BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 55 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ กลุ่มออมทรัพย์บ้านบ่อเจ็ดลูก ม.1 ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล นายเปรม บุญมี
2 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางสาคร สุมาลี
3 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางนงนุช มหาเกตุ
4 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางวรรณา ปรีหะจินดา
5 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางตุ้มทอง นางาม
6 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา น.ส.ณัฐกานต์ คำแก้ว
7 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางรัชนีวรรณ สังขกร
8 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางสินีรัชต์ สุวรรณชยากูร
9 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา น.ส.ปิยนุช ประวาศวิล
10 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นายจรัญ ศรีทอง
11 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางสยุมพร อนันตรัตน์
12 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางแก้ว นะทะศิริ
13 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา น.ส.หนูพัฒน์ เอนกนวล
14 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา นางสุนันท์ อ่ำขำ
15 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา น.ส.ทัศนีย์ คำแก้ว
16 ฝศ02 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลแพรกษา น.ส.กรณ์กุลยา ระงับภัย
17 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ญาณีกานต์ ทองน้อย
18 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.สายชล มีแท้
19 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายรื่น เพ็ชตะกั่ว
20 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางจันทร์นภา หวังประเสริฐ
21 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางอุไร ไพเราะ
22 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสิวนาถ วงษ์ขาว
23 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางรำพึง เหลืองทอง
24 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางนิตยา เกตุหิรัญ
25 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายสมบัติ เชษฐบุรี
26 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสุจิตรา ระกาสี
27 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางส้มลิ้ม เลิศธนากิจ
28 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางศิริธร ภู่เงิน
29 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสุริน ทองหงษ์
30 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ศศิพร ชัยแสนหาญ
31 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางจรินทร ตุ้มทอง
32 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.ดาวรุ่ง สำเภาแก้ว
33 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางทองเจิม เอี่ยมสะอาด
34 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางกรรณิการ์ เกศสุวรรณกนก
35 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางณัฐวรรณ กลิ่นเทพเกษร
36 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.วาสนา ปัญญาโสด
37 รุ่น 4 19 กรกฎาคม 2561 21 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางเพลิน ปลั่งเปล่ง
38 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน น.ส.วิมุติ ภักดิ์ชัยภูมิ
39 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางทองกลม วงศรี
40 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นายพรเทพ เทพกูล
41 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางกัลยกร สุดตะมัด
42 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางปานอม จาดกลาง
43 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางสัจพร จอนจาก
44 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน น.ส.เบญจวรรณ พันมน
45 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน น.ส.วันเพ็ญ แสนโต
46 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางประนอม จันทบูรณ์
47 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน น.ส.สุมาลี จอแหยม
48 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นายปรีชากร เกียรติอัมพรกุล
49 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางศรินรา พึ่งธรรมคุณ
50 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางรมิดา หาญโสภาวรรณกุล
51 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน น.ส.ศิริพร ลิ้มเกื้อ
52 รุ่นที่ 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลคลองสวน นางศุภกร แสงคำ
53 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สมพิศ พุทธทอง
54 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สำลี ยีนุช
55 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายบุญนำ พรสุพิกุล
56 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อรุณี รุ่งสว่าง
57 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางพเยาว์ สมใจ
58 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุชาดา ชวนเชย
59 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ชนนิกานต์ สมเพ็ชร
60 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุนีย์ สมบัติเจริญ
61 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอัจฉรา ภูมิรัตน์
62 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายดำรงค์ ชื่นเกษร
63 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางเรียม เพชรประดับ
64 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ศศิธร กุศลบุญญานันท์
65 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.กาญจนา วรรณยุทธ์
66 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางเกตุแก้ว คันธชาตกุล
67 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.เรณู เรืองฤทธิ์
68 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.หนึ่งฤทัย สุขุมพันธ์
69 รุ่นที่ 10 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสีทัย ขันธ์ถม
70 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางจันทร บัวทอง
71 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายเปรมชัย สุโภภาค
72 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางบุญร่วม พูนสิน
73 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อารีรัตน์ เรืองงาม
74 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางติ๋ม บุญแสง
75 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุรีย์ โพธิ์แก้ว
76 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุชาดา กลัดเสนาะ
77 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางเสนาะ ถนอมวงษ์
78 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ภัณฑิลา มณีเนตร
79 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุนันทา ฟักแสง
80 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.มณีรัตน์ จักษุวงษ์
81 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.จันทนา เรืองอาคม
82 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอุชุกร แก้วพิทยาพร
83 รุ่นที่ 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางบุญยืน สกุลทอง
84 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.นิชนันท์ ปานมณี
85 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายการุณ โก๊ะเจริญ
86 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนัฐฐาพร เจริญผล
87 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.วิไล ทองคำ
88 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ทิฆัมพร หวังหมัด
89 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางยุวดี พึ่งศรี
90 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.นพลักษณ์ ภูมิวิเชียร
91 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสุธีร์ สิริโชดก
92 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.นุชศา หวังมานะ
93 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.นิชา เอี่ยมอรุณ
94 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางหนูจันทร์ ปานมณี
95 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสมศักดิ์ ระวิวรรณ์
96 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางจำปา ศรีโยหะ
97 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสำรวย โพธิ์ทอง
98 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ธนิดา อนุพงษ์สกุล
99 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุภัค สุขโชติ
100 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอัญชลี เพ็งผ่อง
101 รุ่นที่ 13 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายพันธกานต์ วรารักษ์
102 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสุดา สมร่าง
103 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางลัดดา นิยม
104 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสำเภา วัดเขียว
105 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางไพรวรรณ อ่อนน้อม
106 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางบุญสม นิลณะบดี
107 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง น.ส.สมใจ แดงเกิด
108 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางรำเพย พลรัตน์
109 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางลัดดา ริ้วนาค
110 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสมหมาย ด้วงเจริญ
111 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางจินตนา พุ่มทอง
112 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางไพฑูรย์ รื่นอ้น
113 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางวาสนา รักแย้ม
114 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสุภีร์ ปานแก้ว
115 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสมพร เพชรทอง
116 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง น.ส.สมศรี แก้ววิเศษ
117 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางอรมณี หมอเมือง
118 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางกาญจนา ชื่นบุญเกิด
119 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางอารีย์ เมืองสวัสดิ์
120 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นายทองอินทร์ กิตติวิภา
121 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางรัชฎาวรรณ์ กระจ่างวัฒนะ
122 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นายธวัชชัย นวลสอาด
123 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง น.ส.สุมาลี แพงศรี
124 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นางสมสมร ด้วงเจริญ
125 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง นายประมวล ทองประทุม
126 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง น.ส.ลิลดา อยู่เอม
127 รุ่นที่ 14 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า (ตลาดประชารัฐ)อำเภอพระประแดง น.ส.ขนิษฐา คงนาค
128 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.รวีวรรณ จันทร์รอด
129 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสมพิศ น้าสกุล
130 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.อุษา รัศมี
131 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.ภัทรสุดา แซ่กี้
132 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางบุญสม ปลื้มเปลี่ยน
133 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.สุธิษา ชมบุหรั่น
134 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นายสมจิตร บุญธรรม
135 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.พรทิพย์ พุฒพินิจ
136 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.เสาวลักษณ์ รุ่งสว่าง
137 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.อรพรรณ จำลองรัตน์
138 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.โสภิดา บัวสว่าง
139 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.ทิพย์ มีพวงผล
140 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางวันดี บำรุงเขตต์
141 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางอัจฌาวดี จรัสศิริธวัฒนา
142 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นายวรพจน์ ยะวงษ์
143 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางกัลยา บัวทอง
144 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางจุลยา บุญธรรม
145 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางอรอิสรีย์ อินทร์หอม
146 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.วารุณี จำปาทอง
147 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.พรพิไล อุดมพฤฒิพันธ์
148 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.รัชนี ผ่องจิตร์
149 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสมศรี สืบสวัสดิ์
150 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสุนีย์ หลั่นศิริ
151 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางภูมี พรมนิล
152 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นายธนเดช แก้วมา
153 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.นภสร รบประเสริฐ
154 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางจิณณพัต จักร์คุ้ม
155 รุ่นที่ 15 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง นางวลัยพรรณ ตระกูลผลเจริญ
156 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางประทุม อ้วนจร
157 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.สุจิตรา จันปฐมพงศ์
158 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.ชัชชกร เกื้อธนัน
159 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางนิพาภรณ์ แน่นหนา
160 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.กันทิยา ดาษดา
161 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางรุ่งระวี ดำหวัง
162 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางอัญชลี ภูผา
163 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางสุนันทา สุ่นปุย
164 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.วันเพ็ญ โตแดง
165 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นายสุชาติ แสงรุ่ง
166 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ นางฉวี สมออร
167 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.กนกพร จันทร์กลม
168 รุ่นที่ 16 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน ต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ น.ส.ปิยะดา จิโรชนิธิกาญจน์
169 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางรภัสศา ขอเจือกลาง
170 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นายณัฐพงษ์ ยอดดำเนิน
171 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.ศิริขวัญ ศรีวัตน์
172 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางอัญชลี ปัญญา
173 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางกุลยากร ตุ้มทอง
174 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.เจนจิรา แก้วมณี
175 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นายประดิษฐ์ แซ่ตั้ง
176 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.มาลัย แจ้งตระกูล
177 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.ณิชาดา ยศขำ
178 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางสุพิศ สะตะ
179 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.สมบุญ รอดคล้าย
180 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางสมจิตร ดาระ
181 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางอารีย์ บุญมา
182 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางบุญช่วย น้อยใจดี
183 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.ลำพู คงเอี่ยม
184 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.ชมภูนุช พันธุวิภาส
185 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.อุมาพร รักษาคม
186 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางอำพร เหลือหลาย
187 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.สุกันยา หาวันนา
188 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางแต๋ว นาคทอง
189 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.กานต์พิชชา หมุดธรรม
190 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ นางจินดา ยิ้มละมัย
191 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.สุรัสวดี สุทินเผือก
192 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.สุภาภรณ์ บุตรบุญปั้น
193 รุ่นที่ 17 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน โรงเรียนวัดสร่างโศก นายประภา พิชัยไพบูลย์สายันต์ เมืองมัจฉามาธวี มะโนสอนปิยมน ไกรพินิจ น.ส.สุวิมล รัตนประทานพร
194 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.อัญชรัตน์ ประมวลชูชัย
195 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.วิภาวรรณ ผาสุขสุนทรนนท์
196 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.สุกัญญา นาวาทอง
197 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางพัชรินทร์ ราษีทอง
198 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.สรัญญา ประมวลชูชัย
199 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.บุหงา สินสมุทร
200 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.นาฏนภา บางแสง
201 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางสมนึก สันทาลุนัย
202 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.วาสนา แซ่เตียว
203 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางวารีย์ โชคช่วยอำนวย
204 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.นิสา อิ่มกลิ่น
205 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางจันทร์ไตรย วิหกกุล
206 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.เพ็ญประภา คำโกแก้ว
207 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นายขวัญเมือง ทรงเจริญ
208 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางภาส์ภัสสร ฟีเม
209 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.อัญจนา มั่งมี
210 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางอรุณ อุ้มรัมย์
211 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.รุ่งนภา สิงหเสนีย์
212 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.นงค์ลักษ์ พรมบุตร
213 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางวิภาพร มีประกอบ
214 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี นางนันทนา พึ่งจิตต์ตน
215 รุ่นที่ 18 17 สิงหาคม 2561 19 สิงหาคม 2561 ผ่าน สารพัดช่างสมุทรปราการ นายกรรณิกา แสงดี น.ส.ชนม์นิภา คำภา
216 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นายนฤพน กัลยานุกูล
217 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.พรพรรณ สายแก้ว
218 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นายปัทมินทร์ เย็นคงคา
219 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสุกัญญา พิทักษ์ญาติ
220 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสุภาณี โชติขจรวงศ์
221 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นายชูชาติ สวนสุวรรณ
222 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางพรทิพย์ เสนาศูนย์
223 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.ผกาแก้ว แก้ววัง
224 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสุนทรี ตู้สิมมา
225 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางอารีย์ คงใจ
226 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางอัมพร เตชนันท์
227 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.ชนากานต์ โพธิ์นอก
228 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นายธงชัย แซ่โง้ว
229 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง น.ส.บุษยมาศ พรมงาม
230 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางดรุณี สุนทรพินิจ
231 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางสุพิศ ชาวสวน
232 รุ่นที่ 19 20 สิงหาคม 2561 22 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลด่านสำโรง นางวรรณี กระสันกลาง
233 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางจิตใส มีแทน
234 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางสุพัตรา ปรีชาวุฒิ
235 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางกรรวี ประจงจัด
236 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางธัณย์สิตา วราสุทธิไพศาล
237 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางสมศรี ภู่ทอง
238 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.สมจิตร ทัพวิเศษ
239 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางสุภัชชา ศรีวารีรัตน์
240 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.อัญชีรา รัตนชาย
241 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.รัญจวน จุลไธสง
242 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางเนาวรัตน์ ภู่มาลา
243 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.กัญจนา แสนปัญหา
244 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางสุจินดา อินทรปาลิต
245 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.กฤษณา น้อยหมอ
246 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.พรทิพย์ เลี่ยวตระกูล
247 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางนารี อาภาวัชน์
248 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นางชุติมา วงษ์ละคร
249 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.พรทิพย์ ศิริมนตรี
250 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร น.ส.รุ่งอรุณ ภูทับทิม
251 รุ่นที่ 2 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นายธัญญภัสร์ ธนะวัฒน์จิราธร นายฑูลศิริ อินทรปาลิต
252 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.สุวิภา แก้วแบน
253 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางไพรัช เกตุบรรเทิง
254 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางอรนุช ดีพันธ์
255 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายชาตรี ภู่ทอง
256 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางอาภรณ์รัตน์ เทพประสิทธิ์
257 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายดำรงค์ กนกสิงห์
258 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางบุญเลิศ ธูปเกิด
259 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสุทิน หอมกระจาย
260 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายประสงค์ ใจดี
261 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางบุญมา บุญศรีสุข
262 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางสุภาพ ใชยสมบัติ
263 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางมาลี จาบทิม
264 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายพร้อมศักดิ์ ดวงจิตเลิศขจร
265 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายปิยะ ปิยะพันธ์
266 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.จันทรทา รอดกร
267 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นางประไพ ตั้งจาตุรงค์รัศมี
268 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ นายเอกชัย ตั้งจาตุรงค์รัศมี
269 รุ่นที่ 20 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลท้ายบ้านใหม่ น.ส.พิมพ์ใจ เพิ่มผล
270 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.บุญทวี เจริญพวง
271 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.วรนุช ศีลธรรม
272 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนาตยา แจ่มฟ้า
273 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางมาลี วงษ์สวัสดิ์
274 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางลัดดา วาสุโพธิ์
275 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.กนกวรรณ แซ่ด่าน
276 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางละมุด บุญชูคำ
277 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางรสริน สุขศรีพะเนา
278 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางมยุรี คุปตะมงคลชัย
279 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอัญชลี เมืองฉ่ำ
280 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางทิพย์ภวัลย์ เอี่ยมบรรณพงษ์
281 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสมศรี โซ๊ะซู
282 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ณัฐนี บัวงาม
283 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางวรรณา ศรีสุข
284 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุภรัตน์ รักภักดี
285 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.พรทิพย์ ศรีจันทร์
286 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.วิไลลักษณ์ ชาวแสนแสบ
287 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางลออ พุกบางจาก
288 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนฤมล จอนแจ้งจันทร์
289 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อรอนงค์ คงสว่าง
290 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสอิ้ง โตอินทร์
291 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.เพียงใจ รักษาสัตย์
292 รุ่นที่ 21 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.เจริญศรี คุ้มใจดี
293 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายชัยชาญ ชื่นตา
294 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ประเทือง เข็มกลัด
295 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางชุติญา บวรเตชกุลยา
296 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสายพิณ ใจมีธรรม
297 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อุบล ปิ่นระลึก
298 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางณัฐวรรณ บุญทองศรี
299 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ธิดา เธียรวัฒนา
300 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางชวลี สุขชื่นศรี
301 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อนงค์ ล้วน
302 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.พลอยชนก อินทร์แปลง
303 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ประทุม มั่งนิมิตร
304 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางจินตนา สงสง่า
305 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางโสรส ครูตระกูล
306 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายกิตติ แก้วไกรสร
307 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนิยม เชื้อบ้านเกาะ
308 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ไสว อินทรทุ
309 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายฉัตรชัย สาตสุข
310 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.พรเพ็ญ ตาดทองไทร
311 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สมบูรณ์ สุขเกษม
312 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนิภาภรณ์ ไพชิต
313 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางทองศรี เผื่อนจินดา
314 รุ่นที่ 22 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางดวงกมล แก้ววิงวอน
315 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางบุญกาน หายโศก
316 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางนภัทร์สรณ์ จิ๋วจู
317 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางขวัญใจ จันแดง
318 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.น้ำค้าง น้ำใจตรง
319 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นายสอาด สิงหวัฒน์
320 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางวันเพ็ญ ปราบไพรินทร์
321 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.ปุณยนุช เล็กรักษา
322 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางรัศมี พูลชัย
323 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นายสาโรจน์ สุกใส
324 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นายสมคิด พรรธนะแพทย์
325 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.เกษราภรณ์ เกตุสำอางค์
326 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.รสณา ตรงดิลกรัตน์
327 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางชวนพิศ ปั้นมณี
328 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.สายฝน ผาสุข
329 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ น.ส.พรทิพย์ เขียนจันทึก
330 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางบุบผา แดงเจริญ
331 รุ่นที่ 23 22 สิงหาคม 2561 24 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ นางราตรี จีนา
332 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางกาญจนา มุสิกะปาละ
333 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางพจนารถ ทองแผ่น
334 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นายอุดม เนื้อทอง
335 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางอารีย์ สวยพริ้ง
336 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ น.ส.วิชิต สาหร่ายทอง
337 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ น.ส.สุดารัตน์ เสือพาดกอน
338 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางรัตนอาภรณ์ แดงโชติ
339 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ น.ส.นิภาวรรณ อมรินทร์แสงเพ็ญ
340 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นายจันทร์ทร ทับทอง
341 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นายสัณห์ พนมไชย
342 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางลำพัน เนื้อทอง
343 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางบัวทอง จำรูญศรี
344 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางนิภาภรณ์ ปิ่นทอง
345 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางศรัญญา โพธิรัตน์
346 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นายอนุชัย จากภูเขียว
347 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางพัฒน์นรี กัลยาวุฒิพงศ์
348 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางกัญญาภัทร เศิกศิริ
349 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ น.ส.ชุ่นฟ้า ตามอดุลธรรม
350 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ น.ส.พัชรินทร์ เนื้อทอง
351 รุ่นที่ 25 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ นางกัลยกร ณ บางช้าง
352 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายองอาจ พันธุ์มาก
353 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อัมพร รัตนสูตร
354 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางแอ็ด ปูหนู
355 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสมบูรณ์ ทองอินทร์
356 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สมปอง สุทธะ
357 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายพะยิน อ้วนสมบูรณ์
358 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.วทันยา วงค์หล้า
359 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุวรรณี สวัสดิสรรค์
360 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอนงค์ ไมขุนทด
361 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุภาพร นาคเกษม
362 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายทวีศักดิ์ พูนศิริพิพัฒน์
363 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางพิกุล วายุพักตร์
364 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสมศักดิ์ พูนศิริพิพัฒน์
365 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุคนธ์ รอดกลับ
366 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอังคณา รอดช้างเผื่อน
367 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุนทรี ชาวสระใคร
368 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.รัชฏาภรณ์ เกิดเพิ่ม
369 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางธนพร อภิเดช
370 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางเชื่อม ปุสสะรังษี
371 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ภัทรวดี จันทร์กระจ่าง
372 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.กิ่งกาญจน์ แสงทัศน์
373 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางอัญชลี ไทยเจริญ
374 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางกนกวรรณ สร้อยสุวรรณ
375 รุ่นที่ 26 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สอาด เปียรอด
376 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อรรธยา ช่วยดี
377 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สัจจา ชื่นผลพร
378 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสมพิศ พลระบัล
379 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ศิริกาญจน์ ชื่นชม
380 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสุดใจ มีศรีสม
381 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายพิสิษฐ์ จันทร์ประเสริฐ
382 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางมนพัทธ์ ชื่นภักดี
383 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุดใจ ดวงดี
384 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อลิษา ทรัพย์สอน
385 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายพันธ์ศักดิ์ ไม้เกตุ
386 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางเกษมะณี แสงสว่าง
387 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.บุญสม ประกอบกิจ
388 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางมาลินี แดงดี
389 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สุวลี มูลพิมพ์
390 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสมนึก งามใจ
391 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.พิกุล พงษ์เพ็ชร
392 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางยุพิน เอี่ยมเดช
393 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายเอนก ฉิมมุสิ
394 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสุรัตน์ สุขเทศ
395 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สีประไพร โพธิสุข
396 รุ่นที่ 27 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อ่อนศรี ชื่นผลพร
397 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางวิไร บุญมา
398 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางบุญสม ภิญโญรัตนานนท์
399 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางจันทร์ พรห์มมา
400 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางดาวเรือง เทพศิริ
401 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายสมหมาย บินผิว
402 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสังวาลย์ มองธรรม
403 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางพรทิพย์ ทองดี
404 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางประสิทธิ์ ขุมทรัพย์
405 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.สาวิตรี กมลรัตน์
406 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ปราณี สู่ศิริ
407 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางกิมฮวย เข็มรอด
408 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายกมล สุริยะธรรม
409 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุภัททรา วงกะวัน
410 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางลำพู เสือนาค
411 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางสุนิดา วงศ์สาโรจน์
412 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.กานต์สิริ เข็มแก้ว
413 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.อุบล พวงเงิน
414 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นายชัยยา นาคตั้ว
415 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางนภาพร ตรีรัตนภาส
416 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง นางณัฐชญา เอี่ยมอิ่ม
417 รุ่นที่ 28 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ตลาดเกษตรคุ้งบางกะเจ้า(ตลาดประชารัฐ) อำเภอพระประแดง น.ส.ปาริชาต ธรรมเที่ยง
418 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสำรวย ขันทอง
419 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.เพลินตา พึ่งเอี่ยม
420 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.ไลวรรณ วงศ์ประเสริฐ
421 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.ยุพิน สุขสร
422 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.พิชามญชุ์ ธนันต์นิธิพร
423 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นายมารุต พิชัยสวัสดิ์
424 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสมบุญ สีสุข
425 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางยุพิน ป้อมถาวร
426 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางเบญญพร คุณะแสน
427 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นายภานุพงศ์ เจียรสุข
428 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางพรรณี พึ่งเอี่ยม
429 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.ดลยา ซันหวัง
430 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.สุธิสา หนองบัว
431 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางวรวรรณ แดงเนียม
432 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสุรีย์ สระกุนดิน
433 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสังเวียน เนินผา
434 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.บุญเรือน เร็ดรอด
435 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางมาลี ยิ้มเจริญยิ่ง
436 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสาคร รุดดิษฐ์
437 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.อำไพ สุขสร
438 รุ่นที่ 3 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.คลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางทองอยู่ โลหะเวช
439 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางทองใส โคตวงษ์
440 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางปนิตา แก้วมั่น
441 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางจำเนียร พิรานนท์
442 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.เพ็ญจันทร์ จิตเย็น
443 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางอรณี โสภาพ
444 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.สำราญ มีชัย
445 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.อรกัญญา ดิษย์ณชกุล
446 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.นงลักษณ์ กองทอง
447 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางบังอร กล่ำแสง
448 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางสายใจ สมัยกูล
449 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.จินตนา พิมโชติ
450 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางสังวาลย์ สุขรมย์
451 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางเพ็ญนิภา ท้วมเสม
452 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.อัญชลี ขุนทอง
453 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางจินตนา อำนวยพร
454 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.พิทภา ปรึกษา
455 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางสายพิน สวนแย้ม
456 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.สินีนาฏ อุ่มลำยอง
457 รุ่นที่ 30 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางอารีย์ โน๊ตศิริ
458 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายสมศักดิ์ เตชะนันท์
459 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางมาเลียม ขำสร้อยทอง
460 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.ศิวากรณ์ เนาวภา
461 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.วรรณดี ศรีม่วง
462 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายสุรกิจ สุขแก้ว
463 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายปรีชา ขำสร้อยทอง
464 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางลัดดา แจ้งสว่าง
465 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางเบ็ญจพร ชมนาค
466 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายธีสวัสดิ์ รตตะสา
467 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายอภิชาติ แก้ววงษ์นุกูล
468 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นายศุภชัย พุฒซ้อน
469 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางกิมฮะ เตชะนันท์
470 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางวัชรา สาโหมด
471 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางฐานะมาศ กมลอรุณรัตน์
472 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางบุญธรรม ดำยา
473 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางกนกวรรณ ศิริไชย
474 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางเพียร ขลิบทอง
475 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด นางสุรางค์ ทามณี
476 รุ่นที่ 31 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ในคลองบางปลากด น.ส.ดารินทร์ กฤษวงษ์
477 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.อ้อย สุ่มทอง
478 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.สุพรรณี ปะกินำหัง
479 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางอุบล งามอักษร
480 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.อัญชสา ขวัญสง่า
481 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.วิลัย บุญทิวนาค
482 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นายพินิจ ธรรมนิยม
483 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.กลอย สุ่มทอง
484 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.กาญจนา เจริญพงษ์นาวิน
485 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสิริภักค์ ศรีพงษ์
486 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.ขวัญดาว จอมคำสิงห์
487 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสมใจ นาบ้านแพ้ว
488 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางจิราภรณ์ ชุ่มมนัส
489 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.สุดารัตน์ คงสัมพันธ์
490 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.เรณู เรืองกัลป์
491 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางวรรณี ซันกา
492 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.พเยาว์ จี้เพชร
493 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ น.ส.ลำไพ นามวงศ์
494 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางบุญมา วัฒนา
495 รุ่นที่ 4.1 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน นายประภา พิชัยไพบูลย์ นางสม ปู่มิ้ม
496 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางประภัสสร แก้วกูล
497 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นายธรรมรัตน์ ผ่องคำพันธ์
498 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นายนิเวศน์ โตลูกสม
499 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นายณรงค์ศักดิ์ ศรีคช
500 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.เตือนใจ บุญเทียม
501 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางเนื้อทิพย์ ผ่านแสนเสาร์
502 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.ลำใย ชลอชน
503 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.สมปอง เรือนเย็น
504 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.สุพัตรา รุ่งน้อย
505 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางทิพย์วรรณ ศิริศุภลักษณ์
506 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางบรรทิต การนอก
507 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางจินตนา ศรีเขียว
508 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.น้อยหน่า สำลี
509 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.พะเยาว์ รุจิโชค
510 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางสมพร กลิ่นจันทร์
511 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นายวินัย เนียมธรรม
512 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางอุษา แก้วเกตุ
513 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางสมศรี กลิ่นจันทร์
514 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล น.ส.ธนารีย์ ท้วมเจริญ
515 รุ่นที่ 5 11 กรกฎาคม 2561 13 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางด้วง นายทิพย์มณฑา เมฆศรีธนพัต ธนัตเจริญศุภวรรณ ตรีมงคล นางอัมพันธ์ มณีลอย
516 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางอำนวยพร ปานคำ
517 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางชมภัสสร ประทิน
518 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ น.ส.วรรณา ปานหิรัญ
519 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นายนิพนธ์ เอี่ยมอธิพงษ์
520 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางเหรียญ อักษรเสนาะ
521 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นายมงคล บุญเทียม
522 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ น.ส.กมลชนก เพชรสิทธิ์
523 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นายธีรเชษฐ์ มหาสุวรรณนิกขะ
524 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางเพ็ญสินี สิทธิโชค
525 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางมาลี ศรีดี
526 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางชนิษฐ์ชูคมน์ บุญเทียม
527 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางอุไรวรรณ หงส์วรางกูร
528 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ น.ส.อุไร แผ้วตัน
529 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางกัณฑภา ชินอมรภัทร
530 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นางชนิษา เลื่อนสันเทียะ
531 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ นายบุญส่ง ศรีดี
532 รุ่นที่ 6 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตลาดเทพประธาน ตำบลเทพารักษ์ น.ส.ศุลีพร แซ่โค้ว
533 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางจงรักษ์ เล็กอ่อน
534 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางสมร เงาไพร
535 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางอุษา อยู่ดี
536 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางนงเยาว์ พักบัวทิพย์
537 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางดาวเรือง วงษ์พระจันทร์
538 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.อำนวย สิงห์อาจ
539 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.มัณฑนา มั่นมาศ
540 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางสุมณฑา เหลืองชัยพร
541 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.วาสนา คำวันสา
542 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางอุมาภรณ์ ปรีดาศักดิ์
543 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.ลำจวน บุดดา
544 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.ศิรินทร แสนทิศ
545 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.สุภาวดี นามบัวศรี
546 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางถนอม ทองศรี
547 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางสมพร พรหมจันทร์
548 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ น.ส.มณี แซ่อึ้ง
549 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางจุฑามาศ กรองทอง
550 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางบุญช่วย ปาสำลี
551 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางนันทวัน บุญที
552 รุ่นที่ 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดศรีจันทร์ประดิษฐ นางจิราฐา ตรีเกษม
553 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.ทองใหม่ ผาสุข
554 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางปราณี จันทร์หอม
555 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางกัญจนพร สกุลณี
556 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางศิวะพร ฐิตตะคุโน
557 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางอุทุมพร เวฬุวัฒน์
558 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางเกษร มีบุญรอด
559 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.ศรีนวล พงษ์บุบผา
560 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.ดวงพร ภู่ที่พึ่ง
561 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางชื่นจิตต์ พาณิชย์เจริญ
562 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.ลัดดาวัลย์ มุทธสินธุ์
563 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.รัตนาวดี ไชยวุฒิ
564 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางพรพิมล โพธิ์พืช
565 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางธัญทิพา โตวิวัฒน์
566 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางทิพยรัตน์ เรือนทอง
567 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางนิตยา ตั้งใจ
568 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.ยุพิน บุระภา
569 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.สุภาพ นาภูมิ
570 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ นางเข็มพร มั่นต่อ
571 รุ่นที่ 8 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ บ้านนิลุบลวิลส์ น.ส.รสสุคนธ์ ขันทอง