BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางกิมหลั่น กุมารบุตร
2 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง น.ส.กาญดา คำรัมย์
3 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางนพรัตน์ เมืองใจมา
4 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางรุ่งเรือง มะโนสม
5 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสมชาย คำจริยา
6 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง น.ส.ลำดวน รินโย
7 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายส้น สายเครือสด
8 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง น.ส.นฤมล พึ่งสุข
9 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายธนวัฒน์ วีระชาติ
10 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางอนงค์ สิทธิกุล
11 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง น.ส.กันณิการ์ จานชา
12 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายหน่อแก้ว จันกันทะ
13 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางสมพร ชุ่มอินจักร์
14 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางมาลี ตามูล
15 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายจักรพงศ์ โคทอง
16 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายสมศักดิ์ มาปาละ
17 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางสมพร ใจแก้ว
18 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางพยอม อุ่นผูก
19 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางเครือวัลย์ แก้วทิพย์
20 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางศรีบุตร พีระแปง
21 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง น.ส.สร้อยสุดา วาพันดุง
22 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง น.ส.สุชาดา คำจริยา
23 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางจันทร์คำ มะโนสม
24 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางจิตย์ตรี อิ่นตานัน
25 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสมภพ เตชะธิ
26 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง น.ส.คำสุข ผึ้งอินต๊ะ
27 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง น.ส.จันจิรา แซ่โต๋ว
28 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางบัวเย็น จันทบ
29 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางใหม่ ทาสุวรรณ์
30 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางบุญปั๋น เพ็ชรแสนงาม
31 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางสมหญิง วิสมล
32 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสุเมธ วงศ์อินทร์
33 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางจันทร์เพ็ญ ใจไว
34 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางบุญชุม ถาวัน
35 คพ 4-113 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นางนวลจันทร์ เชื้อมา
36 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางอรุณี สีตาบุตร
37 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางภรณ์ทิพย์ บุรี
38 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางฟอง คำนนท์
39 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นางบัวแก้ว อุ่นผูก
40 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายบุญชู ป้อสาย
41 คพ 4-117 05 สิงหาคม 2561 07 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชัยวัฒน์ ชุ่มอินจักร
42 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายสรศักดิ์ ทานุชิต
43 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสุพัตรา สุขสุมิตร
44 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.ณัฏฐิตา ใจประสพ
45 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสมจิตร ทานุชิต
46 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางหอม ธรรมสอน
47 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายธงชัย เชื้อลื้อ
48 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางกิติยา จันทร์แจ้ง
49 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายวัชรพงศ์ เตชะสืบ
50 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางจรัญ อุดกันทา
51 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.จงรักษ์ ประชุมของ
52 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.ศันสนีย์ ศรีเรือง
53 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสมหมาย ปันลำ
54 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางเผือน สุภาเสน
55 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางเขมจิรา ทองใบ
56 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสุพรรณี บุญสูง
57 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายรัฐศาสตร์ ขันศึก
58 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายรัตนพงษ์ คำเครือ
59 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายสุรินทร์ เตชะสืบ
60 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายแทน พงคะจร
61 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางเกี๋ยงคำ อ้นใจธรรม
62 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายนวล ทินหยู่
63 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.เงิน ศรีเรือง
64 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางนันทนา เพิ่มพูล
65 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางแดง บรรเลิงจิตร์
66 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางอัมพร ขันศึก
67 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นายนพพร จันทร์แจ้ง
68 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางจันทร์หอม คำฟูบุตร
69 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางบัวเงิน ยศปินตา
70 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางทองซิบ คำเครือ
71 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสรสี สุธรรม
72 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางบัวคำ ขัติกุล
73 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสุภาพร เลิศหล้า
74 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.กอบแก้ว วงค์ศร
75 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.นงนุช ขัติกุล
76 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางนุช นามเมือง
77 คพ 4-127 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดสองแควใต้ ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางประสม กันทา
78 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางกาบจันทร์ เครือบุญมา
79 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง น.ส.อรัญญา ลาสุด
80 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางแสงเดือน เครือปาละ
81 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางเพ็ญศรี ราชไชยา
82 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 อยู่ระหว่างการฝึก วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางบัวตอง ณ.สมบูรณ์
83 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางพัชรินทร์ วรรณพงษ์
84 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.แสงหล้า แก้วดวงตา
85 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางทองสุข เชิงปัญญา
86 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางอ้อย ศิริอินต๊ะ
87 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายมานพ ปงลังกา
88 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.มาติกา ศุภถาวราภรณ์
89 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางวัชรี บุตรทิ
90 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางบัวผัน เสนปัญญา
91 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.ศิริประภา ใยแก้ว
92 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางพเยาว์ อกตัน
93 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสมพร คำตา
94 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางบัวเกียน วรรณโสภา
95 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสมศรี ทามณีวรรณ
96 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางรำพรรณ ฮาวปินใจ
97 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.อรทัย วรรณโสภา
98 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง น.ส.จันธิรา ลังกาวงศ์
99 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางจันทร์ศรี ชุ่มเจริญ
100 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางอำไพ ต๊ะวิชัย
101 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสมพร ธรรมชัย
102 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางศรีออน ปัญญา
103 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางพันชม กาชัย
104 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.กฤษณา มาลา
105 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายวรพล มูลสถาน
106 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางโสพร หมีบุรุษ
107 คพ 4-187 04 กันยายน 2561 06 กันยายน 2561 ผ่าน วัดบ้านไร่ศิลาทอง ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง นางเพ็ญศรี คำเครือ
108 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางสวย วรรณโสภา
109 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.วันวสาข์ กาวิละ
110 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายวุฒิชัย ชัยวัน
111 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง น.ส.ลัดดา แปงจิตต์
112 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นายอิ๊ด อินทิบาล
113 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางบัวบาน ปงลังกา
114 คพ 4-85 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 อยู่ระหว่างการฝึก ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง นางจันทร์เพ็ญ แสดงคุณ