BIG DATA logo image


ลำดับ รุ่นที่ วันเริ่มฝึก วันจบฝึก สถานะการฝึก สถานที่ฝึก ชื่อวิทยากร ชื่อ
1 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.เสาวลักษณ์ เทียกนา
2 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางวิทยา พินิจนึก
3 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ปิยะเรศ ปิยางสุ
4 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.นัยนา ดอกไม้งาม
5 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.อำพา ธรรมปัญญา
6 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.อารยา วงษ์นารัตน์
7 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางพวงเพชร มั่นคง
8 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางหนูพิน หรัญรัตน์
9 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.วาสนา นนศรีราช
10 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสมศักดิ์ ทิพเนตร
11 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางบัวบาน ค้าเจริญ
12 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางกานชนา เปี่ยมพูล
13 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายกมล ทองจันทร์
14 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางทองอินทร์ กวงกลาง
15 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายอัมพร แท้ธนกิจ
16 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายบัญญัติ เชิงชาย
17 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางสุพนิต ทรัพย์มามูล
18 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางจริยา วิริยะ
19 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางพรรณี เสงี่ยมศักดิ์
20 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางวราภรณ์ สังฆะมณี
21 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางนวนศรี และกาสินธ์
22 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสุรพล แก้วคำกอง
23 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางละออง ค้าเจริญ
24 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.อาทิตยา นามคุณ
25 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายสมพงษ์ สีลาดเลา
26 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางรัตนา ไชยอาษา
27 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.เพ็ญศรี นะตะ
28 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.มยุรี อินอาน
29 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางคำมาย แพงจันทร์
30 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางคำปุ่น ดุษฎี
31 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางนันทิชา มีทองแสน
32 50 09 กรกฎาคม 2561 11 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ไสว สีพิมพ์สอ
33 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางอำนวย ทับสีแก้ว
34 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางเสงี่ยม โยวะผุย
35 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ฐิติปภา ศรีสารคาม
36 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายทองมา ศรีเสนา
37 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางสมร บัวแก้ว
38 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.บุญนิสา สีเทา
39 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายมงคล ยี่จอหอ
40 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.วชิราภรณ์ วอยพิมพ์
41 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางกัลยนันท์รัชต์ โยหลง
42 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางจันใด สีสุวอ
43 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางเจียมจิต บุษบง
44 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสมชาย ไชยนาค
45 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางอุไรวรรณ ไชยเสนา
46 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.หนูนา อ่อนปัดชา
47 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเพิ่ม สำเภานนท์
48 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ธวัลรัตน์ ดวงพิมต้น
49 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.อนงค์นาถ นามทับ
50 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.อนุสรา โคตรชา
51 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสกาว โทแก้ว
52 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางอรัญญา ยี่จอหอ
53 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางคำเพียร บุรีวรรณ
54 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางบุญเลิศ ยาสิงห์ทอง
55 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายดนัย ศรีสุรักษ์
56 58 23 กรกฎาคม 2561 25 กรกฎาคม 2561 ผ่าน วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม นางวิลัย โยธายุทธ
57 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.เอมอร ดีสม
58 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.รุ่งทิวา เริงสุข
59 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.นุจิรา สีคามเม
60 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางมะลิจันทร์ มัชฌิมา
61 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางทัย สีคามเม
62 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางคำเบา สุขสำราญ
63 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสุวิทย์ สะอาดเกลี้ยง
64 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายประเชิญ พลมุข
65 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.พรพิมล ยี่จอหอ
66 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสิริภาส พันชะคาม
67 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม น.ส.หนูรัตน์ เสาวะรส
68 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางอิริยา ดรพลก้อม
69 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นายสมบัติ ฮาดเศษ
70 67 24 กรกฎาคม 2561 26 กรกฎาคม 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม นางกันนิกา แถลงคำ
71 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายสุริยะ สุริวงษ์
72 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายไพวัลย์ จันทะชัย
73 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายลิขิต คำบอนพิทักษ์
74 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายพิทักษ์ ตันภักดี
75 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางพรรณี ศิริธรรมมา
76 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.สุพัตรา แสนมาตย์
77 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายพงษ์พันธ์ พงษ์คำผาย
78 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.เจนจิรา ประเสริฐนู
79 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางบุญ แดนสีแก้ว
80 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางเสงี่ยม ดรกันหา
81 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางแฉล้ม สีลาโคตร
82 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางทองเลื่อน ดวงจันทร์ทา
83 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางสำราญ ศรีสุรักษ์
84 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางวันเพ็ญ สิทธิวงศ์
85 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายชัยชนะ ถาสินแก้ว
86 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางละมุล ภูมิผักแว่น
87 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายเอกพล ถาสินแก้ว
88 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางไอ่ คำจุลลา
89 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางน้อย วงศ์สุวรรณ
90 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางสำรวย สังขะพัฒน์
91 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายอ่าง ศรีภักดี
92 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.สมฤดี มิ่งโอโล
93 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางบุญเพ็ง วิเศษลา
94 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายมงคล วันจิ๋ว
95 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายวิมาน เพียรประสม
96 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางบัวลอง ชาวเกวียน
97 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางสมหวัง ขนแก้ว
98 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายแสงจันทร์ ศิริภูธร
99 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายไพบูลย์ เชิญกลาง
100 94 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางจันที คำหวาน
101 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางณัฐนิชา ดวงแสนโย
102 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น.ส.ลลิตา เถื่อนนาดี
103 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางทองแถว แสนสุรินทร์
104 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางละมุล สังวาลทรัพย์
105 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางกัลยา ยอดผกา
106 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางจันทจร จำนงศรี
107 95 03 กันยายน 2561 05 กันยายน 2561 ผ่าน องค์การบริหารส่วนตำบลเหนองบอน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นางธนิตา ดวงแสนโย