BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายอารักษ์ พุฒชงค์
2 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางโศจิรัตน์ ชีวะการณ์
3 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางวาณี เย็นวารี
4 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี น.ส.ลิ้นจี่ เจริญสุข
5 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางกองแพง สายสุขะลิยุทธ์
6 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางจุติมา ปานรอด
7 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางเอี๋ยว วารีเขต
8 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางเฉลิมศรี เพลิดพริ้ง
9 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางศิริลักษณ์ สรรพคุณ
10 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นายก๋วน ถนอมศักดิ์
11 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี น.ส.กำจาย จรัล
12 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี น.ส.อำภรณ์ บรรดาศักดิ์
13 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางทองคำ แซ่เตียว
14 1 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดเกาะจิก ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี นางทิน เทียนชัย