BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางมาลี ถาป้อม
2 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางนารี โสภาแปง
3 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางสร้อย เสธา
4 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.ขันทอง ใจบุตร
5 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.สุพันธ์ ชายคำ
6 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.สกุลรัตน์ เจริญศิริ
7 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางแก้วฮอม จันต๊ะหล้า
8 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางบัวจำ สายเทพ
9 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางจุ๋มปี๋ จันตาคำ
10 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางรัตน์ ใจงาม
11 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางอำภา สมากรณ์
12 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นายนามชัย หงษ์สอง
13 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.วัชรินทร์ ปินตา
14 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางวะรุณี กลิ่นศรีสุข
15 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางอารัญ เลาบัว
16 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางแก้วมูล พรหมณะ
17 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางแดง ถาคำ
18 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางบุญเลย ขันเปี้ย
19 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางสังเวียน มูลคำ
20 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางสมพร ใจผูก
21 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.สิรามล เหล็กแก้ว
22 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางเปลี่ยน ปัญญาสา
23 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางกรรภิรมย์ มณีสา
24 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.นิเรด ปัญญาสา
25 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.พลับพลึง ตามูล
26 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางหลั่น ปันอุปา
27 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางสังเวียน ดีดอก
28 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางรำใย สุทา
29 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางมาลัย วงศ์วรเศวตกุล
30 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง น.ส.อำไพ อินต๊ะคำ
31 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล น.ส.ธัญชนก บัวมูล
32 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางประนอม ต๊ะเอ้ย
33 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางจุฬาลักษณ์ คำอ่อง
34 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางสุพิน ปุ้งแป้น
35 107 08 สิงหาคม 2561 10 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดน้ำริน ม.2 ต.ต้าผามอก อ.ลอง นายสุชาดา ตั้งสกุล นางโตย นุนำ
36 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นายธีรพล ถาคำ
37 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางนงเยาว์ สุดต๋า
38 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางละมัย ใจต่อ
39 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางแดง ถิ่นเดิม
40 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางเฮือนคำ แสนมูล
41 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางฮอม กันทามูล
42 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางวิราพร บุญส่ง
43 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางมูล ขันเบี้ย
44 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นายสมพร นามวงศ์
45 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางวราพร ถิ่นพิทยานุรัตน์
46 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางสุมิตรา กันทากูล
47 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางมาลี กองแดง
48 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางแดง ชูวงศ์วรพินิจ
49 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.ชุติมณฑน์ จับทอง
50 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.บัวบาน ถือนิล
51 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางฟองจันทร์ แก้วเสริม
52 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางสุณีร จาอาบาล
53 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางอินทิรา ฟุ่มเฟือย
54 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นายจีรศักดิ์ รูปโฉม
55 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางลักษณา คิดชอบ
56 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางนงลักษณ์ ถือนิล
57 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางบุญช่วย กองแดง
58 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางแสงเพียร วันรุ่ง
59 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางรจนา ประมูลสิน
60 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง น.ส.รัตนาภรณ์ สุดต๋า
61 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นายสมบูรณ์ ฟุ่มเฟือย
62 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา น.ส.อรทัย คำแปน
63 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางนงเยาว์ ขันคำนันต๊ะ
64 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นายณรงค์ จันทร์สอง
65 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางพัชรินทร์ สุขศรี
66 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางบัวซอน จับทอง
67 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางแก้ว ประมูลสิน
68 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายจักรกฤษณ์ จับทอง
69 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางอุทุมพร อินดี
70 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง นางสายบัว จาอาบาล
71 109 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดนาตุ้ม ม.2 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง น.ส.บ่าย ยาซ้อน
72 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางโสภา ซ้องกา
73 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา น.ส.หทัยพันธน์ จุมพิศ
74 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นายอดิสรณ์ กันทากูล
75 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา นางสุภาพร จำปาหอม
76 11 18 มิถุนายน 2561 20 มิถุนายน 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางไพรวรรณ ชาวนา น.ส.สุกัญญา ฟุ่มเฟือย
77 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายพิทักษ์ แพะคำ
78 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายไชย ดาวันดี
79 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางบัวผัด ถือนิล
80 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.ปราริฉัตร คันทะพรม
81 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางมยุรีย์ ขวานอก
82 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางอุลัยลักษณ์ โกยทอง
83 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายธนัตถ์ชัย ปรีเปรม
84 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.ทิพวรรณ สามารถ
85 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางสุนีย์ สีคำ
86 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางอโนทัย เทียนทอง
87 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.ทิพรัตน์ ธิอินโต
88 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นายวิโรจน์ ปัญญา
89 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.สิริกานต์ ดงเย็น
90 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.สุภาภรณ์ เพชรเด็ด
91 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายสัญญา ประมูลสิน
92 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.เมตรา อยู่เลื่อน
93 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.เพชรลดา กาศเกษม
94 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.จุรีรัตน์ ชุ่มใจ
95 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.รุ่งนภา อินต๊ะกัน
96 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางศรีวรรณ เรือนชัย
97 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางมณี ดิษเจริญ
98 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางผล แสนคำ
99 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางณัฐกมลพร คำหมื่น
100 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายประเสริฐ กุนโท
101 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายพรม ต๊ะสระ
102 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางสมจิต พลอยเหลือง
103 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางดาว จินดา
104 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.ธัญญรัตน์ สามารถ
105 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายชลิต ถุงแก้ว
106 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางกัลยา ส่างกวาง
107 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางนงคราญ เหลืองพูน
108 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางหวิง เปียงเก๋
109 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น น.ส.พิมพ์ผกา กันทะหล้า
110 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.จิตรานุช กำนาด
111 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.พิลัยพร ประมูลสิน
112 122 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาวัดแพะร่องหิน ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางสายพรรณ ฝากมิตร
113 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นายอดุลย์ พื้นงาม
114 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย น.ส.สุรีรัตน์ พองาม
115 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางผัด สีคำ
116 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางแสงเดือน รัตนกันทา
117 136 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.8 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย นางคำป้อ ทาศรี
118 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางสีนา เรืองฤทธิ์
119 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางรจนา จันทร์มา
120 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางพัชรี ตุ้ยสอน
121 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางยุพิน ต๊ะมะนิล
122 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางตัน ไชยแสน
123 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางสังข์วาล เจือจาน
124 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น น.ส.ทองสุข กรรณิการ์
125 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นายสุรจิต เสนาะ
126 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางลำดวน ดอนดง
127 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางนงคราญ กรรณิการ์
128 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางแสงเดือน สำเนียง
129 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ น.ส.สุรีรัตน์ วงศ์ราช
130 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางลาวัลย์ วรรณสุทธิ์
131 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ น.ส.กาญจนา แก้วกัน
132 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางนงลักษณ์ สมเอ้ย
133 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางวิลัย นวลปา
134 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น นางขันธ์ ส่างกวาง
135 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางศรีเวียง ปัญญามาก
136 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางพิทวัล กาศลังศรี
137 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางนงวัลย์ พื้นงาม
138 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางสุปราณี คำผิว
139 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น น.ส.กัญญาพัชร์ แสงสร้อย
140 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายฤทธิไกร แก้วกัน
141 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางไฉน ขัดชา
142 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายเกรียงศักดิ์ จิตผ่อง
143 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น น.ส.สุภาพร ข้ามเขา
144 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางอ้อน สบายสุข
145 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางแสงเดือน จบแล้ว
146 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางทวีวรรณ พอจิต
147 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางสุรีย์ เสียงเย็น
148 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางกานตรัตน์ พื้นงาม
149 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางแหนง กาศวิบูลย์
150 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางมณี วงค์แก้ว
151 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสุภาภรณ์ เที่ยงตรวย
152 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสุทธิวรรณ เนตรน้อย
153 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายวาล บุญปา
154 140 12 กันยายน 2561 14 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น อ.วังชิ้น น.ส.มณีรัตน์ จันทร์มา
155 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางอัมพร พากเพียร
156 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางเกษร จองคำ
157 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางสงกรานต์ ถิ่นลำปาง
158 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางสมคิด เพื่อนฝูง
159 210 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน บ้านเลขที่ 7/3 ม.6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น นางละเอียด พอจิต
160 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ น.ส.บุศรินทร์ ภาชี
161 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางสมศรี สายทอง
162 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางเหรียญ คำหน่อ
163 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางเสาร์คำ ฉลอม
164 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางพยอม อินพันธ์
165 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางประนอม ภาชี
166 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายพิษณุพงศ์ จันต๊ะคำ
167 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางแสงอรุณ สุขวุฒิไชย
168 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางรัชฎาภรณ์ ทองแดง
169 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางศลธยา มาอุ่น
170 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางมนทิรา เหมืองทอง
171 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายชัยสิทธิ์ มานพกาวี
172 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางเพ็ญ สืบคัด
173 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางสารี วีระคำ
174 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางจินดา อุดธรรมใจ
175 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายอภัย เสือสาวะถี
176 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 ผ่าน ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ นางปราณีต ฤทธี
177 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ น.ส.จุฑามณี รินบุตร
178 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ น.ส.เจนจิราณี เหมืองหม้อ
179 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางมุกดา จุลละสุขุม
180 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางวราภรณ์ เสียงหวาน
181 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางอรทัย บุตรเสน
182 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางนงค์เยาว์ รัตนชุมภู
183 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางเหวียน เมืองมาน้อย
184 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางสมพิศ อุดคำมี
185 217 14 กันยายน 2561 16 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ น.ส.ปราณี จิตผ่อง
186 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางวิไล เหมืองหม้อ
187 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางอนงค์ อินทะพันธ์
188 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางสุพรรณี ขันคำนันต๊ะ
189 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายมนัส อ่องคำ
190 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายอาทิตย์ ปัญญาไว
191 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางทองสุข นันต๊ะแขม
192 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางบัวผิน ดวงใน
193 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางเหวียน วีระคำ
194 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางสัก ปิติจะ
195 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางศิริวรรณ ซ้องก๋า
196 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายบัญชา แม่หล่าย
197 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางอรยา นิรันชัย
198 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นายสมบัติ มานพกาวี
199 247 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ นางแสงทอง บุญสุวรรณ
200 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางกริ่ง อารินทร์
201 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายสุพล นันนวล
202 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางศรีใว หล้าคำมี
203 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายชัยธวัช วีระคำ
204 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายเกษม วีระคำ
205 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางแฝง แหวนวัง
206 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายกฤษดา โลกคำลือ
207 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางจีน แก้ววิเชียร
208 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายวุฒิชัย มีปัญญา
209 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง น.ส.สุทิน ทิพภิระ
210 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางอรุณี อุดคำมี
211 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางวัน คชปัญญา
212 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางชดาอร วงษ์ใน
213 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง น.ส.อรภา ปัญญาใจ
214 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางฉวีวรรณ จุมพิศ
215 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายศรายุธ กันทะเวท
216 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายถิน นันต๊ะแขม
217 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายบุญร่วม แก้ววิเชียร
218 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางกันยา ปันดิ
219 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางลาน อานาทร
220 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางบัวลอย เมฆอากาศ
221 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางราตรี วิระคำ
222 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางสมพร ศรีใจอินทร์
223 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางแสงกี แสงเอี่ยม
224 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางปาริฉัตร คนเที่ยง
225 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายคอน ปิดติจะ
226 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางชุติกาญจน์ นันทะแขม
227 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางสังเวียน มาดแม้น
228 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางเกษร ตันมา
229 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายปรีชาพล รัตนชมภู
230 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง น.ส.นุสรา โลกคำลือ
231 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายปฏิภาณ ยี่คำมี
232 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นายสมลักษณ์ คิดชอบ
233 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา น.ส.สุบิน ขันคำนันต๊ะ
234 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นายยัติ ฟุ่มเฟือย
235 278 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาอเนกประสงค์ ม.10 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายบุรินทร์ โลกคำลือ
236 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางหน่อม นิรันตร์
237 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางรวม เมืองมาน้อย
238 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางทัศนีย์ วรรณะแสงศรี
239 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง น.ส.วรรณารัตน์ โลกคำลือ
240 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นางอ้วน คำลือ
241 279 13 กันยายน 2561 15 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ ม.9 ต.แม่คำมี อ.เมือง นายธีรพงศ์ ทุ่งสงค์
242 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางป๊อกแก้ว นามวงศ์
243 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางแสงเวียน เหมืองทอง
244 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางเปียน เหมืองจา
245 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา น.ส.สุภาพ แสนอิว
246 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางลัยวัล ปัญญาไว
247 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางฟองนวล เหมืองอินต๊ะ
248 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางประดุจ ขันคำ
249 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางมาลี ทองสุข
250 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางมอญแก้ว คิดชอบ
251 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางบุญมี ขันคำนันต๊ะ
252 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางปราณี เหมืองจา
253 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางวันเรียน แปงใจ
254 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางอรพินท์ คำแปน
255 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางแสงหล้า ฟุ่มเฟือย
256 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางเรือน ฟุ่มเฟือย
257 40 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านกาซ้อง ม.4 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง นางไพรวรรณ ชาวนา นางติ่ง มานพกาวี