BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายชูชาติ บำรุงพงษ์
2 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อำนวย เงินพัน
3 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสมบัติ บุญญฤทธิ์
4 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางหนู พิมสนิท
5 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสมบุญ ทิ้งนะโคตร์
6 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตต์ ชัยนะศรี
7 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กนกอร ผิวแดง
8 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.กาญจนา ศิลปชัย
9 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางลำพอง ตะเพียนทอง
10 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางคำพันธ์ ศรีวิจารณ์
11 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายสุคล แรมไธสง
12 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางเฉลียว ฟีจัตุรัส
13 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางจันทร์แรม วันทะมาตร
14 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางละมุน สนธิกาล
15 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางทองแดง แก้วมูลมุข
16 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พัตรพิมล โมกศิริ
17 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง นางชุติกาญจน์ จำปี
18 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางอารมณ์เอื้อ แดงวิลัย
19 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางสมพอง บุญยอด
20 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.วิลัยรักษ์ งมสันเทียะ
21 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสุภาพ พบบุญดี
22 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางชูศรี บุญมาโค
23 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางญาณี แก้วแกมทอง
24 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางมลทา แก้วเมือง
25 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายไพรวัลย์ นามแสง
26 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ ตองอ่อน
27 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง นายสวัสดิ์ ทั้งพรม
28 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางหนูเกณฑ์ แสงเงิน
29 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางวรรณา สีหาบุตร
30 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.กรรณิการ์ ศิริจันทร์
31 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายทรงพล บำรุงพงษ์
32 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายเจริญชัย แรมไธสง
33 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายนิวัติ พันชมภู
34 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมพร พันธ์ธระณี
35 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางปิยรัตน์ งาเฉลา
36 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นภาพร แก้วกันยา
37 1 17 กรกฎาคม 2561 19 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 1 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายชาตรี เผ่าน้อย
38 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.บรรจงรัตน์ เรียนบา
39 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.น้ำทิพย์ เลขุนทด
40 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.พญอม เผ่นณรงค์
41 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.วันเพ็ญ พรมผล
42 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.สายชล บุญรอด
43 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.มะปราง กิจการนา
44 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางบุปผา พลดอน
45 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.ทองสา น้อยนัน
46 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางอมรา ชาญตะบะ
47 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางบุญมี อินศรี
48 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.สมพร คงสะโต
49 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.จำปา ศรีอินทร์
50 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางลำพู แป้นทะยักษ์
51 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นายภูธเนศ ปานม่วง
52 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางสำอางค์ เผ่นณรงค์
53 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.สมบูรณ์ บุตรดีวงค์
54 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.วันเพ็ญ รังกาวงษ์
55 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางเสริม พรมเพียง
56 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางบัวผัน ผิวพรม
57 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.บุญเลิศ เจริญสุข
58 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางนกน้อย สังกะสี
59 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.เป้า โคมบัว
60 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางนุสรา พิมเกษม
61 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.พัชรีวัลย์ โคมบัว
62 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางบุญเลี้ยง สุวรรณะศร
63 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.ทองปาน บุญเข็ม
64 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.นิภาพร อ่อนจันทร์
65 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.จันทร์เพ็ญ ตะสัก
66 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางบัวทอง ไหมน้ำคำ
67 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นายทองสุข คำสิงห์นอก
68 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางเกศรา จันทร์สุข
69 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางหล้า ชินศรี
70 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางสมร พิมล
71 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางทิพยาภรณ์ บุราณเดช
72 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.ปานทอง หินกลม
73 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางวรรณภา รอดเภา
74 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางเสด็จ รู้จริง
75 10 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางสมจิตร ฟักทอง
76 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.สมจิตร บัวศรีทอง
77 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางหนูแดง ภิรมกิจ
78 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางอุบล เพ็งสมบูรณ์
79 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.วาสนา คำคุณเมือง
80 11 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.นิกร นวลนระนารถ
81 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางสวัสดิ์ หินกลม
82 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางสุพรรณี มาทา
83 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.ขาว กฤษดี
84 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.แสงจันทร์ แก้วโต
85 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางนาตยา สูญราช
86 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วราพรรณ หาญคำ
87 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายธนิษฐ์ แก่นเสา
88 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วรรณนพ จันทร์เตื่อย
89 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสักรินทร์ กาขันธ์
90 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อมร มาคำ
91 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วาสนา ปราชม
92 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางรัมภา มหาชัย
93 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอัมรา อินปิ่น
94 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางยุพิน สิงห์ทอง
95 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางองุ่น กุลวิเศษ
96 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอานนท์ พาทา
97 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายฤทธิชัย โสมาสา
98 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำผ่อย เกษามูล
99 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสัมฤทธิ์ บุญเลี้ยง
100 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางภัทรวดี ใต้กิ
101 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายนพคุณ ราชพรม
102 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอรัญ เพชรใส
103 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.แสงเดือน ขวัญสิน
104 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตร สุระนันท์
105 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี น.ส.พัชรี อาบไธสงค์
106 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสุพล กองศรี
107 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบังอร อินทร์ปาน
108 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ประดับ จันทร์เลิศ
109 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อโณทัย สิงสี
110 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ภัทราพร อินทะ
111 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ประคอง ทัดไชยวัน
112 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางปรุงสุคนธ์ เข็มด้วง
113 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายประสิทธิ์ พรมรัตน์
114 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางตรึงตา กัดแดง
115 12 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ยางสาว อ.วิเชียรบุรี นางเฉลา สีทานวน
116 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางพรนภา ศรีพรม
117 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางดาวเรือง มากมา
118 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธัญสุดา สง่าแสง
119 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสุพจน์ ลายหีด
120 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพลชัย รอดสม
121 124 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มชุมชนตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุบรรณ์ อุ่นจันทร์
122 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำหมวย แสนสอน
123 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พัชรมนต์ ทรงทอง
124 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางดำ เมืองทอง
125 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กาญจนา พรมรัตน์
126 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอินทรดา นิลมั่น
127 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.น้อย บัวเผี่ยน
128 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รสสุคนธ์ พลยศ
129 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสันติสุข พันทากุน
130 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายตุ๋ย อ่อนลิ้ม
131 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางขวัญใจ แสงณรงค์
132 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางมาลัย ภาพเสน่ห์
133 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วลัยลักษณ์ ภาวะโสภณ
134 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.มินตรา ภู่สิงห์
135 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางประสงค์ แว่นแก้ว
136 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ไพรรินทร์ เมืองทอง
137 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางแก่นใจ เทียนอบ
138 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพิษณุ ยี่อินทร์
139 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางชนาภา พยุงกลาง
140 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางหนูหล่ำ เข็มด้วง
141 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เพียง วิชัย
142 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเรวรรณา จันทรา
143 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบุญจง นันก้อน
144 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุรีรัตน์ ขันตีทัน
145 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอรนงค์ ท่าเสาร์
146 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วันวิษา เจริญทรัพย์
147 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นิศา ไมตรี
148 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายชนะชัย ทองสี
149 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสำรวย ไมตรี
150 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางม่วย แซ่เซีย
151 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายชั้น ทรงทอง
152 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางขันทอง ยะเสน
153 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายกุณฑล พรมเวียง
154 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุวรรณี เชื้อท้าว
155 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายกลมศิลป์ วิเศษ
156 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายชนวีร์ เดชประกอบ
157 125 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไพโรจน์ เกิดทุ้ย
158 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุภลักษณ์ เพชรใส
159 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สิริพรรณ คำผง
160 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ต้อย นามูล
161 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตร แก้วครบ
162 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบุษยมาศ แก้วกั้ง
163 126 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโพธิ์เย็น ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.มาลี อ้นบุญเกิด
164 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วัลลี ศรีสวัสดิ์
165 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายวรากรณ์ นาไสยา
166 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายพิกุล สีจันฮด
167 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางทุเรียน สีจันฮด
168 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางเครือวัลย์ สีเสือ
169 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายเดชาธร เสนาฤทธิ์
170 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สันต์ฤทัย เสนาฤทธิ์
171 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางแตง มุ่งพูนกลาง
172 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พิง เพียรดี
173 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สำลี ดวงเงิน
174 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.โสริยา เตาวาน
175 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.โชติรส แวะสันเทียะ
176 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายบัว แก้วแกมทอง
177 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นงเยาว์ เชื้อบุญมี
178 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางดวงรัตน์ ไชยราษฎร์
179 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายสิทธิชัย นาคะ
180 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุปราณี ทอนสูงเนิน
181 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางศรีนวล ศิลปชัย
182 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางทับทิม โลหะทัด
183 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายมณู ใจสูงเนิน
184 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ดาราวรรณ เตาวาน
185 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางเอี่ยม เชื้อบุญมี
186 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางหนูติ๋ม น้อยสี
187 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายสำราญ นาไสยา
188 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ฉวีวรรณ์ เกตขุนทด
189 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อาริสา เดชโนนสังข์
190 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางบุญเฟื้อ งามเลิศ
191 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ทวี ชูศักดิ์สูงเนิน
192 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สายพิน บุญไพโรจน์
193 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายกล้า ผลกลาง
194 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.งามจิตร แซ่ตั้ง
195 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รัตติกา เหล่าหวายนอก
196 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายชลิต สีเสือ
197 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางคอง บุตรศรี
198 136 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเฉลียงทอง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสิริกร ฝ่ายอากาศ
199 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปนัดดา ทอนสูงเนิน
200 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมพิศ เสนา
201 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางเหลือง เกตขุนทด
202 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พยอม สีหะนาด
203 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ซันยี แนมสันเทียะ
204 14 15 สิงหาคม 2561 17 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาตม หมู่ 6 ต.หนองย่างทอย ต.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางยุพิน นัดดาพรหม
205 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.นวลจันทร์ นาคมีสี
206 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางบัวไร โพธิ์ขำ
207 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายหนูราณ แสงจำปา
208 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางมาลี พิลา
209 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายบุญส่ง ตุนก
210 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางเนย วงศ์โคคุ้ม
211 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางพรพิมล อินทร์ชลิต
212 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายชาตรี ศรีอัชฌา
213 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางประไพ ก้อนทองมา
214 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางศรัญญา เหล่าวงโคตร
215 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางนวน แสงนก
216 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางศรีไพ ธรรมสนองคุณ
217 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางบุญจันทร์ มามั่ง
218 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายจิตรกร เกตุแก้ว
219 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสมจิต เคนยา
220 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.จันทวรรณ มากแก่น
221 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางบุญช่วย จันทร์เทียน
222 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายสุจิน พุกอิ่ม
223 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางย้าย แก่นนาค
224 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางดาวรุ่ง หนูช่างสิงห์
225 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.วัลภา คงคาน้อย
226 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางผ่องศรี วันสี
227 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.สมอ นวลอ่อน
228 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางบุญนาค จำนงค์บุญ
229 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายบุญจันทร์ โสมา
230 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางพิกุล มาเสม
231 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางนารีรักษ์ เมาะราศรี
232 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.พรทิพย์ เสาผา
233 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางอนันต์ กระจาด
234 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางอิงอร อำพันธ์
235 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสุมาลี ตุงคุณะ
236 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางทองดี บุญมาก
237 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางคารมย์ จันทรจิต
238 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.จรัสศรี โพธิ์ทอง
239 142 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางวารุณี ชัยนุกูล
240 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางดวงพร ศรีพรมมา
241 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางพรจินดา ชุรี
242 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางณัยนา โต
243 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายพีรพัฒน์ คำตู้อ้อ
244 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสนิท เบ็ญจมาศ
245 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางทศพร ทองอยู่
246 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ลักษณ์สมร นาคจำนงค์
247 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ธัญญลักษณ์ อุดอ้าย
248 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.สุมิตรา เกิดพินธุ์
249 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.นันทวดี ทองอินทร์
250 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางเพลิน มาสอน
251 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางต๋อง จันทร์ดี
252 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสำเนียง กาญก๋าวี
253 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นุชจรี ชูวงษ์
254 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ดวงกมล นาคนายม
255 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.กาญจนา แถวเพชร
256 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ดวงฤทัย ชัยยะ
257 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.สำเนา แก้วยศ
258 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางยุพิน ผ่านพินิจ
259 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสร้อยสน จันทร์เพ็ญ
260 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.อุดร มากน้อย
261 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางปี จันทร์สังข์
262 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางติ๋ม โสมทอง
263 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวิไลย์ กวยคำ
264 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวสันต์ อินทร์สอน
265 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายวีรพล ทับแย้ม
266 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.รัตติกาล ขวัญครอง
267 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางปัด ฉิมมา
268 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ลักษิกา มากน้อย
269 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.สุนันท์ สร้อยมี
270 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางฮู้ ชูแสง
271 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสมจิตร สายคำมูล
272 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบุญเลี้ยง ดีมูล
273 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พัชรินทร์ ทะวัน
274 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายนพฤทธิ์ ไวว่อง
275 143 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางแสงเดือน สิงหะไกร
276 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางกนิษฐา เกตุแก้ว
277 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางหนูรัก สุทธิ
278 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางบุหงา ท้าวอ่ำ
279 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.หนูยิ้ม เทืองน้อย
280 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสุทานี เมืองแมน
281 144 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.ทองสุข นวลตุ้ม
282 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วาล กะทะ
283 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางระสหมี เกษทองมา
284 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ขนิษฐา แก้วโวหาร
285 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ศุภวรรณ พันยานนท์
286 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเดชา เกษทองมา
287 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางแก้วตา โสภา
288 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุกัญญา กวยทองเปลว
289 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางม้วน ชื่นไพโรจน์
290 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ภาวิณี ฤาชัย
291 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวาสนา ขวัญทอง
292 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวรรณพร นิลบดี
293 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายองอาจ อินดีคำ
294 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสาคร ผุยยะมา
295 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุณี การะเกษ
296 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บัวเผื่อน เสาวรส
297 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางหนูมิตร แสงเดือน
298 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อัญชัญ ขำช้าง
299 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ถนอม ป้องกก
300 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอนุศักดิ์ สราญชื่น
301 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุวิมล เหมธร
302 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นิตยา ปานธรรม
303 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางภาวนา มาตมูล
304 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ จ.ส.ต.เนปักโก เอี่ยมวรรณะ
305 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นวลจันทร์ แดงชาติ
306 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สงวน ด้วงทอง
307 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางจินดา กองสง
308 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปิยนารถ แสนสงสาร
309 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสายสุนีย์ จันทร์แก้ว
310 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางญานิกา ทนงศิลป์
311 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายบุญพา มลทา
312 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ทองม้วน แก้วทอง
313 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางทองพัด จันทบุตร
314 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิญญู บุมี
315 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวรเพชร แก้วดู
316 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเภา โสดา
317 149 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีเมือง ต.บุ่งคล้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวงเดือน อินทร์สอน
318 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายณรงค์ กลิ่นชะเอม
319 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายห่วง พรมบุญ
320 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พรวิมล ภูมนต์
321 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมทรง เพียเดช
322 154 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีบุญเรือง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายทวีวัฒน์ เกิดสำราญ
323 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไสว บันดา
324 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางนันทนิตย์ ปานนิล
325 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอัมฤทธิ์ สีหะนาม
326 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ศรีลักษณ์ ยางทุม
327 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางหนูเจียน วงษา
328 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายอำนวย ลาสิงห์
329 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.แววดาว มีนนท์
330 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไสยา วังคีรี
331 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอรอุมา ถิ่นแก้ว
332 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ด่วน เขียวทอง
333 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายณรงค์ จูมสันเที๊ยะ
334 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายณัฐพล คำสุม
335 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสุดสงวน แพงพงษ์มา
336 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสุม นิ่มมานะ
337 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายโทน รอดชู
338 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รัตนา อุทธา
339 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสวรรณ อินทะ
340 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสลักจิตร ศรีบุญเรือง
341 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวีรวัฒน์ จิตรเสงี่ยม
342 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจันที พลคำมาก
343 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพิเชษฐ บุญเกิด
344 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายจักรี เลากว้าง
345 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพงษ์เทพ อินทะเคหะ
346 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสัญญา ทุมศรี
347 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บุญสม ร่มเย็น
348 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำไข กันเดิน
349 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสำรี คำมา
350 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายจวง สายบุญคง
351 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายทอน ต๊ะยามัน
352 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางน้อย ยินขุนทศ
353 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอนุรักษ์ ทองบุญ
354 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายพิชิตชัย สีหะนาม
355 155 07 สิงหาคม 2561 09 สิงหาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน-กำนัน ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายตรี แก้วเบ้า
356 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางทรงศรี คำเขิน
357 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กรรณิการ์ เช็งเชื่อสุข
358 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พุธ มุ่ยพรม
359 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมัคร กาสา
360 158 13 สิงหาคม 2561 15 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์ บ้าน้ำคำเหนือ ต.ปากช่อง อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายธงชัย พุ่มโพธิ์งาม
361 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสมควร ลีจำนงค์
362 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สังวาลย์ เพียวสวาสด์
363 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจำรัส ผิวผ่าน
364 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสมบัติ เครือเขียว
365 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กันตนา งามใจ
366 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางวิลาวรรณ์ โตทองหลาง
367 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสรสิทธิ์ แสงพรม
368 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พันเครือ ประชุมชัย
369 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายเกรียงไกร จันปิ่น
370 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางกองหัน ปานขาว
371 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสำรี วังคีรี
372 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางกองหัน วิไลวรรณ
373 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจิรนันท์ วิไลวรรณ์
374 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางนิราวรณ์ อ่อนอิง
375 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสวัสดิ์ ประสาทนอก
376 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางอบเชย มุ่งเลียบกลาง
377 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กมลวร บัวโรย
378 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อิมพิลา อินตะปันโย
379 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสุวรรณหงษ์ คำแบบ
380 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางมาตร บุญพิมพ์
381 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางวราภรณ์ ศรีมะณี
382 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิ์จรูญ
383 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางประดิษฐ์ บุญหนา
384 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รจนา ภูแข่งหมอก
385 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ ศรีเดช
386 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายไพฑูรย์ เทพไทย
387 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กัญญารัตน์ คนหมั่น
388 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เยาวมาลย์ มากมา
389 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายมะนัด กวยคำ
390 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางทองมา แก้วครอง
391 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายศักดิ์ชัย แก้วยิ้ม
392 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายรันดร สุเมรุไหว
393 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางประยูร เนาวราช
394 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางโสภา เครือเขียว
395 162 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางแสตมป์ พิมพ์สอน
396 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พัชรี คำเขียว
397 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายโยธิน แก้วอัด
398 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ บุญพิมพ์
399 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ศรีนวล สุริยา
400 168 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธัญรดา จันบัวลา
401 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นกยูง ป้องท้าว
402 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วิภาดา ทองสี
403 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางอินเสิน คำรัตน์
404 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธนพร คำก่อง
405 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางบัวบาน คำตุ้ม
406 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางปิ่นแก้ว โครงกาบ
407 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางทองสุข ชัยนาก
408 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางกุหลาบ มาเสม
409 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.บุญเพียง เสสา
410 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางจันทรา ทนันชัย
411 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางถวิล ธิกะ
412 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.มันแตง คำงุ้น
413 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์ คำสุข
414 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมรู้ แก้วเจิม
415 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางแววตา ภู่สวัสดิ์
416 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสมหมาย สีเสือ
417 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางอาภรรัตน์ เชิมชัยภูมิ
418 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.อัมพร ทองดี
419 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสนาม ม่วงม้วน
420 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสัมฤทธิ์ สีคำ
421 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางอำไพร น้อยนันต์
422 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ศิวาพร เกษามูล
423 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พรกนก แก้วคง
424 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ลินดา ทองรักษ์
425 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสุนันท์ กรมกอม
426 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางบุญยัง แก้วพิมพ์
427 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางคำผง กาจันทร์
428 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางเรียน อินทร์ปาน
429 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางเยาวลักษณ์ วงค์สา
430 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางโลม เอี่ยมอ่อง
431 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางพัชรี วงญาติ
432 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตร ทองรักษ์
433 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.หนูทรัพย์ คำแว่น
434 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสาย ดวงพรมมา
435 169 11 สิงหาคม 2561 13 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสมนึก วันนะสี
436 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสมบูรณ์ แสงคำมา
437 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสุพัตรา พรหมมา
438 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายณรงค์ วงค์คำ
439 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ สินนาค
440 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.จีราวัล เหนือโท
441 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางไพรวรรณ์ มีสี
442 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางวิไลวรรณ์ โตเมือง
443 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายวันชัย ต้นเพชร
444 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางอนงค์ เหมหาญ
445 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.มณฑ์สิริ น่าชม
446 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางเยี่ยมรักษ์ สิงห์โต
447 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.เสริม ถิ่นฐาน
448 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางวรี ชื่นชม
449 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.จีรวรรณ พูลส้ม
450 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อุไร ปัดมา
451 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสุขสันติ์ ทองใส
452 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางหนูแดง จันทร์แย้ม
453 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางตุ๋ย นาคราช
454 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางแสงเดือน ธรรมมัง
455 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางวาสนา แก้วแกม
456 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.พรพิมล มีนน้ำอ่าง
457 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสำรวย หาญสายภา
458 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายทวน ท้วมเลิศ
459 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายวิรัตน์ ฤทธิ์เม้า
460 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายหนึ่ง ชุมภู
461 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางนิรัญ ก้อนคำ
462 171 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.จุฑามาศ สารสิงห์ทา
463 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.พิลัยวรรณ จันทร์อิ่ม
464 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.บง ศรีแก้ว
465 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางจินดา โรจน์จันทัน
466 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางมะลิ ชมชื่น
467 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ น.ส.เตือนใจ หมื่นอภัย
468 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายชูชาติ ไก่แก้ว
469 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไพบูลย์ อุ่นอุ้ย
470 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำฟอง แร่นาค
471 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางจินตนา ทองใส
472 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางหนูรี่ มิตรธิรัตน์
473 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางจิตร สายคำพา
474 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสุรีรัตน์ คงเพ็ง
475 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางนวลนิต ราชวงศา
476 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางแฉล้ม สีสวัสดิ์
477 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นางสุวรรณ ผาผง
478 172 09 สิงหาคม 2561 11 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ นายมนูญ เต็มจันทร์
479 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสถาพร พรมตา
480 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จิตราภรณ์ วงษ์คำ
481 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กนกวรรณ ทองประดู่
482 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ อุดทา
483 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ คำอ้าย
484 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสมเดช ชุมภู
485 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางหนูกลาย ผิวอ่อน
486 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กนิษฐา อ่อนศรี
487 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อภิสรา มาชัน
488 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำมั่น ควงคำ
489 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พูน จันสุข
490 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางพุม สุขอ่วม
491 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รวินันท์ พรหมเศรณีย์
492 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.หนูโป่น วงษ์คำ
493 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสาคร แก้วทะ
494 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบุญเทา แก้วสะอาด
495 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบุญขิน ปานเขียว
496 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายศักดิ์ชัย มีบัวทอง
497 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมคิด แก้วเวียง
498 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุนันทา ดีพรวน
499 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วันเพ็ญ ทาใจ
500 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางบาง แก่นพา
501 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางลี่ อินทร์ทอง
502 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางนุภา คำใส
503 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางดวงฤดี พรมคำ
504 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำผ่อง ศรียา
505 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอำพร จันสุข
506 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำผล มาญาติ
507 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวิไลพร แก่นสุข
508 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางระไม้ พรมกสิกร
509 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางทองหยาด เทืองน้อย
510 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางบุญเรียง มาสอน
511 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำกอง สีดี
512 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ลิดา กำมาทอง
513 173 10 สิงหาคม 2561 12 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีภูมิ ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางนวลอนงค์ วงษ์คำ
514 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเสงี่ยม ผิวผ่อง
515 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.พิมผกา ทองเทือะ
516 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางประนอม รัตนัง
517 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางบัวแรง แดงทองดี
518 198 02 กันยายน 2561 04 กันยายน 2561 ผ่าน ต.บ้านโสก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางลำไพร ลาคำ
519 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางพับ ไสยาน้อย
520 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางรวม วันเที่ยง
521 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางเสริมทรัพย์ อ่อนเฉลียง
522 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางสำเนียง มูลละ
523 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมาน แก้วผึ้ง
524 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางแดง เกยเลื่อน
525 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางอำนวย บุญสายยัง
526 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสวิง เพชระกระจ่าง
527 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสุภี แสงเพชร
528 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายเฉลา อยู่เสดียง
529 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายไตรรัตน์ ด้วงมาก
530 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายเกียรติชัย ชมภูทิพย์
531 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายเพชรรัตน์ รังแก้ว
532 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมบูรณ์ แร่นาค
533 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางสมหมาย น้อยเกิด
534 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายโกเมศ พรหมมา
535 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายประพิศ กันงา
536 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายสุรพล มาโพธิ์
537 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางอุษณีย์ ทาใจ
538 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายสมชาย ทองไทย
539 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายปรีชา ภักดีวัน
540 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายวิรัตน์ เพชรคำ
541 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางบุญเกื้อ หุ่นวัน
542 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รุ่งหทัยทิพย์ กันดา
543 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายสมบัติ หาญวรรณา
544 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายบุญผัน นัยติ๊บ
545 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.รุ่งทิพย์ บุญรัตน์
546 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายอรรคพล เพ็งเรือง
547 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.ดอกอ้อ หมอนทอง
548 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางกันนิกา ทองแถม
549 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.อารยา กลมกัน
550 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.ยุพิน คำเสม
551 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บัวศรี นะโนนชัย
552 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เสือ มั่นคง
553 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายวศัลย์ แก้วสีลา
554 220 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.น้ำร้อน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางจันที จันทะแก้ว
555 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายสมชาย สุดนุช
556 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางเพ็ญ บุญสอง
557 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.สายชล ชำนาญไพร
558 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.วาสนา วรรณา
559 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายคุนานนท์ เหลาทอง
560 222 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายชูวิทย์ ปาโน
561 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายนิรันดร์ จันทรานุสร
562 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายศักดาพงษ์ สังพิจิตร์
563 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายลำจวน นาคแก้ว
564 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุทิน จั่นจอน
565 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายแพว ขำกล่อม
566 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายรวีวัฒน์ บุ้นประสิทธิ์ชัย
567 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.โสภิญญา ขวัญพรม
568 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จันทร์เพ็ญ หัสดี
569 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายจิตร ขันมา
570 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางทองเติม บุญชู
571 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางโฮม คำแก้ม
572 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายพรชัย รัตนปาณี
573 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสา คำฉัตร
574 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ละออ นาคแก้ว
575 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางราตรี คำอ่อน
576 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายอำนวย น้อยตา
577 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายสุรพล ศรีบุรินทร์
578 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เจนจิรา อยู่สุข
579 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางฉาย เย็นขัน
580 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายเงิน อินป่าน
581 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายกี เขียวปัญญา
582 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายไพรบูลย์ ตามระเบียบ
583 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ประจวบ สว่างแก้ว
584 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางศิริเพ็ญ พานแก้ว
585 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วาสนา มณีธรรม
586 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางคำพา กุนจง
587 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายวุ้น ลาหนองแคน
588 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายบุญหลาย คำแสด
589 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสุนทร หาสิงทอง
590 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายอ้าย กันยาประสิทธิ์
591 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสม คำตุ้ม
592 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธิดาพร คำกลิ่น
593 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.โฉมยงค์ ชิดนอก
594 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางนวพร เกษแก้ว
595 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางยุพิน มั่นเหมาะ
596 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายนเรศน์ อินตา
597 228 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สาคร นามวิจิตร
598 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จิราพร สายสมร
599 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นายสุชาติ แก้วทูล
600 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางทองใบ วังคีรี
601 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสมคิด คำตุ้ม
602 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธัญรดา จันบัวลา
603 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางบังอร นามแสง
604 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ดวงรัตน์ พุกกะณานนท์
605 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสมบูรณ์ ช้อนทอง
606 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสมพร คุณวันดี
607 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายสาริน กฤษสันเทียะ
608 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางศิริลักษณ์ ทองสุข
609 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางสายชล แพงทอง
610 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นายบุญสม ตรีเศียร
611 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ น.ส.บรรจบ คงเจริญ
612 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางไพรัช นิลพันธ์
613 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เสาวนีย์ อินทสร้อย
614 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางนุชนารถ เสาแก้ว
615 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสุมาลี พุกคำ
616 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายโพธิ์ประดิษฐ์ สาอุตม์
617 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางสมหมาย แสงดี
618 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นายธีระศักดิ์ แซ่ย่าง
619 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นายหว่า แซ่สง
620 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางยุพา คหะวงษ์
621 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ น.ส.เพียงฝัน เฟื่องแก้ว
622 231 07 กันยายน 2561 09 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.ศิลา ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ นางสมนึก วันนะสี
623 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายแพ ข่าวดี
624 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางรุ่งรดา แสงสว่าง
625 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางใหม่ ภิรมย์ศรี
626 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางพิกุล ศรีเฉลิม
627 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางชุติมา มณีวงษ์
628 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางมอซ่ง แซ่สง
629 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางเซง แซ่เฮอร์
630 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางบัวศรี ชูเชย
631 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางสร้อย สามเกษร
632 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสำรวย บุญเที่ยง
633 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บุญรัตน์ พรหมดี
634 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายประสิทธ์ ภูมิพัฒน์
635 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายบุญเลิศ ก่อมขุนทด
636 236 08 กันยายน 2561 10 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.คลองกระจัง ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางละออง ยุภาคณิต
637 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นายเส็งป๋อ เลิศเจริญวิริยา
638 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นายอะเบผะ เล่ายี่ปา
639 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางบรรเทิง คงเจริญ
640 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ นางปภาวี สืบศักดิ์วงค์
641 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายน้ำใจ โพศรีจันทร์
642 237 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน ที่ว่าการอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบุรณ์ น.ส.สุภัค แก้วกาหลง
643 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายเต่า จิตจำ
644 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุดา คงอ้วน
645 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางลำพูน ทองนาค
646 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วีร์สุดา ยงคำ
647 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อรุชา คุ้มเขต
648 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.มาลี ทองเรียบ
649 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางจตุพร ติดนนท์
650 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.ศิริกาญจน์ พรมอยู่
651 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางอำพร หมอยา
652 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางมัดสา กันเจิม
653 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางรุ้งทิพย์ ลิ้มอำไพ
654 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สมพงษ์ คงพึ่ง
655 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางกฤตพร ปุราทะเน
656 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.น้อย ขวานยาว
657 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายมนัส เนื้อเย็น
658 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสมฤดี พันตุ้ย
659 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางเพิง เพชรบัว
660 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางกงจักร์ กระแส
661 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางคำแพง สายทอง
662 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางมา ธิราช
663 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางเจ๊ก บุญเยี่ยม
664 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายอมร แก้วภิรมย์
665 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.น้ำอ้อย พิมพา
666 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายไพรัตน์ ศรีวิสัย
667 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายแร่ สายันท์
668 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางน้อย ร่องอังชัน
669 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสุดใจ จันทรา
670 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางอมร แก้วยม
671 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายระเบียบ ปรากฎผล
672 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางบัวคล้าย อินทะรังษี
673 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ยุพา อยู่โพธิ์
674 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางอำพา ผูกจิตร
675 244 11 กันยายน 2561 13 กันยายน 2561 ผ่าน อบต.บ้านโตก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางวัลยา พรหมประเสริฐ
676 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.ชลธิชา สิ่งโสด
677 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางทำ มะโนทน
678 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายตัน เมืองคำ
679 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายชิด อินผล
680 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางอำพร กงมล
681 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางประนอม มากน้อย
682 249 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายสมหมาย ทองอินทร์
683 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.วินัสดา หมอนทอง
684 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.ธนิดา ธนูศิลป์
685 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสายชล จันทะคูณ
686 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางแบบ คำอ้าย
687 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางจำปา บุญทิพย์เจริญ
688 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางเพียรทอง จันทร์หล่ม
689 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางหทัยชนก สร้อยสอน
690 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางจารุวรรณ ศรีศิริวิบูลย์
691 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางเปียง อุดถัง
692 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.นิตยา ยางก้อน
693 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางซิ้ม ปลัดท้วม
694 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสมศรี จันทร์โสม
695 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางหนูบาง กองมี
696 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายสมพงษ์ คงจีน
697 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ น.ส.ศิวาพร บุ้งจันทร์
698 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายเตือน แก้วภิรมย์
699 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายไตรภพ สะอาดใจ
700 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ น.ส.บุบผา จิ๋วประดิษฐกุล
701 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ น.ส.มลทา ม่วงกำเหนิด
702 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสมบัติ อ่อนแปล
703 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางหลิม ดาศรี
704 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางพิไลวรรณ ปลัดท้วม
705 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางนิตย์ โสดา
706 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.จารุณี จันต๊ะ
707 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ น.ส.บัวคำ บุ้งจันทร์
708 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายมีชัย ศรียากุล
709 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายแรม ดวงจันทร์
710 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางประนอม พานิพัฒน์
711 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางสายบัว พันจันทร์
712 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ น.ส.จินดาพร ทองอินทร์
713 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นายคำปัน เทียมโฮม
714 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางแก้ว แซ่แต้
715 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางสำลี ทองคำ
716 250 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ นางภัคจิรา โล่งกระโทก
717 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายณัฐศักดิ์ แก้วเถาว์
718 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายสมเจตน์ บุญแจ้ง
719 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางแอ๊ด อินทโสทา
720 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางมาลี เตยะ
721 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายกอง สวัสดิ์ผล
722 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางบุญช่วย สายสุวรรณ์
723 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางปุ่น ทองอยู่
724 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ชวนพิศ อรุณสวัสดิ์
725 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายบุญเลิศ ขำสกุล
726 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางญาณิกา มีสมมิตร
727 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.สำรวย ศรีประเทศ
728 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.สมคิด ปั้นโต
729 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ยุรดา งอกผล
730 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.รวีวรรณ วะเศษสร้อย
731 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำตาล พาพรม
732 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นางไพทูล หาเขียว
733 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.วาสนา อรุณสวัสดิ์
734 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางสำเริง เอี่ยมสะอาด
735 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายเพี้ยน สุวรรณ์
736 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางน้ำทิพย์ หาระชอน
737 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ละออทิพย์ ภู่เพ็ชร์
738 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายไตรภพ โพธิ์เชิด
739 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายศรราม พั้วพวง
740 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางน้อย พันธุ์อุดม
741 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บัวเรียม แก่นเสา
742 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายฤทธาราช ภูมิบุญศิวิไล
743 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ น.ส.มาริสา แก้วกืน
744 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.สายวรุณ พรมณี
745 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางยุพิน พรมณี
746 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.อัมพร บุญโยธา
747 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางบังอร ปรีเดช
748 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายหมอง ง่วนในจิต
749 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.หนึ่งฤดี ทองสี
750 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสนิส อินกอง
751 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางกุลพร แสงสุวรรณ
752 251 16 กันยายน 2561 18 กันยายน 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบุรณ์ นายพงศ์ชยนต์ รัตนภรณ์
753 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายสมชาย พิพัฒน์
754 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.บุญชู เชื้อปุย
755 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางลัดดาวัลย์ เจริญพานิช
756 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางปราณี ราฟีอิ
757 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.หนูปัน ภักละ
758 3 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 4 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.สุปราณี ปั้นโต
759 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปรีดาภรณ์ กันหา
760 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำบ่อ กองพวง
761 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางอัมพร ยี่ขิง
762 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางฉลุย พรมชา
763 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเปี่ยง รีพิมพ์
764 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางเกื้อ เมืองแก้ว
765 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายบุญรอด วันคอยท่า
766 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางอำไพร หอกคำ
767 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายสุปัน อนุสนธิ์
768 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายเคนตา มักคะวิน
769 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายพิทยา หล้าน้อย
770 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.อรุณศรี คงปราโมทย์
771 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.อมร หัสโต
772 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางจอมศรี สีเภา
773 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สำราญ คนเกณฑ์
774 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายนเรศ ออกสมจิตร
775 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางลาวัลย์ ศรีโปฏก
776 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางทองมา กรณ์โคกกรวด
777 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตร ดินขุนทด
778 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ราณี กาฮา
779 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.เมวิกา ขันเครือบ
780 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางวันดี เพชรมั่น
781 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.พรทิพย์ แสงสว่าง
782 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.เตือนใจ กุลแอะ
783 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.คำเพียร ตาแก้ว
784 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายเกรียงศักดิ์ คงเนียม
785 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสง่า ชาตรี
786 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางพรรณีย์ กองชนะ
787 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางลาวัลย์ มีมาก
788 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายมานะ จันทร์อ่ำ
789 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายประเทือง เมินขุนทด
790 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางสมควร นารี
791 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางเสน่ห์ แสงสว่าง
792 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสุรัง อินทร์พรมมา
793 30 29 มิถุนายน 2561 01 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.บ้านติ้ว ต.บ้านติ้ว อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บัวลม ขันยศ
794 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางสุภี ป้องแก้ว
795 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นางคำภีร์ หนูพร
796 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายจำลอง หนูรอด
797 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายสมทรง สมศรี
798 37 08 กรกฎาคม 2561 10 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ นายบุญลอด พันสง่า
799 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.สุภัทรา พฤษธิสาริกร
800 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายไพศรี ศรีอำนวย
801 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายสัมฤทธิ์ ดำริห์
802 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.วงเดือน นารี
803 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.อำไพร แก้วบัวดี
804 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายวัน หัสโต
805 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.เจม วิเศษ
806 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมใจ โคตรกุดแคน
807 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมทรง เนมหาวัน
808 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายมล โขมะพันธ์
809 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไสว ตันอิน
810 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปฏิญญา กันหา
811 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสง่อน อินตา
812 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางบุญนำ ปิ่นนาง
813 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายวิชัย เดชเกิด
814 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ดวงใจ บุญชู
815 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธนัดดา สารี
816 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วิราวรรณ ท้าวเงิน
817 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำผาย วันเสาร์
818 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไกรษร นะจะคุณ
819 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ดาววี วันเสาร์
820 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำมูล นวลน้อม
821 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ธนาภา ประทุมทอง
822 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.จำเนียร หัสโต
823 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ประไพ รัตน์เจริญ
824 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ปรานอม ผ่องจำรัส
825 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นายเฉลิมพล ราชชมภู
826 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายฐานทวี ฤาชัยราม
827 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางวันเพ็ญ ทรงราษี
828 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายหลอด ใจบุญ
829 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคิด กันหา
830 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายไสว คำอัด
831 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายณฐกร นากลาง
832 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ลำดวน ผิวเห้า
833 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี นางมะลิ หัสโต
834 4 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.พุขาม อ.วิเชียรบุรี น.ส.ภวิตรา จูขม
835 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จันทนิภา สันติมาพิวัฒน์
836 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเหนี่ยน ศรีบุรินทร์
837 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายบุญมา ลาภทวี
838 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางพิสมัย พรมมา
839 42 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดข้างตะลูด ต.ช้างตะลูด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเสถียร แก้วแจ่ม
840 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วิลัยพร มีทิพย์
841 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายประยูร ศรีอินคำ
842 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางคำปัก ปัญญา
843 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายบัวล่า วันเสี่ยน
844 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางหลง ปิยศทิพย์
845 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายปริญญา โสภา
846 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.ณิชนันท์ แซ่จาง
847 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.นภัสวรรณ แซ่ว่าง
848 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางจีระนันท์ บูรณิมาวงศ์เกษม
849 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางวลัย คีรีรัตน์สกุล
850 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางจันทร์เพ็ญ อุทธบูรณ์
851 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.สุพัสตรา พรมมา
852 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมจิตร ทองสุข
853 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางจำลอง ไชยเทือง
854 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายมีชัย ปัญญา
855 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.กัลยา แซ่จาง
856 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.ณัฐกานต์ ทรงสวัสดิ์วงศ์
857 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นายทวีพงศ์ จันธนโรจน์
858 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นายทองสุข ควรสมบัติ
859 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางไม้ ศุภพงศ์อาภา
860 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.อนุธิดา มิ่งตระกูล
861 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.สมบูรณ์ สาวะดี
862 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางน้องรัก นากลาง
863 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางภานุมาศ แก้วเขียว
864 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วิชชุดา บริรักษ์
865 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นายสิริยุทธ พรมชาวนา
866 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางนงค์ นาดี
867 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางมาย จันธนโรจน์
868 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางชง แซ่คำ
869 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ นางปราณี เชื้อบุญมี
870 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสมศักดิ์ สุขโชติ
871 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางคำพวน กำทอง
872 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางปราณี มีเสาร์
873 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายทองใบ ชัยอุดม
874 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายเสวียน ด้วยสาร
875 43 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ที่ทำการกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลบ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.แสวง นิตสัยตง
876 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.ลลิตา แซ่ว่าง
877 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.หมี แซ่จาง
878 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.ขวัญใจ แซ่หว้า
879 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.ซัว แซ่ลี
880 48 10 กรกฎาคม 2561 12 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก หอประชุมอำเภอเขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เ่พชรบูรณ์ น.ส.มาลี อย่างยอดเยี่ยม
881 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางหนูเนียม มุมกลาง
882 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายวิโรจน์ ใยมะเดื่อ
883 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.อภิญญา อินทนี
884 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.ฮวย ทองน้อย
885 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางดาวเรือง สุดโลก
886 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายตัน กลมกอม
887 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางชอ้อน พุทธิ
888 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ยุพิน อ่อนตา
889 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ทองเสี่ยน วัฒนะ
890 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายจรธวัช แสนศึก
891 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.อรวรรณ เกียมทอง
892 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสุมาลี แก้วโสตร
893 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายมนตรี แซ่ตัน
894 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.ลำใย บัวจันทร์
895 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายอุทัย มิ่งตระกูล
896 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จรูญ คำมูล
897 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางบังอร บุญสุก
898 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางทิพวรรณ กองมี
899 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางเตือนใจ ตุ้มทอง
900 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางสำรวย สระทองน้อย
901 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.วาสนา โกทัน
902 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายทองดี ปี่แก้ว
903 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.สาวิตรี บึงมาร
904 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางเพชรรุ้ง น้อยเจริญ
905 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางพัชรินทร์ จิตตจำนงค์
906 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางรุ่งรัตน์ ประเสริฐศิลป์
907 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางแต๋ว อินทร์ประเสริฐ
908 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางบุญรวม บัวทอง
909 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางปราณี มูลสี
910 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.วาสนา ทัศเนียม
911 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.ไอลดา ทองสิน
912 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางจันทร์ จันทร์สุวรรณ์
913 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสมศักดิ์ สมบัติวงค์
914 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางถนอมวงศ์ สีสมุทร์
915 5 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางมาลี มิ่งตระกูล
916 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ลัดดาวัลย์ วิราช
917 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จันที เมืองขวา
918 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นายจักริน จิตตจำนงค์
919 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางประคอง ตีบอ่อน
920 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ นางยุพรจรัส หิรัญนลนริทธิ์
921 55 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน กศน.นาป่า ต.นาป่า อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ใจงาม อินนารา
922 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.บุษบา สุขมั่น
923 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสมประสงค์ สารสุวรรณ์
924 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.สาท เทศโล
925 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสีนวน โกทัน
926 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสังวรณ์ เปียพา
927 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.สุธิสา เชลงวิทย์
928 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางเพิ่ม จันทร์สงวน
929 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.น้อย ไพรพนม
930 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางยุพา โพธิ์ทอง
931 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางมะลิ พงษ์เทียน
932 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.ยมฤดี สร้อยสูงเนิน
933 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางเจริญ สุขมั่น
934 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางทองใบ ทิศรักษา
935 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสมควร บุญเพชร
936 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายยุทธนา ปั้นภู่
937 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางหลั่นทม ลาคำ
938 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางหลอม พุทธรักษา
939 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสว่าง ชะนะชัย
940 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางจันดี พาภูเขียว
941 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.บุญมา บัวแพร
942 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางทองล้อม ทองนาค
943 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายสิทธิชัย เทียมไพรวัลย์
944 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสวัสดิ์ เทียมไพรวัลย์
945 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางรักชนก แสงธูป
946 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.กาลกมล โชคพิมาย
947 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสมชิต จันทร์ดี
948 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.ชเอม พูลสวัสดิ์
949 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.อัจฉรา แจ่มทองดี
950 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.เจนจิรา เจิมทา
951 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางแอ๊ด ช้างบาง
952 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.กำไร พ่วงพี
953 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.นฤมล แก้วเนียม
954 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสุมนา เกียมทอง
955 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางสมบัติ ยอดฉิมมา
956 6 30 กรกฎาคม 2561 01 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 10 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางอุบล ดีพิมาย
957 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นายณรงค์ เกิดไชย
958 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี น.ส.พรนิภา ลอรักษา
959 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางลออ พูลสวัสดิ์
960 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางประคอง บุญสวัสดิ์
961 7 02 สิงหาคม 2561 04 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 7 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี นางอึ่ง แย้มพจนา
962 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสุทัย ฤาชา
963 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นิราศ เจริญผล
964 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.นุสรา ศรีคำ
965 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสุพัตรา ทองซุย
966 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุรีวัลย์ ทิพย์เคลือบ
967 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.วิรงรอง เสาแก้ว
968 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางสมศรี ฮามสุโพธิ์
969 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางจำนง ธงชัย
970 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางเย็น ปานสีทอง
971 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ประจิม จันอับ
972 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสม ต๊ะมัง
973 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จุฑามาศ น้อยแก้ว
974 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.อุไรวรรณ แก้วเพิ่ม
975 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางพรรณราย กาบแก้ว
976 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สุจิรา ฤทธิ์นาเคน
977 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางพยงค์ ตะกรุดแก้ว
978 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางสมจิตร รักก้อน
979 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายจำเนียร ทองบุญเกิด
980 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ณัฐชา ปานสีทอง
981 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางตุลารัตน์ คนชาญ
982 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมหมาย สุขมา
983 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นายสงกรานต์ ขาวพรม
984 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางลำไพร วงค์สอน
985 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สไบทิพย์ มะโนทน
986 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.บังอร เปี่ยมน้อย
987 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.กนกวรรณ ล้อดงบัง
988 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.วรรณา พลเวียง
989 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางปิยอร โพธิ์นอก
990 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.วิไลวรรณ จันทร์กลม
991 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.อ้อย มาวัน
992 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ลดาวัลย์ ราชโยธา
993 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสมเพียร เสาธง
994 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ นางสุวรรณ เมืองปาง
995 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.จีรภิญญา กองพา
996 75 14 กรกฎาคม 2561 16 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วัดโนนสว่างอารมณ์ ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ขวัญใจ วงค์สอน
997 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายเพียร รัตนโสภา
998 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางหล่า เทพาขันธ์
999 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางลำดวล พัดมงคล
1000 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางมะลิวัลย์ สร้อยขุนทด
1001 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.แก้ว หนูน้อย
1002 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายมาโนช วิเศษดี
1003 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางอัปสร ขณะพันธ์
1004 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางเดือนเพ็ญ แจ้งพรม
1005 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.น้ำฝน ผ่อนกลาง
1006 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ทองใบ เดียงกุล
1007 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.เนตรนภา เรืองเจริญ
1008 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.อุไลวรรณ แมนชัยภูมิ
1009 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางบังอร สุภาพเพ็ชร
1010 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นายนิรัญ ประสาวะโท
1011 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.ศรีนวล ศรีแสวง
1012 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นายประดิษฐ์ สะโน
1013 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางปราณี ตะกรุดราช
1014 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางปราณี เหล่าพิลัย
1015 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางคำปัน อร่ามชัย
1016 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.สัญจิตา ลานอก
1017 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ดาวรุ้ง ลานอก
1018 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.สมควร ธนูศร
1019 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.รัตนา สำเร็จดี
1020 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางปิยะวาท อยู่ภักดี
1021 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.ศิริวรรณ รักงาม
1022 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นายยอด ชูสกุล
1023 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางอ้อยใจ บุญเพิ่ม
1024 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายณัฐพล ตะกรุดจันทร์
1025 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.ประมาณ ธูปขุนทด
1026 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.วรรณา แซ่ลิ้ม
1027 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นายทัศยุ ลานอก
1028 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางละออ แสนศรี
1029 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ยมลพร ปานสีทอง
1030 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นายบุญมี แก้วหล่อ
1031 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.กล้วย โพธิหมู
1032 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.น้อย วาระวะ
1033 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางพนอ กรสันเทียะ
1034 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นายปทีป สวัสดิ์เอื้อ
1035 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางสืบ แพงเวียง
1036 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสำราญ สีมะโน
1037 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางสายสิทธิ์ คุ้มตระกูล
1038 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง น.ส.น้ำฝน สวัสดิภูมิ
1039 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.โคกปรง นางแพง พรมพลเมือง
1040 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ นางประกวด อินประดับ
1041 8 01 สิงหาคม 2561 03 สิงหาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคม หมู่ 12 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ น.ส.ปราณี สีมะโน
1042 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.ท่าโรง นางแดง อู่เสือพะเนาว์
1043 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางลำดวน เหง้าปูน
1044 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางทองใส พรมราช
1045 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง น.ส.บุดารันต์ สาทวงษ์
1046 9 06 สิงหาคม 2561 08 สิงหาคม 2561 ผ่าน อบต.ท่าโรง นางทองสา สีแดน