BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายพินิจ สามงามขาว
2 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสยาม สามงามขาว
3 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เรณู วงษ์บุญเพ็ง
4 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา ใจบุญ
5 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญส่ง เกิดโภคา
6 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วัญเพ็ญ เกตุแก้ว
7 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดา ผิวพราม
8 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางใกล้รุ่ง กาละวัย
9 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดวงจันทร์ ใจบุญ
10 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางพยงค์ แสนชา
11 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร หงษ์เวียงจันทร์
12 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉวีวรรณ พุทศรี
13 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นวนจันทร์ พุทศรี
14 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.อ่อนตา ใจบุญ
15 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำอ้อย แสนชา
16 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางศิรินุช เพชรใส
17 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยุวดี ผิวพราม
18 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นันทนา สุขสม
19 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรธิรา ใจบุญ
20 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นุจเรศ ผ่องศรี
21 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภัสสร แสนชา
22 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เบ็ญจา ใจบุญ
23 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริลักษณ์ เพชรใส
24 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภัณฑิรา แผนสมบูรณ์
25 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิภาวรรณ วิเศษสิงห์
26 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายนที ทรัพย์ประภา
27 1 06 มิถุนายน 2561 08 มิถุนายน 2561 ผ่าน วัดยางไทยเจริญผล ม.3ต.บ้านดอน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เลใล ใจบุญ
28 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางวันเพ็ญ เริ่มรัตน์
29 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรรณิกา สุวรรณหงส์
30 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางอัญชรี อุทัศน์
31 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวสันต์ แจ้งเสน
32 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขจร สาเอี่ยม
33 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสุรศักด์ พูลสวัสดิ์
34 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายธนพล ตะภาพแก้ว
35 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไข่ สรหงษ์
36 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายพิบูลย์ เพิกอาภรณ์
37 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางนงนุช เศรษฐฤทธิ์
38 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเฉลียว เงินงาม
39 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางกัญญาภัค ปัญญาสาร
40 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางจรัสศรี เงินงาม
41 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทนา ทองแก้ว
42 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางบังอร ลาภถาวร
43 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสำราญ สว่างศรี
44 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางกริม กอวงษ์
45 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางมะลัย ตะภาพแก้ว
46 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายทองปลิว สรหงษ์
47 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสีไพร บัวเขียว
48 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสำรวล แจ่มศรี
49 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางวรรณพา เรืองอยู่
50 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชลอ สว่างศรี
51 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิชญ์สินี คงครุฑ
52 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.รุจจิรา อินทอง
53 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางดวงตา คงครุฑ
54 10 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสอาด สว่างศรี
55 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางบุญมั่น อินโต
56 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางมาลัย กมลเกษมสุข
57 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางมะปราง ศรีหาวงศ์
58 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.จำเรียง รัตนะวงษ์
59 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางสุกัญญา อินโต
60 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.กนกอร เข็มเพชร
61 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.พรพิมล พิมพ์สุวรรณ
62 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.พัด โสขุมา
63 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.น้ำอ้อย สวนดอกไม้
64 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายสมพร ขำนวนทอง
65 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางวิภา ชูปรารมย์
66 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายเลี่ยม ด้วงนิยม
67 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางสุภาพ นิยมาภา
68 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.รัตนา ใจมนต์
69 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายกวินภพ มะนาวหวาน
70 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายสมศักดิ์ กลิ่นมณฑา
71 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.ณิชมน อินโต
72 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายสุรพงศ์ รุ่งเรือง
73 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.พิกุล มหาสวัสดิ์
74 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.อนงค์ โพธิ์อ่ำ
75 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช น.ส.สมบัติ สวัสดี
76 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นายวิมล แตงทอง
77 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางประสงค์ พิศวง
78 11 31 กรกฎาคม 2561 02 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก เทศบาลตำบลนางบวช อ.เดิมบางนางบวช นางกาหลง ดีประสิทธิ์
79 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมบัติ ปราณี
80 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ กาญจนกาจ
81 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เยาวลักษณ์ กันทิม
82 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญหนุน บุญเกตุ
83 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมจิตร์ อยู่ฤทธิ์
84 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายปริญญา โพธิ์ศรีทอง
85 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุดใจ สียอดแส
86 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประคอง สิมมา
87 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางโสภา พุกพาน
88 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสนิท ดำรงฤทธิ์
89 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสนาน รักรุ่ง
90 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางประทิน แสนเสนยา
91 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางวรรณดี ดิษฐ์กระจัน
92 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมพร อยู่ฤทธิ์
93 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญอุ้ม ประยูรวงค์
94 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสุนทร คงตะเคียน
95 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นารีรัตน์ กาญจนากาจ
96 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทา ทศไธสง
97 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุกัลยา รักน้อย
98 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นันทนา ดำรงฤทธิ์
99 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.วงเดือน ดิษฐ์กระจัน
100 15 27 สิงหาคม 2561 29 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดยางยี่แส ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชลธิชา ชูติวัตร์
101 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.จุฑามาศ วัฒนากร
102 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.สุนันทา บุญรุ่ง
103 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.วรากรณ์ เข็มเพ็ชร
104 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายประเสริฐ ดาวเรือง
105 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางสะสม ดาวเรือง
106 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายพรนภา ขอพึ่ง
107 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.พรรณกาญจน์ บุญพงษ์
108 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.มนทิราลัย มณีอินทร์
109 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายมาโนต บุญวงษ์
110 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.พรปรารถนา เขียวไสว
111 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ศิริมา อินทราปราบ
112 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางศรี สารสุวรรณ
113 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางนวลน้อง อ่อนวิมล
114 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางอัมพร กะมะเรศ
115 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางฉวี สุนทร
116 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางสม พิกุลทอง
117 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ตุ๊กตา สุดจิตจูล
118 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุวรรณ อินต๊ะไชวงค์
119 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางสำเนียง วะดี
120 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ปิยดา แจ่มศรี
121 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางยวน เมธสาร
122 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายบุญมี พวงทอง
123 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุวิทย์ สุทธิ
124 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางประสม ไทยมอญ
125 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายมณู คงครุฑ
126 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายสุทิน นาคเถื่อน
127 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางสุณี โพโต
128 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นางสร้อยฟ้า พิลึก
129 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี น.ส.ลัดดาวัลย์ เซ็งหลี
130 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายศิริชัย สามสี
131 16 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมที่ทำการอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี นายสกล นามธวัชพงศา
132 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.แพ ผลจันทร์
133 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายนิเชษ ประพัสรางค์
134 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางระเบียบ กลิ่นกุหลาบ
135 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำดวน หงษ์ขาว
136 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วราวรรณ รุ่งเรือง
137 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุนทร บุญต่อ
138 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางจำรูญ นาคสะอาด
139 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประสิทธิ์ ฉายอรุณ
140 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสายหยุด จงสมจิตต์
141 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เสาวลักษณ์ โชติสมัย
142 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อุบลวรรณ เรือนเงิน
143 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางประพิศ ฉายอรุณ
144 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เพ็งสี กาฬภักดี
145 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.มะยม สว่างแจ้ง
146 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สิริภัส มณีวงษ์
147 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายทอง ทัดทอง
148 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.แตง สาระบัน
149 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประทุม นวนศรีอ่อน
150 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพยัพ อิ่มประภัย
151 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วรรณนิศา โพธิ์ศรี
152 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จารุณี สิงห์แก้ว
153 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอิง ปลูกงาม
154 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุมินตรา นวนศรีอ่อน
155 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปัญญาพร อินโต
156 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เมตตา ปิ่นแก้ว
157 17 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ศาลาประชาคมหมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมคิด นวนศรีอ่อน
158 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสิทธิศักดิ์ ทองโสภา
159 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุภัทรานิษฐ์ อินทพันธุ์
160 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายโสภา ศรีเดช
161 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางทองเปลว โพธิ์ทอง
162 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประเทือง ม่วงงาม
163 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำเนียง ดวงจินดา
164 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางแช่ม สวนดอกไม้
165 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา ศรีโมรา
166 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดาวเรือง เข็มเงิน
167 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำเนียง น้ำจันทร์
168 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางตอง น้ำจันทร์
169 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเสนาะ ยอดดำเนิน
170 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพยอม แจ้งสว่าง
171 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำผึ้ง น้ำจันทร์
172 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวรรถวุธ โตงาม
173 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.จำรัส เหมือนเงิน
174 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางปราณี บุญมา
175 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายกอง สอนเถื่อน
176 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเสรี ศรีโมรา
177 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายวีรชิต แจงขุด
178 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุมาลี ดอนจันทร์ไพร
179 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 ผ่าน วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสีนวน ภู่งาม
180 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายบุญสาม นุ่มดี
181 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชวลิต เกตุทับทิม
182 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายโสดา จันทร์นุ่ม
183 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายโยธิน นาคเพียน
184 18 06 กันยายน 2561 08 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดเดิมบาง ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชูชาติ ภู่งาม
185 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสายันต์ จุ้ยบ้านภูมิ
186 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายเพิ่มยศ ลิ้มบุญดี
187 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.จิรนันท์ ลีสุขสาม
188 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายโกวิทย์ พันธุ์จันทร์
189 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.นลินรัตน์ จันทร์นาลาว
190 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุรีย์ แวววิเศษ
191 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปราณี ขันสุวรรณ์
192 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางลำพูล ดวงจร
193 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.เหน่ง อิ่มโอชา
194 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบุญเลิศ อู่ทอง
195 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสมศักดิ์ จุ้ยเสียงเพราะ
196 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายปรัชญา เหน่งเพ็ชร์
197 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สงวน แซ่เอียว
198 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุพิน ศรีทองทาบ
199 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายบุญยืน จันทร์ประสพพร
200 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ภารดี ว่องไวลิขิต
201 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปริญญาวดี วรนุช
202 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางเสนอ รักรุ่ง
203 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายจรูญ อ่านคำเพชร์
204 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.น้ำฝน ศรีเหรา
205 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชุติมา ลิขิตเจริญธรรม
206 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางทองใบ เหน่งเพ็ชร์
207 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นายสุทัศน์ ลิขิตเจริญธรรม
208 19 10 กันยายน 2561 12 กันยายน 2561 ผ่าน วัดช่องลม ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นางสายฝน คงดีจรเข้
209 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางสำราญ ระโหฐาน
210 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วัลภา พิพิธ
211 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วาสนา ดำนิล
212 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมปอง แซ่กาว
213 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิสา ใจเย็น
214 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรี หาทูล
215 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางพัชรีพร ลูกฟัก
216 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางอินทิพร โพธิ์ลาภ
217 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.จิดาภา อู่อรุณ
218 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.เกศร เครือแก้ว
219 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางอรุณ ดุนกลาง
220 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.อรุณรัตน์ กลิ่นธูป
221 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางปราณี มีกลิ่น
222 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางวิรัตน์ ทองไพรวรรณ
223 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายอุลา เนตวัน
224 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางพุฒทา ลาดำ
225 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญเรือน อ่ำผึ่ง
226 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางไพรวรรณ ภูฆัง
227 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายประคอง ชมภู่ทอง
228 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นายวิชัย ภูฆัง
229 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางอัมพร ธัญญเจริญ
230 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.พิมพ์ สุขสำราญ
231 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางกะวิน คงประเสริฐ
232 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางรัตนา สวัสดี
233 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขนิษฐา ขวัญงาม
234 20 09 กันยายน 2561 11 กันยายน 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี นางดวงพร ภูฆัง
235 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายพัสกร เล็กรัตน์
236 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายถนอม นาเอก
237 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุนาลี คงจ้อย
238 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ขวัญเรือน โพธิ์สด
239 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางแววตา เมืองช้าง
240 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมคิด พรหมศิริ
241 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.เดือนฉาย สุขเงิน
242 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวรรณา เพ็ชรวงค์
243 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุกัญญา บุญงาม
244 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเลี่ยม ปานศิริห์
245 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสายใจ จันทรโชติ
246 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย เทียนงาม
247 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางนงค์เยาว์ จันทร์หอม
248 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประทุม สุดรอด
249 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายกล้า สุวรรณสุข
250 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสำลี ดาไกร
251 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธนัยนันท์ บุญงาม
252 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.กัญจน์ชญา เมืองช้าง
253 4 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดหนองบอน ต.โคกช้าง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ชลอ แย้มหลง
254 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอำพร บัวบาน
255 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทุเรียน รอบแคว้น
256 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.มัทนา ปิดตาถานัง
257 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศักดิ์ดา กวางทอง
258 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเอกชัย รอบรู้
259 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางนันทวรรณ สารวิศิษฎ์
260 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายธง ผดุงศรี
261 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายยอดชาย เฉลยอาจ
262 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉลอง จันทนา
263 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสัจจา อินโต
264 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวันเพ็ญ ผดุงศรี
265 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางขวัญทอง สวนดอกไม้
266 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายเดชา คำมี
267 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นวลน้อง ศรีเอี่ยม
268 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางระเวง สีทอง
269 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางนภาพร จันทนา
270 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศศิชา สกุลอินทร์
271 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายชาติ ผลสัตย์
272 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางวลัยพร เกตุดี
273 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางกองสิน ชิณคำ
274 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สำอาง รอบรู้
275 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทับทิม เขาแก้ว
276 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประวิทย์ ชานุช
277 5 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 3 ต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุณีย์ สวนดอกไม้
278 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสวาท อิงควระ
279 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสำลี เอี่ยมสอาด
280 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสุทีป คชคง
281 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำพอง สุทธิวรวุฒิกุล
282 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.แสวง จันทร์เรือง
283 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสุทิน อิงควระ
284 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพเยาว์ โสขุมา
285 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางประสาด คล้ายขำ
286 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางทองหล่อ ลัทธิรมย์
287 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางพยับ สังข์งาม
288 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสาคร คชคง
289 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางอำไพ พิศวง
290 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางฉลอง นาเอก
291 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายประเทือง โสขุมา
292 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายจีระวัฒน์ จิตรพรม
293 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย ราตรี
294 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลมูล นาคเถื่อน
295 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางลำยอง สิงห์พงษ์
296 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางประสิทธิ์ ชุนาศรี
297 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางศรีไพ แตงทอง
298 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ไพสาร เกิดโต
299 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสายันต์ นาคเถื่อน
300 6 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลนางบวช ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายศิริชัย นาคเถื่อน
301 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.นัทสุดา เจริญตา
302 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสมมาด มะนาวหวาน
303 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปาริชาติ อินโต
304 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.หงษ์หยก มะนาวหวาน
305 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สโรชา ศิลปชัย
306 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.อารมณ์ กลั่นทอง
307 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.บุญสร้าง ปานทอง
308 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางเนาวรัตน์ สิงห์สถิต
309 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสะใบทอง นาเอก
310 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สมฤทัย อินโต
311 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.สุทิศา ใบเงิน
312 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ปราณี รอดโพธิ์ทอง
313 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายสำเนียง รุ่งเรือง
314 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางจิตรา ปิ่นทอง
315 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิจารย์ อินทนะ
316 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี น.ส.ฉลอง พูลสวัสดิ์
317 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางตุ๊กตา นิลทับ
318 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางกำพันธ์ ชุมพล
319 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นายจักรกฤษณ์ ชุมพล
320 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางสมบัติ ศรีแพทย์
321 7 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางนอน ต.ยางนอน อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นางรัตนาพร รอดห้อย
322 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายณรงค์ ปานขาว
323 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายพหล พลเขตต์
324 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายศาสตรา อภิเดช
325 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางวันเพ็ญ เทพสถิตย์
326 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวศิน บัวจันทร์
327 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสมชัย อร่ามรักษ์
328 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายชุมพล ทองโสภา
329 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พะเยาว์ มังคะลา
330 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ประยงค์ อินโต
331 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสาธิต ธัญญเจริญ
332 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พัชรินทร์ จิตสำราญ
333 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสมเกียรติ สุวีรานันท์
334 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.นงค์เยาว์ เขียวไสว
335 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวิลัด คชสุวรรณ
336 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ลำดวน วงษ์ราย
337 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางประนอม ปฎิทัศน์
338 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วลัยพร ปิ่นเกตุ
339 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางสมจิตร กิจพฤกษ์
340 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.กรกนก หรั่งชะเอม
341 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.บัวผัน คำแสน
342 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางภัทรานิษฐ์ จั่นลา
343 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ศิริพร ปิ่นเกตุ
344 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางลอย โพธิ์สุทธิ์
345 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางจำนงค์ คล้ายขำ
346 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางน้อย แจ่มวงษ์
347 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ดวงกมล ประไพ
348 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางละมัย เฉลยกิจ
349 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเสมอ ยำยวน
350 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายวิลัย บุญลือ
351 8 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายศรันย์วิทย์ ยิ่งเจริญ
352 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสังวาลย์ กสิกรรม
353 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสาธิต ศรีธราภัค
354 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายพลายชุมพล คล้ายเสือ
355 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายเบ็ญจาง จาดทองคำ
356 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสุรชัย สว่างศรี
357 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทองเลื่อน มาตนอก
358 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.เกลียว กอวงษ์
359 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสุด สามสี
360 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.บรรจง ธรรมจะดี
361 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.สายพิณ อรุณภาส
362 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายณรงค์ มณีนวล
363 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายกระจาด แย้มชื่นจิต
364 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางทับ อินทมาศ
365 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ยาใจ แซ่อึ้ง
366 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.จันทนา แจ่มจันทร์
367 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางเป้า จิตรามาตร
368 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.พรทิพย์ อ่อนรอด
369 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.ทุเรียน สว่างศรี
370 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายอานนท์ ศรีสมบูรณ์
371 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายนคร ธัญญเจริญ
372 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.เจนจิรา เนียมหลาง
373 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายสมชาย กลิ่นหอม
374 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายปรีชา สังข์มณี
375 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.วิไลพร แก้วศรีงาม
376 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นางวงษ์เดือน ศรีอำพรรณ์
377 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี นายประคอง อู่อรุณ
378 9 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาล ต.สามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี น.ส.กนกพร ไมตรีจิตต์