BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รุสไลดา หะยีดาแฮ
2 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางมารีแย โต๊ะเจ
3 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาแอเสาะ วาแมดีซา
4 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ยะรอน๊ะ มาลีเต๊ะ
5 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.คอรีเยาะ โตะแวอายี
6 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.สารีพ๊ะ หะรอโย
7 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาแอเสาะ หะรอโย
8 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ซามีเราะ เจ๊ะแต
9 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางมณี มินศิริ
10 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางติเซาะ ยะละมะ
11 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาแอเสาะ ยามามะลี
12 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอมาล๊ะ ตาบารู
13 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอกาเย๊าะ มะสีละ
14 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.มาสือหน๊ะ แวเจะ
15 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาปีสะ สะราวอ
16 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.มารียานี ลาเต๊ะ
17 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ราณีรัตน์ ดอละ
18 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ฟาตีมะฮ์ วาแมดีซา
19 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ยูเลียณา ดาโอะ
20 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ยาวีย๊ะ สะราวอ
21 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอกีเย๊าะ เพ็ง
22 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.นาอีมะฮ์ หามะ
23 17 02 กรกฎาคม 2561 04 กรกฎาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านกาแฮ ม.2 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.นาปีเสาะ หะยีดือเระ
24 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.รอซานี อูเซ็ง
25 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ปัทมา ดอเลาะ
26 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ฮาปือเสาะ เการิบ
27 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อามีเน๊าะ สาลาเมาะ
28 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.สาลีนา ดิงดาแม
29 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.มาลีเตาะ อาแว
30 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อาสีหย๊ะ ยามู
31 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.โนรีซา อูเซ็ง
32 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ฮามีด๊ะ เจะแต
33 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.รอสีด๊ะ ปูลา
34 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.รอมือละ นิแม
35 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา นางยีซะ หะยีวอจิ
36 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.มัสกะห์ สาและรู
37 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ฮาลีเม๊าะ แวอีแต
38 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อาแอเสาะ ปะตะมอ
39 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.นูรอัสมา มะแซ
40 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ซูไวบ๊ะ หามิ
41 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ซัซวานี ปูลาพะระเปะ
42 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.นูรมา แมและ
43 175 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน มัสยิดบ้านตีบุ ม.4 ต.ยะต๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ซูรีตา มะแซ
44 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.สุลาลีวัลย์ รอดแล้ว
45 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางต่วนนาปีเส๊าะ ยิ่งสมาน
46 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.รอฮีหม๊ะ มะสาและ
47 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางพรรณี เทพสิทธิ์
48 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางรอฮานา ดาราแม
49 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.อามีเน๊าะ ยะโกะ
50 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นายชิต คุมภะสาโน
51 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.นูรฮายาตี แซ่อั่ว
52 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางศสิมา ธรรมราช
53 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางวิจิตร ทุกัง
54 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นายอดินันต์ เจ๊ะมะ
55 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.นูไลลา ทุกัง
56 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.อัญชุลี มุสิกเจริญ
57 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.สนธยา อิดดือเระ
58 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.ซอปิยะ ปาแน
59 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางอัสน๊ะ ยาบี
60 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.ภาวณี กานา
61 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางนูรีดา บาเฮะ
62 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ น.ส.ปะตีเม๊าะ กะลูแป
63 176 18 สิงหาคม 2561 20 สิงหาคม 2561 ผ่าน หอประชุมพัฒนรัฐ (สุขเจริญ) ชั้นล่าง ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา นายเนตรศิยา ศรีตุลาการ นางรอมละห์ เจ๊ะม๊ะ
64 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาอีเสาะ หะยีสะมะแอ
65 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาซูรา ยาแลแด
66 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.เซาเด๊าะ ดือเร๊ะ
67 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางแวหามีด๊ะ เกาะเหง
68 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอฮานา บือซา
69 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.พาซูเม๊าะ ดือเร๊ะ
70 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางรอบีย๊ะ กาซอ
71 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ปารีดะห์ มีซา
72 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางรูสนี มาเล๊ะ
73 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอหานิง จะกะปิ
74 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.แยนะ มะรอซี
75 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อานีละห์ อาซู
76 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.อาอีเสาะ สะเตง
77 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.โรสนาเดีย แซะแง
78 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอสือดา หะรง
79 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.ซารีปะ หะรง
80 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางไซนุง หาสีแมง
81 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.รอบีย๊ะ สาและ
82 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.วานีต้า อาแว
83 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ นางหาดีบ๊ะ เดย์
84 200 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนตาดีกาตะโล๊ะสาลี ต.บันนังสาเรง อ.เมือง จ.ยะลา นางแสงรัชนี ธรรมพันธุ์ น.ส.แวแอเสาะ ยูโซะ
85 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางอารีลักษณ์ เจะโมง
86 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางซอฟียะห์ แวยูโซ๊ะ
87 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อานีตา เจ๊ะเง๊าะ
88 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.นาดีฮะห์ กาเต๊ะ
89 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.โสมส่องแสง สุกแก้ว
90 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายอับดุลรอฮะ ตาเยะ
91 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อัฟนัน บือแน
92 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางซาลีห๊ะ ตาเยะ
93 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.รอฮานี โตะเงาะ
94 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อาแอเซาะ หะยีนิมะ
95 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางมารียานิง อาแว
96 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางยาวาเฮ จารู
97 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.โสภิศา ภาวะไตร
98 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อาซีเย๊าะ มูละ
99 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายฮาซัน เตมะ
100 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางกัลยา แซ่ด่าน
101 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.นงนุช จันทรกุล
102 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ธิดารัตน์ วงษ์รัตน์
103 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ศิริพร หอมฉุน
104 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นายตัรมีซี ลาเตะ
105 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.อัสมา อาแด
106 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ภาวนา หัสนี
107 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางประกอบ จันทร์ร้อยเอ็ด
108 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา นางศิริพร ศรีเรือง
109 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ศิริพร ผายพิมพ์
110 205 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.สะเตงนอก อ.เมือง จ.ยะลา น.ส.ฮาสน๊ะ วาแมดีซา
111 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.เจ๊ะรอเมาะ หะยียะโกะ
112 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางสาลูมา อาลี
113 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.มาลีซ๊ะ กือจิ
114 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.รอเม๊าะ อามิง
115 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ซากีนา สาและเร๊ะ
116 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางรอสีย๊ะ แวบือซา
117 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางกาญจนา อินทรเจริญ
118 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อาแอเสาะ สะนิแย
119 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางสุปรียา ลิลาแว
120 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.การีหม๊ะ สะยะดะ
121 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.คอรีเยาะ สอเหาะ
122 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแมะซง เลาะมา
123 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.สาลีหา หะยีดอเล๊าะ
124 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ฮาลีเม๊าะ ปูเต๊ะ
125 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.รอสน๊ะ อุมา
126 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อาตีก๊ะ เจะหาด
127 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ยารอด๊ะ ซามะ
128 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.พาดีล๊ะ จะซีตี
129 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา นางแอเสาะ อุสมันบาฮา
130 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.จุฑารักษ์ ศรีมหันโต
131 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ตอบีลา สาและเร๊ะ
132 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.นุรมา เจะมูดอ
133 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.นูรอัยณีย์ กือเด๊าะ
134 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.พนิดา พุดารอ
135 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.ตีพะ สือแมง
136 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.มายีด๊ะ นิยอ
137 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.อาแอเสาะ วาเด็ง
138 231 15 กันยายน 2561 17 กันยายน 2561 ผ่าน อาคารอเนกประสงค์ มัสยิดอัลมูบารอก ม.1 ต.กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา น.ส.นิซากีเราะ ซาเมาะ