BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมัย ปักกาโส
2 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางกรรณิการ์ ภาชนิด
3 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวิไลวรรณ สีบุตรเรียน
4 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ปัด สุขเมือง
5 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายปราโมทย์ โตประโคน
6 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ภาวิดา ทูลเกษม
7 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิภาวดี เรืองหิรัญ
8 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุกัญญา หมื่นไธสง
9 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชลธิชา คำสังฆะ
10 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายศักดิ์ศรี ริดพันม่วง
11 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.จำปี สินงาม
12 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายแพน ปานทอง
13 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สมนึก ใจสูงเนิน
14 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวรรณี แสวงดนตรี
15 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางพร จันทร์หอม
16 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทุเรศ ราวทอง
17 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสน เปล่งผิว
18 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางขจรศรี อินทร์หอม
19 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางประไพ พูนสวัสดิ์
20 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สวิทตรี หอมโลก
21 1 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ม.1 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางพุทธชาติ กมล
22 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางจุฑารัตน์ พวงมาลัย
23 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสุพล ตะโกนา
24 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทิพย์ พะเนตรรัมย์
25 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทวีพร บ่อแก้ว
26 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แก้ว อินกานอน
27 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายพลา บุตรชุมแสง
28 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.พัฒสนี อาภรณ์ศรี
29 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.บุญเนื่อง ช่วยงาน
30 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางอิ่ม กมลมา
31 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.สุพรรณา ผะกาแก้ว
32 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางติ๋ว สิงหาระโท
33 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางแหวน วิจิตรกลาง
34 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเลาะ คงเมฆา
35 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางซิ กิจรัมย์
36 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญหลาย จากกระโทก
37 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสด ทับทิมไทย
38 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสมิง ดำเนินงาม
39 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางจริยา นามยันต์
40 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายเฉลิมชาติ สุขอิ่ม
41 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางดวงเดือน เพ่งให้ตรง
42 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสำลี พุทโธสี
43 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางละมุล เพิ่มพูน
44 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางหอมหวน ทิพย์ภูจอม
45 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางน้อย ปะโมณะกัง
46 2 21 กรกฎาคม 2561 23 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาม.6 ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญเรือน เลขสันเทียะ
47 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายเพียร ว่องไวย์
48 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายจำปา ชินรัมย์
49 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเกิน ภูมิสุข
50 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสังวาลย์ ดวงทอง
51 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางแอ๋ว หอมโลก
52 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางประกอบ อาษาภักดิ์
53 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายคอด วิชิรัมย์
54 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญ นาแพง
55 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายคำ เพิ่มพร
56 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุญร่วม เพิ่มพร
57 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางรวย เสียมทอง
58 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วันเพ็ญ พิมพ์อุบล
59 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางจิยารัตน์ นฤวัตอนันต์
60 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ชนิญา นิทัศน์
61 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.อรทัย สกุลรักษ์
62 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายสมศักดิ์ สมบูรณ์รัมย์
63 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.กัณธิมา เอียนรัมย์
64 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเคย วิชิรัมย์
65 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายพร แน่ประโคน
66 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายบู่ รอดกระโทก
67 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางศรีวิไลย์ ทานคำ
68 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางสมบุญ สุภาพ
69 3 21 สิงหาคม 2561 23 สิงหาคม 2561 ผ่าน บ.หนองเสม็ด ม. 7 ต.ลำนางรอง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางเปะ อินทร์กานอน
70 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.ทิพวรรณ ปราณีศร
71 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.แผ่น เสมอสุข
72 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางลัดดา สุกไกรสร
73 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางปุ๊ก สุขแสวง
74 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวาสนา แซ่ตัง
75 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบัวทอน คุตะวัน
76 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางลำใย ที่รัก
77 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.นิภาพร มาตรนอก
78 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบัวขาว แก่นลา
79 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางศิรดา ชิณมาตร
80 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ น.ส.วิลาวรรณ ธรรมวงค์
81 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายทองล้วน ดินโคกสูง
82 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายทองม้วน ประดาสี
83 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางคำมี เค้าไธสง
84 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายทนงศักดิ์ พิษหนอง
85 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายเสมียน มั่งกลาง
86 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายพุฒ แมขุนทด
87 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางหนุน สีสด
88 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายลี้ ครุฑศรัทธา
89 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางอ่อนศรี นามวิชา
90 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางมะลิวัลย์ แพไธสง
91 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางบุบผา ฉอ้อนศรี
92 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นายนิวัช สอนไธสง
93 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางวิเชียร กันนุฬา
94 4 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลากลางบ้าน ม. 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ นางทองเพียร สอดเสน