BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.แมะเย๊าะ ดาโอะ
2 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารีแย กาหลง
3 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.วันดี ดอเลาะ
4 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ฟาตีเมาะ ดอกา
5 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางตีเมาะ หะยีซิดิ
6 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.หมะกรือซง ดาแม
7 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.มารีเยาะ ดาแม
8 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางมารีแย มูซอ
9 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.งีแย มามุ
10 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.วนิดา หัดเก็บ
11 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.คอลีเยาะ ดาโอะ
12 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ไซนะ มูซอ
13 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.อานีตา ลาเตะ
14 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.นูรีดา แวอุมา
15 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ไซเคาะ ลาเตะ
16 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ซูสานา ดอเลาะ
17 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.ตีเมาะ สูหลง
18 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางคอลีเปาะ มูซอ
19 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) นางยุวดี แวหะยี
20 1 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน 172/1 ม.4 ต.ตุยง อ.หนองจิก (แผน) น.ส.เจะแยนะห์ ดาโอะ