BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.สรัญญา จิตนาธรรม
2 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นาฎา ชมภูทิพย์
3 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางเสนาะ กาลกิจ
4 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.พิมพา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
5 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.นลินี โพธิ์ทอง
6 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ศีตภา นาคเสวีวงศ์
7 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวราภรณ์ ชมภูทิพย์
8 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.วิชามัย ประสพเหมาะ
9 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุภาพ ธนะศรีสืบวงค์
10 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.ศิริลักษณ์ ใช้ชาญวงษ์
11 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิชัย นพทอง
12 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายวิรัตน์ สุวรรณวิเชียร
13 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.เจตน์จันทร์ จิตต์แก้ว
14 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางจริยา ตั้งเล้าศิริกุล
15 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสง่า ศรีอนุชา
16 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางวงสินธุ์ ภูโสภา
17 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี น.ส.กาญจนา พรมทะ
18 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสุนันทา สิริปัญญาวรคุณ
19 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นางสิรินภัสร อุไร
20 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สนพ.นนทบุรี นายสมศักดิ์ เพียรแย้ม
21 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางมวล ศรีสวัสดิ์
22 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.ธันยาภรณ์ สิริสมสิทธิ์
23 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางประทุม สุขสมกิจ
24 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี น.ส.พรรณี วันแอเลาะห์
25 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นายณิชพน เจิมนันท์
26 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สนพ.นนทบุรี นางจรรยา โชติวรรณพร
27 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.น้องนุช สหราโช
28 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฉลองรัฐ มากรอด
29 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอภิชาติ แย้มโชติ
30 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.วารุณี วัฒนดิษฐจันทร์
31 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิตยา ฝากลาภ
32 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กรรณิการ์ พรประสาทผล
33 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภัคจิรา รัทนี
34 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางลัดดา ศรีบุศยดี
35 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอนันต์ชัย เหลืองอ่อน
36 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสังเวียน ศาลาวงอนันต์
37 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสามารถ แซ่จึ่ง
38 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุธาวัลย์ ศรีเวียงธวัช
39 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางรัชฎา โตเอี่ยม
40 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุนันท์ คงเวช
41 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ณัฐมน เชื้อสะอาด
42 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นันทวดี ไทยวงษ์
43 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางภาคิณี ศิริวัฒน์
44 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายพงษ์ศักดิ์ เพ็ชร์อนันต์
45 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนิยม น้อยสังข์
46 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางประพันธ์ มีมั่งคั่ง
47 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุเทพ มีมั่งคั่ง
48 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวิชชา โอมโซว
49 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางดำรงค์ ฉิมพลี
50 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สุพิน ควบพิมาย
51 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประเสริฐ เสมามิ่ง
52 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทรงศักดิ์ พาละพล
53 2 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายอัฑฒกร วิศาลโภคะ
54 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุริยันต์ ไวยิ่ง
55 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฉัตรวัฒน์ ฉิมรัมย์
56 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชณิดาภา ศรีชาย
57 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ประคอง ขันธลักขณา
58 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.มาลินี ทองมาก
59 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสีสุษ อุดมโชติกุล
60 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พจนี เพชรคล้าย
61 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจินตนา นิ่มสา
62 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวริษฎา ฉิมทิน
63 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกนกวรรณ ไกรกิจราษฎร์
64 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจรรยา โกมินทร์
65 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุภัชนา บุรีรัตน์
66 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวัลลภ คล้ายสนิท
67 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายจักรชลัฐ กราดวงษ์
68 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางวนาลี สุนทรสิงห์
69 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนัฐพล อินพลพะเนา
70 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประสงค์ อุมา
71 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุนะชัย กำพลชัยเดช
72 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทนงศักดิ์ สืบประยูร
73 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมนึก ขำวงค์
74 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายประเสริฐ เสมามิ่ง
75 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศิรินธร จิรัษฐิติพงศ์
76 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จิรารัตน์ สัตยาลักษณ์
77 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จุฑาทิพ ผลมานะ
78 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวรวุฒิ กุณฑีทอง
79 3 01 กันยายน 2561 03 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายมนัส ขำวงค์
80 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายฐิติพงศ์ เตชะภัทร
81 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุชาติ มะทุโป
82 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.นภสร หล่าจันทึก
83 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายเอก เตมีย์ศิลปิน
84 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบุญเลิศ ไกรวงศ์
85 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายวิทยา สุขวิเศษ
86 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุเทพ มะทุโป
87 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางชุติมา นาคเถื่อน
88 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบุญช่วย แซ่อุ๋ย
89 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายบรรยงค์ ส่งทวน
90 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายละเอียด ถนอมทรัพย์
91 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สดใส พิมศร
92 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปุณยนุช จินตนาการ
93 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสิธินันท์ สุขอ่ำ
94 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอรัญญา คำงาม
95 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนลินรัตน์ พงษ์สกุลธนากิจ
96 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางกุณฑละเกษี ส่องสพ
97 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ราตรี สันโดด
98 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายทรงศักดิ์ วิชาสาร
99 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสุทิน อาศา
100 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ชญาน์นันท์ จิรวดีพรภัทร์
101 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางปาริชาติ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา
102 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางพรปวีณ์ แก้ววงศ์วาน
103 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนิดา พัฒนะพงศ์
104 4 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสายสุนีย์ เหลืองถาวร
105 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.จรูญศรี ตันเต็มลักษณ์
106 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ฉัตรทอง ไม้สน
107 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางอัญชลี เอมมาโนชญ์
108 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนิโรธ ทานสละ
109 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ธนิดา พัฒนะพงศ์
110 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สมหมาย อธิคมเรืองเดช
111 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ดวงเดือน เฉาะกระโทก
112 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางศรีเลิศ วรรณศักดิ์
113 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.พิศมัย ซอนทรัพย์
114 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.สำราญ รักเมือง
115 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนิดาวัลย์ แมงทับทอง
116 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ศรัณยา เสมาภิบาล
117 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางสมบัติ อิ่มสมบูรณ์
118 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.กิตติมา เขาดี
119 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายโรจน์ พระเจริญ
120 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บุญญาพรรณ ชุ่มมงคล
121 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสุชิน ว่องดี
122 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.บุญส่ง กุลมัย
123 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสนธยา โพธิ์สวัสดิ์
124 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางนลพรรณ มิ่งมารถ
125 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายนรนิติ์ ทองวานิช
126 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางจารุณี จันทร์แก้ว
127 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี น.ส.ภิตินันท์ รักการ
128 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางเกลียวใจ คล่องวุฒิพันธ์
129 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทิพเกษร สุขม่วง
130 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางทรายทอง เสนศรี
131 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นายสมพร สะมะ
132 5 17 กันยายน 2561 19 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี นางบุญญาณี ทิพย์กร