BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สน น.ส.สีดา ชาแสน
2 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางถวิล ศรีชัยสิทธิ์
3 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.เอื้อตะวัน กาลจักร
4 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.จุ๋ม กองสีแพง
5 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางสาลินี โฮมวงศ์
6 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางหนูกัน เขียวรัมย์
7 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.ศรีอัมพร สอนสูญ
8 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางวิลัยวรรณ กันยะ
9 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมจิตร มุ่งมิ่ง
10 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายศราวุฒิ หอมสิน
11 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายนพดล อุปพงษ์
12 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ไม่ผ่าน สนพ.สน นายศิวกร คงธรรม
13 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.ชูประไพ ดวงปากดี
14 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.อาทิตยา ดงภูยาว
15 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางพิมพร พรหมสุขันธ์
16 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางอรุณ ชมภูราช
17 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางดวงจันทร์ บัวชุม
18 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ปัทมาวดี สีงาม
19 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ลัดดา ศิริผล
20 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายอุทัย สุขดาษ
21 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางดาวัลย์ สีคำงาม
22 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางจันทร์เพ็ญ อุปพงษ์
23 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางไกรรุ่ง อ่อนคำ
24 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.จงกลนี สุวรรณเจริญ
25 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.นิพากร พรหมสาขา ณ สกลนคร
26 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.รุ่งทิวา โพธิ์วัง
27 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางพิมพา กาลจักร
28 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.อรทัย แผนเมือง
29 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ศิรินภา มั่นยืน
30 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พิศมัย ยุพโคตร
31 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสาคร คูณสว่าง
32 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.หนูกร ศรีสุทัศน์
33 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ดาราพร ม่อมพะเนาว์
34 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.บุตรษบา ยาสูนย์
35 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นางถนอม จันใด
36 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นายฐนิสพงษ์ ไทยเทียมสิงห์
37 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.ลำใย จักรพิมพ์
38 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน น.ส.พรทิพย์ เสนาชัย
39 1 20 มิถุนายน 2561 22 มิถุนายน 2561 ผ่าน สนพ.สน นายปณตสกล ฆารบุรมย์
40 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พรพรรณ รารังสิทธิ์
41 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อภิรดี อินทะนอง
42 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ณภัทร อนันติ
43 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.สุดารัตน์ สัตย์ซื่อ
44 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางสวาท ชัยชาญมนต์
45 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นงค์รักษ์ คำแหงพล
46 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.มะลิ ผงสินสุ
47 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.เกตนภา ขอบเมืองฮาม
48 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.พรทิรา กุลภา
49 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.วิพารัด อินธิราช
50 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.บุตสยา เข็มอุทา
51 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายฤชานนท์ พวงใบดี
52 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายราศรี ประฮาดไชย
53 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.ตวงยศวรรณ มังกาย
54 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.จุฑามาศ ยงบรรทม
55 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสุชาติ สารภักดิ์
56 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ไอลดา เทือกมูล
57 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายเนติพงศ์ วงค์วันดี
58 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.รุ่งเรือง บุตรสุวรรณ์
59 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางนิดติญา ดวงปากดี
60 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายศาสนะ รวมธรรม
61 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางเพชรา นิพันธ์
62 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.นันทกร หน่ายสูงเนิน
63 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.สายทอง มือกุศล
64 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.อรอุมา คำศรี
65 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ลัคณา ไตรยะถา
66 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายสมมาดบันชาภร ไตรยะถา
67 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายไพวัลย์ บุญชาญ
68 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายประภาส ศรีสมัย
69 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางคำตัน ศรีสมัย
70 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.จิราวรรณ นาเมืองรัก
71 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายอมรเดช กุลภา
72 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นางจินตะหรา บงบุตร
73 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.นภัสสร พิมพ์โยธา
74 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายสันติ กายราช
75 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.กรรณิการ์ พาพรมลิก
76 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางทันสมัย ควรเมตตา
77 10 20 กรกฎาคม 2561 22 กรกฎาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางฉันทนา สมแสน
78 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย น.ส.ชัญญานุช คงเจริญ
79 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายวัชรพงศ์ คำปัญโญ
80 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายพิชัยวุฒิ นิพันธ์
81 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายสมบัติ สองศรี
82 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายเลิศพิสิฐ มณีวงษ์
83 11 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน อบต.โพนงาม ต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย นายสมาน วงค์วันดี
84 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางสมคิด เสมอพิทักษ์
85 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.จินตนา ศรีครชุม
86 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางประภา อุดมเดช
87 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางลัดดา บัวทะลาด
88 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางรัตนา สืบประวัติ
89 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายสุระสิทธิ์ ทองอันตัง
90 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางกันจนา โคตรผาย
91 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางอุไร สายมาลัย
92 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.นงนุช วังทะพันธ์
93 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.วัชฌิราพรรณ พาลอิ่มมะเริง
94 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.วราภรณ์ ก้อนจันทร์
95 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายทวี อัศวาวุฒิ
96 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายสายยัน ฮามพันธ์เมือง
97 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายวัฒนา บุบผาชัย
98 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายพงศ์สวัสดิ์ แดงลีท่า
99 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.ประเทียน มุงคุณ
100 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.คณพร ใจบุญ
101 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.สุกัญญา ปิยะนันท์
102 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายปรเมษฐ์ ขุ่ยฟอง
103 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.สุภารัตน์ อ่อนก้อน
104 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายสุทธิชัย คำสงค์
105 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางนิทรา จูมสีสิงห์
106 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางไพรินทร์ กายดี
107 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.จิราพร เหนือกลาง
108 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง น.ส.เช้า น้ำมณี
109 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายวัฒนา อุดมเดช
110 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.หทัยชนก เกื้อทรัพย์
111 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ชลธิชา ทาวะลุน
112 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.แพงใส น้อยชาลี
113 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายปิยะพงศ์ พรศรี
114 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.อภิญญา คำสงค์
115 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ศรีสุพรรณ อ่อนก้อน
116 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.คุณัญญา พลวงค์ษา
117 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางผ่องใส ศรีเมือง
118 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นายพจนาจ มังช้าง
119 12 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ อ.เมือง นางวิไลพร ลาดบาศรี
120 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.นุชลา จักรเสน
121 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายจักรรินทร์ ยะพลหา
122 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางอุบลรัตน์ นนท์ไพรวัลย์
123 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.รสราลิน วงศ์กาฬสินธุ์
124 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ปิยะนารถ โคตรธรรม
125 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายวิไล งิ้วพรม
126 13 03 สิงหาคม 2561 05 สิงหาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายเชิดศักดิ์ โคตรธรรม
127 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.มัลลิกา สุระชัย
128 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.จันทวงค์ พุ่มประพัด
129 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางสลัด คำจันทร์ษา
130 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางบุลจันทร์ พรมเมือง
131 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางนิยม แสนเสน
132 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.อำไพ จำเริญดี
133 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุชีรา เนินชาย
134 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายแซม ลีคำงาม
135 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายสมศรี หาญยงค์
136 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายเทวฤทธิ์ ประณต
137 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.นารีรัตน์ อินทร์สง่า
138 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.พิศมัย คำสงค์
139 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.กรรนิกา พรมเมือง
140 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.รัชดา คำสงค์
141 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.วราภรณ์ งอยปัดพันธ์
142 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุภลักษณ์ ไชยรบ
143 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.อรัญญา สังกฤษ
144 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุทธิดา ลามคำ
145 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางยวนใจ เดือยพิมพ์
146 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุพรรษา หาญมนตรี
147 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.พรทิพย์ แก้วสอนดี
148 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.วรานิตย์ พรหมเมือง
149 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นายบรรดิษฐ์ พลวงค์ษา
150 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.ประหยัด ตุงคะสิริ
151 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางวัลภา ศรีพลพา
152 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางสาธิดา แสนบรรดิษฐ
153 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.รุ่งทิพย์ บุราคร
154 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางวัฒนา โคตรวงค์
155 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.จันทมาศ โคตรบรม
156 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ภัทราวดี โคตรบรม
157 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง น.ส.ทาริกา จันทร์เพ็ชร
158 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางอรอุมา แก้วมะ
159 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางกุหลาบ อุปชาคำ
160 14 14 สิงหาคม 2561 16 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อ.เมือง นางจันไทย คำจันสา
161 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.วีริสา สันกลาง
162 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.วิสา บุษบา
163 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ไม่ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นางบัวสอน ภักดีสวัสดิ์
164 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.สุพัฒตรา คาอำกวย
165 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.กรลัย แสนมา
166 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร นายพรมมา ชาชำนาน
167 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.ประศาสตร์ ไชยชานมน
168 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวสันต์ ประกิ่ง
169 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ศรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร
170 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางกัลยา ฤทธิ์ฤาชัย
171 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.ลภัสรดา บัณฑิโต
172 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายวินัย พรหมพิทักษ์
173 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางปิ่นมณี จันทรท้าว
174 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ขวัญฟ้า หลักทอง
175 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายเฉลิมชน ชำนาญรบ
176 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.แววตา จันทะพันธ์
177 15 18 กันยายน 2561 20 กันยายน 2561 ผ่าน ศาลาอเนกประสงค์วัดใหญ่ เชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร น.ส.อุบลรัตน์ อุทัยวัฒน์
178 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางมุกดา พุธเมือง
179 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.เบญญาภา มุติกา
180 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางจงจิตร คำเกาะ
181 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางปิยะอร ชัยสงคราม
182 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางอุ่นเรือน เผือกพงษ์
183 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.อรุณี นวลมณี
184 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางสุภาพ เลิศศิริ
185 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางทาริกา สมพงษ์
186 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางสุดาวัลย์ อุปพงษ์
187 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.เพ็ญศรี จันทร์เทศ
188 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นฤมล แสนมี
189 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.พิมพ์ละมัย วรโภชน์
190 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.อุไรวรรณ เมืองแสน
191 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางเพ็ญศรี ประเสริฐ
192 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางพรนิภา ชาทองยศ
193 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางนิตยา ชาวเมือง
194 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายรัตนิยม ทิพย์จร
195 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายณรงค์ศักดิ์ บัณฑิตถาวร
196 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.วนิดา บริบูรณ์
197 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางธนิยา ทองโสภณ
198 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นายหันแสง ทองสร้อย
199 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.รุจิรา อินหนอง
200 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร น.ส.นิจจารีย์ กัลยาบาล
201 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางพรรณทิพย์ ศรีกุญชร
202 2 12 กรกฎาคม 2561 14 สิงหาคม 2561 ผ่าน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร นางคีญภัทร์ วิภาวิน
203 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.ปริศนา ศุกรภาค
204 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางมยุรี ภูเลื่อน
205 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นายวิโรจน์ นามเสนา
206 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.สุภาภรณ์ คณะพล
207 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางวรรณฒิดา พรหมจักร
208 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางสุพักตรา ติยะจันทร์
209 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางสุนทร สาริศรี
210 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ปัทมา ผิวโพนม่วง
211 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางละมัย มุงธิราช
212 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางยุพิน ขวาวงษา
213 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.รัฐตรา มุงธิสาร
214 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางสีคาน ธรรมธร
215 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ธนารักษ์ คำสงค์
216 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายวิสุทธิ์ แซ่จึง
217 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร น.ส.สุดใจ ก้อนกงไกว
218 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางใบศรี ฮิวเมอร์
219 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ภารดา อุตรทุม
220 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ภัคนันท์ ไชยนา
221 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางสถาพร ม่วงมนตรี
222 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ธิดาไทย ไชยบุตร
223 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ภัทรดา อุตรี
224 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางบุญนะ บรรลือหาญ
225 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางพรสวรรค์ กรพันธุ์
226 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.อุมา งิ้วสีดา
227 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางอรอุมา นิยมสัตย์
228 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางอุสกี สุพรรณ
229 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ภวรรณตรี สาริบุตร
230 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.วารุณี สีทา
231 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.จรัญญา สีแส
232 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ทิพานัน ไชยชะนะ
233 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางฉวีวรรณ์ เหมือยพรม
234 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายพลดี สายมาลัย
235 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.เจนจิรา ยอจำปา
236 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นายประเสริฐ สีกำลัง
237 3 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จ.สกลนคร นางทองคำ จันทะวงศ์
238 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย นางคำหมู่ เมืองพรม
239 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.สุพรรณี บุตรบุญ
240 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.ขนิษฐา ไชยบุตร
241 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.หนึ่งฤทัย ดำคำ
242 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.เบญจมาศ พร้อมขุนทด
243 5 12 กรกฎาคม 2561 14 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลวาใหญ่ ต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย น.ส.เกษมณี ประฮาดไชย
244 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางสุภาวดี สมหมั่น
245 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางนุชนารถ ดุษณีย์
246 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางพอดี สร้อยมาลัย
247 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ธิดาพร คำสงค์
248 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางฉวีวรรณ์ สร้อยมาลัย
249 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางมนิต กรพันธ์
250 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางรัดดาพร คูสกุล
251 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.ชลธิชา คำมุลตรี
252 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.ชฎาพร ควรเสนา
253 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.บุษบา พลสุวรรณ
254 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.ปัญจะมาศ จันทปัญญา
255 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.ดวงใจ เหง้าละคร
256 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางวราภรณ์ ศิริสานต์
257 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางพรชัย โคตรธรรม
258 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.พวงทิพย์ หุนติราช
259 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.รัตนรส คามราช
260 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางอำพร ผันพลี
261 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.วรรณรดา ช่วยไชยศรี
262 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.จรินทร เสนาภักดิ์
263 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายรุ่งโรจน์ ศรีคันธร
264 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.อ้อย ต้นสารี
265 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางอัฉรา คำม่วน
266 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ดวงจันทร์ ไชยเพ็ชร
267 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางมณี ไชยญาติ
268 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายอธิวัฒน์ คงภักดี
269 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.กัลย์สุดา พุทธมาตย์
270 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นายเทพณรงค์ ไชริบุญ
271 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.อนงค์รัก อวนป้อง
272 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางวิไลวรรณ ทิพม่อม
273 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.กฤษณาวดี กุลภา
274 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร นางจำปี โคตรผาย
275 6 13 กรกฎาคม 2561 15 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร น.ส.ทิพอักษร งอยผาลา
276 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.ดลใจ คิอินธิ
277 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.จริญา เตียงไชย์
278 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางจันทรา อินทราช
279 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางประภาพร พวงสอาด
280 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ไม่ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.รัตนา แจ่มสุวรรณ์
281 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร น.ส.วิยดา เหง้าสุวรรณ
282 7 16 กรกฎาคม 2561 18 สิงหาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลอากาศ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร นางลัดดา เคนจำปา
283 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางจุฬารักษ์ พีระธรรม
284 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นุชวลี เหลาอินทร์
285 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.อมรรัตน์ กิมอินทร์
286 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางวาราดา สร้อยมาลัย
287 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นายไพบูลย์ ทาวะลุน
288 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางรัตนา นิยมพงษ์
289 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.ประภาภรณ์ มาสุข
290 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางทองอินทร์ ทองสงค์
291 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.วิภาวรรณ จำเริญพัด
292 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.นุจรี คุณมี
293 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ปาริชาติ โคตรผาย
294 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.รักข์ณา ศรีล้านมี
295 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.นิ่มนวล สมบัติจันทร์
296 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางสำ หาญภูบาล
297 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ปรารถนา ไชยวุฒิ
298 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.สุภัทรสร อินโอ้
299 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางบุดดี ปัญญาพวน
300 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.ประติภา คุณมี
301 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.พรนิภา เคนภูมิ
302 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.อรพรรณ ยันตะพันธ์
303 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางอลิษา เรืองวงษ์
304 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางธาริกา พรหมดา
305 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.พัชรินทร์ ไขประภาย
306 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.จิราภรณ์ เกษแก้ว
307 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางอนงค์ ชุมโคตร
308 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นายณรงค์ศักดิ์ บุบผาสวย
309 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางถาวร หลักทอง
310 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.มลฤดี พุทธนาวงค์
311 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.บุษญารัตน์ อินธิจักร
312 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.รสจรินทร์ นารินรักษ์
313 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.ปิยะจิตร ชาพลดอน
314 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง น.ส.อรอุมา สิงห์โสด
315 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางวิไล พรหมสาขา ณ.สกลนคร
316 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นางบุญเทียน เพ็งสว่าง
317 8 16 กรกฎาคม 2561 18 กรกฎาคม 2561 ผ่าน เทศบาลตำบลงิ้วด่อน ต.งิ้วด่อน อ.เมือง นายบุญเรือง พรมประศรี
318 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.นาถลดา สืบสม
319 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางจันทจร หันจางสิทธิ์
320 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.พัชราภรณ์ ลือชัย
321 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ไม่ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.วราภรณ์ สมทอง
322 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นายอัมรินทร์ จิตตสม
323 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นายสมควร หมู่หัวนา
324 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางคำพันธ์ บุญสอน
325 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางลำดวน แสนโคตร
326 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.อำพันธ์ โคตรเครื่อง
327 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน น.ส.วิลัยภร พรมวัง
328 9 18 กรกฎาคม 2561 20 กรกฎาคม 2561 ผ่าน ศาลาประชาคมบ้านสร้างแป้น อ.สว่างแดนดิน นางบุตรสี วะบังลับ