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฮามีนะ เบ็ญอาหมัด
107 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมารศรี สุขศรี
108 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางมะลิวัลย์ มีจังหาร
109 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนัช มาวิชัย
110 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จรัส สะอาด
111 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปาริชาติ ฉิมมาลี
112 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจินตนา ลอมาเละ
113 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายหมัด อินเดริส
114 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิตยา คงดี
115 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเสาวลักษณ์ เลี่ยมไทยสงค์
116 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กาญจนา ธรรมมะ
117 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จำปี สมคณะ
118 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอนุชิต นิ่มสา
119 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพยุง เพ็งเรือง
120 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐนันท์ อ่างแก้ว
121 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางระเบียบ ประเสริฐ
122 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เพชรรัตน์ ตั้งวิบูลย์สวัสดิ์
123 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายคมเดช จันทรแสงสว่าง
124 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วันเพ็ญ พูลหอม
125 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวัชรินทร์ บันธยายมาศ
126 13 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชุติมา รองเย็น
127 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อัญชรี มิงสะเมาะ
128 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางฉวีวรรณ สุทธินิยม
129 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ปภัทรนันท์ คมขำนิธิพันธ์
130 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางไพรัช พุ่มเกษ
131 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประภา เตชะวิจิตรา
132 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางธัญญ์กมน จิวระ
133 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศรีคัมษ์รุ้ง พลศักดิ์ดา
134 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวรนุช เรือนจันทึก
135 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญเรือน ม่วงไข่
136 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.เทพประนม กิมาโน
137 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาดา ม่วงไข่
138 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรสา สอาดพรรค
139 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรุณี จันทร์เอี่ยม
140 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญมาก ประภากร
141 17 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อาภรณ์ กล่ำทอง
142 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มาลัย ยอดนอก
143 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นิจชนก แก้วก่ำ
144 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวศินระพี ธนณัฐพัชร์
145 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจิตชยา ดีอ่วม
146 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิลาวรรณ์ ธรรมประวัติ
147 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางยุพิน แหวนประดับ
148 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอดินันท์ วรรณโชติ
149 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุภานัน กุลวชิราวรรณ์
150 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วิมล สุมาตร์
151 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุรีรัตน์ รุ่งเรือง
152 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณฐนนท์ ดีเข็ม
153 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.อาอีซะห์ กาเดร์
154 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประพันธ์ ศรจิตต์
155 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปัณณรดี บุญ-หลง
156 18 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพรนภา นุตตะโยธิน
157 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสำลี สอดห่วง
158 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สมคิด สอดห่วง
159 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางไพรินทร์ แสงอรุณ
160 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางสุนีย์ สงวนพงษ์
161 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.สุนารี แหยมประเสริฐ
162 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญช่วย เหมือนแย้ม
163 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายมนู สงวนพงษ์
164 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางศรีสอางค์ เปรมปราณี
165 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายไพบูรณ์ ปิ่นแก้ว
166 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางวีรยา นิมา
167 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายคงศักดิ์ เปรมปราณี
168 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางบุญเกษ ฮวดหลี
169 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.บุญสม บุญรอด
170 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมณฑา เสมขำ
171 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางมาริษา ยอดยิ่งคุณ
172 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.พรพรรณ สาคร
173 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นายนพวงศ์ ฐิตะรัตน์ภูมิกุล
174 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ นางยุพิน น้อยงามเลิศ
175 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.กาแฟ แก้วบัวดี
176 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ณัฐนพิล แสงชัน
177 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.เสาวลักษณ์ เปรมปราณี
178 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.ทองล้วน จันท์ทอง
179 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วาสนา ป้องกัน
180 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.อารีน่า รองเดช
181 21 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ไทรใหญ่ น.ส.วันวิสา สาคร
182 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางทิพย์ ดีโย
183 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนาง แก้วสี
184 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายทองอยู่ บัวสุวรรณ
185 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางฉวี วรอาวรณ์
186 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายเสน่ห์ มงคลสนธิ์
187 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สายบัว สมานจิตต์
188 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางนวรัตน์ อ่ำเจริญ
189 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.สุนันท์ ศรีสวัสดิ์
190 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางแผ้ว ผิวผ่อง
191 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายบุญปลอด แสงสุ่ม
192 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางเรียม ภิรมย์คำ
193 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางพัด อาจด่อน
194 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายศิริ ภิรมย์คำ
195 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นายสมยา ศรีสวัสดิ์
196 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย น.ส.ทศพร บรรจงปรุ
197 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.หนองเพรางาย นางกัญญา ธนโชติธนินทร
198 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.กัลยาณี จอดนอก
199 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางอำไพ ศรียี่สุ่น
200 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย น.ส.บัว แสนสะอาด
201 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสมจิตร ทองมอญ
202 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางประกอบ สมบุญลาภ
203 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายสุชิน ภิรมย์ลา
204 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นายคมสันติ กลิ่นชะเอม
205 22 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก อบต.หนองเพรางาย นางจุฑาพร บุญเรือง
206 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกุศล บุญแท้
207 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายนพชัย อารมย์เสรี
208 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ชุมพร พรมภักดี
209 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางวนิดา ศรีนวล
210 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางระเบียบ ชุ่มชื่น
211 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ครองขวัญ ตรีธนจิตต์
212 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางภคพร นิวาสุวรรณ
213 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ปิยะกาญ อู่ใหม่
214 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางบีบีคาโล ซาเลมัน
215 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.กชพรรณ ตลับพร
216 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางไสว ดำเนื้อดี
217 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางชญาทิต อยู่สบาย
218 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ขนิษฐา แจ้งสว่าง
219 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.พรพรหม บุญยานุเคราะห์
220 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางแสงดาว สมวงศ์
221 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นายเหลือ เรืองศรี
222 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางดุษณี พฤฒิสัตยากูล
223 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.ชนัดดา เพ็ชรอุดม
224 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางละออง เนตรจุ้ย
225 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลนครนนทบุรี นางกานดา ฤทธิ์รื่น
226 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายทอง ภูมริน
227 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี น.ส.สุพัตรา ปัตถามัง
228 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายเล็ก เจริญพิทักษ์
229 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายกันตินันท์ บัวขาว
230 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นางเล็ก สุขสมบูรณ์
231 23 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลนครนนทบุรี นายเกษม เหล่าสืบสกุลไทย
232 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.จันทร์เพ็ญ จันปัญญา
233 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.มนัส คามเขต
234 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางกรรณิกา แพมา
235 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางวิรัลพัชร์ ตาละลักษมณ์
236 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางเจิม เสาทอง
237 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายณัฐพงษ์ ประดับคำ
238 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายเทวารัณย์ ชาญชูเกียรติ
239 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางแจ้ว แก้วแวว
240 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.มาลี แซ่ห่อ
241 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสิริพร ศิริรัตน์
242 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.กำธร ม่วงกิตติ
243 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางพรรณี ทรงสกุล
244 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางนิตยา เศรษฐบรรจง
245 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางฐดาวรรณ แย้มเจริญ
246 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.สมพร เที่ยงตรง
247 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายสุนทร อังคตรีรัตน์
248 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางยุพา บุญสง่า
249 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอำคา ไชยแก้ว
250 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายธนยศ พุทธโอวาท
251 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย น.ส.พรพิมล ไทยโอสถ
252 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสมฤดี เผือกนวล
253 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางสุรีย์ ล้วนชื่น
254 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางอัมพร ล่องนา
255 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นายไล้ซ้ง แซ่เฮ้ง
256 4 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน อบต.ไทรน้อย นางฐิติมา ธรรมสุข
257 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจิณห์นิภา สิริจันทร์แจ่ม
258 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เพชรดา จันทร์เรือง
259 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางพิกุล ทิมปุ้ย
260 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเอื้องฟ้า แก้วเย็น
261 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางลัลนาพร ประดิษฐ์แท่น
262 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางนาวา แสนทวีสุข
263 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางธนา หล่ำบุตร
264 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสวง นพทอง
265 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมใจ สุขปรุง
266 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สุธาทิพย์ อมราพิทักษ์
267 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวรรณา แสงไสย
268 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กานต์พิชชา พงษ์พยัคฆ์
269 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมปอง งามสมลักษณ์
270 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางฐิตารีย์ บุญปั้น
271 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเกศนี คงมี
272 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.อมรา อมราพิทักษ์
273 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พรรณี วันแอเลาะห์
274 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสมสวย สุขใย
275 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.มลิวรรณ กลิ่นหอม
276 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายธนทัต ตอยยีบี
277 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเพียงจันทร์ แจ้งสว่าง
278 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.เบญจมาพร เจียมสกุล
279 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางวริศานันท์ ลักษณะพิศิษฐกุล
280 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางเยาวณี แจ้งสว่าง
281 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางปริศนา ทองสันเทียะ
282 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางบังอร ไตรมนตรี
283 7 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ภัททิรา เสาสมภพ
284 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นางกัญณัฐ อิสารพายุ
285 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นางสปัน ไพบูลย์
286 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน แขวงท่าทราย นายอิทธิเชษฐ์ สุพรมพันธ์
287 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.พัฒนา มิลินทจินดา
288 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายธีรเดช ปรางจันทร์
289 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางรุ่งทิวา ทองบริสุทธิ์
290 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายจุมพล นาควัชระ
291 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.สมัย มีเลาะ
292 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางกัญรินทร์ ไกรทอง
293 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางแสงเดือน ขันธ์สัมฤทธิ์
294 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.จิราภา บุญยุบล
295 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.ปฎิมา ศรีวรนันท์
296 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.วรวรรณ ไชยโย
297 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.วรรณา ขันคำ
298 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางสุเมฆ มานะเสน
299 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางบังอร แซ่เอี๊ยบ
300 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางกาญจนา เผ่าผา
301 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางรัชนี บุตรวร
302 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.บุณยวีร์ แซ่ก๊วย
303 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางชนัญญา มโนธรารักษ์
304 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางผุดพรรณ สัมมาประสิทธิ์
305 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย น.ส.ชมภู่ สนธิสุวรรณ์
306 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายสุทธิพงษ์ มานะสุข
307 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นายมนัส สหเต็มภูมิ
308 8 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน แขวงท่าทราย นางประไพ ชมกรด
309 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายกราน อยู่ผ่อง
310 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภาวณี ทนงศักดิ์
311 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นฤมล ศรีคำ
312 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชมพูนุท ฉันท์สุทธิ
313 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภูชญาณ์ สมอทอง
314 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายภัทรพล อุตตมะรูป
315 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางขรินทร์ทิพย์ทิพา จินตนกูล
316 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางคำคล่อง ชัยสอน
317 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจันฐิมา ศรีเสน
318 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วรรณพร สติธรรม
319 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวิกานดา คุ้มจีน
320 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุชาดา เลาะเดรุส
321 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสายพิณ ผ่องบุรุษ
322 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภาวิณี เชื้อดี
323 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวิรัตน์ แซ่ฉึ่น
324 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุกัญญา เชื้อดี
325 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางโสม มะดอเลาะ
326 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ดาวเรือง กิ่มเทิ้ง
327 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศิริกุล ปั้นรูป
328 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสาย ยอดคำ
329 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายธนพศ เลี้ยงถนอม
330 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มิ่งขวัญ ทองสืบสาย
331 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.รตินัฎฐ์ พรมแก้ว
332 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสนธยา บรรลือวงศ์
333 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปัญจะนา สุรินทา
334 9 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐติยา ว่องไว